Nájdené rozsudky pre výraz: prečin zanedbania povinnej výživy

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 145

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

29 dokumentov
2301 dokumentov
5 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Meritum dovolanie
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky R O Z S U D O K V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky, v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Jozefa Kanderu a členov senátu JUDr. Pavla Tomana a JUDr. Pavla Farkaša, v trestnej veci obvineného M. M. , vedenej na Okresnom súde Prievidza pod sp. zn. 2 T 62/2006, na verejnom zasadnutí konanom dňa 5. mar- ca 2008 v Bratislave, prerokoval dovolanie ministra spravodlivosti Slovenskej repub- liky, proti trestnému rozkaz
Kľúčové slová: konanie pred sudcom pre prípravné konanie a pred samosudcompredseda senátu
R 19/2011
Právna veta: V súdnom konaní podľa tretej časti Trestného poriadku – s výnimkou postupu podľa § 348 ods. 1 písm. a/Tr. por. – nemôže o väzbe zatknutého obvineného rozhodovať sudca, ako sudca pre prípravné konanie, pretože jeho procesná jurisdikcia, vymedzená § 10 ods. 3 Tr. por. končí podaním obžaloby (§ 10 ods. 15 alinea tretia Tr. por.); môže však o väzbe rozhodovať ako predseda senátu.

