Nájdené rozsudky pre výraz: predpojatosť sudcov

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 25

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

225 dokumentov
15 dokumentov
1 dokument
2 dokumenty
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Meritum Zákonný sudca
Právna veta: 1. Podľa čl. 48 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky nikoho nemožno odňať zákonnému sudcovi. Zákonným sudcom je sudca, ktorý spĺňa zákonom určené predpoklady pre funkciu sudcu (§ 34 zákona č. 335/1991 Zb. o súdoch a sudcoch v znení neskorších predpisov). Na určenie totožnosti zákonného sudcu je právne významná podmienka § 11 zákona č. 335/1991 Zb., podľa ktorej za zákonného sudcu treba pokladať sudcu určeného v súlade s rozvrhom práce. 2. Predseda súdu nemôže na základe vlastnej úvahy, vychádzajúc v ústrety niektorému účastníkovi konania, odňať vec zákonnému sudcovi v rozpore so zákonom a pri ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Ústavný súd Slovenskej republiky na verejnom zasadnutí dňa 9. júna 1999 v senáte vo veci navrhovateľky J. K., bytom Č., zastúpenej JUDr. M. S., advokátom v Čadci, vo veci porušenia základných práv a slobôd Okresným súdom v Čadci v konaní pod sp. zn. 7 C 279/98 takto r o z h o d o l : Okresný súd v Čadci v konaní pod sp. zn. 7 C 279/98 p o r u š i l ústavné právo J. K. zaručené čl. 48 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky. O d ô v o d n e n i e : Navrhovateľka J. K. (ďalej len „navrhovat
Meritum o ochranu osobnosti
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcov 1/ JUDr. I. K., bývajúceho v B., 2/ JUDr. I. Č., bývajúceho v H., oboch zastúpených JUDr. M. H., advokátom v B., proti žalovaným 1/ Mgr. I. B., bývajúcemu v B., zastúpenému JUDr. J. G., advokátom v B., 2/ V., s.r.o., B., 3/ P. V., bývajúcemu v S., žalovaní 2/, 3/ zastúpení JUDr. M. P., advokátom v B., 4/ JUDr. A. M., bývajúcemu vo V., zastúpenému JUDr. Š. S., advokátom v Ž., o o
Meritum na zvolanie schôdze konkurzných veriteľov
Najvyšší súd Slovenskej republiky 3 Ndob/ 7/201 2 U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci úpadcu: E. , a. s. N. N. N. , P.P.P., IČO: X. X. X. , s ustanovenou správkyňou konkurznej podstaty JUDr. B. V. , advokátkou K. K. K. , na zvolanie schôdze konkurzných veriteľov , o návrhu na vylúčenie sudkyne Krajského súdu v Bratislave JUDr. Lýdie Noskovičovej z prejednávania a rozhodovania veci vedenej pod sp. zn . 8K 48 /97 , jednomyseľne takto r o z h o d o l :
Právna veta: Nezaujatosť a nezávislosť sudcu patria k hlavným predpokladom spravodlivého rozhodovania. Nezaujatosť sudcu je kategória, ktorá vyjadruje vnútorný psychický vzťah sudcu k prejednávanej veci. V širšom zmysle zahŕňa vzťah sudcu k predmetu konania, jeho účastníkom, ich zástupcom, o podstate a povahe ktorého je schopný podať (subjektívnu) informáciu iba sám sudca. Inštitút nezaujatosti je preto potrebné chápať širšie, tiež v rovine objektívnej. Nie je preto rozhodujúce, ako sa nezaujatosť sudcu iba subjektívne javí účastníkovi konania; určujúcim je, či reálne existujú objektívne okolnosti, ktoré b ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcov 1/ JUDr. F. K. , bývajúceho v P., 2/ JUDr. D. K. , bývajúcej v P., obaja zastúpení JUDr. R. K. , advokátom v P., proti žalovaným 1/ D. , s.r.o. so sídlom v P., 2/ B. s.r.o. , so sídlom v P., o odstránenie časti stavby , vedenej na Okresnom súde Prešov pod sp. zn. 9 C 80/2003, na dovolanie žalobcov proti rozsudku Krajského súdu v Prešove z 29. novembra 2011 sp. zn. 19 Co 31/2011
Meritum o ochranu osobnosti
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu JUDr. M. T. , bývajúceho v B. , zastúpeného advokátskou kanceláriou S., s.r.o., so sídlom v B. , IČO: X. , proti žalovan ej P. P. , a.s. so sídlom v B. , IČO: X. , zastúpen ej Advokátskou kanceláriou T. , s.r.o. , o ochranu osobnosti , vedenej na Okresnom súde Banská Bystrica pod sp. zn. 14 C 131/2010, o dovolaní žalovan ej proti rozsudku Krajsk ého súdu v Banskej Bystrici z 27.
Meritum odňatie a prikázanie
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvy šší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z pr edsedu senátu JUDr. Petra Krajčoviča a sudcov JUDr. Petra Paludu a JUDr. Martina Bargela , na neverejnom zasadnutí 17. júna 2015 v Bratislave , v trestnej veci obžalovaného R. K. a spol., pre pokračovací zločin podvodu § 221 ods. 1, ods. 3 písm. a/, § 20 Tr. zák. , o návrhu obžalovaného na odňatie a prikázanie veci podľa § 23 ods. 1 Tr. por., tak to r o z h o d o l :
Meritum návrh na odňatie a prikázanie
N a j v y š š í s ú d 2Ndt/ 14/2015 Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvy šší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z pr edsedu senátu JUDr. Petra Krajčoviča a sudcov JUDr. Petra Paludu a JUDr. M artina Bargela , na neverejnom zasadnutí 14. júla 2015 v Bratislave , v trestnej veci obžalovaného M. M. pre pokračovací prečin krádeže § 212 ods. 2 písm. f/ Tr. zák. a iné , o návrhu obžalovaného na odňatie a prikázanie veci podľa § 23 ods. 1 Tr. por., takto r o z h o d o l : T
Meritum odňatie a prikázanie veci
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvy šší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z pr edsedu senátu JUDr. Petra Krajčoviča a sudcov JUDr. Libora Duľu a JUDr. Petra Paludu , na neverejnom zasadnutí 8. septembra 2015 v Bratislave , v trestnej veci obvineného F. K. a spol. pre prečin ublíženia na zdraví podľa § 156 ods. 1 Tr. zák. a iné , o návrhu obvineného F. K. na odňatie a prikázanie veci podľa § 23 ods. 1 Tr . por., takto r o z h o d o l : Trestná
Meritum odňatie a sprikázanie veci
N a j v y š š í s ú d 3Ndt /18/201 5 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsed níčky senátu JUDr. Jany Serbovej a sudcov JUDr. Martina Bargela a JUDr. Aleny Šiškovej , v trestnej veci obžalovaného I. C. stíhaného pre preč in výtržníctva podľa § 364 ods. 1 písm. a/ Tr . zák . a iné, na neverejnom zasadnutí konanom 20. októbra 2015 v Bratislave o návrhu obžalovaného I. C. na odňatie a prikázanie veci takto r o z h o d o l : Tr
MENU