Nájdené rozsudky pre výraz: prekážka litispendencie

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 441

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

333 dokumentov
1715 dokumentov
13 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: 1. Piata hlava Ústavy Slovenskej republiky sa člení na dva rovnocenné oddiely ustanovujúce zákonodarnú moc v Slovenskej republike. V prvom oddiele jej piatej hlavy sa upravujú podmienky zmeny ústavy normotvornou činnosťou štátnych orgánov. Ustanovením článku 72 sa právomoc zmeniť ústavu priznáva Národnej rade Slovenskej republiky. Zároveň sa ním zaručuje, že nijaký iný štátny orgán nemôže zmeniť Ústavu Slovenskej republiky. 2. Druhý oddiel piatej hlavy Ústavy Slovenskej republiky má pomenovanie Referendum. Referendum je ústavnoprávny inštitút, ktorého účelom je zabezpečiť občanom štátu, aby ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte po prerokovaní návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 21. mája 1997 podal tento  v ý k l a d čl. 72 a čl. 93 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky: 1. Zákonodarná moc v Slovenskej republike je upravená dvojakým spôsobom. Táto moc patrí nielen Národnej rade Slovenskej republiky, ale aj priamo občanom. Ústava Slovenskej republiky neobsahuje zákaz, aby predmetom referenda podľa čl. 93 ods. 2 ústavy bola otá
Právna veta: Ak dospeje súd k záveru, že nie je daná jeho právomoc na konanie podľa § 7 O.s.p., zastaví konanie a vysloví, ktorému orgánu bude vec postúpená. Neskúma, či sú splnené ďalšie podmienky konania pred súdom, lebo toto skúmanie mu pre nedostatok právomocí už neprislúcha. Pre rozhodovanie o nárokoch fyzických a právnických osôb podľa zákona č. 110/1964 Zb. v znení neskorších predpisov, je daná právomoc príslušných orgánov štátnej správy telekomunikácií.

Úryvok z textu:
Okresný súd v B. B. v konaní vedenom na tomto súde pod sp. zn. 16 C 26/95 vyhovel žalobe o zaplatenie 4594,40 Sk s prísl., z titulu dlžných telekomunikačných poplatkov za zriadenie a prevádzku účastníckej telefónnej stanice žalovanou. Krajský súd v B. B. na odvolanie žalovanej uznesením zo 6.12.1995, sp. zn. 18 Co 4154/95, napadnutý rozsudok okresného súdu zrušil a konanie zastavil, s odôvodnením o nedostatku právomoci konať vo veci a aj pre prekážku litispendencie a prípadne i res iudicata, pr
Meritum Referendum
Právna veta: 1. Podmienkou realizácie ústavného princípu zvrchovanosti občanov je jeho pretransformovanie do konkrétnych subjektívnych práv občanov a s nimi spojených povinností subjektov zabezpečujúcich tieto práva. Jedným zo základných práv občanov, ktoré napĺňa ústavný princíp ich zvrchovanosti v štáte (čl. 2 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky), je právo „zúčastňovať sa na správe vecí verejných priamo alebo slobodnou voľbou svojich zástupcov“ upravené v čl. 30 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky. Priamou formou účasti občanov Slovenskej republiky na správe vecí verejných podľa ústavy je referendum, a to ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Ústavný súd Slovenskej republiky v Košiciach na neverejnom zasadnutí senátu 6. februára 1998 v konaní o prijatom podnete Ing. JUDr., zastúpeného advokátom JUDr., vo veci porušenia jeho ústavného práva upraveného v čl. 94 a porušenia jeho základného práva upraveného v čl. 30 ods. 1, obe v spojení s čl. 2 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky postupom a konaním Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v súvislosti s referendom vyhláseným prezidentom Slovenskej republiky v Zbierke zákonov pod č. 76/19
Právna veta: 1. Predseda vlády vykonávajúci ústavné právomoci prezidenta sa vydaním rozhodnutí o amnestii, ktorými vyjadril a aj v praxi uplatnil ustanovenie čl. 102 ods. 1 písm. i) Ústavy Slovenskej republiky, nedotkol žiadneho z ustanovení upravujúcich právomoci národnej rady a k nej sa viažucich povinností alebo práv poslancov. Označenými rozhodnutiami o amnestii poslancom národnej rady nevznikla žiadna povinnosť alebo právo niečo konať, nemohol preto vzniknúť ani právne relevantný spor o výklad ustanovenia čl. 102 ods. 1 písm. i) Ústavy Slovenskej republiky. 2. K rozhodnutiam predsedu vlády vykonáva ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Ústavný súd Slovenskej republiky v Košiciach na neverejnom zasadnutí senátu 17. júna 1999 predbežne prerokoval návrh skupiny 46 poslancov Národnej rady Slovenskej republiky (podľa listiny navrhovateľov), zastúpenej P. K., poslancom Národnej rady Slovenskej republiky, vo veci výkladu čl. 102 písm. i) Ústavy Slovenskej republiky a takto r o z h o d o l : Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky (podľa listiny navrhovateľov) o výklad ustanovenia čl. 102 písm. i) Ústavy Slove
Kľúčové slová: ručiteľručiteľská listinakonanie podnikateľa
R 33/2001
Právna veta: Samotná skutočnosť, že ručiteľská listina je za ručiteľa nečitateľne podpísaná bez uvedenia mien a funkcií podpisujúcich, čo nezodpovedá zapísanému spôsobu v obchodnom registri, podľa ktorého sa podpisovanie vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti a funkcie v spoločnosti podpisujúci pripoja svoj podpis, bez ďalšieho nespôsobuje neplatnosť ručiteľskej listiny. Pokiaľ zo záhlavia ručiteľskej listiny je zrejmé, kto je ručiteľom, mená a funkcie konajúcich za ručiteľa, pravosť podpisov, ktorých ručiteľ v konaní nespochybnil, niet pochýb o tom, ktoré osoby za vytlačeným názv ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Krajský súd v T. napadnutým rozsudkom zaviazal žalovaných v 1. a 2. rade zaplatiť žalobcovi spoločne a nerozdielne nedoplatok úveru vo výške 5 500 000 Sk, nedoplatok úroku 245 020,56 Sk, úrok vo výške 20 % ročne zo sumy 5 500 000 Sk od 1. januára 1998 do zaplatenia celej dlžnej sumy a nahradiť trovy konania vo výške 220 000 Sk s tým, že plnením jedného zo žalovaných zaniká v rozsahu jeho plnenia povinnosť druhého žalovaného. Podľa odôvodnenia rozsudku dňa 31. decembra 1996 uzavreli V. ú. b.,
Meritum určenie neplatnosti právnych úkonov
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky 1 Obo 5/2007 U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa: JUDr.P , správca konkurznej podstaty úpadcu Z proti odporcovi: Z , so sídlom P IČO O o určenie neplatnosti právnych úkonov, na odvolanie spoločnosti T , zast. JUDr. Ľ , advokátom, V proti uzneseniu Krajského súdu v Bratislave č.k. 11 Cbi 8/04-56 zo dňa 13. mája 2004 takto r o z h o d o l : Odvolanie o d m i e t a . O d ô v o d n e n i e : Napad
Meritum preskúmanie rozhodnutia - prekážka litispendencie
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: R., s.r.o., zastúpeného advokátom JUDr. B. M., proti žalovanému: P. Ú., vo veci konania proti nečinnosti žalovaného, o odvolaní žalobcu proti uzneseniu Krajského súdu v Bratislave č. k. 1 S 68/2007-74 zo dňa 14. júna 2007, takto r o z h o d o l : Najvyšší súd Slovenskej republiky napadnuté uznesenie Krajského súdu v Bratislave č. k. 1 S 68/2007-74 zo dňa 14. júna 2007 p o
Právna veta: Podl'a § 201 OSP účastník môže napadnúť rozhodnutie súdu prvého stupňa odvolaním, pokial' to zákon nevylučuje. Ak z právneho predpisu vyplýva určitý spôsob vyrovnania vzt'ahu medzi účastníkom a vedl'ajším účastníkom, môže podat' odvolanie aj vedl'ajší účastník. Kto je účastníkom konania a vedl'ajším účastníkom upravuje zákon - občiansky súdny poriadok - v ustanovení § 90 a 93.

