SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Nepoužívajte súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale iba jednu z týchto podmienok.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálných okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch. Kým bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Spisová značka:
R značka:
Dátum:
od:
do:
Kategória:
Merito veci:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1111707
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 64069
USSR: 35173
NSČR: 122654
NSSČR: 66233
USČR: 79656
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 423242
Krajské súdy (ČR): 43523
Posledná aktualizácia
30.03.2020 06:25

Nájdené rozsudky pre výraz: prekážka postupu konania


Približný počet výsledkov: 48 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: prekážka postupu konania
  • prekazka nájdené 17933 krát v 8907 dokumentoch
  • postup nájdené 118467 krát v 35139 dokumentoch
  • konanie nájdené 1410107 krát v 63419 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Ústavný súd Slovenskej republiky 171 dokumentov
Súdny dvor Európskej únie 2 dokumenty
Krajské súdy SR 230 dokumentov


Právna veta: Nemožno prehliadať zreteľný rozdiel procesných účinkov týchto uznesení: pokiaľ v zmysle § 111 ods. 1 O.s.p. sa v dôsledku prerušenia konania nevykonávajú pojednávania a neplynú procesné lehoty [dočasne sa „pozastavuje“ možnosť účastníkov vykonávať procesné úkony s konaním inak spojené (s výnimkou späťvzatia návrhu vo veci samej)], rozhodnutím o pokračovaní v konaní sa toto „pozastavenie“ uvoľňuje a účastníci opäť začnú v plnom rozsahu realizovať svoje procesné práva a plniť procesné povinnosti ako pred prerušením konania. Uznesenie, ktorým súd rozhodol o tom, že pokračuje v prerušenom konaní, ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E NI E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľky F. , so sídlom v B. , IČO: X. , proti odporkyn i M. , a.s. so sídlom v I., IČO: X. , zastúpenej JUDr. Š. J., PhD., advokátom so sídlom v B. , o splnenie povinnosti , vedenej n a Okresnom súde Banská Bystrica pod sp. zn. 20 C 399/2008, o dovolaní odporkyne proti uzneseniu Krajského súdu v Banskej Bystrici z 31. júla 2012 sp. zn. 16 Co 201/2012, takto r o z h o d o l : Dovolanie o d m .
Právna veta: "Súd, ak neurobí iné vhodné opatrenia, môže konanie prerušiť aj z dôvodu, že sa v inom konaní rieši otázka, ktorá je\ pre rozhodnutie súdu podstatná. V takomto prípade súd určí dobu prerušenia konania spravidla do právoplatného skončenia veci, v ktorej sa táto otázka rieši. Dňom doručenia uznesenia o prerušení konania nastávajú účinky prerušenia, ktoré spočívajú v tom, že sa nekonajú pojednávania a že sa zastavuje plynutie všetkých procesných lehôt. Ak bolo konanie prerušené podľa § 109 O.s.p., súd v konaní pokračuje, len čo zistí, že prekážka, pre ktorú bolo konanie prerušené, odpadla, pričo ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu R. , so sídlom v T. , v dovolacom konaní zastúpeného advokátskou kanceláriou M. , so sídlom v B. , v mene ktorej koná ako konateľ a advokát JUDr. M. J., proti žalovanému L. , so sídlom v B. , o vydanie hnuteľných vecí , vedenej na Okresnom súde Komárno pod sp.zn. 12 C 41/2007, o dovolaní žalobcu proti uzneseniu Krajského súdu v Nitre z 21. decembra 2011 sp.zn. 6 Co 263/2011, takto r o z h .
Právna veta: Ustanovenie § 109 ods. 1 písm. c/ O.s.p. ukladá súdu povinnosť prerušiť konanie len vtedy, ak dospel k záveru (rozhodol), že požiada Súdny dvor o rozhodnutie o predbežnej otázke, lebo je potrebné podať výklad komunitárneho práva, ktorý je rozhodujúci pre riešenie danej veci. Vnútroštátny súd nie je povinný vyhovieť každému návrhu účastníka konania na prerušenie konania a postúpenie návrhu Súdnemu dvoru na vydanie rozhodnutia o predbežnej otázke. Túto povinnosť nemá ani vtedy, keď prípadne v určitej veci aplikuje ustanovenie zákona platného v Slovenskej republike, do ktorého bol prenesený obsah ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 4 ECdo 1 /2013 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v exekučnej veci oprávnenej P., so sídlom v B., IČO: X. , zastúpenej advokáts kou kanceláriou F., s.r.o., G. , proti povinnému V. Š., bývajúcemu v N. , o vymoženie 228,98 € s príslušenstvom , vedenej na Okresnom súde Bánovce nad Bebravou pod sp.zn. 3 Er 330/2009, o dovolaní oprávnenej proti uzneseniu Krajského súdu v Trenčíne z 28. júna 2012 sp. zn. 19 CoE 21 /2012 , takto r o z h o d o l : .
Právna veta: Ak po začatí konania zanikne právnická osoba, súd pokračuje v konaní s jej právnym nástupcom, a ak právneho nástupcu niet, súd konanie zastaví (§ 107 ods. 4 O.s.p.). Právnická osoba zapísaná v obchodnom registri alebo v inom zákonom určenom registri zaniká dňom výmazu z tohto registra, pokiaľ osobitné zákony neustanovujú inak (§ 20a ods. 2 Občianskeho zákonníka).

