Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
V hlavnom poli môžete vyhľadávať judikatúru podľa výskytu výrazu v právnej vete, merite, kľúčových slovách alebo texte rozsudku.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Dátum
od:
do:
Kategória :
Spisová značka :
Merito veci :
R značka :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Tu môžete vyhľadať judikatúru podľa NÁZVU PARAGRAFU (napr. Zmluva o dielo) alebo čísla zákona a čísla § SK alebo CZ.
X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1077679
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 63680
USSR: 34744
NSČR: 121555
NSSČR: 64592
USČR: 78398
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 421554
Krajské súdy (ČR): 41623
Posledná aktualizácia
19.01.2020 06:27

Nájdené rozsudky pre výraz: predvolanie na súd


Približný počet výsledkov: 22 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: predvolanie na súd
  • predvolanie nájdené 4088 krát v 1814 dokumentoch
  • na nájdené 2249702 krát v 63592 dokumentoch
  • sudit nájdené 1413174 krát v 63632 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Ústavný súd Slovenskej republiky 15 dokumentov
Súdny dvor Európskej únie 5 dokumentov
Krajské súdy SR 102 dokumentov
Nejvyšší soud Československé socialistické republiky 1 dokument


Právna veta: Samotné ustanovenie § 115 O.s.p. ukladá súdu, aby – ak zákon alebo osobitný právny predpis neustanovuje inak – nariadiť na prejednanie veci samej pojednávanie, na ktoré predvolá účastníkov a všetkých, ktorých prítomnosť je potrebná, pričom predvolanie musí doručiť účastníkom tak, aby mali dostatok času na prípravu, spravidla najmenej päť dní pred dňom, keď sa má pojednávanie konať. V zmysle ustálenej judikatúry najvyššieho súdu, ale aj Ústavného súdu Slovenskej republiky a Európskeho súdu pre ľudské práva má účastník právo byť vypočutý aspoň v jednom stupni súdneho konania a o tomto práv ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 8Sžo/ 36 /2013 S l o v e n s k e j r e p u b l i k y U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu : A.L.K. Humenné, spol. s r.o. , so sídlom Štefánikova 22, Humenné , právne zastúpený JUDr. Ján Spišiak , advokát, so sídlom Idanská 17 , 040 11 Košice , proti žalovanému : Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky , so sídlom Dobrovičova 1 2, Bratislava, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. 131285/2010,11010/2010 -630 .
Právna veta: Zúčastniť sa prejednávania právnej veci pred súdom je neodňateľným právom každého účastníka konania, a to v každom štádiu postupného procesu, pokiaľ zákon nestanovuje inak, ak na tomto svojom práve účastník trvá. Zákon v ustanovení § 101 ods. 2 druhá veta OSP určuje len jednu výnimku z tohto práva účastníka, za ktorej sa môže vec prejednať i v jeho neprítomnosti, t. j. ak riadne predvolaný účastník sa na pojednávanie nedostavil a nepožiadal z dôležitého dôvodu o odročenie pojednávania (uznesenie Najvyššieho súdu SR sp. zn. 5Cdo/122/2010 zo dňa 21.07.2010). Vo všeobecnosti pod odňatím možnosti ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 9So/6/2017 2014200702 24. 04. 2019 Mgr. Viliam Pohančeník ECLI:SK:NSSR:2019:2014200702.1 Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa: H. B., nar. XX.XX.XXXX, I. XXX, zastúpený: Nagy & Partners, s. r. o., Športová 470/11, Galanta, v mene ktorej koná JUDr. Karol Nagy, advokát a konateľ, proti odporkyni: Sociálna poisťovňa, ústredie, Ul. 29. augusta 8 .
