SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Pre zlepšenie vyhľadávania môžete používať súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale samozrejme pre rôzne výrazy.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Spisová značka:
R značka:
Dátum:
od:
do:
Kategória:
Merito veci:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1194784
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 65755
USSR: 37251
NSČR: 126703
NSSČR: 68638
USČR: 80932
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 427976
Krajské súdy (ČR): 47315
Posledná aktualizácia
24.10.2020 23:55

Nájdené rozsudky pre výraz: pred nadobudnutím účinnosti zákona


Približný počet výsledkov: 149 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: pred nadobudnutím účinnosti zákona
  • pred nájdené 178960 krát v 47519 dokumentoch
  • nadobudnutie nájdené 29517 krát v 14772 dokumentoch
  • ucinnost nájdené 53940 krát v 22204 dokumentoch
  • zakon nájdené 788163 krát v 60328 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Ústavný súd Slovenskej republiky 57 dokumentov
Súdny dvor Európskej únie 18 dokumentov
Krajské súdy SR 504 dokumentov
Odborné články 3 dokumenty


Právna veta: Článok bol napísaný a publikovaný v roku 2002 [za účinnosti zákona č. 383/1997 Z.z. Autorského zákona a zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Colný zákon v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č 383/1997 Z.z.“)], k žalobcami tvrdenému zásahu do autorských práv došlo ale v roku 2004 (za účinnosti zákona č. 618/2003 Z.z.). Vzhľadom na to bolo potrebné aplikovať § 87 ods. 2 zákona č. 618/2003 Z.z., v zmysle ktorého ustanoveniami tohto zákona sa spravujú aj právne vzťahy vzniknuté pred nadobudnutím jeho účinnosti; vznik týchto právnych vzťahov, ako aj nároky z nich vzniknuté pred nadobudnutím ú ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobc ov 1/ MVDr. I. H. , PhD. , bývajúceho v P., 2/ Prom. biol. J. U. , bývajúcej v D. , zastúpen ých JUDr. V. N. , advokátom so sídlom v P., proti žalovanej MVDr. M. K. , PhD. , bývajúcej v L. , zastúpenej advokátskou kanceláriou JUDr. J., s.r.o., so sídlom v D. , IČO: X. , o uloženie povinnosti uverejniť ospravedlnenie a o zaplatenie náhrady nemajetkov ej ujm y, vedenej na Okresnom súde .
Právna veta: Aj v prípade, ak nárok na náhradu nákladov vynaložených poškodeným (obvineným) na jeho obhajobu v trestnom konaní, v ktorom bol spod obžaloby oslobodený alebo trestné stíhanie voči nemu bolo zastavené, bol uplatnený podľa zákona č. 58/1969 Zb. o zodpovednosti za škodu spôsobenú rozhodnutím orgánu štátu alebo jeho nesprávnym úradným postupom, súd môže priznať len náhradu účelne vynaložených trov, výška ktorých zodpovedá tarifnej odmene advokáta určenej osobitným právnym predpisom účinným v čase robenia úkonov.

Úryvok z textu:
... rozhodnutia, ktorými bola spôsobená škoda (uznesenia o vznesení obvinenia z 11. novembra 1997 a z 5. júna 1998) boli vydané pred nadobudnutím účinnosti zákona č. 514/2003 Z. z., t. j. pred 1. júlom 2004 (§ 27 ods. 2 citovaného zákona). Za správny treba .
Právna veta: Ak odvolací súd rozhodnutie súdu prvého stupňa zmenil tak, že návrh na vyhlásenie konkurzu zamietol, proti tomuto rozhodnutiu odvolacieho súdu je dovolanie prípustné.

