Nájdené rozsudky pre výraz: predbežné otázky

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 1968

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

1039 dokumentov
5174 dokumentov
106 dokumentov
26 dokumentov
11 dokumentov
55 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: V občianskom súdnom konaní je súd viazaný nielen rozhodnutím súdu v trestnom konaní, o tom, že bol spáchaný trestný čin a kto ho spáchal, ale aj právnou kvalifikáciou skutku a tým aj formou zavinenia predpokladanom trestným zákonom.

Úryvok z textu:
Návrhom z 15.augusta 1990 sa žalobca domáhal proti žalovanému náhrady škody z ublíženia na zdraví, ku ktorému došlo 27.mája 1989 na tanečnej zábave, kde ho žalovaný napadol a spôsobil mu zlomeninu predkolenia s posunom úlomkov a pohmoždenie brucha. Požadoval náhradu za bolesť vo výške 2925 Kčs, za sťaženie spoločenského uplatnenia 12 000 Kčs, náhradu mzdy počas práceneschopnosti vo výške 12 915 Kčs a náhradu mzdy po skončení práceneschopnosti 2000 Kčs mesačne od 23.januára 1990. Na pojednávaní d
Právna veta: Pri preskúmavaní rozhodnutia o dôchodku treba sa vzhľadom na ustanovenie § 11 ods. 2 písm. b) vyhlášky č. 149/1988 Zb. zaoberať aj otázkou, či predchádzajúce rozhodnutie o čiastočnom invalidnom dôchodku je právoplatné. V zápornom prípade treba vyčkať na výsledok preskúmania tohto rozhodnutia.

