Nájdené rozsudky pre výraz: prekážka litispendencie

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 524

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

343 dokumentov
1891 dokumentov
13 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Kľúčové slová: zmluva o zriadení záložného právaprekážka litispendencie
R 25/2017
Právna veta: Začatie konania o žalobe na splnenie povinnosti vyplývajúcej zo zmluvy o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam vytvára prekážku litispendencie v konaní o neskôr podanej žalobe protistrany na určenie, že záložné právo vyplývajúce z tej istej záložnej zmluvy nevzniklo.

Úryvok z textu:
1. V konaní o žalobe, aby súd určil, že záložné právo tu nie je („nie je dané a nevzniklo“), žalovaný v podaní súdu doručenom 5. marca 2014, okrem iného, uviedol, že „ak súd napriek preukázanej prekážke litispendencie toto súdne konanie pod sp.zn. 7C/109/2013 bez ďalšieho nezastaví, potom navrhuje, aby súd toto konanie prerušil až do právoplatného skončenia konania vedeného Okresným súdom Zvolen pod sp.zn. 8C/98/2006, v ktorom sa rieši otázka, ktorá môže mať význam pre konanie v tomto konaní.“
Právna veta: Prekážka rozsúdenej veci (res iudicata) patrí k procesným podmienkam a jej zistenie vedie v každom štádiu konania k zastaveniu konania. Táto prekážka nastáva vtedy, ak sa má v novom konaní prejednať tá istá vec. O tú istú vec ide vtedy, keď v novom konaní ide o ten istý nárok alebo stav, o ktorom už bolo právoplatne rozhodnuté, resp. vedie sa konanie a ak sa týka rovnakého premetu konania a tých istých osôb. Ten istý predmet konania je daný vtedy, ak ten istý nárok alebo stav vymedzený žalobným petitom vyplýva z rovnakých skutkových tvrdení, z ktorých bol uplatnený. Pritom nie je významné, či ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu S., so sídlom vo S., IČO: X. , zastúpeného JUDr. F. K. , advokátom so sídlom v P., proti žalovan ej G. , so sídlom v P., IČO: X. , zastúpen ej JUDr. R. S., advokátom so sídlom v D. , o vydanie hnuteľnej veci , vedenej na Okresnom súde Svidník pod sp. zn. 5 C 9/2008 , o dovolaní žalo vanej proti rozsudku Krajského súdu v Prešove z 30. októbra 2012 sp. zn. 19 Co 59 /2012, takto r
Kľúčové slová: prekážka litispendencierozhodnutie súdu o dovolaní
R 37/2019
Právna veta: Rozhodnutie súdu o dovolaní (mimoriadnom dovolaní, dovolaní generálneho prokurátora), v ktorom vyslovil právny názor na určitú právnu otázku, nepredstavuje prekážku veci rozhodnutej pre ďalšie konanie v tejto právnej veci.