Úryvok z textu:
... vykonaných zákonom č. 457/2002 Z. z. v žiadnom prípade nie je na prospech konkurzných veriteľov konkurzného konania, ktoré začalo pred nadobudnutím účinnosti zákona č. 457/2002 Z. z. Retroaktivita zavedená právnou normou, ktorá by rušila, prípadne zhoršovala nadobudnuté práva, je teda z hľadiska .
Kľúčové slová: výrok rozhodnutia, podklad rozhodnutia

Zbierka NS 5/1999
R 108/1999
Rozsudok
Právna veta: Výrok rozhodnutia je jadrom celého rozhodnutia, ktorým sa určujú konkrétne práva a povinnosti účastníkov správneho konania. Musí v presnej, stručnej a úplnej formulácii vyjadriť záver správneho orgánu o otázke, ktorá je predmetom rozhodnutia. Požiadavku určitosti, presnosti a zrozumiteľnosti výroku treba dôsledne rešpektovať aj pri vydávaní rozhodnutia odvolacieho orgánu.

Úryvok z textu:
... bolo zistené Okresným úradom práce vo V. nad T. 11. októbra 1994 a daňovému úradu oznámené 20. decembra 1995, teda pred nadobudnutím účinnosti zákona č. 303/1995 Z. z. Podľa § 55 ods.l zákona č. 303/1995 Z. z. na začaté konanie pred .
Právna veta: Ustanovením § 567f ods. 2 Tr. por. v znení zákona č. 291/2009 Z.z. nie je dotknuté ustanovenie § 564 ods. 3 až 5 Tr. por. Preto vec, v ktorej bola podaná obžaloba pred 1. januárom 2006 a v ktorej koná v prvom stupni krajský súd v súlade s ustanovením § 564 ods. 4 Tr. por. nie je možné na základe prechodného ustanovenia § 567f ods. 2 Tr. por. postúpiť okresnému súdu ako vecne príslušnému. Ustanovenie § 567f ods. 2 Tr. por. je potrebné interpretovať ako pravidlo pre zachovanie pôsobnosti a príslušnosti, založenej pre iný než špecializovaný trestný súd podaním obžaloby, návrhu na schválenie do ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... vine a treste alebo návrhu na uloženie ochranného opatrenia podľa zákona č. 301/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov pred nadobudnutím účinnosti zákona č. 291/2009 Z. z., a to aj v rozsahu rozšírenej pôsobnosti Špecializovaného trestného súdu podľa § 14 Tr. por .
Kľúčové slová: prechodné ustanovenia podľa zákona o energetike, energetická spoločnosť

Zbierka NS 5/2014
R 85/2014
Uznesenie
Právna veta: Na konanie o žalobe „o uloženie povinnosti strpieť vstup a vjazd zo strany energetickej spoločnosti na nehnuteľnosť v súkromnom vlastníctve (spoluvlastníctve žalovaných), za účelom prevádzky, opravy a údržby nízkonapäťového vedenia vedeného cez parcelu žalovaných a zároveň sa zdržať poškodzovania nízkonapäťového vedenia“ podanej za účinnosti zákona č. 70/1998 Z. z. o energetike a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov musí konať súd, resp. musí súdne konanie začaté pred nadobudnutím účinnosti zákona č. 656/2004 Z. z. o energet ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... sekundárneho vzdušného vedenia a dvoch podperných bodov, čoho sa domáhal navrhovateľ svojím návrhom podaným dňa 07. júla 2004, teda pred nadobudnutím účinnosti zákona č. 656/2004 Z. z.. Vo svojom podaní ministerstvo hospodárstva poukázalo i na to, že pokiaľ na základe ... t. j. za účinnosti zákona č. 70/1998 Z. z. musí konať súd, resp. musí súdne konanie začaté pred nadobudnutím účinnosti zákona č. 656/2004 Z. z. riadne dokončiť. Najvyšší súd Slovenskej republiky preto o spore o právomoc medzi orgánom verejnej .
Kľúčové slová: starobný dôchodok, nárok na starobný dôchodok policajtov

Zbierka NS 5/2016
R 41/2016
Rozsudok
Právna veta: Aplikácia ustanovení § 132 a nasl. zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov nie je vylúčená pri nárokoch na starobný dôchodok policajtov, ktoré vznikli do 30. júna 2002 a policajt nebol k tomuto dňu nepretržite zamestnaný.

