Nájdené rozsudky pre výraz: predbežné opatrenie podla O.s.p

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 28

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

24 dokumentov
21 dokumentov
3 dokumenty
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Podľa ustanovenia § 75 ods. 8 veta tretia O.s.p. ak bol návrh na nariadenie predbežného opatrenia odmietnutý alebo zamietnutý, nedoručuje súd ostatným účastníkom uznesenie o jeho odmietnutí alebo zamietnutí, ani prípadné odvolanie navrhovateľa; uznesenie odvolacieho súdu im doručí, len ak ním bolo nariadené predbežné opatrenie. Podľa § 221 ods. 3 O.s.p. ak odvolací súd rozhoduje o odvolaní proti uzneseniu o návrhu na nariadenie predbežného opatrenia, zruší rozhodnutie, len ak zastavuje konanie. Platná právna úprava, ktorá je obsahom vyššie citovaných ustanovení O.s.p., vytvára priestor na to ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 6 Cdo 93/201 3 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalob kyne TSP plus, s.r.o. , so sídlom v Tvrdošíne, Hviezdoslavova 118, IČO: 36 410 403 , zastúpenej JUDr. Jozefom Polákom, advokátom so sídlom v Dolnom Kubíne, Radlinského ul. č. 1718 , proti žalovan ým s. r. o. , so sídlom v Bratislave , Ivánska cesta 10, IČO: 45 968 373, v dovolacom konaní zastúpen ej Mgr. Marekom Sakálom , advokátom so sídlom v Br atislave, Tobrucká
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Podľa § 74 ods. 1 môže súd pred začatím konania nariadiť predbežné opatrenie, ak je potrebné, aby dočasne boli upravené pomery účastníkov, alebo ak je obava, že by výkon súdneho rozhodnutia bol ohrozený. Nariadenie predbežného opatrenia má dočasný (predbežný) charakter. Pri nariaďovaní predbežného opatrenia prevláda požiadavka rýchlosti nad požiadavkou úplnosti skutkových zistení. V dôsledku toho sa tu nezisťujú všetky tie skutočnosti, ktoré má mať súd zistené pred vydaním konečného rozhodnutia (vo veci samej), a skutočnosti, z ktorých sa vyvodzuje dôvodnosť návrhu na nariadenie predbež ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľov: 1/ D., S., 2/ M., S., oboch zastúpených JUDr. D., advokátom so sídlom v B., proti odporkyni: N., s.r.o., IČO: X., so sídlom v B., o nariadenie predbežného opatrenia, vedenej na Okresnom súde Bratislava V pod sp. zn. 6 C 238/2009, o dovolaní navrhovateľov proti uzneseniu Krajského súdu v Bratislave z 11. augusta 2009 sp. zn. 12 Co 126/2009, takto r o z h o d o l : Dovo
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Podľa podmienok zmluvy môže byť dôsledkom neplatenia leasingových splátok skončenie zmluvného vzťahu a vznik povinnosti predmet leasingu vrátiť vlastníkovi. Ďalším užívaním predmetu leasingu, ktorý je vo vlastníctve žalobcu, hrozí vznik značnej ujmy (poškodenie, znehodnotenie užívaním.) Za tohto stavu sú osvedčené základné skutočnosti, potrebné pre záver o pravdepodobnosti nebezpečenstva bezprostredne hroziacej ujmy žalobcovi, spojenej s užívaním predmetu leasingu žalovaným a sú dostatočným dôvodom pre to, aby sa pomery účastníkov dočasne upravili predbežným opatrením.

Úryvok z textu:
Krajský súd v Banskej Bystrici predbežným opatrením zakázal žalovanému nakladať návesom Traibor-Maxicube a súčasne mu uložil povinnosť zložiť náves do úschovy a to na čas, pokiaľ nebude ukončený základný spor o zaplatenie leasingových splátok a zmluvnej pokuty. Rozhodol tak s odôvodnením, že zo strany žalovaného nie je predpoklad na riadne vyrovnanie dlhu, ako aj obava, že môže dôjsť k zmareniu alebo ohrozeniu výkonu súdneho rozhodnutia v základnom spore. Proti tomuto uzneseniu podal odvolanie
Merito veci Predbežné opatrenie
Kľúčové slová: predbežné opatrenie podla O.s.pverejná dražbapredaj na verejnej dražbe
R 67/1996
Právna oblasť: Obchodné právo

Právna veta: Z návrhu na nariadenie predbežného opatrenia pred začatím konania má byť zrejmé, čoho sa žalobca mieni domáhať, aký vzťah má navrhované predbežné opatrenie k predmetu budúceho konania vo veci samej, ktorý sa bude riešiť rozhodnutím súdu na základe žaloby.

Úryvok z textu:
Krajský súd v Bratislave uznesením nevyhovel návrhu na vydanie predbežného opatrenia, ktorým sa malo zakázať žalovaným 1) až 3) predať nehnuteľnosť nachádzajúcu sa v katastrálnom území K. K., a to parcelu č. 33/1 a 33/2 a rodinný dom, postavený na parcele č. 33/1, č. pop. 48. Rozhodnutie odôvodnil tým, že v bode 9. úverovej zmluvy bolo podľa § 129c Hosp. zák. zriadené záložné právo na nehnuteľnosti vo vlastníctve žalobcu, parcely č. 33/1 a 33/2 aj na rodinný dom pop. č. 48, postavený na parcele
Merito veci Predbežné opatrenie
Kľúčové slová: predbežné opatrenie podla O.s.puspokojenie pohľadávky
R 72/1996
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Nariadeniu predbežného opatrenia nebráni, ak žalobca k návrhu na predbežné opatrenie nepredloží ocenenie nehnuteľnosti, ktorá má byť predbežným opatrením postihnutá, ak medzi pohľadávkou, ktorej budúci výkon rozhodnutia je ohrozený a cenou nehnuteľnosti nie je výrazný nepomer.

