Nájdené rozsudky pre výraz: prejav účastníka

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 87

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

30 dokumentov
364 dokumentov
1 dokument
4 dokumenty
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Podľa názoru súdu, za podklad rozhodnutia, s ktorým sa spája povinnosť správneho orgánu dať účastníkovi možnosť sa k nemu vyjadriť, nemožno považovať každé vyjadrenie účastníka v konaní, prípadne každú repliku k vyjadreniu (vyjadrenie k vyjadreniu), ale iba taký prejav účastníka alebo iného subjektu , ktorý má bezprostredne vplyv na stanovenie práv a povinností účastníka konania vo vydanom rozhodnutí (na rozhodnutie vo veci samej). Ak účastník tvrdí, že nemal možnosť sa pred vydaním rozhodnutia vyjadriť k jeho podkladu, musí byť z tohto tvrdenia zrejmé, že v konkrétnom prípade išlo práv ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 3 Sž 169/2004 –72 Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky, v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Idy Hanzelovej a členov senátu JUDr. Marianny Reiffovej a JUDr. Ivana Rumanu, v právnej veci žalobcu S. T. , a.s. so sídlom v B., N. S. IČO: X. , právne zastúpeného JUDr. R. H. , advokátom v B., N. M. B. proti žalovanému Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky, so sídlom v Bratislave, Tová
Právna veta: V rámci zaručeného práva účastníka na spravodlivý proces, sú súdy povinné poskytnúť účastníkom konania poučenie o tom, aké práva a povinnosti im procesné predpisy priznávajú a ukladajú (§ 5 O.s.p.). Uvedené zákonné ustanovenia nemožno vykladať tak, že súdy sú povinné hneď na začiatku konania poučiť účastníka o všetkých do úvahy prichádzajúcich procesných právach a povinnostiach. Záver o tom, kedy je a kedy nie je namieste poučenie súdu v zmysle § 5 O.s.p., je treba urobiť v každom jednotlivom prípade podľa konkrétne existujúcich okolností (IV. ÚS 41/95). Predpokladom poučovacej povinnosti v z ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcov 1/ V. , bývajúcej v Ž. , 2/ J., bývajúceho X. , 3/ D. , bývajúceho W. 5/ A. bývajúceho v Ž. , 6/ R. , bývajúceho v Ž. , proti žalovanej J., advokátke so sídlom v M. , o zaplatenie 47.951,44 eur , vedenej na Okresnom súde Martin pod sp. zn. 5 C 195/1997 , o dovolaní žalobcu 5/ proti uzneseniu Krajského súdu v Žiline z 31. mája 2013 sp. zn. 8 Co 206/2013 , takto r o z h o d o l
Právna veta: Platnosť právneho úkonu z hľadiska jeho formy je potrebné posudzovať podľa stavu (skutkového a právneho), aký tu bol v čase uzavretia právneho úkonu. Jednoduchú písomnú formu musia mať podľa ustanovenia § 46 ods. 1 OZ zmluvy o prevodoch nehnuteľností. Pre zachovanie jednoduchej písomnej formy, ktorej pojmové náležitosti sú písomnosť a podpis, zásadne postačuje, ak dôjde k písomnému návrhu a k jeho písomnému prijatiu (písomný návrh a jeho písomné prijatie môže byť urobené na osobitných listoch). Zákon v ustanovení § 46 ods. 2 veta druhá OZ stanovuje u zmluvy o prevode nehnuteľnosti ako ďalšiu n ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcov 1/ A. H. , bývajúceho v M. , 2/ I. H. , bývajúcej tamtiež, obaja v dovolacom konaní zastúpení JUDr. Tiborom Šafárikom, advokátom so sídlom v Košiciach, Štúrova 22, proti žalovanému Š. K. , bývajúcemu v M. , v dovolacom konaní zastúpenému JUDr. Danielou Putiškov ou, advokátkou so sídlom v Michalovciach, Kpt. Nálepku 20, o určenie vlastníckeho práva, vedenej na Okresnom súde Mich
Kľúčové slová: písomnú formu musia maťzmluva o prevode nehnuteľnosti
Právna veta: Zmluva o prevode nehnuteľnosti musí byť uzavretá v písomnej forme, pričom prejavy vôle účastníkov, vrátane ich podpisov, musia byť na tej istej listine (§ 46 ods. 1, ods. 2 Občianskeho zákonníka); pokiaľ takúto zmluvu, vrátane jej nedielnych príloh, tvorí viac ako jeden list, musia byť všetky tieto jednotlivé hárky pevne spojené (zošité) tak, aby tvorili technickú jednotu listiny, a to už pred jej podpísaním. Zmluva tvorí technickú jednotu listiny, ak jej jednotlivé listy obsahujúce podstatné náležitosti sú pevným spôsobom zviazané. Právnu otázku - technickú jednotu zmluvy o prevode nehnuteľno ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 3 Sžo /64/2010 Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsed níčky senátu JUDr. Jany Zemkovej , PhD. a sudcov JUDr. Gabriely Gerdovej a JUDr. Ivana Rumanu v právnej veci navrhovateľa : M. , X.K. , IČO: X. , právne zastúpen ého JUD r.., advokát kou so sídlom J. X. , proti odporcovi : Správa katastra Prešov , so sídlom Konštantínova č. 6, Prešov , za účasti: F. s.r.o., V.H
Právna veta: Z dôvodovej správy k ustanoveniu § 19 ods. 1 písm. a/ zákona č. 308/2000 Z. z. vyplýva, že v záujme ochrany ľudskej dôstojnosti sa zakazuje v súlade s čl. 22 a smernice Rady 89/552/EEC o koordinácii niektorých zákonných ustanovení, regulatívnych opatrení a administratívnych postupov členských štátov, vzťahujúcich sa na aktivity v oblasti televízneho vysielania v znení smernice 97/36/ EC vysielanie takých komunikátov, ktoré obsahujú podnety k nenávisti na základe rasy, pohlavia, náboženstva alebo národnosti. V ustanovení sa bližšie špecifikujú všeobecne uznané a uznávané morálne a etické štanda ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 6Sž/12/2014 9014010086 16. 12. 2015 JUDr. Alena Adamcová ECLI:SK:NSSR:2015:9014010086.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky, v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Aleny Adamcovej a členov senátu JUDr. Jozefa Hargaša a JUDr. Zdenky Reisenauerovej, v právnej veci navrhovateľky : MAC TV s.r.o., so sídlom Brečtanová 1, Bratis
Právna veta: Poskytovanie poučenia účastníkom občianskeho súdneho konania je obmedzené na poučenie najmä o procesných úkonoch, ktoré účastníci môžu vykonať, o ich dôsledkoch a o procesnom postupe. Súd pri tom nemôže zaujímať stanoviská k hmotnoprávnym podmienkam uplatňovania nároku, či dokonca vyjadrovať obsah prípadného budúceho rozhodnutia vo veci.

