Nájdené rozsudky pre výraz: prekážka litispendencie

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 441

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

328 dokumentov
1715 dokumentov
13 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Kľúčové slová: prekážka litispendencierozhodnutie súdu o dovolaní
R 37/2019
Právna veta: Rozhodnutie súdu o dovolaní (mimoriadnom dovolaní, dovolaní generálneho prokurátora), v ktorom vyslovil právny názor na určitú právnu otázku, nepredstavuje prekážku veci rozhodnutej pre ďalšie konanie v tejto právnej veci.

Úryvok z textu:
Z odôvodnenia: 1. Krajský súd v Bratislave ako súd prvej inštancie rozsudkom č. k. 10Cb/1/2011-870 zo dňa 16. 07. 2015 zamietol žalobu žalobcu zo dňa 02. 12. 2002, súdu doručenú dňa 11. 12. 2012. 2. Súd prvej inštancie tak rozhodol po tom, ako Najvyšší súd Slovenskej republiky (ďalej tiež „Najvyšší súd SR“, „NS SR“ alebo „najvyšší súd“) ako súd odvolací uznesením č. k. 2Obo/54/2014-813 zo dňa 09. 04. 2015, podľa § 221 ods. 1 písm. f/ a ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku (ďalej len „O. s. p.
Kľúčové slová: zmluva o zriadení záložného právaprekážka litispendencie
R 25/2017
Právna veta: Začatie konania o žalobe na splnenie povinnosti vyplývajúcej zo zmluvy o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam vytvára prekážku litispendencie v konaní o neskôr podanej žalobe protistrany na určenie, že záložné právo vyplývajúce z tej istej záložnej zmluvy nevzniklo.

Úryvok z textu:
1. V konaní o žalobe, aby súd určil, že záložné právo tu nie je („nie je dané a nevzniklo“), žalovaný v podaní súdu doručenom 5. marca 2014, okrem iného, uviedol, že „ak súd napriek preukázanej prekážke litispendencie toto súdne konanie pod sp.zn. 7C/109/2013 bez ďalšieho nezastaví, potom navrhuje, aby súd toto konanie prerušil až do právoplatného skončenia konania vedeného Okresným súdom Zvolen pod sp.zn. 8C/98/2006, v ktorom sa rieši otázka, ktorá môže mať význam pre konanie v tomto konaní.“
Právna veta: O prekážku litispendencie v zmysle § 83 Občianskeho súdneho poriadku nejde, ak ten istý žalobca na podklade rovnakých skutkových okolností uplatní dvomi po sebe podanými žalobami rovnaký nárok, pričom v skôr začatom konaní uplatňuje svoj nárok voči žalovanému, na strane ktorého vystupuje ako vedľajší účastník konania ten, koho v neskôr poddanej žalobe označil za žalovaného.

Úryvok z textu:
R O Z S U D O K V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Emila Franciscyho a sudkýň JUDr. Daniely Sučanskej a JUDr. Eleny Siebenstichovej, v právnej veci žalobcu J., bývajúceho v T., zastúpeného JUDr. J., advokátom so sídlom v T., proti žalovanej Sociálnej poisťovni, so sídlom v B., o zvýšenie náhrady škody spôsobenej pracovným úrazom, vedenej na Okresnom súde Trnava pod sp. zn. 28 C 57/2006, na dovolanie žalobcu proti
Právna veta: Ak dospeje súd k záveru, že nie je daná jeho právomoc na konanie podľa § 7 O.s.p., zastaví konanie a vysloví, ktorému orgánu bude vec postúpená. Neskúma, či sú splnené ďalšie podmienky konania pred súdom, lebo toto skúmanie mu pre nedostatok právomocí už neprislúcha. Pre rozhodovanie o nárokoch fyzických a právnických osôb podľa zákona č. 110/1964 Zb. v znení neskorších predpisov, je daná právomoc príslušných orgánov štátnej správy telekomunikácií.

