SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Nepoužívajte súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale iba jednu z týchto podmienok.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálných okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch. Kým bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Spisová značka:
R značka:
Dátum:
od:
do:
Kategória:
Merito veci:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1113216
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 64069
USSR: 35179
NSČR: 122662
NSSČR: 66245
USČR: 79658
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 423248
Krajské súdy (ČR): 43523
Posledná aktualizácia
01.04.2020 05:25

Nájdené rozsudky pre výraz: predvolanie na súd


Približný počet výsledkov: 22 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: predvolanie na súd
  • predvolanie nájdené 4130 krát v 1832 dokumentoch
  • na nájdené 2272430 krát v 63989 dokumentoch
  • sudit nájdené 1426043 krát v 64038 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Ústavný súd Slovenskej republiky 15 dokumentov
Súdny dvor Európskej únie 5 dokumentov
Krajské súdy SR 103 dokumentov
Nejvyšší soud Československé socialistické republiky 1 dokument


Právna veta: Samotné ustanovenie § 115 O.s.p. ukladá súdu, aby – ak zákon alebo osobitný právny predpis neustanovuje inak – nariadiť na prejednanie veci samej pojednávanie, na ktoré predvolá účastníkov a všetkých, ktorých prítomnosť je potrebná, pričom predvolanie musí doručiť účastníkom tak, aby mali dostatok času na prípravu, spravidla najmenej päť dní pred dňom, keď sa má pojednávanie konať. V zmysle ustálenej judikatúry najvyššieho súdu, ale aj Ústavného súdu Slovenskej republiky a Európskeho súdu pre ľudské práva má účastník právo byť vypočutý aspoň v jednom stupni súdneho konania a o tomto práv ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 8Sžo/ 36 /2013 S l o v e n s k e j r e p u b l i k y U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu : A.L.K. Humenné, spol. s r.o. , so sídlom Štefánikova 22, Humenné , právne zastúpený JUDr. Ján Spišiak , advokát, so sídlom Idanská 17 , 040 11 Košice , proti žalovanému : Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky , so sídlom Dobrovičova 1 2, Bratislava, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. 131285/2010,11010/2010 -630 .
Právna veta: Zúčastniť sa prejednávania právnej veci pred súdom je neodňateľným právom každého účastníka konania, a to v každom štádiu postupného procesu, pokiaľ zákon nestanovuje inak, ak na tomto svojom práve účastník trvá. Zákon v ustanovení § 101 ods. 2 druhá veta OSP určuje len jednu výnimku z tohto práva účastníka, za ktorej sa môže vec prejednať i v jeho neprítomnosti, t. j. ak riadne predvolaný účastník sa na pojednávanie nedostavil a nepožiadal z dôležitého dôvodu o odročenie pojednávania (uznesenie Najvyššieho súdu SR sp. zn. 5Cdo/122/2010 zo dňa 21.07.2010). Vo všeobecnosti pod odňatím možnosti ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 9So/6/2017 2014200702 24. 04. 2019 Mgr. Viliam Pohančeník ECLI:SK:NSSR:2019:2014200702.1 Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa: H. B., nar. XX.XX.XXXX, I. XXX, zastúpený: Nagy & Partners, s. r. o., Športová 470/11, Galanta, v mene ktorej koná JUDr. Karol Nagy, advokát a konateľ, proti odporkyni: Sociálna poisťovňa, ústredie, Ul. 29. augusta 8 .
