Nájdené rozsudky pre výraz: prejav vôle

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 3612

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

1149 dokumentov
24872 dokumentov
82 dokumentov
12 dokumentov
198 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Rozhodovanie o návrhu na nariadenie predbežného opatrenia v občianskom súdnom konaní treba považovať za integrálnu súčasť základného práva na súdnu ochranu v zmysle čl. 46 Ústavy Slovenskej republiky. Zo zásady rovnosti účastníkov konania nemožno vyvodzovať nejaký abstraktný postulát, že účastníci konania – bez zreteľa na ich postavenie a konkrétnu procesnú situáciu – musia v každej časti či druhu konania súčasne disponovať určitým procesným prostriedkom. V prípade niektorých procesných prostriedkov z ich povahy a účelu vyplýva, že ich uplatnenie má k dispozícii len jedna strana; tomu zodpoved ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 3 Cdo 54 /2016 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu V. H. , bývajúceho v Č.Č. , zastúpeného Mgr. Š. J., advokátom so sídlom v K. , proti žalovanému A. , s.r.o. , so sídlom v M. , IČO: X. , zastúpenému Advokátskou kanceláriou I., s.r.o., so sídlom v K. , IČO: X. , o nahradenie prejavu vôle , vedenej na Okresnom súde Michalovce pod sp. zn. 5 C 382/2015, o dovolaní žalovaného proti uzneseniu Krajského súdu v Košiciach
Právna veta: Úpravou tzv. náhradného doručenia v zmysle § 47 ods. 2 O.s.p. zákonodarca sledoval cieľ odstrániť prípady právnej neistoty spôsobenej nepreberaním zásielok adresátom. Pre vznik fikcie doručenia zakotvenej v citovanom ustanovení je predpísané súčasné splnenie viacerých podmienok, ktoré sú stanovené kumulatívne; preto ak z nich nie je splnená čo i len jedna, neuplatní sa fikcia doručenia v zmysle § 47 ods. 2 O.s.p. Medzi tieto podmienky patrí aj skutočnosť, že zásielka je doručovaná na adresu, na ktorej sa adresát v čase jej doručovania zdržuje.

Úryvok z textu:
Naj vyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcov 1/ Ing. F. J. a 2/ D. J., bývajúcich v B. , zastúpených advokátkou Mgr. A. A. , so sídlom v B. , proti žalovanej O. B. , s.r.o. , so sídlom v B. , zastúpenej JUDr. L. B. , advokátom so sídlom v D. , o nahradenie vyhlásenia prejavu vôle , vedenej na Okresnom súde Bratislava I pod sp.zn. 14 C 103/2001, o dovolaní žalobcov proti uzneseniu Krajského súdu v Bratislave z 30. apríla 2
Meritum Prevzatie dlhu
Kľúčové slová: prejav vôleprevzatie dlhudlh, plnenie
R 68/1996
Právna veta: Veriteľ, ktorému dlžník oznámi, že jeho dlh preberá niekto iný, nemá povinnosť oznámiť dlžníkovi nesúhlas s prevzatím dlhu. Ak veriteľ po tomto oznámení je nečinný, nemožno to bez ďalšieho považovať za jeho súhlas s prevzatím dlhu. Súhlas možno dať akýmkoľvek spôsobom, ktorý nevzbudzuje pochybnosť o tom, že veriteľ s prevzatím dlhu súhlasí.

