Nájdené rozsudky pre výraz: predvolanie na pojednávanie

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 651

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

843 dokumentov
6676 dokumentov
18 dokumentov
6 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Uznanie nároku nezbavuje súd povinnosti predvolanie na pojednávanie riadne doručiť účastníkom, aby mali dostatok času na jeho prípravu a rozsudok vyhlásiť verejne na pojednávaní. Proti rozsudku na základe uznania, ktorý účastník urobil pred 1. decembrom 1995, odvolanie je prípustné.

Úryvok z textu:
Napadnutým rozsudkom súd prvého stupňa vyhovel žalobe a žalovaného zaviazal zaplatiť žalobcovi 62 490 Kč istiny a 2924 Sk náhrady trov konania. Súd prvého stupňa takto rozhodol rozsudkom po uznaní s poukazom na ust. § 153a ods. 1 O.s.p. Proti tomuto rozsudku podal odvolanie žalovaný. V odvolaní uviedol, že v spore nie je pasívne legitimovaný. Rozhodnutím Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky bola časť majetku žalovaného vyňatá a pohľadávka, ktorá je predmetom konania, prešla na s.r.o. D
Právna veta: Z vyššie citovaných ustanovení je zrejmé, že v prípade, ak má účastník zástupcu s plnomocenstvom pre celé konanie, všetky písomnosti, vrátane predvolania na pojednávanie, súd doručuje len tomuto zástupcovi. Nie je však vylúčené, aby sa predvolanie na pojednávanie doručilo aj priamo účastníkovi. Či predvolanie na pojednávanie bude doručené okrem zástupcu aj účastníkovi závisí od zváženia súdu, ktorý tak urobí vtedy, ak považuje osobnú účasť účastníka na pojednávaní za potrebnú, napríklad ak mieni účastníka na pojednávaní vypočuť. Ak nemá účastník na pojednávaní osobne niečo vyk ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Na jvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsed níčky JUDr. Jaroslavy Fúrovej a členov JUDr. Jozefa Hargaša a JUDr. Zdenky Reisenauerovej v právnej veci žalobcu J. Š. bytom v K. , t oho času v Ú. , P. , zastúpen ého JUDr. M. B. , advokátom, so sídlom v T, L. , proti žalovanému Ústav u na výkon trestu odňatia slobody so sídlom v Dubnici nad Váhom, Dukelská štvrť 941/10, o preskúmanie zákonnosti roz
Právna veta: Ak predseda senátu odvolacieho súdu na prejednanie odvolania proti rozhodnutiu vo veci samej nariadil pojednávanie, hoci o odvolaní bolo možné v zmysle ust. § 214 ods. 2 O. s. p. rozhodnúť aj bez nariadenia pojednávania, môže odvolací súd vec prejednať v neprítomnosti účastníka len za dodržania podmienok stanovených v ust. § 101 ods. 2 O. s. p..

Úryvok z textu:
Najvyšší súd S. republiky 1Ob do V/ 17/2009 U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcov: 1/ S. P. , so sídlom v B.B. pobočka B. B. , K. 27, B. B. , IČO: X. , 2/ K. , s.r.o., M.. H. X. , B. B. , IČO: X. , zastúpeného advokátom JUDr. J. H. , AK J. K. 12, V. , 3/ D. R. , S. X. , S., IČO: X. , zastúpeného advokátom JUDr. I. Š., G. X. , B. , za účasti ved ľajšieho účastníka JUDr. I. B. , B. 33, V. K. , správcu konkurznej podstaty úpadcu R. D. S., B. B. , prot
Právna veta: Predvolanie na pojednávanie odvolacieho súdu netreba doručovať do vlastných rúk. Doručenie predvolania spôsobom uvedeným v ust. § 46 ods. 2 prvá veta O.s.p., nie je preto postupom, ktorým sa účastníkovi odňala možnosť konať pred súdom.

