Nájdené rozsudky pre výraz: predstavenstvo

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 748

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

424 dokumentov
3731 dokumentov
170 dokumentov
17 dokumentov
16 dokumentov
112 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Predstavenstvo plní uznesenia členskej schôdze a zodpovedá jej za svoju činnosť. Ak zo stanov nevyplýva niečo iné, za predstavenstvo koná navonok predseda alebo podpredseda. Pre konanie právnickej osoby – družstva, navonok stačí podpis predsedu. Pokiaľ v poslednej vete takéhoto ustanovenia je uvedené, že ak je pre právny úkon, ktorý robí predstavenstvo, predpísaná písomná forma, je potrebný podpis aspoň dvoch členov predstavenstva, je potrebné uviesť, že zákon mal na mysli len tie právne úkony, ktoré robí predstavenstvo vo veciach jeho pôsobnosti a úkony, ktoré si vyhradilo, nie však bežnú čin ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: M, správca konkurznej podstaty úpadcu V v likvidácii, ul. S, IČO: X, P, B, proti žalovanému: P, IČO: X, zast. JUDr. G, advokát, M, o určenie neplatnosti kúpnej zmluvy, na odvolanie žalovaného proti rozsudku Krajského súdu v B, č.k.: 54 Cbi 12/01-268 zo dňa 27. júna 2006, takto r o z h o d o l: Najvyšší súd Slovenskej republiky rozsudok Krajského súdu v B č. k. 54 Cbi 12/0
Právna veta: Spoločnosť má právo v zmysle § 17 a nasl. Obchodného zákonníka určiť, ktoré skutočnosti sú predmetom obchodného tajomstva a v takom prípade predstavenstvo, ktoré ju navonok zastupuje, môže informovať akcionárov spoločnosti aj o jej hospodárení a majetkových pomeroch v prípustnej miere so zachovaním obchodného tajomstva.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky 6 Obdo 26/2007 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Anny Markovej a členiek senátu JUDr. Júlie Horskej a JUDr. Dariny Ličkovej v právnej veci žalobcu: JUDr. P., bytom P., zastúpeného advokátkou Mgr. O., G., proti žalovanému: P., a.s., so sídlom ul. J., IČO: X., zastúpeného advokátkou JUDr. E., J., o uloženie povinnosti poskytnúť informácie, vedenej na Okresnom súde v Tr
Právna veta: Pokiaľ je zlúčenie spoločnosti spojené aj so zvýšením základného imania, nie je nutné pre tento špecifický účel (zvýšenie základného imania) vyhotoviť osobitný znalecký posudok na ocenenie nepeňažného vkladu (t.j. hodnoty vlastného imania zanikajúcej spoločnosti). Správa predstavenstva pre akcionárov podľa § 218b ods. 1 Obch. zák., teda pri zlúčení pre prípad súčasného zvýšenia základného imania supluje znalecký posudok podľa § 202 ods. 3 Obch. zák. (viď § 218d ods. 2 Obch. zák.) a je preto zákonité, že na jej obsah sú kladené zákonom stanovené kritériá. Podľa § 218b ods. 1 Obch. zák. musí pre ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 1 Obdo V 79/2006 Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky, ako súd dovolací, v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Juraja Semana a z členov senátu Zuzany Ďurišovej, JUDr. Anny Markovej, JUDr. Jany Zemaníkovej a JUDr. Aleny Priecelovej, v právnej veci navrhovateľov 1/ R.M,, bytom N.X., W., 2/ V.K., bytom P.X., L., obaja zast. advokátom JUDr. P.M., D.X., B., proti odporcovi A., a.s., D.X., B., zast. advokátom JUDr. M.B.,
Právna veta: Bez predchádzajúceho rozhodnutia valného zhromaždenia o zmene stanov akciovej spoločnosti, týkajúcej sa počtu členov predstavenstva, nemôže valné zhromaždenie zvoliť iný počet členov predstavenstva, než vyplýva z doterajších stanov spoločnosti. Ak valné zhromaždenie akciovej spoločnosti zvolí predstavenstvo s iným počtom členov, než vyplýva zo stanov spoločnosti a takto zvolené predstavenstvo zvolá valné zhromaždenie, môžu oprávnené osoby napadnúť uznesenia tohto valného zhromaždenia žalobou na vyhlásenie ich neplatnosti.

Úryvok z textu:
Krajský súd v Banskej Bystrici rozsudkom zo 16. júna 1995, sp. zn. 42 Cb 1117/93, rozhodol tak, že uznesenia prijaté na valnom zhromaždení, konanom dňa 9. decembra 1993, sú neplatné. V dôvodoch rozhodnutia uviedol, že dňa 23. júla 1992 sa konalo valné zhromaždenie žalovaného. Akcionári boli pozvaní pozvánkou, ktorú osobne prevzali, vrátane žalobkyne. Na valnom zhromaždení sa zúčastnili - ako vyplýva z prezenčnej listiny - všetci akcionári, až na p. K., ktorá sa ospravedlnila a žalobkyňu, ktorá b
Kľúčové slová: orgány spoločnostiakciová spoločnosťpredstavenstvo
R 58/1999
Právna veta: V prípade delegovanej pôsobnosti voľby a odvolania člena predstavenstva na dozornú radu a stanový neobsahujú spôsob voľby a odvolania člena predstavenstva, tak sú stanový v tejto časti v rozpore so zákonom, a potom platí, že členovia predstavenstva akciovej spoločnosti sú volaní a odvolávaní valným zhromaždením.