Úryvok z textu:
Krajský súd v Bratislave rozsudkom z 27. novembra 1992 potvrdil rozhodnutie orgánu sociálneho zabezpečenia z 19. februára 1992, ktorým bol navrhovateľke od 10. februára 1992 priznaný invalidný dôchodok 1780 Kčs, zvýšenie dôchodku pre čiastočnú bezvládnosť 200 Kčs a od 1. februára 1992 výchovné na dve deti. Krajský súd po preskúmaní rozhodnutia dospel k záveru, že invalidný dôchodok bol navrhovateľke priznaný v správnej výške. Navrhovateľka sa včas podaným odvolaním domáhala zmeny napadnutého ro
Právna veta: Ust. § 135 ods. 1 O.s.p. taxatívne vymedzuje prípady, ktoré súd nemôže v konaní riešiť ako otázky predbežné. Vyriešenie otázky, ktorá je podľa žalobkyne dôvodom návrhu na prerušenie konania, môže súd riešiť v rámci riešenia prejudiciálnych otázok. Z dikcie ustanovenia § 109 ods. 2 písm. c/ O.s.p. nevyplýva povinnosť súdu konanie prerušiť. V prípade prerušenia konania, by však súd skúmal, o.i. aj to, či by takéto prerušenie konania bolo hospodárne. Hospodárnosť konania sa posudzuje nielen z finančného, ale i časového hľadiska, preto by v danom prípade nebolo v súlade s princípom procesnej hosp ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 6Sžo/144/2009 Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne: Bc. Ľ., bytom P., v zast. JUDr. J., advokát, H., proti žalovanému: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Námestove, so sídlom Námestie A. Bernoláka č. 381/4, Námestovo, v zast. JUDr. K., advokátka, ul. M. o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia vedúceho služobného úradu č. A/2007/079859-OSÚ zo dňa 29. novembra 2007, o odvolaní žalobkyne proti uzneseniu Krajského s
Právna veta: Z citovaného zákonného ustanovenia § 135 OSP jednoznačne vypláva, že ako otázky predbežné, t. j. otázky, posúdenie ktorých môže byť predmetom samostatného konania, nemôže súd v konaní riešiť len, ak sú uvedené v ustanovení § 135 ods. 1 OSP. Ostatné otázky, o ktorých inak patrí rozhodnúť inému orgánu včítane súdu v inom konaní), môže súd ako predbežnú otázku posúdiť sám. Viazanosť súdu v správnom súdnictve rozhodnutím súdu v občianskom súdnom konaní medzi rozhodnutia, ktorými by bol súd v zmysle § 135 ods. 1 OSP viazaný, nepatrí.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 5Sžo /9/2014 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateliek 1. M. , bytom T. a 2. Z. , bytom T. , oboch zastúpených Advokátskou kanceláriou JUDr. Eckmann, s. r. o., so sídlom Trenčín , Mierové námestie č. 14, proti odporcovi Mestu Trenčianske Teplice , so sídlom M. R. Štefánika č. 4, Trenčianske Teplice, IČO: 00 312 088, zastúpenému JUDr. Máriou Bustinovou, advokátkou so sídlom Trenčiansk e Teplic e, Šrobárova 9, za úč
Právna veta: Ak sa na druhovo rovnakých výrobkoch použije viacero samostatných riešení, z ktorých niektoré je chránené priemyselným vzorom, iné úžitkovým vzorom, bez ďalšieho to neznamená, že tieto rozhodnutia Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky sú v kolízii. Pokiaľ ide o zabezpečenie súdnej ochrany týmto samostatným riešeniam, súd v občianskom súdnom konaní z týchto rozhodnutí vychádza (§ 135 ods. 2 OSP), čo v praxi znamená, že je nimi viazaný.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky, ako súd odvolací, uznesením zo 7. decembra 2000, č. k. 3 Obo 327/2000-94, zmenil uznesenie súdu prvého stupňa, ktorým návrh na vydanie predbežného opatrenia bol zamietnutý tak, že tomuto návrhu čiastočne vyhovel a vo zvyšku ho zamietol. Odvolací súd svojím uznesením uložil žalovanému zdržať sa odo dňa doručenia uznesenia uvádzania do obehu na trhu, reklame a propagácii v obchodnom styku výrobkov označených v jeho ponukových katalógoch a reklamných materiálo
Právna veta: Podľa § 29 ods.1 Správneho poriadku, správny orgán konanie preruší, ak sa začalo konanie o predbežnej otázke alebo ak bol účastník konania vyzvaný, aby v určenej lehote odstránil nedostatky podania, alebo ak účastník konania nemá zákonného zástupcu alebo ustanoveného opatrovníka, hoci ho má mať alebo ak tak ustanovuje osobitný zákon. Predbežnou otázkou treba rozumieť takú otázku, od posúdenia ktorej závisí rozhodnutie vo veci, ktorá je predmetom správneho konania. Odvolací súd v prvom rade považuje za potrebné zdôrazniť, že správne konanie, a to prvostupňové vrátane druhostupňového, pre ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 8Sžo/153/201 0 Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Evy Babiakovej, CSc. a členiek senátu JUDr. Zuzany Ďurišovej a JUDr. Aleny Adamcovej, v právnej veci žalobc u: P. Z. N. M... N. V. I.I.. , K. X. , N. M... N. V. , zastúpené JUDr . R. H. , advokátom Advokátskej kancelárie G. , H. a P., S., so sídlom V. X. , B. , proti žalovanému: Krajský lesný úr
Právna veta: Podľa § 109 ods. 2 písm. c/ O.s.p. pokiaľ súd neurobí iné vhodné opatrenia, môže konanie prerušiť, ak prebieha konanie, v ktorom sa rieši otázka, ktorá môže mať význam pre rozhodnutie súdu, alebo ak súd dal na takéto konanie podnet. Citované ustanovenie § 109 ods. 2 písm. c/ O.s.p. upravuje tzv. predbežnú (prejudiciálnu) otázku. Rozumie sa ňou taká otázka, ktorá môže mať význam pre rozhodnutie súdu. Na jej vecné rozhodnutie však nie je príslušný súd, pred ktorým prebieha dané súdne konanie, ale iný orgán, prípadne súd. Ide teda o otázku, ktorá môže byť predmetom samostatného konania. P ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne : Mgr. M. P. , bytom K. , zastúpená : JUDr. J. V. , advokát so sídlom H. , proti žalovanému: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Námestove , so sídlom Námestie A. Bernoláka č. 381/4, o preskúmanie rozhodnutia žalovaného č. A/2008/020358 zo dňa 17.04.2008, konajúc o odvolaní žalobkyne proti uzneseniu Krajského súdu v Žiline č.k. 20S/12/2008 -124 zo dňa 25.05.2010, takto
Právna veta: Aj napriek uvedenému, však odvolací súd považuje za potrebné prikloniť sa k názoru žalovaného v tom smere, že v danom prípade neboli splnené zákonné podmienky ustanovené v § 29 správneho poriadku na prerušenie správneho konania, keď skutočne o predbežnej otázke, majúcej vplyv na rozhodnutie v danom správnom konaní bolo už právoplatne rozhodnuté a týmto rozhodnutím boli tak správny orgán prvého stupňa, ako aj žalovaný viazaní. Skutočnosť, že v súčasnosti je rozhodnutie týkajúce sa predbežnej otázky preskúmavané súdom, na základe žaloby podanej podľa druhej hlavy piatej časti OSP, nič nem ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 6Sž p/5/2011 Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Jozefa Hargaša a členiek senátu JUDr. Zdenky Reisenauerovej a JUDr. Aleny A damcovej v právnej veci žalobcu : K. – K. SR, s.r.o. , so sídlom N . c. 3, Z ., zastúpeného advokátskou kanceláriou U. & p ., s.r.o., so sídlom N .. S . 41, Z ., proti žalovanému : Hlavný banský úrad, so sídlom Kammerhofská 25, Banská Štiavnica , zast
Právna veta: Súd je oprávnený v konaní o vlastníckej žalobe ako predbežnú riešiť otázku vlastníckeho práva k nehnuteľnosti; pri posúdení otázky, kto je vlastníkom, môže sa aj odchýliť od stavu zapísaného v katastri nehnuteľnosti.

Úryvok z textu:
Okresný súd D. K. rozsudkom z 23. marca 1999, č. k. 5 C 2039/98-60, určil, že nájomná zmluva uzavretá medzi žalovanými dna 25. februára 1997 je neplatná. Ďalej žalovanému 1) zakázal zasahovať do spoluvlastníckych práv žalobcu v tom, že mu uložil povinnosť zdržať sa užívania a dávania do nájmu nehnuteľnosť zapísanú na LV č. 2752, k. ú. T., ako Hotel R., s. č. 425, na pozemku pare. č. 556, vrátane nebytových priestorov, nachádzajúcich sa v nehnuteľnosti a napokon rozhodol o náhrade trov konania.
MENU