Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
V hlavnom poli môžete vyhľadávať judikatúru podľa výskytu výrazu v právnej vete, merite, kľúčových slovách alebo texte rozsudku.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Dátum
od:
do:
Kategória :
Spisová značka :
Merito veci :
R značka :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Tu môžete vyhľadať judikatúru podľa NÁZVU PARAGRAFU (napr. Zmluva o dielo) alebo čísla zákona a čísla § SK alebo CZ.
X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1077424
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 63667
USSR: 34731
NSČR: 121534
NSSČR: 64592
USČR: 78398
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 421469
Krajské súdy (ČR): 41622
Posledná aktualizácia
18.01.2020 06:27

Nájdené rozsudky pre výraz: predkupné právo podielového spoluvlastníka


Približný počet výsledkov: 12 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: predkupné právo podielového spoluvlastníka
  • predkupne nájdené 2006 krát v 218 dokumentoch
  • pravo nájdené 162496 krát v 38993 dokumentoch
  • podielovy nájdené 4235 krát v 1230 dokumentoch
  • spoluvlastnik nájdené 5457 krát v 1377 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Ústavný súd Slovenskej republiky 3 dokumenty
Krajské súdy SR 55 dokumentov


Právna veta: Ak po právnom úkone porušujúcom predkupné právo podielového spoluvlastníka ten spoluvlastník, ktorého predkupné právo bolo porušené, prevedie svoj spoluvlastnícky podiel na tretiu osobu, stáva sa nadobúdateľ prevedeného podielu ex lege nielen podielovým spoluvlastníkom spoločnej veci, ale zároveň aj osobou oprávnenou z predkupného práva viazaného na spoluvlastnícky podiel. V dôsledku toho prechádzajú na neho aj oprávnenia pôvodného spoluvlastníka vyplývajúce z nerešpektovania jeho predkupného práva. Pri tom nie je právne významné, či prevodca v čase, keď bol ešte podielovým spoluvlastníkom, sv ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalob kyne O. J., bývajúcej v S., zastúpenej advokátskou kanceláriou JUDr. S., s.r.o. so sídlom v Č. , IČO: X. , proti žalovan ým zastúpen ým JUDr. A. M. , advokátkou so sídlom v Č. , o určenie neplatnosti kúpnej zmluvy , vedenej na Okresnom súde Čadca pod sp. zn. 8 C 49 /20 11 , o dovolaní žalo bkyne proti rozsudku Krajského súdu v Žiline zo 16 . mája 20 12 sp. zn. 7 Co 136/2012 , takto r o z h o .
Kľúčové slová: zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva, predkupné právo spoluvlastníkov, podielové spoluvlastníctvo

Zbierka NS 3/2019
R 23/2019
Uznesenie
Právna veta: Ak sa podielový spoluvlastník v konaní o zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva nehnuteľností na výzvu súdu vyjadrí, že nemá záujem nadobudnúť spoluvlastnícke podiely na dotknutej nehnuteľnosti, nemožno jeho vyjadrenie v inom konaní (ourčenie neplatnosti kúpnej zmluvy) považovať za úkon, ktorým by „sa vzdal predkupného práva“ a prejavil vôľu nerealizovať v budúcnosti toto právo podielového spoluvlastníka.

Úryvok z textu:
... podmienok, za ktorých kúpil podiel od povinnej osoby alebo c/ si predkupné právo ponechať voči budúcemu nadobúdateľovi podielu. 17. Zákonné predkupné právo podielového spoluvlastníka zanikne najmä vtedy, ak oprávnený spoluvlastník predkupné právo riadne a včas nevyužije. Predkupné právo spoluvlastníka zaniká i v prípade, že .
Kľúčové slová: spoluvlastníci majú predkúpne právo, podielové spoluvlastníctvo, právo na spravodlivé súdne konanie

Zbierka NS 6/2006
R 57/2006
Rozsudok
Právna veta: Predkupné právo podielového spoluvlastníka sa uplatňuje aj pri prevode spoluvlastníckeho podielu na základe darovacej zmluvy.

Úryvok z textu:
... sa spoluvlastníci nedohodnú na výkone predkupného práva, majú právo vykúpiť podiel po­ merne podľa velkosti podielov (§ 140 Občianskeho zákonníka). Predkupné právo podielových spoluvlastníkov je založené priamo záko­ nom a ako také má vecnú povahu. Právnu podstatu predkupného práva možno vymedziť ako právny vzťah .
Právna veta: Z charakteru úpravy speňažovania majetku postupom podľa § 81 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii vyplýva, že ide o lex specialis k všeobecnej úprave nadobúdania vlastníckeho práva k spoluvlastníckemu podielu, teda sa na takýto prevod neuplatnia ustanovenia o predkupnom práve spoluvlastníkov, upravené v Občianskom zákonníku, keďže prevod podľa tohto ustanovenia možno podľa výslovnej dikcie zákona uskutočniť len na konkurzného veriteľa.