Úryvok z textu:
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky 1 Obo 5/2007 U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa: J proti odporcovi: Z o určenie neplatnosti právnych úkonov, na odvolanie spoločnosti T, zast. JUDr. Ľ proti uzneseniu Krajského súdu v Bratislave č.k. 11 Cbi 8/04-56 zo dňa 13. mája 2004 takto r o z h o d o l : Odvolanie o d m i e t a . O d ô v o d n e n i e : Napadnutým uznesením krajský súd prerušil konanie do právoplatného skončenia konania o
Právna veta: I. Výrok rozhodnutia o postihu za iný správny delikt musí obsahovať popis skutku s uvedením miesta, času a spôsobu jeho spáchania, poprípade i evidencie iných skutočností, ktoré sú potrebné k tomu, aby nemohol byť zamenený s iným. Ak správny orgán neuvedie tieto náležitosti do výroku svojho rozhodnutia, poruší ustanovenie § 47 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v platnom znení. II. Pri súbehu viacerých správnych deliktov (viacčinný súbeh) je potrebné použiť „analogiae legis “ tzv. absorpčnú zásadu. Za viaceré delikty správny orgán uloží sankciu podľa ustanovení vzťahujúcich sa ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Evy Babiakovej CSc. a členov senátu JUDr. Ľuboša Szigetiho a JUDr. Eleny Berthotyovej, Phd. v právnej veci žalobcu: S.R. Z., právne zastúpeného JUDr. R. M., proti žalovanému: SIŽP, ÚI – útvar inšpekcie ochrany prírody a krajiny, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. 3397001306/613-06 zo dňa 2.októbra 2006, o odvolaní ža
Meritum preskúmanie zákonnosti rozhodntuia, § 70 ods. 1 písm. a) zákona č. 277/1994 Z.z. o zdravotnej starostlivosti
Najvyšší súd Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Evy Babiakovej, CSc. a členov senátu JUDr. Jany Henčekovej a JUDr. Soni Langovej, v právnej veci žalobcu: MUDr. M. V., zastúpeného JUDr. O. Š., proti žalovanému: MZ SR, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. 13054- súdu v Bratislave č.k. 2 S 290/05-69 zo dňa 2. mája 2007, takto r o z h o d o l: Najvyšší súd Slovens
MENU