Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
V hlavnom poli môžete vyhľadávať judikatúru podľa výskytu výrazu v právnej vete, merite, kľúčových slovách alebo texte rozsudku.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Dátum
od:
do:
Kategória :
Spisová značka :
Merito veci :
R značka :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Tu môžete vyhľadať judikatúru podľa NÁZVU PARAGRAFU (napr. Zmluva o dielo) alebo čísla zákona a čísla § SK alebo CZ.
X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1079414
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 63682
USSR: 34759
NSČR: 121671
NSSČR: 64592
USČR: 78398
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 421605
Krajské súdy (ČR): 41623
Posledná aktualizácia
23.01.2020 05:27

Nájdené rozsudky pre výraz: predstavenstvo družstva


Približný počet výsledkov: 30 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: predstavenstvo družstva
  • predstavenstvo nájdené 556 krát v 194 dokumentoch
  • druzstva nájdené 4182 krát v 873 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Ústavný súd Slovenskej republiky 5 dokumentov
Krajské súdy SR 106 dokumentov


Kľúčové slová: neplatnosť uznesenia členskej schôdze, predstavenstvo družstva, námietky, členská schôdza

Zbierka NS 3/2016
R 21/2016
Uznesenie
Právna veta: Pre posúdenie účinnosti doručovania námietok predstavenstvu družstva je rozhodujúce, aby tieto člen družstva oznámil družstvu v lehote uvedenej v ustanovení § 242 ObZ, pretože družstvo je subjektom práva. Návrh na vyslovenie neplatnosti uznesenia členskej schôdze je podaný včas, ak námietka člena družstva bola doručená v zákonnej lehote družstvu.

Úryvok z textu:
Okresný súd Dunajská Streda rozsudkom č. k. 5Cb 68/2008 – 287 zo dňa 30.10.2012 určil, že uznesenie mimoriadnej členskej schôdze P. D. v H. č. 16 z 15.3.2008, ktorým členská schôdza schválila volebný poriadok pre voľbu členov predstavenstva a kontrolnej komisie, zrušila rozhodnutie predstavenstva družstva zo 17.10.2007 o vylúčení Zoltána Bodóa, schválila obnovenie členstva Z. B. v P. D. v H., schválila zmenu stanov, odvolala doterajších členov predstavenstva a kontrolnej komisie družstva, zvolila nového .
Kľúčové slová: oprávnený zástupca, skúmanie platnosti zmluvy, správa katastra , rozhodovanie o vklade

Zbierka NS 6/2011
R 95/2011
Rozsudok
Právna veta: Pri rozhodnutí o návrhu na vklad do katastra nehnuteľností v rámci skúmania platnosti zmluvy musí správa katastra tiež zisťovať, či za právnickú osobu konal oprávnený zástupca.

Úryvok z textu:
... k vykonaniu právneho úkonu v mene právnickej osoby spôsobom, ktorý je predpísaný. Namietal, že navrhovateľ neberie na zreteľ skutočnosť, že predstavenstvo družstva je kolektívny orgán a že medzi kolektívnym štatutárnym orgánom a osobami, ktoré ho tvoria, je potrebné odlišovať. Konštatoval, že úprava .
Merito Mzda.
Kľúčové slová: mzda všeobecné ustanovenia, vnútrodružstevné pravidlá, spôsob odmeňovania

Zbierka NS 5-6/1994
R 76/1994
Rozsudok
Právna veta: Dojednanie člena s družstvom o odmene za prácu v družstve odkazujúce na platné vnútrodružstevné pravidlá odmeňovania nevylučuje neskoršie jednostranné určenie konkrétneho spôsobu odmeňovania v súlade s pravidlami prijatými členskou schôdzou družstva.

Úryvok z textu:
... úpravu odmeny žalobcovi vykonanú žalovaným s účinnosťou od 14. 9. 1992 dovolací súd sa stotožňuje so záverom krajského súdu, že predstavenstvo družstva bolo oprávnené jednostranne vykonať úpravu predtým určenej výšky odmeny, v danom prípade jej zníženie. V konaní bolo preukázané, že žalovaný .
Kľúčové slová: družstvá vzniknuté pred účinnosťou zákona, družstvo, platnosť zmluvy

Zbierka NS 6/2001
R 106/2001
Rozsudok
Právna veta: Ak družstvo uzavrelo zmluvu, pre ktorú je predpísaná písomná forma, po účinnosti Obchodného zákonníka pred zavŕšením procesu transformácie zápisom zmien stanov v obchodnom registri, treba otázku platnosti zmluvy, z hľadiska jej riadneho podpísania družstvom, posudzovať podľa doterajších právnych predpisov a stanov (§ 765 ods. 1, ods. 3 Obchodného zákonníka.)

Úryvok z textu:
... úkonov, pre ktoré sa vyžadovala písomná forma. Túto otázku prenechal Stanovám, ktoré mali určiť, akým spôsobom koná navonok predstavenstvo družstva, ak je jeho štatutárnym orgánom. Z obsahu spisu nevyplýva, či v čase uzavretia nájomnej zmluvy, resp. kedy bol ... ktorý v ustanovení § 243 ods. 3 veta tretia stanovil, že ak je pre právny úkon, ktorý robí predstavenstvo (družstva), predpísaná písomná forma, je potrebný podpis aspoň dvoch členov predstavenstva. Ide o kogentný predpoklad platnosti právneho úkonu, pre .
Právna veta: Dôchodca spĺňa podmienky pre poskytovanie starobného dôchodku v mimoriadnych prípadoch stanovení v § 1 a § 2 nariadenia vlády ČSSR č. 118/1988 Zb. o mimoriadnom poskytovaní starobného dôchodku v znení neskorších predpisov vtedy, ak došlo k skončeniu jeho pracovného pomeru z dôvodov uvedených v § 46 ods. 1 písm. c) Zákonníka práce. Na posúdenie podmienok pre vznik nároku na poskytovanie starobného dôchodku v týchto prípadoch postačuje, aby zamestnávateľ pred skončením pracovného pomeru rozhodol o organizačnej zmene. Takéto rozhodnutie nemusí mať písomnú formu.

