Nájdené rozsudky pre výraz: predĺženie trestného konania

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 12

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

8 dokumentov
14 dokumentov
1 dokument
2 dokumenty
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Existenciu kvalifikačného znaku „spôsobenia prieťahov v konaní“ zakladá skutočnosť, že sudca svojou nečinnosťou neúmerne predĺžil trestné konanie. Uvedenú dĺžku nečinnosti súdu nemožno za zistených okolností hodnotiť inak ako spôsobenie prieťahov v súdnom konaní, pretože tým objektívne dochádza k vytváraniu stavu právnej neistoty strán v trestnom konaní a porušovaniu ich práv garantovaných jednak článkom 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky (v zmysle ktorého má každý právo, aby sa jeho vec verejne prerokovala bez zbytočných prieťahov) ako aj článkom 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej r epubliky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v exekučnej veci oprávneného: P. , s. r. o., P. , IČO: X. , zastúpen ý: F., s. r. o., G. , IČO: X. , proti povinnému: M. , nar. X. , Z. , o vymoženie 751,15 eur s príslušenstvom , vedenej na Okresnom súde Lučenec pod sp. zn.: 12 Er 497/2008, o dovolaní oprávneného proti uzneseniu Krajského súdu v Banskej Bystrici z 26. septembra 2012, č. k.: 2 CoE 381/2012 -64, takto r o z h o d o l : Dovolanie opr
Právna veta: Najvyšší súd konštatuje, že v posudzovanej trestnej veci je špecifikum v pomerne veľkom množstve poškodených osôb, ktoré nebývajú v určitom lokálnom sústredení, ale na celom území štátu, aj v zahraničí, resp. na nezistenom mieste, čo veľmi sťažuje komunikáciu orgánov činných v trestnom konaní s nimi. Úlohou týchto orgánov pritom je sústredenie sa na objasnenie základných skutočností vyplývajúcich z ustanovenia § 119 ods. 1 Tr. por. Výkon práv jednotlivých poškodených (vzhľadom na ich počet a bydliská) by mohol závažným spôsobom ohroziť účel a rýchly priebeh trestného stíhania a jeho účelu, kto ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Milana Lipovského a sudcov JUDr. Jany Serbovej a JUDr. Aleny Šiškovej na neverejnom zasadnutí v Bratislave 11. septembra 2013 v trestnej veci obvineného P. V. pre trestný čin podvodu § 221 ods. 1, ods. 2, ods. 3 písm. c/ Tr. zák., vedenej na Okr esnom riaditeľstve Policajného zboru (PZ), Odbore kriminálnej polície Banská Bystrica pod ČVS:ORP -551/OEK -BB -2
Právna veta: I. Pokiaľ medzinárodná zmluva umožňuje prítomnosť obhajcu obvineného pri výsluchu svedka za predpokladu, že s tým dožiadaná strana súhlasí, v prípade, ak obhajca obvineného oznámi vyšetrovateľovi, že sa úkonu chte zúčastniť, je vyšetrovateľ v zmysle § 165 ods. 2 Trestného poriadku povinný oznámiť obhajcovi čas a miesto konania úkonu (okrem prípadu, keď vykonanie úkonu nemožno odložiť a vyrozumenie obhajcu nemožno zabezpečiť), ak úkon vykonáva sám alebo urobiť opatrenia na možnosť uplatnenia tohto práva, ak o vykonanie úkonu požiadal dožiadaný orgán. II. Zápisnica o výsluchu svedka, ktorý bo ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Na sťažnosť krajského prokurátora Najvyšši súd Slovenskej republiky podľa §149 ods. 1 písm. b) Trestného poriadku napadnuté uznesenie Krajského súdu v Ž. z 18. apríla 2000, sp. zn. 3T 37/98, zrušil a Krajskému súdu v Ž. prikázal, aby o veci znovu konal a rozhodol. Z odôvodnenia: Napadnutým uznesením Krajského súdu v Ž. po predbežnom prejednaní obžaloby podanej na obvineného Ľ. L. a spol., pre trestný čin skrátenia dane podľa § 148 ods. 1, 3 písm. a), ods. 5 Trestného zákona a ďalšie trestné
Meritum sťažnosť obhajcu
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republ iky v senáte zloženom z predsed u JUDr . Štefana Michálika a sudcov JUDr. Daniela Hudáka a JUDr. Viliama Dohňanského na neverejnom zasadnutí konanom v Bratislave 27 . februára 2017 v trestnej veci obžalovaného M. Š. pre zločin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny podľa § 296 Tr. zák. a iné , o sťažnosti obhajcu Mgr. R. T. , PhD. proti uzneseniu Najvyššieho súdu Slovenskej rep
Meritum sťažnosť prokurátora
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Petra Paludu a sudcov JUDr. Dany Wänkeovej a JUDr. Františka Moznera v trestnej veci obvineného Ing. V. V. , pre pokus trestného činu vraždy podľa § 8 ods. 1 k § 219 ods. 1 Tr. zák. účinného do 1. januára 200 6 a iné, na neverejnom zasadnutí 6. decembra 2016 v Bratislave o sťažnosti prokurátora Krajskej prokuratúry v Trenčíne proti uznesen iu Krajské
Meritum odvolanie
R O Z S U D O K V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Pavla Tomana a sudcov JUDr. Jozefa Kanderu a JUDr. Pavla Farkaša na verejnom zasadnutí konanom dňa 30. júla 2008 v Bratislave, v trestnej veci proti obžalovanému J. B. , pre trestný čin podvodu podľa § 250 ods. 1, ods. 5 Tr. zák. účinného do 1. januára 2006, o odvolaní obžalovaného proti rozsudku Krajského súdu v Nitre zo dňa 20. septembra 2007, sp. zn. 1 T 21/02, rozhodol
Meritum sťažnosť krajského prokurátora
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najv yšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Štefana Michálika a členov JUDr. Petra Hatalu a JUDr. Daniela Hudáka v trestnej veci obžalovaného P. S. a spol. pre trestný čin krádeže podľa § 247 ods. 2 písm. a/, ods. 5 Tr. zák., čiastočne spolupáchateľstvom podľa § 9 ods. 2 Tr. zák., čiastočne samostatne podľa § 9 ods. 1 Tr. zák. na neverejnom zasadnutí 27. októbra 2011 v Bratislave, o sťažnosti krajské
Meritum o zapl. 93 775,62 Eur s prísl.
Najvyšší súd 1 Ob do 44 /2010 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: E.K. , s. r. o., so sídlom S., K. , IČO: X. , zastúpeného advokátom JUDr. Ľ.H. , so sídlom V. , B. proti žalovanému: S.R. , a. s. , so sídlom T. , R. , IČO: X. , zastúpenému advokátom JUDr. M.L. , so sídlom M. , L. , o zaplatenie 93 775,62 Eur s príslušenstvom , na dovolanie žalovaného proti uzneseniu Krajského súdu v Žiline, č. k. 13Cob 158/2010 -178 zo dňa
Meritum dovolanie obvineného
N a j v y š š í s ú d 4 Tdo 60 /201 1 Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenske j republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Emil a Bdžocha a sudcov JU Dr. M artina Piovartsyho a JUDr. Viliama Dohňanského na ne verejnom zasadnutí 3. apríla 2012 v Bratislave, v trestnej veci proti obvinenému MUDr. A. P. , pre trestný čin porušovania domovej slobody podľa § 238 ods. 1, ods. 2 zák. č. 140/1961 Zb. - Trestný zákon (účinný do 31. decembra 2
MENU