Nájdené rozsudky pre výraz: prejednanie veci bez prítomnosti účastníka konania

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 5

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

13 dokumentov
315 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Ak predseda senátu odvolacieho súdu na prejednanie odvolania proti rozhodnutiu vo veci samej nariadil pojednávanie, hoci o odvolaní bolo možné v zmysle ust. § 214 ods. 2 O. s. p. rozhodnúť aj bez nariadenia pojednávania, môže odvolací súd vec prejednať v neprítomnosti účastníka len za dodržania podmienok stanovených v ust. § 101 ods. 2 O. s. p..

Úryvok z textu:
Najvyšší súd S. republiky 1Ob do V/ 17/2009 U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcov: 1/ S. P. , so sídlom v B.B. pobočka B. B. , K. 27, B. B. , IČO: X. , 2/ K. , s.r.o., M.. H. X. , B. B. , IČO: X. , zastúpeného advokátom JUDr. J. H. , AK J. K. 12, V. , 3/ D. R. , S. X. , S., IČO: X. , zastúpeného advokátom JUDr. I. Š., G. X. , B. , za účasti ved ľajšieho účastníka JUDr. I. B. , B. 33, V. K. , správcu konkurznej podstaty úpadcu R. D. S., B. B. , prot
Právna veta: V zmysle ustálenej judikatúry súdov je choroba účastníka (právneho zástupcu účastníka) preukázaná lekársky uznanou práceneschopnosťou dôležitým dôvodom v zmysle § 101 ods. 2 O.s.p. Ak účastník konania v takomto prípade požiadal včas o odročenie pojednávania, prejednanie veci v jeho neprítomnosti treba kvalifikovať ako odňatie možnosti účastníkovi konať pred súdom v zmysle § 237 písm. f/ O.s.p. (viď R 31/1995). Za dôležitý dôvod v zmysle § 101 ods. 2 O.s.p., pre ktorý sa účastník (zástupca) nemôže zúčastniť pojednávania a žiada o jeho odročenie, treba považovať aj (len) náhle akútne ocho ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 3 Cdo 216/ 2010 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu P. z. M. , so sídlom v S., zastúpeného JUDr. I. J., advokátom so sídlom v B. , proti žalovanej Slovenskej republike – M inisterstvu pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky , so sídlom v Bratislave, Dobrovičova č. 12 , o zaplatenie 53 309,43 € (1 606 000 Sk) s príslušenstvom, vedenej na Okresnom súde Bratislava III pod sp
Právna veta: Ak zástupkyňa účastníka prevzala predvolanie na pojednávanie s dostatočným časovým predstihom, v čerpaní dovolenky touto zástupkyňou v čase pojednávania nemožno vidieť dôležitý dôvod pre jeho odročenie (§ 101 ods. 2 O.s.p..) Doplnenie: Dovolaním možno napadnúť každé rozhodnutie odvolacieho súdu, avšak len za predpokladu, že v konaní došlo k takému nesprávnemu procesnému postupu súdu, v dôsledku ktorého bola účastníkovi konania odňatá možnosť konať pred súdom, a teda došlo k porušeniu procesných práv účastníka konania. Takýmto porušením procesných práv účastníka nie je, ak sa riadne predvola ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Krajský súd v Bratislave potvrdil rozsudok Okresného súdu v Nových Zámkoch z 24. januára 1992, č. k. 11 C 222/91-37 podľa § 219 O.s.p. ako vecne správny. Rozsudok odvolacieho súdu nadobudol právoplatnosť 16. júla 1992. Proti tomuto rozsudku odvolacieho súdu podala dovolanie žalobkyňa. Prípustnosť podania dovolania odôvodnila tým, že postupom odvolacieho súdu jej bola odňatá možnosť konať pred súdom. Odňatie možnosti konať pred odvolacím súdom podľa jej názoru spočíva v tom, že napriek ospravedl
Právna veta: Choroba účastníka preukázaná lekársky uznanou práceneschopnosťou je dôležitým dôvodom v zmysle § 101 ods. 2 O.s.p. Ak účastník konania v takomto prípade požiadal včas o odročenie pojednávania, prejednanie veci v jeho neprítomnosti treba kvalifikovať ako odňatie možnosti účastníkovi konať pred súdom v zmysle § 237 písm. f/ O.s.p..

Úryvok z textu:
Krajský súd v Košiciach potvrdil rozsudok Okresného súdu Ko- šice-vidiek z 23. apríla 1992, č.k. 6 C 1180/91-42, vo výroku o zrušení práva spoločného nájmu bytu účastníkmi o určení, že predmetný byt bude ďalej užívať ako nájomca žalobkyňa. Súčasne zrušil výrok rozsudku, ktorým bola vyslovená povinnosť žalovaného vypratať byt (vysťahovať sa z neho) po pridelení bytovej náhrady, tiež výrok o trovách konania v opravnom uznesení zo 17. júna 1992, č.k. 6 C 1180/91-51, a v rozsahu tohto zrušenia vec v
Meritum zák. č. 447/2008 Z.z. - § 17 ods. 1; parkovací preukaz; nedostatočne zistený skutkový stav; § 250f OSP.
Najvyšší súd 4Sžso/ 12 /2011 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: P. , bytom V. , proti žalovanému: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny , Špitálska 8, Bratislava, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. AA/2011/08535 -NSVOPC zo dňa 25 .05.20 11 , o odvolaní žalobcu proti rozsudku Krajského súdu v Nitre č. k. 11 S/ 121 /201 1-17 z 20 . septembra 201 1, takto r o z h o d o l : Najvyšší súd Slovenskej republ
MENU