Nájdené rozsudky pre výraz: predloženie plnej moci pre advokáta

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 84

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

11 dokumentov
87 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Dovolateľ v dovolacom konaní musí byť zastúpený advokátom, pokiaľ nemá právnické vzdelanie buď sám, alebo jeho zamestnanec (člen), ktorý za neho koná (§ 241 ods. 1 veta druhá O.s.p.). Toto ustanovenie zakotvuje osobitnú podmienku dovolacieho konania, ktorej nedostatok je odstrániteľný, avšak len za súčinnosti dovolateľa. Ak táto podmienka zostane nesplnená, dovolací súd konanie zastaví. Účastníka, ktorý požiada o ustanovenie advokáta a u ktorého sú predpoklady, aby bol oslobodený od súdnych poplatkov, súd odkáže na Centrum právnej pomoci. O tejto možnosti súd účastníka poučí (§ 30 O.s.p.).

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E. S E. N I E. Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcov 1/ J. D. a 2/ K. D. , bývajúc ich v J., proti žalovaným 1/ J. K. a 2/ K. K. , bývajúcim v J., zastúpe ným JUDr. M. G. , advokátom so sídlom v S., o vydanie nehnuteľností , vedenej na Okresnom súde Stará Ľubovňa pod sp. zn. 5 C 79/2012 , o dovolaní žalobcov proti uzneseniu Krajského súdu v Prešove z 5. decembra 2013 sp. zn. 13 Co 61/2013 , takto r o z h o d o l : Konanie
Kľúčové slová: zastúpenie sťažovateľa v konaní o kasačnej sťažnosti
Právna veta: Kasačná sťažnosť predstavuje osobitný opravný prostriedok majúci povahu mimoriadneho opravného prostriedku, ktorý smeruje voči právoplatnému rozhodnutiu správneho súdu. Správny súdny poriadok vyžaduje, aby bol sťažovateľ v konaní o kasačnej sťažnosti zastúpený advokátom a kasačná sťažnosť a iné podania sťažovateľa boli spísané advokátom (§ 449 ods. 1 S.s.p.). Požiadavka vypracovania kasačnej sťažnosti advokátom a povinného zastúpenia advokátom v konaní o kasačnej sťažnosti (advokátsky primus) je odôvodnená predovšetkým tým, že v konaní o kasačnej sťažnosti sa spravidla rozhodujú zložitejšie pr ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 8Sžfk/65/2017 4015201240 12. 12. 2019 JUDr. Jaroslava Fúrová ECLI:SK:NSSR:2019:4015201240.1 Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu (sťažovateľa) Ing. N. Y., nar. XX.XX.XXXX, bytom Y.. J. T. XXXX/XX, XXX XX W., proti žalovanému: Ministerstvu financií Slovenskej republiky, so sídlom Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, o preskúmanie zákonn
Kľúčové slová: opakované doručenienáhradné doručovanie správny orgán
Právna veta: Ustanovenie § 24 ods. 2 Správneho poriadku zakotvuje inštitút tzv. náhradného doručenia. Predpokladom takéhoto postupu je skutočnosť, že adresát písomnosti, ktorá sa má doručiť do vlastných rúk, nebol zastihnutý, hoci sa v mieste doručenia zdržuje a zároveň zanechanie dvoch upovedomení, z ktorých prvé upovedomenie obsahuje oznámenie o ďalšom osobnom doručení a druhé upovedomenie je oznámením o uložení zásielky. Oznámenie o ďalšom osobnom doručení musí obsahovať deň a hodinu opakovaného doručenia. Obe upovedomenia sa vykonajú vhodným spôsobom. Predpokladom však je skutočnosť, že adresát sa môže ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 4Sžrk/3/2019 4016200315 05. 05. 2020 JUDr. Jana Zemková ECLI:SK:NSSR:2020:4016200315.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Zemkovej, PhD. a zo sudcov JUDr. Nory Halmovej a JUDr. Petry Príbelskej, PhD., v právnej veci žalobkyne: U. L., nar. XX. XX. XXXX, Ž. XXXX/X, Q., právne zast
Meritum o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného
Najvyšší súd 3 Sžf/2/2007 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: Ing. R. P., K. X., H., proti žalovanému Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky, Nová ulica 13, Banská Bystrica, v konaní o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. I/227/11082- 24332/2006/992096-r zo dňa 29.03.2006, o odvolaní žalobcu proti rozsudku Krajského súdu v Trnave č.k. 14S/72/2006-75 zo dňa 23.11.2006, takto r o z h o d o l : Najvyšší súd S
Meritum Iná povaha rozhodnutia
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 2Sžo/60/2012 2010200352 27.02.2013 JUDr. Elena Kováčová ECLI:SK:NSSR:2013:2010200352.1 Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: K.. T. Y., Q., F., zastúpeného Mgr. Petrom Cúthom, advokátom so sídlom Laurinská 18, Bratislava, proti žalovanému: Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Hrnčiarovce nad Parnou, v konaní o preskúmanie zákonnosti
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 6Sžrk/11/2019 5017200019 21. 04. 2020 JUDr. Erika Čanádyová ECLI:SK:NSSR:2020:5017200019.1 Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: F. B., nar. XX.XX.XXXX, bytom U.. B. XXXX, W., proti žalovanému: Okresný úrad Žilina, odbor opravných prostriedkov, so sídlom Andreja Kmeťa č. 17, Žilina, za účasti: 1/ R.. T. B., N. XXX/X, B., 2/ S. W., Z.
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 2ObdoV/14/2016 2097899892 31. 01. 2017 JUDr. Gabriela Mederová ECLI:SK:NSSR:2017:2097899892.1 Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu: Zentiva, a. s., so sídlom Einsteinova 24, Bratislava, IČO: 31 411 771, zastúpeného advokátskou kanceláriou PERSPEKTA Legal, s. r. o., so sídlom Ružová dolina 25, Bratislava, proti žalovanej: D. U., nar. XX. X. X
Meritum 1 659,70 eur s prísl.
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 4Obo/14/2017 7115217157 30.11.2017 JUDr. Alena Priecelová sudca ECLI:SK:NSSR:2017:7115217157.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Aleny Priecelovej a členiek senátu JUDr. Viery Pepelovej a JUDr. Gabriely Mederovej, v právnej veci žalobcu: LEROSE INVESTMENTS LIMITED, so sídlom 3 Thasos Street, Dadlaw House, Nicosia, C
Meritum zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 6Cdo/123/2018 8112224224 30.08.2018 JUDr. Rudolf Čirč sudca ECLI:SK:NSSR:2018:8112224224.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky vo veci žalobcu X. C., nar. XX. XX. XXXX, bývajúceho v N., K., proti žalovaným 1/ S. C., nar. XX. XX. XXXX, bývajúcemu v P. a 2/ D. J., nar. XX. XX. XXXX, bývajúcej v N., N., v konaní o zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva
MENU