Právna veta: Procesnú spôsobilosť nemajú osoby zbavené spôsobilosti na právne úkony; maloletí majú procesnú spôsobilosť v takom rozsahu, v akom majú spôsobilosť na právne úkony. Odporca je plnoletý a v konaní netvrdil (nepreukázal), že bol súdom zbavený spôsobilosti na právne úkony alebo že by táto jeho spôsobilosť bola súdom obmedzená. Nič preto nenasvedčuje tomu, že v danom prípade nemá procesnú spôsobilosť (§ 20 O.s.p.). Z uvedených dôvodov dovolací súd dospel k záveru, že tvrdenie odporcu o jeho procesnej nespôsobilosti nemá podklad v spise, je nepreukázané a nemôže zakladať prípustnosť dovolania v zmy ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... , otrasený, stráca vedomie“, ide mu o život a rozhodnutia o neodpustení súdnych poplatkov, o neustanovení opatrovníka a advokáta, ako aj predvolania na súd s hrozbou sankcií považuje za „fašistický súdny teror“ a odmieta sa „na tejto fraške ďalej zúčastňovať“. K dovolaniu pripojil ďalšie .
Právna veta: Obsahom žalobcom podaných otázok je výklad vyššie citovaných článkov Smernice Rady 2000/78/ES z 27. novembra 2000, ktorá ustanovuje všeobecný rámec pre rovnaké zaobchádzanie v zamestnaní a povolaní transformovanej do slovenského právneho systému zákonom č. 365/2004 Z.z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „antidiskriminačný zákon“), ktorým bol s účinnosťou od 1. júla 2004 zmenený a doplnený zákon č. 370/1997 Z.z., pričom práve doplnené ustanovenie § 4 a zákona č. 370/1997 Z.z. (v súčasnosti § 3 ods. ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... § 250ja ods. 2 vety druhej OSP v neprítomnosti účastníkov a právneho zástupcu žalobcu, ktorí sa napriek riadne vykázanému doručeniu predvolania na súd nedostavili, svoju neúčasť neospravedlnili a o odročenie odvolacieho pojednávania nepožiadali, oboznámil sa 6Sžo/63/2009 s obsahom spisu tunajšieho súdu .
Merito o rozvod manželstva a úpravu práv a povinností k maloletým deťom
... ochranu podľa článku 46 ods. 1 a čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky. Podľa § 51 O.s.p. predvolanie na súd sa deje spravidla písomne a v naliehavých prípadoch i telegraficky, telefaxom alebo telefonicky. Predvolať možno i ústne na pojednávaní alebo .
Merito o zdržanie sa nekalosúťažného konania a o zaplatenie 700 000 Sk
... a úspešné vykonanie dôkazov. Pre sporové konanie platí prejednávacia zásada. Účastníci konania a ich zástupcovia sú povinní ustanoviť sa na predvolanie na súd. Pokiaľ plnomocenstvo zástupcu žalobcu zaniklo, bol povinný uvedenú skutočnosť oznámiť on sám alebo žalobca vo veci konajúcemu súdu s uvedením .
Merito o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia
... predvolania. Potom, ako vošiel do budov y prokuratúry, pracovník prokuratúry mu odovzdal tlačivo, na ktorom svojim podpisom potvr dil doručenie predvolania na súd. Zároveň mu oznámili deň, kedy sa má dostaviť pre letenku n a cestu do Kinshasa. Potom, ako prevzal predvolanie, budovu .
Merito zaplatenie sumy
... a rozhodol bez jeho účasti. Tvrdí, že nebol riadne vyrozumený o termíne pojednávania a o jeho konaní vôbec nevedel. Predvolanie na súd mu nemohlo byť z objektívnych príčin doručené, pretože v mieste trvalého bydliska v Rimavskej Sobote sa dlhšiu dobu vôbec ... 6 a neskôr v okrese Galanta, v Sládkovičove. Nakoľko sa v mieste doručenia nezdržiaval, nemohli mu byť riadne doručené predvolania na súd v dňoch 11. júna 2003 a 8. septembra 2003 a neskôr aj rozhodnutie krajského súdu zo dňa 8. septembra .
Merito sťažnosť vyžiadanej osoby
... . Pokiaľ sa na hlavné pojednávanie nedostavil, nebolo tak s úmyslom vyhýbať sa trestnému stíhaniu. Ak by mu bol o doručené predvolanie na súd s upoz ornením na možnosť vydania zatykača resp. iné následky, pojednávania by sa zúčastnil. Keďže ale o takejto možnosti poučený .
Merito určenie neúčinnosti právneho úkonu
... povinnosť, s čím argumentu je žalovaná. Na ú daj e žalovanej o skutočnostiach, ktoré sa dozvedela v čase, keď dostala predvolanie na súd, konkrétne že rodičia na ňu a jej brata /ktorého mal otec z mimomanželského vzťahu/ „prevádzali nejaké majetky“ (porovnaj č.l .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.