Úryvok z textu:
Prvostupňový súd rozsudkom zo 7. februára 1995, č. k. 7 O 11565/91-25 vyhovel žalobe a 2) žalovanému uložil povinnosť zaplatiť žalobcovi 9613 Sk istiny a 1505 Sk náhrady trov konania. Proti 1) žalovanému konanie zastavil podľa § 96 ods. 1 O. s. p. po tom, ako žalobca vzal voči nemu žalobu späť. Rozhodnutie odôvodnil tým, že medzi právnym predchodcom žalobcu a 1) žalovaným bola uzavretá hospodárska zmluva ZPS 5532/89 na dodávku stavby č. 485 „Krásna III. Košice“. Práce vykonané v mesiaci marec 1
Právna veta: V tejto súvislosti dovolací súd zdôrazňuje, že je potrebné rozlišovať vedecko/umelecko-pedagogický titul „docent“ od funkcie docenta, ktorú začal používať až zákon č. 131/2002 Z.z. Pôvodný zákon č. 172/1990 Zb., účinný aj v čase zmeny pracovnej zmluvy na dobu neurčitú s účinnosťou od 1. marca 1997, používal pojem „docent“ iba v kontexte vedecko/umelecko-pedagogického titulu, preto sa nemožno stotožniť s názorom dovolateľky, že splnila podmienky vymenovania do funkcie docenta na základe habilitačnej práce a uzatvorením pracovného pomeru na dobu neurčitú, čo boli predpoklady len na získanie ved ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
R O Z S U D O K V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Daniely Sučanskej a sudcov JUDr. Emila Franciscyho a JUDr. Eleny Siebenstichovej , v právnej veci žalobkyne Doc. Mgr. art. E. Ž. , ArtD. , bývajúcej v B. , zastúpenej Advokátskou kanceláriou JUDr. A. K. , s.r.o., so sídlom v B. , IČO: X. , proti žalovaným 1/ V. , so sídlom v B. , IČO: X. , 2/ D. , so sídlom v B. , o nahradenie prejavu vôle na uzavretie pracovn
Právna veta: Najvyšší súd Slovenskej republiky poukazuje na tú skutočnosť, že hoci nedostatok písomnej formy nájomnej zmluvy nespôsobuje jej neplatnosť, prejavy vôle smerujúce k uzavretiu nájomnej zmluvy museli byť urobené spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosť o tom, čo chceli účastníci konania prejaviť (§ 35 ods. 1 Občianskeho zákonníka). Záver o uzavretí zmluvy o nájme bytu konkludentným spôsobom preto nevyhnutne predpokladá, že tu bol daný konkludentný prejav vôle smerujúci k uzavretiu zmluvy o nájme bytu ako na strane prenajímateľa, tak aj na strane nájomcu.