Úryvok z textu:
... mzdovej účtovníčky a agendu na úseku rastlinnej výroby pridelil M. M. popri práci účtovníčky na úseku mechanizácie. Po pohovore na predstavenstve družstva 16. júla 1998 navrhovateľka súhlasila so skončením zamestnania dohodou z dôvodu uvedeného v § 46 ods. 1 písm. c) Zákonníka .
Právna veta: Najvyšší súd považoval za potrebné uviesť, že v zmysle § 80 písm. c/ O.s.p. návrhom na začatie konania možno uplatniť, aby sa rozhodlo o určení, či tu právny vzťah alebo právo je alebo nie je, ak je na tom naliehavý právny záujem. Naliehavý právny záujem na určení je daný vtedy, ak je tu aktuálny stav objektívnej právnej neistoty medzi navrhovateľom a odporcom, ktorý je ohrozením navrhovateľovho právneho postavenia a ktorý nemožno iným právnym prostriedkom odstrániť, ne-záleží na tom, ako táto neistota vznikla. Posúdenie naliehavého právneho záujmu je otázkou právnej kvalifikácie rozhodných sk ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... pre posúdenie účinkov výpovede zo dňa 7.12.1995 nebola významná skutočnosť, či predmetná výpoveď bola, alebo nebola prejednaná na predstavenstve družstva a komisii SOČ. Výpoveď bola riadne doručená v zmysle § 266a ods. 1 a 3 Zák. práce. Preto nastali jej .
Právna veta: Ustanovenie § 41 ods. 1 O.s.p. vyjadruje zásadu bezformálnosti občianskeho súdneho konania. Neformálnosť pri uplatňovaní práva na súdnu ochranu zvýrazňuje úprava procesnoprávnych úkonov realizovaných účastníkmi konania, ktorým sa umožňuje robiť procesné úkony akoukoľvek formou, pokiaľ pre niektoré úkony zákon nepredpisuje určitú formu. Jednou zo základných zásad občianskeho súdneho konania je zásada ústnosti, podľa ktorej styk súdu s účastníkmi konania (i opačne) a inými osobami, ktoré majú aktívnu účasť na konaní sa realizuje ústne. Vo všeobecnosti úkony účastníkov konania v písomnej fo ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... os obu ( družstvo ) koná štatutárny orgán, ktorým je predstavenstvo (§ 243 ods. 2 Obchodného zákonníka). Pre právne úkony, ktoré robí predstavenstvo družstva v predpísanej písomnej forme sa vyžaduje podpis dvoch členov predstavenstva. Možno konštatovať, že Obč iansky súdny poriadok v § 28 .
Právna veta: Rozsah zodpovednosti predstavenstva ako štatutárneho orgánu (resp. jeho členov) voči družstvu sa riadi rozsahom zodpovednosti mandatára voči mandantovi z mandátnej zmluvy (bez toho, aby táto mandátna zmluva bola osobitne uzatvorená). Iba pokiaľ by bol zámer dojednať rozsah tejto zodpovednosti miernejšie alebo prísnejšie, museli by takéto dojednanie obsahovať v prípade družstva jeho stanovy. Z uvedeného je zrejmé, že priamo zákon ustanovuje, že konanie štatutárneho orgánu pri výkone funkcie sa spravuje ustanoveniami o mandátnej zmluve, z ktorej skutočnosti v konečnom dôsledku vyplýva povinno ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... k termínu splatnosti vkladových účtov s finančnými prostriedkami disponovať. Rozhodnutím predstavenstva zo dňa 02. 12. 1999, úloha č. 138/99, predstavenstvo družstva poverilo žalovaného v 1. rade, aby na rokovanie predstavenstva dňa 16. 12. 1999 pripravil materiál s návrhom prevodu finančných prostriedkov .
Merito o nahradenie prejavu vôle
... bol zároveň i predsedom družstva, na podpísanie zmluvy bol oprávnený /čl. 14 ods. 1 Stanov odporcu/. Navyše o tom, že predstavenstvo družstva odsúhlasilo kroky svojho predsedu, svedčí i zápisnica č. 4 z 27.4.1994 / bod 19/ a zápisnica č. 12 zo ... 1 Obdo 22/2007 článku 18 ods. 1. ods. 2, ods. 3, či. 17 ods. 1, ods. 4 Stanov družstva. Predstavenstvo družstva, ako štatutárny orgán družstva na svojom zasadnutí dňa 27.4.1994 uznesením č. 19 vyjadrilo súhlas vo veci schválenia postupu .
Merito o náhradu škody vo výške 15 878 282,45 Sk
... vkladových účtov preto navrhovateľ nemohol s finančnými prostriedkami disponovať. Rozhodnutím predstavenstva zo dňa 02. 12. 1999, úloha č. 138/99, predstavenstvo družstva poverilo odporcu v 1. rade, aby na rokovanie predstavenstva dňa 16. 12. 1999 pripravil materiál s návrhom prevodu finančných prostriedkov .
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.