Nájdené rozsudky pre výraz: predbežná otázka

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 4299

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

1128 dokumentov
14159 dokumentov
106 dokumentov
28 dokumentov
11 dokumentov
69 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: V občianskom súdnom konaní je súd viazaný nielen rozhodnutím súdu v trestnom konaní, o tom, že bol spáchaný trestný čin a kto ho spáchal, ale aj právnou kvalifikáciou skutku a tým aj formou zavinenia predpokladanom trestným zákonom.

Úryvok z textu:
Návrhom z 15.augusta 1990 sa žalobca domáhal proti žalovanému náhrady škody z ublíženia na zdraví, ku ktorému došlo 27.mája 1989 na tanečnej zábave, kde ho žalovaný napadol a spôsobil mu zlomeninu predkolenia s posunom úlomkov a pohmoždenie brucha. Požadoval náhradu za bolesť vo výške 2925 Kčs, za sťaženie spoločenského uplatnenia 12 000 Kčs, náhradu mzdy počas práceneschopnosti vo výške 12 915 Kčs a náhradu mzdy po skončení práceneschopnosti 2000 Kčs mesačne od 23.januára 1990. Na pojednávaní d
Právna veta: Pri preskúmavaní rozhodnutia o dôchodku treba sa vzhľadom na ustanovenie § 11 ods. 2 písm. b) vyhlášky č. 149/1988 Zb. zaoberať aj otázkou, či predchádzajúce rozhodnutie o čiastočnom invalidnom dôchodku je právoplatné. V zápornom prípade treba vyčkať na výsledok preskúmania tohto rozhodnutia.

Úryvok z textu:
Krajský súd v Bratislave rozsudkom z 27. novembra 1992 potvrdil rozhodnutie orgánu sociálneho zabezpečenia z 19. februára 1992, ktorým bol navrhovateľke od 10. februára 1992 priznaný invalidný dôchodok 1780 Kčs, zvýšenie dôchodku pre čiastočnú bezvládnosť 200 Kčs a od 1. februára 1992 výchovné na dve deti. Krajský súd po preskúmaní rozhodnutia dospel k záveru, že invalidný dôchodok bol navrhovateľke priznaný v správnej výške. Navrhovateľka sa včas podaným odvolaním domáhala zmeny napadnutého ro
Právna veta: Ust. § 135 ods. 1 O.s.p. taxatívne vymedzuje prípady, ktoré súd nemôže v konaní riešiť ako otázky predbežné. Vyriešenie otázky, ktorá je podľa žalobkyne dôvodom návrhu na prerušenie konania, môže súd riešiť v rámci riešenia prejudiciálnych otázok. Z dikcie ustanovenia § 109 ods. 2 písm. c/ O.s.p. nevyplýva povinnosť súdu konanie prerušiť. V prípade prerušenia konania, by však súd skúmal, o.i. aj to, či by takéto prerušenie konania bolo hospodárne. Hospodárnosť konania sa posudzuje nielen z finančného, ale i časového hľadiska, preto by v danom prípade nebolo v súlade s princípom procesnej hosp ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 6Sžo/144/2009 Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne: Bc. Ľ., bytom P., v zast. JUDr. J., advokát, H., proti žalovanému: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Námestove, so sídlom Námestie A. Bernoláka č. 381/4, Námestovo, v zast. JUDr. K., advokátka, ul. M. o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia vedúceho služobného úradu č. A/2007/079859-OSÚ zo dňa 29. novembra 2007, o odvolaní žalobkyne proti uzneseniu Krajského s
Právna veta: Citované zákonné ustanovenie správneho poriadku v rámci zisťovania podkladov pre rozhodnutie upravuje tzv. predbežnú (prejudiciálnu) otázku. Rozumie sa ňou taká otázka, od posúdenia ktorej závisí rozhodnutie vo veci, ktorá je predmetom správneho konania. Na jej vecné rozhodnutie však nie je príslušný správny orgán, pred ktorým prebieha dané správne konanie, ale iný správny orgán, prípadne súd. Ide teda o otázku, ktorá môže byť predmetom samostatného konania. Ak príslušný orgán o takejto otázke ešte nerozhodol, správny orgán môže konanie prerušiť (§ 29 ods. 1 správneho poriadku) a dá pod ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Baricovej a členov senátu JUDr. Jozefa Hargaša a JUDr. Jaroslavy Fúrovej, v právnej veci navrhovateľa S., B., regionálny odbor M. so sídlom B X, M. proti odporcovi Obvodnému pozemkovému úradu v Martine, Martin, P. Mudroňa 45, za účasti 1. E., bytom M. J X, a 2. S., so sídlom S. !X, M. o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia a post
Právna veta: Z citovaného zákonného ustanovenia § 135 OSP jednoznačne vypláva, že ako otázky predbežné, t. j. otázky, posúdenie ktorých môže byť predmetom samostatného konania, nemôže súd v konaní riešiť len, ak sú uvedené v ustanovení § 135 ods. 1 OSP. Ostatné otázky, o ktorých inak patrí rozhodnúť inému orgánu včítane súdu v inom konaní), môže súd ako predbežnú otázku posúdiť sám. Viazanosť súdu v správnom súdnictve rozhodnutím súdu v občianskom súdnom konaní medzi rozhodnutia, ktorými by bol súd v zmysle § 135 ods. 1 OSP viazaný, nepatrí.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 5Sžo/9/2014 Identifikačné číslo spisu: 3013200272 Dátum vydania rozhodnutia: 27.02.2014 Meno a priezvisko: JUDr. Jana Baricová Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2014:3013200272.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateliek 1. U., bytom Z. a 2. K., bytom Z., oboch zastúpených Advokát
Právna veta: Ak súd v priebehu konania nedospeje k záveru o potrebe výkladu komunitárneho práva, a preto konanie vzmysle § 109 ods. 1 písm. c/ O.s.p. nepreruší, prejednanie arozhodnutie veci sudcom vnútroštátneho súdu nezakladá procesnú vadu konania v zmysle § 237 písm. f/ ani g/ O.s.p.

