Nájdené rozsudky pre výraz: prekážka litispendencie

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 441

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

328 dokumentov
1715 dokumentov
13 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Vo vzťahu k dĺžke pobytu bude nevyhnutné odlíšiť medzi príležitostným pobytom a skutočným úmyslom osoby vytvoriť si v danom štáte zázemie. Trvanie pobytu tak môže slúžiť iba ako indícia v rámci posúdenia stability pobytu, pričom toto posúdenie sa musí uskutočniť vo svetle všetkých osobitných skutkových okolností každého jednotlivého prípadu (C-497/2010 bod 51). V prípade presunu obvyklého pobytu z jedného členského štátu do iného Súdny dvor EÚ tiež upresnil, že okrem fyzickej prítomnosti osoby v členskom štáte musia aj iné ďalšie skutočnosti nasvedčovať tomu, že táto prítomnosť nemá len ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 1115224749 Dátum vydania rozhodnutia: 25. apríla 2018 Meno a priezvisko: JUDr. Helena Haukvitzová Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2018:1115224749.1 U ZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Heleny Haukvitzovej a členov senátu JUDr. Sone Mesiarkinovej a JUDr. Danice Koč ičkovej, v právnej veci manželky Y. V., bývajúcej v F., zastúpenej JUDr. Andrejom Garom, advokátom so síd
Právna veta: Podľa § 83 OSP v spojení s § 246c ods. 1 veta prvá OSP začatie konania bráni tomu, aby o tej istej veci prebiehalo na súde iné konanie. Citované zákonné ustanovenie vyjadruje prekážku súdneho konania (litispedencia), ktorá zabraňuje, aby na súde prebiehalo iné súdne konanie v tej istej veci. Táto prekážka vzniká (je daná), ak na ktoromkoľvek súde v Slovenskej republike je začaté konanie, ktoré má: - rovnakých účastníkov, - rovnaký predmet konania, - rovnaké skutkové okolnosti, od ktorých sa odvodzuje právo.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 5Sži /6/2011 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu L. I., bytom Š., proti žalovanému Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky , so sídlom Drieňová 22, Bratislava , o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. SVS -230 -2010/01475/TDL zo dňa 22. júla 2010, o odvolaní žalobcu proti uzneseniu Krajského súdu v Bratislave z 28. júla 2011 , č. k. 1S /44/2011 -22 , takto r o z h o d o l : Najvyšší súd Slovenskej r
Právna veta: Výzva na zaplatenie daňového nedoplatku v náhradnej lehote má teda už len povahu procesného úkonu a pri jej zaslaní sa vychádza z toho, že jej adresát je už v pozícii daňového dlžníka s presne určenou daňovou (colnou) povinnosťou. Doručením výzvy sa tak adresátove práva a povinnosti nemenia a už vôbec nie zakladajú. Pretože daňová exekučná výzva nerieši a ani neukladá hmotnoprávne povinnosti, ale svojou podstatou je iba upomienkou na zaplatenie daňového nedoplatku, neukladá sa ňou daňová (colná) povinnosť, ale iba sa určuje náhradná doba, v ktorej má povinný splniť už určenú a existujúcu povin ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 5Sžf /86/2011 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej re publiky v právnej veci žalobcu Z. , bytom R. , zastúpenému JUDr. Janou Vargovou , advokátkou so sídlom Žižkov á 6, Košice, proti žalovanému Finančnému riaditeľstvu Slovenskej republiky , so sídlom Vazovova 2, Bratislava , o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. 18486/09 z 31. augusta 2009, o odvolaní žalobcu proti uzneseniu Krajského súdu v Košiciach , č. k. 6S/142/2009 -58 z 22. sep
