Nájdené rozsudky pre výraz: predmet a rozsah úpravy

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 12

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

3 dokumenty
23 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Zákonodarca v zákone o ochrane spotrebiteľa upravuje predmet a rozsah právnej úpravy najmä ochranu spotrebiteľa vo vzťahu k výrobcovi, dovozcovi, distributérovi a poskytovateľovi služieb, ako aj úlohy orgánov verejnej správy pri kontrole dodržiavania podmienok ustanovených pri ochrane spotrebiteľa. Zákon sa vzťahuje nielen na ochranu pred nebezpečnými výrobkami a službami, ktoré môžu spôsobiť ohrozenie zdravia a života a ohrozenie ekonomických záujmov spotrebiteľa, ale na všetky výrobky, alebo služby, ktoré dodávateľ, predajca ponúka kupujúcemu k predaju, alebo poskytovateľ služby poskytuje sp ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 8Sžo/3/2015 Identifikačné číslo spisu: 1012211142 Dátum vydania rozhodnutia: 14.12.2016 Meno a priezvisko: JUDr. Jaroslava Fúrová Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2016:1012211142.1 ROZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jaroslavy Fúrovej a členov senátu M
Kľúčové slová: orgány dozorupredmet a rozsah úpravy
R 32/2012
Právna veta: Existencia pôsobnosti orgánu verejnej správy je primárnou otázkou, ktorú je tento orgán povinný posúdiť pred tým, než začne vo veci konať, keďže týmto postupom sa má predchádzať vydávaniu nulitných aktov a tým aj zabezpečiť dodržanie základných zásad správneho konania, ako sú zásada zákonnosti a zásada hospodárnosti konania.

Úryvok z textu:
Najvy šší súd 2 Sžo 540 /200 9 Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Eleny Kováčovej a členov senátu JUDr. Aleny Poláčkovej, PhD . a JUDr. Evy Babiakovej, CSc. , v právnej veci žalobcu : Stredoslovenská energetika, proti žalovanému : Slovenská obchodná inšpekcia, Ú stredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia a pos
Právna veta: Zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa (v znení platnom a účinnom v čase vykonania kontroly) v ust. § 1 ods. 1 upravuje práva spotrebiteľov a povinnosti výrobcov, predávajúcich, dovozcov a dodávateľov, pôsobnosť orgánov verejnej správy v oblasti ochrany spotrebiteľa, postavenie právnických osôb založených alebo zriadených na ochranu spotrebiteľa (združenie) a označenie výrobkov cenami. Podľa § 5 zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veci ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov, kontrolu vnútorného trhu vykonáva Slovenská obchodná inšpek ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slov enske j republiky v senáte zloženom z predsed níčky senátu JUDr. Jany Zemkovej PhD. a sud cov JUDr. Ivana Rumanu a JUDr. Gabriely Gerdovej v právnej veci žalobc u: B. -E. a.s. , H. , IČO: X. , právne zastúpen ého Advokátskou kanceláriou I. Š., s.r.o. N. , proti žalovanému : Slovenská obchodná inšpekcia, Ústredný inšpektorát Slovenskej ob chodn ej inšpekcie so sídlom v B
Právna veta: Dovolací súd v danom prípade dospel k záveru, že právo žalobkyne na riadne odôvodnenie porušené bolo. Odôvodnenie napadnutého rozsudku odvolacieho súdu (rovnako i potvrdzujúce rozhodnutie súdu prvého stupňa) totiž vychádza z ústavnej nekonformnosti výkladu noriem spojených s uplatnením práva na súdnu ochranu, zjavnej nesprávnosti deklarovaných premís a z nich dôvodiacich právnych záverov, čo má dopad na celkovú presvedčivosť rozhodnutia, na spravodlivé usporiadanie vzťahov. Občiansky súdny poriadok totiž stojí na zásade a princípoch, ktoré uprednostňujú zabezpečenie spravodlivej ochrany práv a ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne M. B. , bývajúcej v Ž. , zast úpenej JUDr. Máriou Padalovou , advokátkou v Žiline, Štefániková č. 33, proti žalo van ému Mestu Žilina, IČO: 00 321 796, o nahradenie vyhlásenia vôle na uzavretie zmluvy o prevode vlastníctva bytu , vedenej na Okresn om súde Žilina pod sp. zn. 17 C 138/2006 , o dovolaní žalobkyne proti r ozsudku Krajského súdu v Žiline z 28. januára 201 3, sp. zn
Meritum o určenie vlastn.práva k pozemkom
Najvyšší súd 7 Cdo 641/2014 Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Márie Šramkovej, členov senátu JUDr. Ľubora Šeba a Mgr. Miroslava Šestáka, v právnej veci navrhovateľa Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Bratislava, Primaciálne námestie č. 1, proti odporcom
Meritum určenie neplatnosti kúpnej zmluvy
Najvyšší súd Slovenskej republiky 2 Cdo 71/2010 Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu I. F., bývajúceho v A., zastúpeného JUDr. J. K., advokátom v T., proti žalovaným: 1/ Obci Adamovské Kochanovce , 2/ C, , so sídlom v T., zastúpenému JUDr. J. M., advokátom v T., o určenie neplatnosti kúpnej zmluvy, vedenej na Okresnom súde Trenčín pod sp. z
Meritum katastrálne veci
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 2Sžr/92/2016 Identifikačné číslo spisu: 1015201290 Dátum vydania rozhodnutia: 27.09.2018 Meno a priezvisko: JUDr. Jozef Hargaš Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2018:1015201290.1 ROZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Jozefa Hargaša a členov senátu Mgr. Petra
Meritum o nahradenie vyhlásenia vôle na uzavretie zmluvy o prevode vlastníctva bytu
Najvyšší súd 7 Cdo 136/2013 Slovenskej republiky UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne M. B., bývajúcej v Ž., zastúpenej JUDr. Máriou Padalovou, advokátkou v Žiline, Štefániková č. 33, proti žalovanému Mestu Žilina, IČO: 00 321 796, o nahradenie vyhlásenia vôle na uzavretie zmluvy o prevode vlastníctva bytu, vedenej na Okresnom
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 5Sžrk/15/2018 Identifikačné číslo spisu: 1015200362 Dátum vydania rozhodnutia: 12.09.2019 Meno a priezvisko: JUDr. Milan Morava Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2019:1015200362.1 ROZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Milana Moravu a členiek senátu JUDr. Petry Príbe
MENU