Úryvok z textu:
... na starobný dôchodok podľa § 132 ods. 1 zákona o sociálnom zabezpečení dosiahnutím veku 55 rokov dňa X. , t. j. pred nadobudnutím účinnosti zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len .
Právna veta: Poberateľ príspevku za službu považovaného za výsluhový príspevok podľa § 284 ods. 1 zákona č. 73/1998 Zb. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície má v zmysle § 212 ods. 1 tohto zákona od dovŕšenia dôchodkového veku v období pred 1. júlom 2002 nárok buď na tento príspevok alebo na starobný dôchodok. V takom prípade je právomoc na rozhodnutie o nároku na starobný dôchodok daná príslušnému orgánu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky; nie je pritom právne významné, či a kedy ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... Policajného zboru Slovenskej republiky priznaný príspevok za službu, ktorý má od dovŕšenia dôchodkového veku charakter dávky v starobe. Navrhovateľ už pred nadobudnutím účinnosti zákona č. 328/2002 Z.z., t. j. pred 01.07.2002 splnil všetky podmienky pre vznik nároku na starobný dôchodok .
Kľúčové slová: odvolanie a konanie o ňom, vzdanie sa odvolania a vzatie odvolania späť, návrh na začatie súdneho konania

Zbierka NS 1-2/1997
R 18/1997
Uznesenie
Právna veta: Konanie na súde druhého stupňa sa začína dôjdením príslušných spisov s opravným prostriedkom na odvolací súd. Úkony vykonané pred predložením spisov odvolaciemu súdu (§ 251, veta za bodkočiarkou), preto nemožno považovať za začatie súdneho konania na odvolacom súde v zmysle článku IV ods. 1 zák. č. 328/1996 Z. z.

Úryvok z textu:
... dôvody Krajský súd v Žiline uzaviera, že odvolacie konanie v predmetnej trestnej veci bolo začaté už podaním odvolania, t. j. pred nadobudnutím účinnosti zákona Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú nové sídla a obvody súdov, a o zmene a doplnení niektorých zákonov, č .
Právna veta: Bývalým manželom, ktorí k 31.12.1991 bývali v byte trvalé slúžiacom na ubytovanie pracovníkov organizácie sa osobné užívame bytu nezmenilo na spoločný nájom bytu manželmi.

Úryvok z textu:
... stalo 3. júla 1990, kedy nadobudol právoplatnosť rozsudok o rozvode ich manželstva. Keďže k zániku manželstva jeho rozvodom došlo ešte pred nadobudnutím účinnosti zákona č. 509/1991 Zb. a k 1. januáru 1992 neexistovalo spoločné užívanie bytu (§ 172 a nasl. Obč. zák. v .
Kľúčové slová: oprávnená držba ako podmienka vydržania, vydržanie

Zbierka NS 5/2002
R 83/2002
Rozsudok
Právna veta: Vlastníkom nehnuteľnosti sa počínajúc dňom 1. januára 1992 stane osoba, ktorá má nehnuteľnosť v oprávnenej držbe nepretržite po dobu 10 rokov, a to i v prípade, že sa stala oprávneným držiteľom pred 1. januárom 1992; do doby oprávnenej držby pre vydržanie treba započítať aj dobu pred týmto dňom.

Úryvok z textu:
... nadobudnutí jeho účinnosti sa stane vlastníkom veci i osoba, ktorá bola oprávneným držiteľom tejto veci po stanovenú dobu i pred nadobudnutím účinnosti zákona, nejde o spätnú pôsobnosť zákona, ale len o skutočnosť, že zákon viaže na uplynutie určenej doby, počas ... ktorej oprávnený držiteľ vec držal, hoci i len sčasti, pred nadobudnutím účinnosti zákona, právne dôsledky, ktoré sa mohli uplatniť len v prípade, že podmienky na vydržanie tu boli v deň nadobudnutia .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.