Úryvok z textu:
Napadnutým rozhodnutím súd prvého stupňa zamietol návrh, ktorým žalobca žiadal, aby bolo predbežným opatrením zakázané žalovanému disponovať s nehnuteľnosťami. Rozhodol tak s odôvodnením, že žalobca nepreukázal cenu nehnuteľností, ktorých sa má predbežné opatrenie dotknúť. Nepreukázal tým, že nariadením predbežného opatrenia by nedošlo k obmedzeniu vlastníckych práv žalovaného nad rámec uplatnenej pohľadávky. Proti tomuto uzneseniu podal odvolanie žalobca, žiadal jeho zmenu a nariadenie predbež
Kľúčové slová: dlh, plneniepredbežné opatrenie podla O.s.p
R 20/1998
Právna oblasť: Obchodné právo

Právna veta: Samotný dlh nemôže bez ďalšieho byť dôvodom na nariadenie predbežného opatrenia. Medzi skutočnosti, ktoré osvedčujú, že výkon rozhodnutia by bol ohrozený je predovšetkým také konanie odporcu, ktorého dôsledkom je znižovanie hodnoty jeho majetku, ktorý možno výkonom rozhodnutia postihnúť alebo iné konanie, ktoré podstatnou mierou nepriaznivo ovplyvňuje jeho majetkové pomery.

Úryvok z textu:
Súd prvého stupňa napadnutým uznesením návrh na vydanie predbežného opatrenia zamietol. Rozhodnutie odôvodnil tým, že navrhovateľ sa v konaní proti odporcovi domáha zaplatenia 720 000 Kč s návrhom na zákaz dispozície s účtom vedeným v označenej banke. Z odôvodnenia ďalej len vyplýva stanovisko odporcu k uplatnenému návrhu na zaplatenie 720 000 Kč, na základe čoho súd návrh na vydanie predbežného opatrenia zamietol. Proti uzneseniu podal odvolanie navrhovateľ a žiadal jeho zmenu tak, že návrhu s
Kľúčové slová: predbežné opatrenie podla O.s.p
R 65/1998
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: V konaní podľa piatej časti Občianskeho súdneho poriadku (Správne súdnictvo) nemožno vydať predbežné opatrenie.

Úryvok z textu:
Návrhom zo dňa 20. 10. 1997 žiadal žalobca o konanie podľa piatej časti O.s.p. (Správne súdnictvo) a v tejto súvislosti navrhoval vydať predbežné opatrenie. Z odôvodnenia: Kedže podanie žalobcu nemalo náležitosti predpísané ustanoveniami § 42 ods. 1 O.s.p., § 79 ods. 1 O.s.p., § 249 ods. 2 O.s.p. a žalobca nebol zastúpený advokátom alebo komerčným právnikom (§ 250a O.s.p.) bol tento na základe uznesenia tunajšieho súdu č.k. Nes 6/97-5 zo dňa 30. 10. 1997 vyzvaný na odstránenie vád žaloby v l
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Predbežné opatrenie možno nariadiť v každej veci, o ktorej sa môže konať v občianskom súdnom konaní, teda aj vo veciach starostlivosti súdu o maloletých. Rozhodnutie o predbežnom opatrení, predpokladom ktorého je (len) potreba urýchlenej dočasnej úpravy pomerov účastníkov, však nie je rozhodnutím vo veci samej, aj keď v niektorých prípadoch nariaďované predbežné opatrenie môže mať približne rovnaký obsah. Nariadenie predbežného opatrenia má dočasný charakter. Pri nariaďovaní predbežného opatrenia prevláda požiadavka rýchlosti nad požiadavkou úplnosti skutkových zistení. V dôsledku toho sa tu n ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci starostlivosti o maloleté deti S.: B. E. , nar. X., L. A. , nar. X. , E. N. , nar. X. , bývajúc ich u matky a zastúpen ých kolíznym opatrovníkom Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v Bratislave, Vazovova 7/A , deti matky K. S., bývajúcej v B. , zastúpenej Advokát skou kanceláriou N. s.r.o., so sídlom v B. , a otca L. E. S., bývajúce ho v B. , zastúpeného advokátskou kanceláriou K. , s
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Rozhodovanie o návrhu na nariadenie predbežného opatrenia v občianskom súdnom konaní treba považovať za integrálnu súčasť základného práva na súdnu ochranu v zmysle čl. 46 Ústavy Slovenskej republiky. Zo zásady rovnosti účastníkov konania nemožno vyvodzovať nejaký abstraktný postulát, že účastníci konania – bez zreteľa na ich postavenie a konkrétnu procesnú situáciu – musia v každej časti či druhu konania súčasne disponovať určitým procesným prostriedkom. V prípade niektorých procesných prostriedkov z ich povahy a účelu vyplýva, že ich uplatnenie má k dispozícii len jedna strana; tomu zodpoved ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 3 Cdo 54 /2016 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu V. H. , bývajúceho v Č.Č. , zastúpeného Mgr. Š. J., advokátom so sídlom v K. , proti žalovanému A. , s.r.o. , so sídlom v M. , IČO: X. , zastúpenému Advokátskou kanceláriou I., s.r.o., so sídlom v K. , IČO: X. , o nahradenie prejavu vôle , vedenej na Okresnom súde Michalovce pod sp. zn. 5 C 382/2015, o dovolaní žalovaného proti uzneseniu Krajského súdu v Košiciach
MENU