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej re publiky v právnej veci žalobcu J. G. , bývajúceho v P., zastúpeného JUDr. D. K. , advokátkou so sídlom v B. , proti žalovanému S., A. , so sídlo m v P., IČO : X. , o náhradu za stratu na zárobku , vedenej na Okresnom súde Lučenec pod sp. zn. 7 C 69/2003 , o mimoriadnom dovolaní generálneho prokurátora Slovenskej republiky proti rozsudk u Okresného súdu Lučenec z 19. januára 2007 č.k. 7 C 69/2003 -129 a rozsudk u .
Právna veta: Rozhodnutie krajského súdu o zamietnutí návrhu oprávnenej na prerušenie konania podľa § 109 ods. 1 písm. c/ O.s.p. vydané po začatí odvolacieho konania nie je rozhodnutím krajského súdu ako súdu prvého stupňa, ale je rozhodnutím krajského súdu ako súdu odvolacieho. Uvedené potvrdzuje aj nadväzujúca právna úprava prípustnosti dovolania voči takémuto rozhodnutiu podľa § 239 ods. 1 písm. b/, veta prvá O.s.p. Funkčná príslušnosť Najvyššieho súdu Slovenskej republiky na prejednanie podaného odvolania oprávnenej preto nie je daná.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 7 Co E 111 /2013 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v exekučnej veci oprávnenej P. , s. r. o. , so sídlom v B. , IČO: X. , zastúpenej advokátskou kanceláriou F., s.r.o., so sídlom v B. , IČO: X. , proti povinn ej M. I., bývajúcej v T. , pre vymož enie 916,1 3 € s príslušenstvom , vedenej na Okresnom súde Námestovo pod sp. zn. 4 Er 343 /200 9, o odvolaní oprávnenej proti uzneseniu Krajského súdu v Žiline z 1 . augusta 2013, sp. zn. 3 CoE 245 /201 2, .
Právna veta: Podľa § 201 veta prvá O.s.p. účastník môže napadnúť rozhodnutie súdu prvého stupňa odvolaním, pokiaľ to zákon nevylučuje. Podľa § 10 ods. 2 O.s.p. o odvolaniach proti rozhodnutiam krajských súdov ako súdov prvého stupňa rozhoduje Najvyšší súd Slovenskej republiky. Z citovaných zákonných ustanovení vyplýva, že Najvyšší súd Slovenskej republiky je funkčne príslušný rozhodovať iba o tých odvolaniach, ktoré smerujú proti rozhodnutiam krajských súdov ako súdov prvého stupňa; prípady, v ktorých je rozhodnutie krajského súdu rozhodnutím súdu prvého stupňa, sú pritom zákonom taxatívne vymedzené (viď § ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky 7 Co E 108/2013 U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v exekučnej veci oprávnenej P. , so sídlom v B. , IČO: X. , zastúpenej advokátskou kanceláriou F., so sídlom v B. , IČO: X. , proti povinn ému P. , bývajúcemu v D. , o vymoženie 334,59 € s príslušenstvom , veden ej na Okresnom súde Zvolen pod sp. zn. 11 Er 814/2007, o odvolaní oprávnenej proti uzneseniu Krajského súdu v Banskej Bystrici z 18. júna 2013 sp. zn. 5 CoE 32/2013 , takto r o z h o d o .
Právna veta: Pri vzniku prekážky postupu konania, spočívajúcej v strate spôsobilosti byť účastníkom konania pred právoplatným skončením konania, je zastavenie konania opodstatnené len vtedy, ak sa konanie v dôsledku toho stane bezpredmetným. Zákon v ustanovení § 107 ods. 2 OSP uvádza, že konanie súd zastaví najmä vtedy, ak zomrie manžel pred právoplatným skončením konania o rozvod, o neplatnosť manželstva alebo o určenie, či tu manželstvo je alebo nie je, pokiaľ Zákon o rodine nedovoľuje, aby sa v konaní pokračovalo. Ako ďalší podobný príklad možno uviesť konanie o povolenie uzavrieť manželstvo. Vžd ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne: JUDr. Ľ. H., zastúpenej advokátom JUDr. P. K., proti žalovanému: MF SR, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného zo dňa 31. marca 2005, č. MF/13757/2005-23, o odvolaní proti uzneseniu Krajského súdu v Bratislave zo dňa 13. decembra 2007, č. k. 1 S 143/05-51, takto r o z h o d o l : Najvyšší súd Slovenskej republiky napadnuté uznesenie Krajského súdu v Bratislave zo dňa 13. .
Kľúčové slová: prekážky postupu konania