Úryvok z textu:
Žalobkyňa sa domáhala zaplatenia 8325 Kčs istiny s príslušenstvom s odôvodnením, že zamestnávateľ jej nevyplatil prémie dohodnuté v pracovnej zmluve. Okresný súd v Banskej Bystrici žalobu zamietol s odôvodnením, že žalovaná organizácia za sporné obdobie nemala zisk, ale vykazovala pomerne značný schodok, v dôsledku čoho nemohla vytvoriť ani prémiový fond; preto žalobkyni nemohol vzniknúť nárok na prémie, lebo tie boli závislé na vytvorení potrebného zisku. Krajský súd v Banskej Bystrici rozhod
Právna veta: I. Práva zúčastniť sa hlavného pojednávania alebo verejného zasadnutia (§ 252 ods. 3 veta druhá, § 293 ods. 7 Tr. por.) sa nemožno právne účinne vzdať alebo takú účasť odmietnuť vopred, teda pred predvolaním alebo upovedomením obvineného o tomto úkone, určenom na konkrétny deň, miesto a čas (na rozdiel od poškodeného, ktorý tak môže učiniť podľa § 46 ods. 7 Tr. por.). II. Ak sa obvinený po predvolaní alebo upovedomení o hlavnom pojednávaní alebo verejnom zasadnutí, vykonanom v súlade so zákonom, vzdal práva účasti alebo odmietol účasť na hlavnom pojednávaní alebo verejnom zasadnutí generáln ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší sú d Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky rozhodol v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Libora Duľu a sudcov JUDr. Petra Krajčoviča a JUDr. Petra Paludu v trestnej veci obvineného R. K. , pre zločin zabitia podľ a § 147 ods. 1, ods. 2 písm. a/ Tr. zák. a iné , na neverejnom zasadnutí s verejným vyhlásením rozsudku , 22. septembra 2015 v Bratislave, o dovolaní obvineného proti uzneseniu uvedenému vo výroku tohto rozs
Právna veta: Ak bez prítomnosti účastníka súd pojednávanie začne askončí skôr, ako bolo uvedené v predvolaní na pojednávanie, odníma tým účastníkovi možnosť konať pred súdom.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 9S o/157 /20 10 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľky: A. P. , bytom S., zastúpenej A dvokátskou kanceláriou H. so sídlom v B. , proti odporkyni Sociálnej poisťovni, ústredie, Ul. 29. augusta 8, Bratislava o predčasný starobný dôchodok , na odvolanie navrhovateľky proti rozsudku Krajského súdu v Košiciach zo 7. októbra 2010, č. k. 6Sd/74/2009 – 53 , jednohlasne takto r o z h o d o l : Najvyšší súd Slovenske
Právna veta: Dovolaciu námietku, že žalovaný nebol náležite poučený priamo „v predvolaní na pojednávanie“ tak ako to vyžaduje zákon, ale iba v rámci osobitného (generálneho) poučenia, ktoré bolo iba samostatnou prílohou predvolania vyhodnotil dovolací súd ako neopodstatnenú. Dovolací súd sa stotožňuje so záverom odvolacieho súdu, podľa ktorého poučenie bolo súčasťou predvolania na pojednávanie. Poučenie o procesných právach a povinnostiach strán sporu nesporne obsahuje aj poučenie v zmysle § 273 až § 274 C. s. p. (č. l. 83 spisu) z čoho vyplýva, že sa vzťahuje na konkrétne predvolanie na pojednávanie a pre ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 3Obdo/67/2019 1112241495 11. decembra 2019 JUDr. Ľubomíra Kúdelová ECLI:SK:NSSR:2019:1112241495.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu: Viliam Turan TURANCAR, s miestom podnikania Bratislavská 29/466, 949 01 Nitra, IČO: 36 861 961, zastúpeného Šiška & Partners s. r. o., advokátskou kanceláriou, so sídlom Palisády 33, 811 06 Bratislava, IČO: 36 861