Právna veta: 1. Satisfakčná žaloba je prostriedok ochrany osobnostných práv, ktorého cieľom je dosiahnutie primeraného zadosťučinenia, resp. satisfakcie pre fyzickú osobu, ktorej osobnostné právo bolo porušené, a to so zreteľom na to, že zásah obyčajne nemožno odčiniť obnovením pôvodného stavu. 2. Základným predpokladom pre priznanie primeraného zadosťučinenia je skutočnosť, že došlo k zásahu, ktorý je objektívne spôsobilý privodiť dotknutej osobe ujmu na jej osobnostných právach. Pre priznanie primeraného zadosťučinenia sa teda nevyžaduje existencia následkov zásahu a postačuje už len ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
R O Z S U D O K V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Evy Sakálovej a sudcov JUDr. Ľubora Šeba a JUDr. Edity Bakošovej, v právnej veci žalobkyne E. S., bývajúcej v K. , proti žalovan ej P. , a.s., B. , zastúpenej P., spol. s r.o., M. , konajúcou prostredníctvom advokáta JUDr. P. P., o ochranu osobnosti s návrhom na prizna nie nemajetkovej ujmy v peniazo ch , vedenej na Okresnom súde Košice I pod sp. zn. 15 C 64 /200
Právna veta: "Podľa čl. 2 ods. 11 Nariadenia pojem „neoprávnené premiestnenie alebo zadržiavanie“ znamená premiestnenie alebo zadržiavanie dieťaťa ak : a) je porušením opatrovníckeho práva nadobudnutého rozsudkom, zo zákona alebo dohodou, ktorá má právne účinky podľa práva členského štátu, v ktorom malo dieťa obvyklý pobyt bezprostredne pred premiestnením alebo zadržaním a b) za predpokladu, že v čase premiestnenia alebo zadržania sa toto opatrovnícke\ právo aj vykonávalo, buď spoločne alebo samostatne, alebo by sa bolo takto vykonávalo, ak by nedošlo k premiestneniu alebo zadržaniu. Opatrovnícke právo sa ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci maloletej S. K. , naroden ej X. , v konaní zastúpen ej kolíznym opatrovníkom Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Bratis lava , so sídlom v Bratislave, Vazovova 7/A, dieťa rodičov matky B. B. , bývajúcej v B. , zastúpenej advokátskou kanceláriou N.N. , so sídlom v B. , v mene ktorej vykonáva advokáci u ako konateľka advokátka JUDr. A. N. , a otca K. B. M. , bývajúceho F.X. , zastúpenéh
Právna veta: 1. Predseda vlády vykonávajúci ústavné právomoci prezidenta sa vydaním rozhodnutí o amnestii, ktorými vyjadril a aj v praxi uplatnil ustanovenie čl. 102 ods. 1 písm. i) Ústavy Slovenskej republiky, nedotkol žiadneho z ustanovení upravujúcich právomoci národnej rady a k nej sa viažucich povinností alebo práv poslancov. Označenými rozhodnutiami o amnestii poslancom národnej rady nevznikla žiadna povinnosť alebo právo niečo konať, nemohol preto vzniknúť ani právne relevantný spor o výklad ustanovenia čl. 102 ods. 1 písm. i) Ústavy Slovenskej republiky. 2. K rozhodnutiam predsedu vlády vykonáva ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Ústavný súd Slovenskej republiky v Košiciach na neverejnom zasadnutí senátu 17. júna 1999 predbežne prerokoval návrh skupiny 46 poslancov Národnej rady Slovenskej republiky (podľa listiny navrhovateľov), zastúpenej P. K., poslancom Národnej rady Slovenskej republiky, vo veci výkladu čl. 102 písm. i) Ústavy Slovenskej republiky a takto r o z h o d o l : Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky (podľa listiny navrhovateľov) o výklad ustanovenia čl. 102 písm. i) Ústavy Slove