Úryvok z textu:
Mestský súdv Bratislave uznesením z 11. mája 1993 konanie o preskúmanie rozhodnutia orgánu sociálneho zabezpečenia zastavil, lebo navrhovateľ vzhľadom na hodnotenie poškodenia jeho zdravotného stavu posudkovými komisiami vzal návrh na preskúmanie rozhodnutia zamietajúceho jeho žiadosť o invalidný dôchodok späť. Navrhovateľ v odvolaní podanom proti tomuto uzneseniu nesúhlasil so zastavením konania. Na priznaní invalidného dôchodku trval a nebol si vedomý svojho prejavu s takými dôsledkami, aké z
Právna veta: Zmluva o prevode nehnuteľnosti musí byť uzavretá v písomnej forme, pričom prejavy vôle účastníkov, vrátane ich podpisov, musia byť na tej istej listine (§ 46 ods. 1, ods. 2 Občianskeho zákonníka); pokiaľ takúto zmluvu, vrátane jej nedielnych príloh, tvorí viac ako jeden list, musia byť všetky tieto jednotlivé hárky pevne spojené (zošité) tak, aby tvorili technickú jednotu listiny, a to už pred jej podpísaním.

Úryvok z textu:
V rozhodovacej praxi Najvyššieho súdu Slovenskej republiky nie je jednotne posudzovaná právna otázka ohľadne technickej spojitosti zmluvy o prevode nehnuteľností, ak je táto zmluva napísaná na viac ako jednom liste. I. Najvyšší súd Slovenskej republiky napr. vo veci vedenej na tomto súde pod sp. zn. 2 Cdo 17/96 dospel k záveru, že zákon nepozná žiadnu „zákonnú podmienku pevného spojenia, teda zošitia“ jednotlivých listov listiny o právnom úkone dotýkajúcom sa prevodu nehnuteľnosti. Preto záko
Právna veta: Ustanovenie § 30 ods. 1 Tr. por. vylučuje z vykonávania úkonov trestného konania ten orgán, u ktorého by mohli vzniknúť pochybnosti o jeho nezaujatosti. Dôvody možného vzniku týchto pochybností sú stanovené taxatívne. Tieto dôvody spočívajú v okolnostiach, ktoré charakterizujú pomer úradnej osoby k prejednávanej veci alebo pomer úradnej osoby k osobám, ktorých sa úkon priamo dotýka, prípadne k ich zástupcom, splnomocnencom a obhajcom. Uplatnenie inštitútu § 30 ods. 1 Tr. por. prichádza do úvahy iba vtedy, ak je existencia pomeru vzbudzujúceho pochybnosť o nezaujatosti úradnej osoby preukázan ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd SR na základe sťažnosti pre porušenie zákona, podanej ministerkou spravodlivosti SR, vyslovil, že uznesením Krajského súdu v Bratislave z 2. júla 1992, sp. zn. 2 Nt 13/92, ako aj v predchádzajúcom konaní, bol porušený zákon. Z odôvodnenia: Napadnutým uznesením krajský súd podľa § 31 ods. 1 Tr. por. vyslovil, že predseda JUDr. K. K. nie je vylúčený z úkonov v trestnej veci proti obvinenému S. J., vedenej na Okresnom súde Bratislava-vidiek pod sp. zn. 2 T 27/92. Proti uvedenému prá
Kľúčové slová: nepomenovaná zmluvazmluva, ktorá nie je osobitne upravená
R 100/1998
Právna veta: Obsahu ani účelu zákona neodporuje zmluva, ktorou vlastník nehnuteľnosti (domu) prenechá svojmu zamestnancovi odchádzajúcemu do dôchodku a jeho manželke, časť nehnuteľnosti (byt) do užívania na dobu do ich smrti, za stanovených podmienok týkajúcich sa užívania a platenia úhrady.

Úryvok z textu:
Okresný súd v Trnave rozsudkom uložil odporcom 1) a 2) povinnosť vypratať nehnuteľnosť nachádzajúcu sa v k.ú. R zapísanú v katastri nehnuteľností Správy katastra P. na ĽV č. 4481 ako parc. č. 372/10 dom s dvorom s. č. 1342 vo výmere 736 m2 do jedného mesiaca odo dňa pridelenia náhradného bytu; odporcov 1) a 2) zaviazal nahradiť navrhovateľovi trovy konania v sume 3213 Sk. Vychádzal pritom z názoru, že odporcovia predmetný byt (časť nehnuteľnosti) užívajú bez právneho dôvodu, pretože dohodu o odo
MENU