Úryvok z textu:
Z odôvodnenia: Okresný súd Prešov rozsudkom z 18. apríla 2011 č.k. 28 C 123/2009-333 určil, že poistný vzťah účastníčok konania založený poistnou zmluvou zo 14. decembra 2000 (ďalej len „poistná zmluva“) trvá a zrušenie „poistného“ žalovanou je neplatné; rozhodol zároveň, že o trovách konania rozhodne osobitným uznesením. Vychádzal zo zistenia, že žalobkyňa so žalovanou uzavreli poistnú zmluvu pre prípad smrti a dožitia s koncom poistenia 15. decembra 2020. Žalobkyňa všetky povinnosti vyplý
Právna veta: Otázku platnosti nájomnej zmluvy môže súd v konaní o vypratanie nebytových priestorov riešiť ako otázku predbežnú; nedostatok samostatného návrhu na určenie neplatnosti nájomnej zmluvy nie je dôvodom prípustnosti dovolania podľa § 237 písm. e) O.s.p.

Úryvok z textu:
Okresný súd Prešov rozsudkom z 26. marca 2001, č. k. 15C 94/00-29, uložil žalovanému povinnosť vypratať nebytové priestory nachádzajúce sa v Divadle J. Z. v P., Nám. legionárov č. 6, na prvom poschodí, a to bar pre návštevníkov, salónik, šatne, balkón a kuchyňu, do 15 dní a zaplatiť žalobcovi náhradu trov konania v sume 2 300,- Sk. Tento rozsudok na odvolanie žalovaného preskúmal Krajský súd v Prešove, ktorý ho svojím rozsudkom z 20. marca 2002, sp. zn. 2Co 455/01, potvrdil. Krajský súd rozho
Právna veta: Proti uzneseniu odvolacieho súdu, ktorým bol rozsudok súdu prvého stupňa zrušený podľa ust. § 221 ods. 1 písm. a/ O.s.p., nie je prípustné dovolanie z iných dôvodov než uvedených v § 237 O.s.p. O neplatnosti odvolania z funkcie riaditeľa obecného podniku.

Úryvok z textu:
Žalobca sa návrhom podaným 25. 8. 1993 na okresnom súde domáhal určenia neplatnosti rozhodnutia Mestského úradu v H. z 19. 6. 1991, ktorým bol odvolaný z funkcie riaditeľa metského podniku, a súčasne uplatnil náhradu mzdy. Okresný súd v Humennom rozsudkom zo 7. 10. 1993 žalobu zamietol a účastníkom nepriznal náhradu trov konania. V odôvodnení rozsudku uviedol, že žalobca bol z funkcie riaditeľa mestského podniku odvolaný kompetentným orgánom - primátorom v zmysle v tom čase platnej úpravy o obe
Právna veta: Právoplatným rozhodnutím súdu o zvolaní mimoriadneho valného zhromaždenia je súd v inom konaní viazaný a nie je oprávnený ako predbežnú otázku skúmať správnosť tohto rozhodnutia, a to ani v prípade, že by rozhodnutie o zvolaní bolo v rozpore so zákonom.

Úryvok z textu:
Krajský súd v B. napadnutým rozsudkom v znení opravného uznesenia zamietol žalobu a žalobcom uložil spoločne a nerozdielne zaplatiť žalovanému 840 Sk náhrady trov konania. Rozhodol tak s odôvodnením, že mimoriadne valné zhromaždenie, ktoré sa konalo 17. júna 1996, zvolal súd podlá § 181 ods. 2 Obchodného zákonníka. Bol pritom viazaný iba lehotou určenou v uvedenom ustanovení a nie Stanovami žalovaného. Pri zvolaní valného zhromaždenia neboli porušené ustanovenia Obchodného zákonníka, ani stanový
Právna veta: V zmysle § 198 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z .z. ak sa v konaní vyskytne otázka, o ktorej už právoplatne rozhodol iný príslušný orgán, je organizačná zložka Sociálnej poisťovne takýmto rozhodnutím viazaná; inak si organizačná zložka Sociálnej poisťovne môže o takejto otázke urobiť úsudok alebo dá príslušnému orgánu podnet na začatie konania. Z citovaného ustanovenia vyplýva, že Sociálna poisťovňa si na základe predložených dokladov o určitej otázke úsudok urobiť môže, nemá však takú povinnosť a nie je ani povinná vykonávať vyčerpávajúce dokazovanie. Pokiaľ zákonodarca hovorí o podnete na začatie ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 7So/14/2015 Identifikačné číslo spisu: 1011200567 Dátum vydania rozhodnutia: 28.06.2016 Meno a priezvisko: JUDr. Zdenka Reisenauerová Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2016:1011200567.3 ROZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Zdenky Reisenauerovej a členie
MENU