Kľúčové slová: Ústav na výkon väzbypredvedeniepredvolanie
Právna veta: Ak účastník, ktorý sa nachádza v ústave na výkon väzby alebo trestu odňatia slobody (ďalej len „ústav“) nebol aspoň vypočutý, napríklad dožiadaným súdom, a nebolo mu umožnené vyjadriť sa k podkladom preskúmavaného rozhodnutia a navrhnúť ďalšie dôkazy, potom doručenie predvolania na pojednávanie takému účastníkovi do ústavu nemožno bez súčasnej žiadosti o jeho predvedenie považovať za riadne predvolanie a prejednanie veci a jej rozhodnutie v neprítomnosti účastníka v takom prípade je takým postupom súdu, ktorým sa účastníkovi odňala možnosť konať pred súdom.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľky H proti odporkyni S o invalidný dôchodok, o odvolaní navrhovateľky proti rozsudku Krajského súdu v Nitre č.k. 23Sd/88/2007-11 z 9. mája 2007, rozhodol t a k t o : Najvyšší súd Slovenskej republiky rozsudok Krajského súdu v Nitre č.k. 23Sd/88/2007-11 z 9. mája 2007, z r u š u j e a vec mu vracia na ďalšie konanie. O d ô v o d n e n i e Napadnutým rozsudkom krajský súd
Právna veta: Ak zástupkyňa účastníka prevzala predvolanie na pojednávanie s dostatočným časovým predstihom, v čerpaní dovolenky touto zástupkyňou v čase pojednávania nemožno vidieť dôležitý dôvod pre jeho odročenie (§ 101 ods. 2 O.s.p..) Doplnenie: Dovolaním možno napadnúť každé rozhodnutie odvolacieho súdu, avšak len za predpokladu, že v konaní došlo k takému nesprávnemu procesnému postupu súdu, v dôsledku ktorého bola účastníkovi konania odňatá možnosť konať pred súdom, a teda došlo k porušeniu procesných práv účastníka konania. Takýmto porušením procesných práv účastníka nie je, ak sa riadne predvola ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Krajský súd v Bratislave potvrdil rozsudok Okresného súdu v Nových Zámkoch z 24. januára 1992, č. k. 11 C 222/91-37 podľa § 219 O.s.p. ako vecne správny. Rozsudok odvolacieho súdu nadobudol právoplatnosť 16. júla 1992. Proti tomuto rozsudku odvolacieho súdu podala dovolanie žalobkyňa. Prípustnosť podania dovolania odôvodnila tým, že postupom odvolacieho súdu jej bola odňatá možnosť konať pred súdom. Odňatie možnosti konať pred odvolacím súdom podľa jej názoru spočíva v tom, že napriek ospravedl
Právna veta: Ustanovenie § 101 ods. 2 O.s.p. (v záujme hospodárnosti a rýchlosti konania) umožňuje súdu, aby na pojednávaní prejednal (aj rozhodol) vec v neprítomnosti účastníka, za predpokladu, že účastník a/ bol na pojednávanie riadne predvolaný, b/ na pojednávanie sanedostavil a ani nepožiadal z dôležitého dôvodu o jeho odročenie. Pritom zo žiadneho ustanovenia Občianskeho súdneho poriadku nevyplýva povinnosť súdu poučiť účastníkov o možnosti pokračovať v konaní podľa § 101 ods. 2 O.s.p. Ako to nesporne vyplýva z obsahu spisu, v danom prípade predvolanie na pojednávanie pred súdom prvého stupňa nariaden ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 4 Cdo 68 /2011 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu D. O. , bytom K. , proti žalovanému Ľ. Č. , bytom B. , zastúpenému JUDr. I. H. , advokátom v K. , o určenie neplatnosti okamžitého skončenia pracovného pomeru , vedenej na Okresnom súde Košice – okolie pod sp.zn. 6 C 104/2005, o dovolaní žalovaného proti rozsudku Krajského súdu v Košiciach z 5. októbra 2009 sp.zn. 5 Co 139/2009, 5 Co 172/2009, takto r o z h o d o
MENU