Úryvok z textu:
Krajský súd v K. rozsudkom z 18. decembra 1996, č. k. 13 Cb 3622/94-147, žalobu zamietol a účastníkom náhradu trov konania nepriznal. V odôvodnení rozsudku uviedol, že žaloba nie je dôvodná. Žalobca bol odvolaný z funkcie člena predstavenstva dozornou radou. Podľa § 194 ods. 1 Obchodného zákonníka člena predstavenstva volí a odvoláva dozorná rada spôsobom v Stanovách uvedeným. V nadväznosti na stanový bol vydaný rokovací poriadok dozornej rady, schválený 7. mája 1993, čím bol naplnený čl. XI bo
Právna veta: Ak je v stanovách akciovej spoločnosti upravená horná hranica funkčného obdobia členov predstavenstva a členov dozornej rady tak, že ich funkčné obdobie končí až voľbou nových členov, takéto ustanovenie stanov nie je v rozpore s ust. § 194 ods. 1 a § 200 ods. 2 Obchodného zákonníka s tým, že maximálna horná hranica funkčného obdobia členov predstavenstva a členov dozornej rady nesmie presiahnuť dobu 5 rokov.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 2 Ob do 17/2012 Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Beaty Miničovej a členiek senátu JUDr. Ivany Izakovičovej a Ľubomíry Kúdelovej , v právnej veci žalobcu: V. A. , s. r. o., so sídlom U. , IČO: X. , zastúpeného V. L. , s. r. o., so sídlom P., IČO: X. proti žalovanému: P. T. , a. s., so sídlom R. , IČO: X. , zastúpeného právnou zástupkyňou JUDr. I. Ď. , advokátkou, so síd
Právna veta: Pre posúdenie účinnosti doručovania námietok predstavenstvu družstva je rozhodujúce, aby tieto člen družstva oznámil družstvu v lehote uvedenej v ustanovení § 242 ObZ, pretože družstvo je subjektom práva. Návrh na vyslovenie neplatnosti uznesenia členskej schôdze je podaný včas, ak námietka člena družstva bola doručená v zákonnej lehote družstvu.

Úryvok z textu:
Okresný súd Dunajská Streda rozsudkom č. k. 5Cb 68/2008 – 287 zo dňa 30.10.2012 určil, že uznesenie mimoriadnej členskej schôdze P. D. v H. č. 16 z 15.3.2008, ktorým členská schôdza schválila volebný poriadok pre voľbu členov predstavenstva a kontrolnej komisie, zrušila rozhodnutie predstavenstva družstva zo 17.10.2007 o vylúčení Zoltána Bodóa, schválila obnovenie členstva Z. B. v P. D. v H., schválila zmenu stanov, odvolala doterajších členov predstavenstva a kontrolnej komisie družstva, zvolil
Kľúčové slová: člen predstavenstvaakciová spoločnosťpríslušnosť súdov podľa OSP
R 49/2001
Právna veta: Na prejednanie žaloby podanej akciovou spoločnosťou proti bývalým členom jej predstavenstva o náhradu škody nie je daná vecná príslušnosť krajského súdu podľa § 9 ods. 3 písm. c) bod 1 OSP.

Úryvok z textu:
Okresný súd B. dňa 24. januára 2000 podlá § 104a ods. 2 O. s. p. postúpil vec Krajskému súdu v B. ako súdu vecne príslušnému z dôvodov podlá § 9 ods. 3 písm. c) bod 1 O. s. p. Krajský súd v B. podľa § 104a ods. 3 O. s. p. predložil vec na rozhodnutie Najvyššiemu súdu Slovenskej republiky, pretože s postúpením veci nesúhlasil, nakoľko v danom prípade ide o náhradu škody, ktorú uplatňuje žalobca voči bývalým členom štatutárneho orgánu a nie je daná príslušnosť krajského súdu podlá § 9 ods. 3 pí
Právna veta: 1. Akciová spoločnosť je právnickou osobou, ktorá koná prostredníctvom svojho štatutárneho orgánu, alebo svojich zástupcov. Štatutárny orgán je oprávnený robiť právne úkony vo všetkých veciach. Podmienkou na to, aby konanie štatutárneho orgánu bolo konaním podnikateľa so všetkými z toho preňho vyplývajúcimi záväzkami, je, že štatutárny orgán koná v súlade so zákonom a stanovami spoločnosti. Štatutárnym orgánom akciovej spoločnosti je predstavenstvo, ktoré riadi činnosť spoločnosti a koná jej menom. Rozhoduje o všetkých záležitostiach spoločnosti, ak nie sú Obchodným zákonníkom, alebo sta ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 1 M Obdo V 15/2006 Slovenskej republiky UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky, ako súd dovolací, v právnej veci žalobcu Fond národného majetku Slovenskej republiky, Drieňová 27, Bratislava, proti žalovanému D., a.s., v likvidácii, K.X., T., o zaplatenie 27 578 948 Sk, na mimoriadne dovolanie generálneho prokurátora Slovenskej republiky proti rozsudku Krajského súdu v Trenčíne zo 7. októbra 2004 č. k. 20 Cb 79/03-69 v znení opravného uznesenia z 24. novembra 2004 č. k.
MENU