Úryvok z textu:
Vyššie uvedeným uznesením krajský súd podľa § 194 ods. 1 písm. a/ Tr. por. zrušil uznesenie Okresného súdu v Námestove z 30. augusta 2008, sp. zn. 5T 33/2008, o vzatí obžalovaného do väzby sudkyňou pre prípravné konanie a podľa § 79 ods. 1 Tr. por. obžalovaného V.B. prepustil z väzby na slobodu. Z odôvodnenia: Napadnutým uznesením sudkyňa pre prípravné konanie Okresného súdu Námestovo rozhodla podľa § 72 ods. 2 Tr. por. o vzatí do väzby obžalovaného V. B. z dôvodu § 71 ods. 1 písm. a/ Tr. p
Meritum dovolaniej obvineného
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky, v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Jána Mihala a členov senátu JUDr. Milana Lipovského a JUDr. Jany Serbovej, v trestnej veci proti obvinenému K. B. , vedenej na Okresnom súde v Prievidzi pod sp. zn. 2 T 149/2006, pre prečin zanedbania povinnej výživy podľa § 207 ods. 2, ods. 3 písm. c/ Trestného zákona číslo 300/2005 Z. z. v znení zákona číslo 650/2005 Z.z., na neverejnom zasadnutí
Meritum Rozhodovanie o okolnostiach, ktoré sú stanovené ako prekážky administratívneho vyhostenia podľa osobitného predpisu (zákona o pobyte cudzincov) nie je rozhodovaním o samotnom vyhostení navrhovateľa, preto námietka navrhovateľa, že odporca svojim rozhodnut
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Igora Belka a členov senátu JUDr. Eleny Berthotyovej, PhD. a JUDr. Zdenky Reisenauerovej právnej veci navrhovateľa: T., nar. X. v H. naposledy bytom v zahraničí D. zast. Mgr. M., advokátom, M., proti odporcovi: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Migračný úrad, Bratislava, Pivonková 6, o preskúmanie záko
Právna veta: Podanie odporu obvineným proti trestnému rozkazu nemožno považovať za riadny opravný prostriedok, ktorého uplatnenie je požadované ustanovením § 372 Tr. por. o podmienkach dovolania. Odpor proti trestnému rozkazu nevyvoláva prieskumné konanie odvolacím súdom ohľadom rozhodnutia, proti ktorému smeruje, ale je len procesným úkonom, ktorým strana v súdnom konaní odmieta skrátenú formu tohto konania (trestný rozkaz vydaný súdom) a ktorý v nadväznosti na to zakladá povinnosť súdu prerokovať vec na hlavnom pojednávaní tak, ako je to ustanovené v § 355 ods. 3 Tr. por.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky uvedeným uznesením podľa § 382 písm. d/ Tr. por. na neverejnom zasadnutí odmietol dovolanie obvineného M.G., podané proti právoplatnému trestnému rozkazu Okresného súdu Žiar nad Hronom z 25. augusta 2008, sp. zn. 2 T 110/08. Z o d ô v o d n e n i a: Trestným rozkazom samosudcu Okresného súdu Žiar nad Hronom z 25. augusta 2008, sp. zn. 2 T 110/08, bol obvinený M.G. uznaný za vinného z prečinu zanedbania povinnej výživy § 207 ods. 1, ods. 3 písm. a/, b/ Tr.
Meritum dovolanie obvineného
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Milana Lipovského a sudcov JUDr. Štefana Sekelského a JUDr. Jany Serbovej v trestnej veci obvineného E. B. pre prečin zanedbania povinnej výživy podľa § 207 ods. 1 Trestného zákona prerokoval na neverejnom zasadnutí 27. januára 2010 v Bratislave dovolanie podané obvineným E. B., prostredníctvom splnomocneného obhajcu JUDr. T. S., proti uzneseniu Krajského sú
Meritum sťažnosť vyžiadanej osoby
N a j v y š š í s ú d 5 Tost 30/2009 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Milana Karabína a sudcov JUDr. Juraja Klimenta a JUDr. Tatiany Biednikovej, v konaní o návrhu krajského prokurátora v Žiline na vykonanie európskeho zatýkacieho rozkazu rozhodol podľa § 21 ods. 7 zák. č. 403/2004 Z. z. o európskom zatýkacom rozkaze na neverejnom zasadnutí konanom 16. februára 2010 v Bratislave o sťažnosti vyžiadanej osoby J. Š
Meritum dovolanie obvineného
N a j v y š š í s ú d 5 Tdo 10 /2010 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Juraja Klimenta a sudcov JUDr. Milana Karabína a JUDr. Tatiany Biednikovej v trestnej veci proti obvinenému I. M. pre trestn ý čin vydierania podľa § 235 ods. 1, ods. 2, Tr. zák. , účinného do 1. januára 2006, na neverejnom zasadnutí konanom dňa 21. apríla 2010 v Bratislave, o dovolaní obvineného zo dňa 29. januára 2010 proti rozsudku K
Právna veta: „Pojmy „viac“ v slovnom spojení „viac trestných činov“ v § 37 písm. h/ Tr. zák. a „dva a viac“ v slovnom spojení „dva a viac trestných činov“ v § 41 ods. 1 Tr. zák. sú synonymom a ustanovenie § 37 písm. h/ Tr. zák. je v tomto rozsahu potrebné vykladať tak, že Trestný zákon považuje za priťažujúcu okolnosť spáchanie viac ako jedného trestného činu. Spáchanie zbiehajúceho sa trestného činu sa však v súlade so zásadou „ne bis in idem“, vyjadrenou v § 38 ods. 1 Tr. zák. nepoužije ako priťažujúca okolnosť podľa § 37 písm. h/ Tr. zák., ak by išlo zároveň o okolnosť, ktorá podmieňuje použitie vyšš ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Odôvodnenie : Predseda trestnoprávneho kolégia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky na základe podnetu predsedu trestnoprávneho kolégia Krajského súdu v Trenčíne v rámci činnosti podľa § 21 ods. 4 zákona č. 757/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov zistil, že v rozhodnutiach senátov Krajského súdu v Trenčíne, sp. zn. 23 To 41/2009 na strane jednej a sp. zn. 2 To 6/2009 na strane druhej, je rozdielny výklad § 37 písm. h/ Tr. zák. v otázke, či pod pojmom „viac“ v slovnom spojení „viac trestných
Meritum dovolanie obvineného
Najvyšší sú d Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Štefana Michálika a sudcov JUDr. Daniela Hudáka a JUDr. Petra Hatalu na neverejnom zasadnutí konanom 14 . júla 2010 v Bratislave v trestnej veci obvineného L. Š., pre prečin zanedbania povinnej výživy podľa § 207 ods. 2, ods. 3 písm. b/ Tr. zák. o dovolaní obvinené ho proti r ozsudku Okresného súdu Revúca z 13. januára 2010, sp. zn. 2T 249/2009, takto r o z h o d o
MENU