Právna veta: "Pre posúdenie, či sú v danom prípade predpoklady pre zastavenie konania z dôvodu prekážky veci už rozhodnutej alebo prekážky skôr začatého konania je potrebné posúdiť, či v konaniach ide o totožných účastníkov konania a\ o totožný predmet konania o nariadenie predbežného opatrenia. Pri nariadení predbežného opatrenia sa zásadne vychádza z toho, čo je alebo bude predmetom konania vo veci samej, teda v súvislosti s akým nárokom je potrebné dočasne upraviť pomery účastníkov, resp. či je daná obava, že výkon súdneho rozhodnutia o konkrétnej veci samej je ohrozený. Predbežné opatrenie je viazané ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa : v I. rade M. , s. r. o., T. , IČO : X. , v II. rade Ing. Z. , N. , obidvaja zastúpení Advokátska kancelária JUDr. D. , s. r. o. T. , IČO : X. , proti žalovanému : V. , a. s., M. , IČO : X. , o nariadenie predbežného opatrenia , na dovolanie navrhovateľa v I. a II. rade proti uzneseniu Krajského súdu v Bratislave č. k. 2 Cob/406/2012 -167 zo dňa 09. 11. 2012 , takto r o z
Meritum Referendum
Právna veta: 1. Podmienkou realizácie ústavného princípu zvrchovanosti občanov je jeho pretransformovanie do konkrétnych subjektívnych práv občanov a s nimi spojených povinností subjektov zabezpečujúcich tieto práva. Jedným zo základných práv občanov, ktoré napĺňa ústavný princíp ich zvrchovanosti v štáte (čl. 2 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky), je právo „zúčastňovať sa na správe vecí verejných priamo alebo slobodnou voľbou svojich zástupcov“ upravené v čl. 30 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky. Priamou formou účasti občanov Slovenskej republiky na správe vecí verejných podľa ústavy je referendum, a to ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Ústavný súd Slovenskej republiky v Košiciach na neverejnom zasadnutí senátu 6. februára 1998 v konaní o prijatom podnete Ing. JUDr., zastúpeného advokátom JUDr., vo veci porušenia jeho ústavného práva upraveného v čl. 94 a porušenia jeho základného práva upraveného v čl. 30 ods. 1, obe v spojení s čl. 2 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky postupom a konaním Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v súvislosti s referendom vyhláseným prezidentom Slovenskej republiky v Zbierke zákonov pod č. 76/19
Právna veta: V spore o určenie popretej pohľadávky môže dovolací súd vyhovieť návrhu na zmenu žalobcu z dôvodu postúpenia popretej pohľadávky len vtedy, ak okrem podmienok uvedených v ustanovení § 80 C. s. p. sú splnené tiež osobitné podmienky v zmysle ustanovenia § 25 ods. 4 a 5 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 1Obdo/91/2019 6116207215 10. decembra 2020 JUDr. Jana Hullová predsedníčka senátu ECLI:SK:NSSR:2020:6116207215.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu Československá obchodná banka, a.s., so sídlom Žižkova 11, 811 02 Bratislava, IČO: 36 854 140, proti žalovanému 1/ A.. J. Y., nar. XX.XX.XXXX, bytom H. XX, XXX XX L. L., zastúpenému Aequitas s.r.o., s
Právna veta: V rámci verejnoprávnej zodpovednosti za protispoločenské konanie právna teória rozoznáva trestné činy, priestupky, iné správne delikty, ďalšej špecifikácii ešte správne disciplinárne delikty a správne delikty poriadkové. Deliktom je len také porušenie povinnosti (konanie alebo opomenutie), ktoré konkrétny zákon takto označuje. Rozlišovacím kritériom medzi jednotlivými druhmi deliktov podľa závažnosti je miera ich typovej spoločenskej nebezpečnosti vyjadrenej v znakoch skutkovej podstaty, u iných správnych deliktoch a disciplinárnych deliktoch ešte aj okruh subjektov, ktoré sa deliktu môžu dopu ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsed níčky senátu JUDr. Eleny Berthotyovej, PhD. a členov senátu JUDr. Zuzany Ďurišovej a JUDr. Igora Belka , v právnej veci žalobcu : GfK Slovakia, s.r.o. , so sídlom Račianska 153, 831 54 Bratislava , právne zastúpený: BUŽEK & TEREM advokáti s.r.o., so sídlom Mariánska 12, 811 08 Bratislava , proti žalovanému: Národný inšpektorát
MENU