Úryvok z textu:
R O Z S U D O K V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Vladimíra Maguru a sudcov JUDr. Sone Mesiarkinovej a JUDr. Ladislava Górásza v právnej veci žalobkyne M. P., bývajúcej vo Z., zastúpenej Mgr. R. U., advokátom vo Z., proti žalovaným 1/ Ing. P. V., bývajúcemu v B., 2/ Ing. E. V. bývajúcej v B., zastúpeným Mgr. P. N. advokátom v B., 3/ JUDr. M. D., advokátovi v B. – správcovi konkurznej podstaty úpadcu S., spol. s r.
Právna veta: Dojednanie ve znení: " „majetok, ktorý nadobudnú v budúcnosti nebude patriť do BSM, ale bude patriť do výlučného vlastníctva toho ktorého účastníka, ktorý tento nadobudne kúpou (zo svojich finančných prostriedkov), darom, alebo inou formou. Za svoje finančné prostriedky každý účastník nadobúda v budúcnosti do svojho výlučného vlastníctva, pričom aj finančné prostriedky patria do výlučného vlastníctva toho účastníka, ktorý ich nadobudol.“ nepredstavuje zúženie rozsahu bezpodielového spoluvlastníctva, ale de facto upravuje jeho zánik, čo samozrejme inštitút zúženia rozsahu bezpodielového s ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 5Cdo/58/2017 7208228005 30. mája 2019 JUDr. Ján Gandžala ECLI:SK:NSSR:2019:7208228005.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobkyne U.. T. Q., trvalým pobytom v O., zastúpenej JUDr. Jaroslavom Čollákom, advokátom, Advokátska kancelária Čollák a partneri, so sídlom v Košiciach, Floriánska 19, proti žalovanému G. P. Q., trvalým pobytom v O., zastúpenému J
Právna veta: Vychádzajúc z ustanovenia § 37 ods. 1 Občianskeho zákonníka sankcia neplatnosti právneho úkonu sa viaže k náležitostiam prejavu vôle; prejav je neurčitý, ak je jeho obsah neistý, t.j. ak sa konajúcemu subjektu nepodarilo obsah vôle stanoviť jednoznačným spôsobom a je nezrozumiteľný, ak konajúci subjekt nedosiahol (vadným slovným alebo iným sprostredkovaním) jasné vyjadrenie tejto vôle. Záver o neurčitosti alebo nezrozumiteľnosti právneho úkonu predpokladá, že ani jeho výkladom nemožno dospieť k nepochybnému poznaniu, čo chcel účastník prejaviť (§ 35 ods. 2 Občianskeho zákonníka). Právny úkon ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
R o z s u d o k V m e n e S l o v e n s k e j r e p u b l i k y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Evy Sakálovej a sudcov JUDr. Ľubora Šeba a JUDr. Edity Bakošovej v právnej veci žalobcov 1/ E. N. , bývajúcej v P., 2/ M. N. , bývajúceho v P., 3/ V. N. , bývajúceho v T. , 4/ A. S., bývajúcej v P.P. , zastúpených JUDr. V. S., advokátkou v P., proti žalovaným 1/ Ľ. K. , 2/ J. K. , obom bývajúcim v P.P. , zastúpeným Mgr. K. Š., advokátom v P.,
Právna veta: Právo na riadne odôvodnenie súdneho rozhodnutia patrí medzi základné zásady spravodlivého súdneho procesu, jednoznačne vyplýva z ustálenej judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva. Judikatúra tohto súdu teda nevyžaduje, aby na každý argument strany, aj na taký, ktorý je pre rozhodnutie bezvýznamný, bola daná odpoveď v odôvodnení rozhodnutia. Ak však ide o argument, ktorý je pre rozhodnutie rozhodujúci, vyžaduje sa špecifická odpoveď práve na tento argument (Ruiz Torija c. Španielsko z 9. decembra 1994, séria A, č. 303-A, s. 12, § 29; Hiro Balani c. Španielsko z 9. decembra 1994, séria A, č. ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 2 Cdo 768 /201 5 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu I. K. , bývajúceho vo V. zastúpeného Mgr. Štefanom Jakabom , advokátom so sídlom v Košiciach, Žiškova 6, proti žalovanému Agropotravinárskemu družstvu Malčice, so sídlom v Malčiciach , zastúpenému AK Illeš, Šimčák, Bröstl, s.r.o., so sídlom v Košiciach, Štúrova 27, o nahradenie prejavu vôle a o vydanie predbežného opatrenia , vedenej na Okresnom súde Michalovce p
Právna veta: Podľa ustanovenia § 40a Občianskeho zákonníka, ak ide o dôvod neplatnosti právneho úkonu podľa ustanovení § 49a, § 140, § 145 ods. 1, § 479, § 589, § 701 ods. 1 a § 741b ods. 2, považuje sa právny úkon za platný, pokiaľ sa ten, kto je takým úkonom dotknutý, neplatnosti právneho úkonu nedovolá. Neplatnosti sa nemôže dovolávať ten, kto ju sám spôsobil. To isté platí, ak právny úkon nebol urobený vo forme, ktorú vyžaduje dohoda účastníkov (§ 40). Ak je právny úkon v rozpore so všeobecne záväzným právnym predpisom o cenách, je neplatný iba v rozsahu, v ktorom odporuje tomuto predpisu, ak sa ten, k ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 4 Cdo 136 /2009 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľov K. , bývajúceho v B. , 4/ Ing. B. K. , bývajúcej v B. , 5/ Ing. J. K. , bývajúceho v B. a 6/ Ing. M. K. , bývajúcej v B. , zastúpených K. , s.r.o. so sídlom v B. , v mene ktorého koná Mgr. M. R. , konateľ a advokát, proti odporcom 1/ J. F. , bývajúce mu v C. , 2/ PhDr. Ing. G. B. , bývajúcemu v B. , zastúpen ému JUDr. D. Š., advokátkou Advokátskej kancelári
MENU