Úryvok z textu:
Z odôvodnenia: 1. Krajský súd v Bratislave ako súd prvej inštancie rozsudkom č. k. 10Cb/1/2011-870 zo dňa 16. 07. 2015 zamietol žalobu žalobcu zo dňa 02. 12. 2002, súdu doručenú dňa 11. 12. 2012. 2. Súd prvej inštancie tak rozhodol po tom, ako Najvyšší súd Slovenskej republiky (ďalej tiež „Najvyšší súd SR“, „NS SR“ alebo „najvyšší súd“) ako súd odvolací uznesením č. k. 2Obo/54/2014-813 zo dňa 09. 04. 2015, podľa § 221 ods. 1 písm. f/ a ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku (ďalej len „O. s. p.
Právna veta: V zmysle § 83 O.s.p. bráni začatie konania tomu, aby o tej istej veci prebiehalo na súde iné konanie. V tomto ustanovení vyjadrená prekážka veci začatej (litispendencia) patrí k podmienkam konania, ktorých nedostatok súdu znemožňuje rozhodnúť vo veci samej. Prekážka veci začatej bráni tomu, aby bola prejednaná a rozhodnutá vec, o ktorej už bolo skôr začaté konanie. Takýto nedostatok podmienky konania nemožno odstrániť, preto súd po jeho zistení musí konanie v ktoromkoľvek štádiu bez ďalšieho zastaviť (§ 104 ods. 1 O.s.p.). O prekážku veci začatej v zmysle uvedeného ustanovenia ide vtedy, keď v ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 5Sžr/86/2014 Identifikačné číslo spisu: 2013200466 Dátum vydania rozhodnutia: 22.03.2016 Meno a priezvisko: JUDr. Milan Morava Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2016:2013200466.1 ROZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Milana Moravu a členov senátu JUDr. Jarmily Urba
Kľúčové slová: prekážka litispendencie
Právna veta: Zmyslom a účelom prekážky litispendencie je legitímna snaha zabrániť situácii, keď sa o jednej a tej istej veci má konať a rozhodnúť dvakrát. Pripustenie možnosti na prejednanie takýchto vecí v niekoľkých konaniach zároveň by bolo v príkrom rozpore s princípom právnej istoty a s predvídateľnosťou súdneho rozhodovania. Účelom prekážky litispendencie však naopak nemôže byť odmietnutie prístupu k súdnej ochrane tam, kde neexistuje paralelné prejednanie tej istej veci. Nebolo preto prípustné odmietnuť žalobu pre prekážku litispendencie tam, kde bolo zrejmé, že táto prekážka bude alebo môže byť v d ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 1Szak/9/2017 Slovenskej republiky UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci sťažovateľa (pôv. žalobca): K. S., narodeného X., štátneho príslušníka Pakistanskej islamskej republiky, aktuálne miestom pobytu v Útvare policajného zaistenia pre cudzincov Medveďov, zastúpeného Mgr. Jarmilou Karak Vargovou, advokátkou so sídlom Brečtanová 21,
Právna veta: Dovolatelia namietali prípustnosť podľa ust. § 237 písm. d/ O. s. p., z dôvodu, že v tej istej veci sa už prv začalo konanie. V zmysle § 83 O. s. p. bráni začatie konania tomu, aby o tej istej veci prebiehalo na súde iné konanie. V tomto ustanovení vyjadrená prekážka veci začatej (litispendencia) patrí k podmienkam konania, ktorých nedostatok súdu znemožňuje rozhodnúť vo veci samej. Prekážka veci začatej bráni tomu, aby bola prejednaná a rozhodnutá vec, o ktorej už bolo skôr začaté konanie. Takýto nedostatok podmienky konania nemožno odstrániť, preto súd po jeho zistení musí konanie v ktoromko ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu JUDr. D.P., N., správca konkurznej podstaty úpadcu T., a. s., v konkurze, C., X., IČO: X., zastúpeného advokátom JUDr. J.G., K., B., proti žalovanému: Mgr. Ing. P.K., F., T., správcovi konkurznej podstaty úpadcu T., štátny podnik v konkurze, T., IČO: X., zastúpenému advokátom JUDr. M.B., Š., Ž., za účasti vedľajšieho účastníka na strane žalobcu M., spol. s. r. o, M., Ž., zastúpe
Kľúčové slová: prekážka litispendencie
Právna veta: Zmyslom a účelom prekážky litispendencie je legitímna snaha zabrániť situácii, keď sa o jednej a tej istej veci má konať a rozhodnúť dvakrát. Pripustenie možnosti na prejednanie takýchto vecí v niekoľkých konaniach zároveň by bolo v príkrom rozpore s princípom právnej istoty a s predvídateľnosťou súdneho rozhodovania. Účelom prekážky litispendencie však naopak nemôže byť odmietnutie prístupu k súdnej ochrane tam, kde neexistuje paralelné prejednanie tej istej veci. Nebolo preto prípustné odmietnuť žalobu pre prekážku litispendencie tam, kde bolo zrejmé, že táto prekážka bude alebo môže b ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 1Szak/6/2017 Slovenskej republiky UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci sťažovateľa (pôv. žalobca): A. A., narodeného X., štátneho príslušníka Pakistanskej islamskej republiky, aktuálne miestom pobytu v Útvare policajného zaistenia pre cudzincov Medveďov, zastúpeného Mgr. Jarmilou Karak Vargovou, advokátkou so sídlom Brečtanová 21, Brat
Právna veta: So zreteľom na to, že konanie v prejednávanej veci začalo skôr a v zásade nie je daný ani totožný predmet konania v oboch spomenutých veciach, nemožno súhlasiť s tým, že konanie vo veci 15 C 37/2015 Okresného súdu Bratislava II tvorí prekážku litispendencie pre konanie v prejednávanej veci. Právny názor uvedený v rozhodnutí Krajského súdu v Bratislave zo 14. februára 2006 sp. zn. 8 C 78/2005 je ojedinelý a odôvodnením rozhodnutí oboch stupňov súdov v prejednávanej veci nie je náležite vysvetlený z pohľadu možnej aplikácie a právnej významnosti v prejednávanej veci. Na základe uvedeného ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 8Cdo/1366/2015 Identifikačné číslo spisu: 1214228586 Dátum vydania rozhodnutia: 24.02.2016 Meno a priezvisko: JUDr. Jozef Angelovič Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2016:1214228586.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu I. Z., bývajúci v O., O. č. XXXX/X, zastúpeného Advoká
Právna veta: Ak dospeje súd k záveru, že nie je daná jeho právomoc na konanie podľa § 7 O.s.p., zastaví konanie a vysloví, ktorému orgánu bude vec postúpená. Neskúma, či sú splnené ďalšie podmienky konania pred súdom, lebo toto skúmanie mu pre nedostatok právomocí už neprislúcha. Pre rozhodovanie o nárokoch fyzických a právnických osôb podľa zákona č. 110/1964 Zb. v znení neskorších predpisov, je daná právomoc príslušných orgánov štátnej správy telekomunikácií.

Úryvok z textu:
Okresný súd v B. B. v konaní vedenom na tomto súde pod sp. zn. 16 C 26/95 vyhovel žalobe o zaplatenie 4594,40 Sk s prísl., z titulu dlžných telekomunikačných poplatkov za zriadenie a prevádzku účastníckej telefónnej stanice žalovanou. Krajský súd v B. B. na odvolanie žalovanej uznesením zo 6.12.1995, sp. zn. 18 Co 4154/95, napadnutý rozsudok okresného súdu zrušil a konanie zastavil, s odôvodnením o nedostatku právomoci konať vo veci a aj pre prekážku litispendencie a prípadne i res iudicata, pr
MENU