Nájdené rozsudky pre výraz: predpojatosť sudcov

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 25

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

221 dokumentov
15 dokumentov
1 dokument
2 dokumenty
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Meritum Zákonný sudca
Právna veta: 1. Podľa čl. 48 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky nikoho nemožno odňať zákonnému sudcovi. Zákonným sudcom je sudca, ktorý spĺňa zákonom určené predpoklady pre funkciu sudcu (§ 34 zákona č. 335/1991 Zb. o súdoch a sudcoch v znení neskorších predpisov). Na určenie totožnosti zákonného sudcu je právne významná podmienka § 11 zákona č. 335/1991 Zb., podľa ktorej za zákonného sudcu treba pokladať sudcu určeného v súlade s rozvrhom práce. 2. Predseda súdu nemôže na základe vlastnej úvahy, vychádzajúc v ústrety niektorému účastníkovi konania, odňať vec zákonnému sudcovi v rozpore so zákonom a pri ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Ústavný súd Slovenskej republiky na verejnom zasadnutí dňa 9. júna 1999 v senáte vo veci navrhovateľky J. K., bytom Č., zastúpenej JUDr. M. S., advokátom v Čadci, vo veci porušenia základných práv a slobôd Okresným súdom v Čadci v konaní pod sp. zn. 7 C 279/98 takto r o z h o d o l : Okresný súd v Čadci v konaní pod sp. zn. 7 C 279/98 p o r u š i l ústavné právo J. K. zaručené čl. 48 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky. O d ô v o d n e n i e : Navrhovateľka J. K. (ďalej len „navrhovat
Právna veta: Nezaujatosť a nezávislosť sudcu patria k hlavným predpokladom spravodlivého rozhodovania. Nezaujatosť sudcu je kategória, ktorá vyjadruje vnútorný psychický vzťah sudcu k prejednávanej veci. V širšom zmysle zahŕňa vzťah sudcu k predmetu konania, jeho účastníkom, ich zástupcom, o podstate a povahe ktorého je schopný podať (subjektívnu) informáciu iba sám sudca. Inštitút nezaujatosti je preto potrebné chápať širšie, tiež v rovine objektívnej. Nie je preto rozhodujúce, ako sa nezaujatosť sudcu iba subjektívne javí účastníkovi konania; určujúcim je, či reálne existujú objektívne okolnosti, ktoré b ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcov 1/ JUDr. F. K. , bývajúceho v P., 2/ JUDr. D. K. , bývajúcej v P., obaja zastúpení JUDr. R. K. , advokátom v P., proti žalovaným 1/ D. , s.r.o. so sídlom v P., 2/ B. s.r.o. , so sídlom v P., o odstránenie časti stavby , vedenej na Okresnom súde Prešov pod sp. zn. 9 C 80/2003, na dovolanie žalobcov proti rozsudku Krajského súdu v Prešove z 29. novembra 2011 sp. zn. 19 Co 31/2011
Právna veta: Dovolací súd sa preto obmedzil na preverenie, či súdy nižšieho stupňa skúmali splnenie podmienok. Súd prvého stupňa zistil, že za spáchanie trestného činu vraždy podľa § 219 ods. 2 Trestného zákona umožňuje Trestný zákon uložiť výnimočný trest, ktorým sa v zmysle ustanovenia § 29 ods. 1 Trestného zákona rozumie trest odňatia slobody nad pätnásť až do dvadsiatich piatich rokov alebo trest odňatia slobody na doživotie. Prvý predpoklad na uloženie trestu odňatia slobody na doživotie bol teda splnený. Súd následne hodnotil stupeň nebezpečnosti spáchaných činov (súd prihliadal aj na okolnosti vražd ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 2TdoV/17/2017 9508100010 18. mája 2020 JUDr. Peter Hatala ECLI:SK:NSSR:2020:9508100010.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Petra Hatalu a sudcov JUDr. Juraja Klimenta, JUDr. Martina Piovartsyho, JUDr. Petra Szaba a JUDr. Gabriely Šimonovej v trestnej veci obvineného U. G. pre zločin založenia, zosnovania a podporovania zločine
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 2Ndt/13/2021 3116011630 21. 04. 2021 JUDr. Dana Wänkeová ECLI:SK:NSSR:2021:3116011630.1 Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z jeho predsedníčky JUDr. Dany Wänkeovej a sudcov JUDr. Petra Paludu a JUDr. Martina Piovartsyho na neverejnom zasadnutí konanom 21. apríla 2021 v Bratislave v trestnej veci proti obvinenému V. Y., v konaní o neosved
Meritum návrh na odňatie a prikázanie veci
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 24. novembra 2015 v Bratislave, v senáte zloženom z predsedu JUDr. Petra Krajčoviča a sudcov JUDr. Libora Duľu a JUDr. Petra Paludu v trestnej veci obžalovaného M. K. , pre prečin krádeže podľa § 212 ods. 2 písm. a/, ods. 3 písm. a/ Tr. zák. a iné, o návrhu obžalovaného na odňatie a prikázanie veci podľa § 23 ods. 1 Tr. por. , takto r o z h o d o l : Trestná vec o
Meritum § 188/1 Tr.zák.
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 6Ndt/5/2019 2113011877 20. februára 2019 JUDr. Gabriela Šimonová ECLI:SK:NSSR:2019:2113011877.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Gabriely Šimonovej a sudcov JUDr. Štefana Michálika a JUDr. Viliama Dohňanského v trestnej veci proti odsúdenému R. H. ohľadne rozhodnutia o osvedčení, resp. neosvedčení sa odsúdeného v s
Meritum na zvolanie schôdze konkurzných veriteľov
Najvyšší súd Slovenskej republiky 3 Ndob/ 7/201 2 U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci úpadcu: E. , a. s. N. N. N. , P.P.P., IČO: X. X. X. , s ustanovenou správkyňou konkurznej podstaty JUDr. B. V. , advokátkou K. K. K. , na zvolanie schôdze konkurzných veriteľov , o návrhu na vylúčenie sudkyne Krajského súdu v Bratislave JUDr. Lýdie Noskovičovej z prejednávania a rozhodovania veci vedenej pod sp. zn . 8K 48 /97 , jednomyseľne takto r o z h o d o l :
Meritum odňatie a prikázanie veci
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvy šší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z pr edsedu senátu JUDr. Petra Krajčoviča a sudcov JUDr. Libora Duľu a JUDr. Petra Paludu , na neverejnom zasadnutí 8. septembra 2015 v Bratislave , v trestnej veci obvineného F. K. a spol. pre prečin ublíženia na zdraví podľa § 156 ods. 1 Tr. zák. a iné , o návrhu obvineného F. K. na odňatie a prikázanie veci podľa § 23 ods. 1 Tr . por., takto r o z h o d o l : Trestná
Meritum návrh na odňatie a prikázanie veci
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Petra Krajčoviča a sudcov JUDr. Libora Duľu a JUDr. Petra Paludu na neverejnom zasadnutí dňa 23. februára 2016 v Bratislave v trestnej veci obžalovaného R. K. pre prečin nebezpečného vyhrážania podľa § 360 ods. 1, ods. 2 písm. a), písm. b) Tr. zák. a iné, o návrhu obžalovaného R. K. na odňatie a prikázanie veci podľa § 23 ods. 1 Tr. por. takto r o
MENU