Úryvok z textu:
Okresný súd v B. B. v konaní vedenom na tomto súde pod sp. zn. 16 C 26/95 vyhovel žalobe o zaplatenie 4594,40 Sk s prísl., z titulu dlžných telekomunikačných poplatkov za zriadenie a prevádzku účastníckej telefónnej stanice žalovanou. Krajský súd v B. B. na odvolanie žalovanej uznesením zo 6.12.1995, sp. zn. 18 Co 4154/95, napadnutý rozsudok okresného súdu zrušil a konanie zastavil, s odôvodnením o nedostatku právomoci konať vo veci a aj pre prekážku litispendencie a prípadne i res iudicata, pr
Právna veta: I. Nariadenie ústneho pojednávania správnymi orgánmi vo veciach správnych deliktov a iných správnych deliktov je len fakultatívne. V rámci tejto kategórie správnych deliktov sa zásada ústnosti neuplatňuje, a to spolu so zásadou verejnosti a bezprostrednosti. V zmysle správneho poriadku nariadenie ústneho pojednávania je ponechané na správnej úvahe správneho orgánu a jeho správna úvaha závisí od skutkových okolností v danej veci. Nič na tom nemení ani skutočnosť, že zákon o priestupkoch upravil inštitút ústneho pojednávania v priestupkových veciach kogentným spôsobom. II. Až vydané rozhodn ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 7015200378 Dátum vydania rozhodnutia: 13. decembra 2017 Meno a priezvisko: JUDr. Jozef Milučký Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2017:7015200378.1 R OZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Jozefa Milučkého a členov senátu JUDr. Aleny Adamcovej a JUDr. Moniky Valašikovej, PhD., v právnej veci žalobkyne: D., právne zastúpenej JUDr. Ladislavom Miklošom, advokátom so sídlom Vodná 6,
Meritum o vydanie predbežného opatrenia
Najvyšší súd Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Zemaníkovej a členiek Mgr. Ľubomíry Kúdelovej a JUDr. Evy Hudobovej v právnej veci navrhovateľa: L., a.s., K.X., L., zast. advokátom JUDr. M.K., S.X., B., proti odporcovi: X., a.s., M.X., B., zast. JUDr. P.V., G.X., B., o vydanie predbežného opatrenia, na dovolanie žalobcu proti uzneseniu Krajského súdu v Bratislave č.k. 4 Cob
Právna veta: Podľa § 83 začatie konania bráni tomu, aby o tej istej veci prebiehalo na súde iné konanie. Citované ustanovenie vyjadruje prekážku súdneho konania, ktorá bráni tomu, aby prebiehalo na súde iné súdne konanie v tej istej veci. Táto prekážka je daná, ak na ktoromkoľvek súde v Slovenskej republike je začaté konanie, ktoré má rovnakých účastníkov, rovnaký predmet konania a rovnaké skutkové okolnosti, od ktorých sa odvodzuje právo. Litispendencia je procesná prekážka konania, ktorú musí súd z úradnej povinnosti odstrániť, a to bez ohľadu na to, kedy túto prekážku zistí, alebo kedy vznikla. V ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa: B., a.s., R.X., K., IČO: X., zast. advokátom JUDr. J.Ch., R.X., K., proti odporcovi: U., s.r.o., K.X., B.B., IČO: X., zast. JUDr. D.K., advokátkou, K.X., B.B., o návrhu na nariadenie predbežného opatrenia, o odvolaní navrhovateľa proti uzneseniu Krajského súdu v Banskej Bystrici, č.k. 34Cbi 24/07-Sn- 85 zo dňa 15. januára 2008, takto rozhodol: Najvyšší súd Slovenskej repu
Kľúčové slová: ručiteľručiteľská listinakonanie podnikateľa
R 33/2001
Právna veta: Samotná skutočnosť, že ručiteľská listina je za ručiteľa nečitateľne podpísaná bez uvedenia mien a funkcií podpisujúcich, čo nezodpovedá zapísanému spôsobu v obchodnom registri, podľa ktorého sa podpisovanie vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti a funkcie v spoločnosti podpisujúci pripoja svoj podpis, bez ďalšieho nespôsobuje neplatnosť ručiteľskej listiny. Pokiaľ zo záhlavia ručiteľskej listiny je zrejmé, kto je ručiteľom, mená a funkcie konajúcich za ručiteľa, pravosť podpisov, ktorých ručiteľ v konaní nespochybnil, niet pochýb o tom, ktoré osoby za vytlačeným názv ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Krajský súd v T. napadnutým rozsudkom zaviazal žalovaných v 1. a 2. rade zaplatiť žalobcovi spoločne a nerozdielne nedoplatok úveru vo výške 5 500 000 Sk, nedoplatok úroku 245 020,56 Sk, úrok vo výške 20 % ročne zo sumy 5 500 000 Sk od 1. januára 1998 do zaplatenia celej dlžnej sumy a nahradiť trovy konania vo výške 220 000 Sk s tým, že plnením jedného zo žalovaných zaniká v rozsahu jeho plnenia povinnosť druhého žalovaného. Podľa odôvodnenia rozsudku dňa 31. decembra 1996 uzavreli V. ú. b.,
Právna veta: K účinnosti späťvzatia návrhu na začatie konania o vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov sa vždy vyžaduje súhlas odporcu.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky rozhodol v právnej veci navrhovateľa : Ing. L. K., bývajúci v T., proti odporkyni : Ing. G. K., bývajúca v T., zastúpená - Advokátska kancelária JUDr. D. B., s.r.o., T., o vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov, vedenej na Okresnom súde Trenčín pod sp. zn. 11 C 761/2002, o dovolaní odporkyne proti uzneseniu Krajského súdu Trenčín z 18. decembra 2007 sp. zn. 17 Co 315/2007 t a k t o :
Meritum preskúmanie rozhodnutia
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: A. bytom L., proti žalovanému: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava, pracovisko Banská Bystrica, so sídlom Zvolenská cesta č. 27, Banská Bystrica, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného, o odvolaní žalobcu proti uzneseniu Krajského súdu v Banskej Bystrici zo dňa 29. septembra 2006, č. k. 23S/194/2006-9, takto r o z h o d o l : Najvyšší súd Slovenskej
MENU