Úryvok z textu:
... pohľadávky, alebo či je nutné aj potom, ako bol vylúčený zo súpisu, rešpektovať zákonné predkupné právo podielového spoluvlastníka a dať tomuto predkupnému právu podielového spoluvlastníka prednosť pred právom veriteľa prihlásenej pohľadávky na nadobudnutie ... alebo či je nutné aj potom, ako bol majetok vylúčený zo súpisu, rešpektovať zákonné predkupné právo podielového spoluvlastníka a dať tomuto predkupnému právu podielového spoluvlastník prednosť pred právom veriteľa prihlásenej pohľadávky na nadobudnutie .
Právna veta: 1. Právny úkon, ktorý má vadu majúcu za následok jeho tzv. relatívnu neplatnosť v zmysle ustanovenia § 40a Občianskeho zákonníka, sa považuje za platný (so všetkými právnymi dôsledkami z neho vyplývajúcimi), pokiaľ ten, na ochranu ktorého je dôvod neplatnosti právneho úkonu určený (oprávnená osoba), sa neplatnosti nedovolá. Ak sa oprávnená osoba relatívnej neplatnosti právneho úkonu dovolá, je právny úkon neplatný od svojho začiatku (ex tunc). To platí i tam, kde na základe tohto relatívne neplatného právneho úkonu vzniklo vkladom do katastra nehnuteľností vecné právo. Relatívne ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... zmys le § 161 ods. 3 O.s.p. Dovolatelia sa preto mylne domnieva jú, že v posudzovanej veci sa predkupné právo podielového spoluvlastníka môže „realizovať“ aj tak, že podielový spolu vlastník, ktorého predkupné právo bolo porušené, sa účinne dovolá relatívnej neplatnosti kúpnej zmluvy .
Právna veta: Základným predpokladom, aby sa súd zaoberal otázkou neplatnosti v rámci určovacej žaloby, je preukázanie naliehavého právneho záujmu na takomto určení. Podľa výkladu podávaného ustálenou súdnou praxou je naliehavý právny záujem daný najmä tam, kde by bez požadovaného určenia bolo právo žalobcu ohrozené alebo by sa jeho postavenie stalo neistým. Žaloba preto spravidla nemôže byť opodstatnená tam, kde možno žalovať na splnenie povinnosti podľa § 80 písm.b/ Občianskeho súdneho poriadku. Určovacia žaloba podľa § 80 písm.c/ Občianskeho súdneho poriadku je skôr preventívneho charakteru a má ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... z ničoho nevyplýva. Pripustil voči obom výrokom svojho rozsudku dovolanie na dovolaciu otázku v znení : „predkupné právo podielového spoluvlastníka sa môže realizovať aj tak, že podielový spoluvlastník, ktorého predkupné právo bolo porušené, sa účinne dovolá ... s.p., ktoré dovolací súd pripustil a vymedzil aj dovolaciu otázku voči tomuto výroku v znení „predkupné právo podielového spoluvlastníka sa môže realizovať aj tak, že podielový spoluvlastník, ktorého predkupné právo bolo porušené sa účinne dovolá .
Merito o určenie neplatnosti kúpnej zmluvy
... porušila pri predaji jej patriaceho spoluvlastníckeho podielu 1/2 ustanovenie § 140 Občianskeho zákonníka (neumožnila mu uplatniť predkupné právo podielového spoluvlastníka), čo má za následok relatívnu neplatnosť kúpnej zmluvy v tejto časti (§ 40a Občianskeho zákonníka); pri ... . R 54/2006 a vyslovil názor, že aj v danej veci ide o tento prípad, lebo predkupné právo podielových spoluvlastníkov je založené priamo zákonom (§ 140 Občianskeho zákonníka) a navrhovateľ podaním určovacieho návrhu riadne, včas a .
Merito o uplatnenie predkupného práva
... liste vlastníctva č. X. za dohodnutú kúpnu cenu 153 069 Sk, ako aj to, že predávajúci pred predajom nerešpektoval zákonné predkupné právo podielových spoluvlastníkov, medzi inými aj žalobkyne a neponúkol jej uvedený spoluvlastnícky podiel na predaj za rovnakých podmienok. Žalobkyňa pritom preukázala, že už .
Merito o určenie neplatnosti kúpnej zmluvy a iné
... p). V posudzovanej veci odvolací s úd pripustil dovolanie proti svojmu potvrdzujúcemu rozsudku na otázk u, či „predkupné právo podielového spoluvlastníka sa môže realizovať aj tak, že podielový spoluvlastník, ktorého predkupné právo bolo porušené, sa účinne dovolá ... § 161 ods. 3 O.s.p. Dovolateľ sa preto mylne domnieva, že v posudzovanej veci sa predkupné právo podielového spoluvlastníka môže „realizovať “ aj tak, že podielový spoluvlastník, ktorého predkupné právo bolo porušené, sa účinne dovolá .
Merito určenie neplatnosti zmluvy a iné
... odnutie vo veci (§ 241 ods. 2 písm. b/ O.s.p.) Dovolací súd ďalej považuje za potrebné uviesť , že predkupné právo podielových spoluvlastníkov je založené priamo zákonom a ako také má vecnú povahu. Predkupní právo, ktoré má vecnoprávnu povahu pôsobí i voči tretím .
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.