Právna veta: Procesnú spôsobilosť nemajú osoby zbavené spôsobilosti na právne úkony; maloletí majú procesnú spôsobilosť v takom rozsahu, v akom majú spôsobilosť na právne úkony. Odporca je plnoletý a v konaní netvrdil (nepreukázal), že bol súdom zbavený spôsobilosti na právne úkony alebo že by táto jeho spôsobilosť bola súdom obmedzená. Nič preto nenasvedčuje tomu, že v danom prípade nemá procesnú spôsobilosť (§ 20 O.s.p.). Z uvedených dôvodov dovolací súd dospel k záveru, že tvrdenie odporcu o jeho procesnej nespôsobilosti nemá podklad v spise, je nepreukázané a nemôže zakladať prípustnosť dovolania v zmy ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... , otrasený, stráca vedomie“, ide mu o život a rozhodnutia o neodpustení súdnych poplatkov, o neustanovení opatrovníka a advokáta, ako aj predvolania na súd s hrozbou sankcií považuje za „fašistický súdny teror“ a odmieta sa „na tejto fraške ďalej zúčastňovať“. K dovolaniu pripojil ďalšie .
Právna veta: Obsahom žalobcom podaných otázok je výklad vyššie citovaných článkov Smernice Rady 2000/78/ES z 27. novembra 2000, ktorá ustanovuje všeobecný rámec pre rovnaké zaobchádzanie v zamestnaní a povolaní transformovanej do slovenského právneho systému zákonom č. 365/2004 Z.z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „antidiskriminačný zákon“), ktorým bol s účinnosťou od 1. júla 2004 zmenený a doplnený zákon č. 370/1997 Z.z., pričom práve doplnené ustanovenie § 4 a zákona č. 370/1997 Z.z. (v súčasnosti § 3 ods. ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... § 250ja ods. 2 vety druhej OSP v neprítomnosti účastníkov a právneho zástupcu žalobcu, ktorí sa napriek riadne vykázanému doručeniu predvolania na súd nedostavili, svoju neúčasť neospravedlnili a o odročenie odvolacieho pojednávania nepožiadali, oboznámil sa 6Sžo/63/2009 s obsahom spisu tunajšieho súdu .
Merito o rozvod manželstva a úpravu práv a povinností k maloletým deťom
... ochranu podľa článku 46 ods. 1 a čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky. Podľa § 51 O.s.p. predvolanie na súd sa deje spravidla písomne a v naliehavých prípadoch i telegraficky, telefaxom alebo telefonicky. Predvolať možno i ústne na pojednávaní alebo .
Merito o zdržanie sa nekalosúťažného konania a o zaplatenie 700 000 Sk
... a úspešné vykonanie dôkazov. Pre sporové konanie platí prejednávacia zásada. Účastníci konania a ich zástupcovia sú povinní ustanoviť sa na predvolanie na súd. Pokiaľ plnomocenstvo zástupcu žalobcu zaniklo, bol povinný uvedenú skutočnosť oznámiť on sám alebo žalobca vo veci konajúcemu súdu s uvedením .
Merito o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia
... predvolania. Potom, ako vošiel do budov y prokuratúry, pracovník prokuratúry mu odovzdal tlačivo, na ktorom svojim podpisom potvr dil doručenie predvolania na súd. Zároveň mu oznámili deň, kedy sa má dostaviť pre letenku n a cestu do Kinshasa. Potom, ako prevzal predvolanie, budovu .
Merito zaplatenie sumy
... a rozhodol bez jeho účasti. Tvrdí, že nebol riadne vyrozumený o termíne pojednávania a o jeho konaní vôbec nevedel. Predvolanie na súd mu nemohlo byť z objektívnych príčin doručené, pretože v mieste trvalého bydliska v Rimavskej Sobote sa dlhšiu dobu vôbec ... 6 a neskôr v okrese Galanta, v Sládkovičove. Nakoľko sa v mieste doručenia nezdržiaval, nemohli mu byť riadne doručené predvolania na súd v dňoch 11. júna 2003 a 8. septembra 2003 a neskôr aj rozhodnutie krajského súdu zo dňa 8. septembra .
Merito sťažnosť vyžiadanej osoby
... . Pokiaľ sa na hlavné pojednávanie nedostavil, nebolo tak s úmyslom vyhýbať sa trestnému stíhaniu. Ak by mu bol o doručené predvolanie na súd s upoz ornením na možnosť vydania zatykača resp. iné následky, pojednávania by sa zúčastnil. Keďže ale o takejto možnosti poučený .
Merito určenie neúčinnosti právneho úkonu
... povinnosť, s čím argumentu je žalovaná. Na ú daj e žalovanej o skutočnostiach, ktoré sa dozvedela v čase, keď dostala predvolanie na súd, konkrétne že rodičia na ňu a jej brata /ktorého mal otec z mimomanželského vzťahu/ „prevádzali nejaké majetky“ (porovnaj č.l .
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.