Právna veta: Prerušenie konania (§ 109 a nasl. O.s.p.) treba považovať za procesný inštitút slúžiaci k odstráneniu prekážok postupu konania, ktorý sa použije vtedy, ak je zrejmé, že prekážka je dočasná a že po jej odstránení bude možné v konaní pokračovať. Prerušením konania sa samo konanie nekončí. Všeobecným účinkom každého prerušenia je, že sa nekonajú pojednávania a neplynú lehoty (§ 111 ods. 1 O.s.p.). To znamená, že v čase, po ktorý trvá prerušenie konania, sa ďalšie pojednávania nenariaďujú (už skôr nariadené treba odvolať). S tým tiež súvisí, že ani účastníci nevykonávajú úkony inak spojené s ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne Ing. Ľ. H., bývajúcej v B., proti žalovanej A. – S., a.s., so sídlom v B., o plnenie z poistnej zmluvy, vedenej na Okresnom súde Zvolen pod sp.zn. 10 C 5/1997, o dovolaní žalobkyne proti uzneseniu Krajského súdu v Banskej Bystrici z 30. júla 2008 sp.zn. 15 Co 140/2008, takto r o z h o d o l : Dovolanie žalobkyne o d m i e t a . Žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov .
Právna veta: Prerušenie konania prichádza do úvahy vtedy, ak počas konania nastane prekážka postupu konania, ktorá je v zásade odstrániteľná procesným postupom súdu. V istých prípadoch tak súd musí konanie prerušiť, v iných prípadoch buď konanie preruší, alebo urobí iné vhodné opatrenia na bezprieťahové odstránenie vady konania. Procesná teória hovorí o obligatórnom a fakultatívnom prerušení konania. V oboch prípadoch upravených v ustanovení § 109 OSP ide o prerušenie konania rozhodnutím súdu na rozdiel od prerušenia konania zo zákona (napríklad podľa zákona o konkurze a reštrukturalizácii).

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne obchodnej spoločnosti S., a. s., so sídlom Z., IČO:X., zastúpenej JUDr. D. A., advokátom so sídlom Z., proti žalovanému Daňovému riaditeľstvu Slovenskej republiky, so sídlom Nová Ulica 13, Banská Bystrica, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. I/223/3001- 31151/2009/990057 z 03. marca 2009 a o odvolaní žalobkyne proti uzneseniu Krajského súdu v Košiciach zo 17. marca 2010, č .
Právna veta: Prerušením konania sa samo konanie nekončí. Všeobecným účinkom každého prerušenia je, že sa nekonajú pojednávania a neplynú lehoty (§ 111 ods. 1 O.s.p.). S tým tiež súvisí, že ani účastníci nevykonávajú úkony inak spojené s konaním. Z uvedeného je zrejmé, že procesným následkom nevyhovenia návrhu, ktorým sa účastník domáha prerušenia konania podľa § 109 ods. 2 písm. c/ O.s.p. je, že súd môže vo veci ďalej konať, t.j. vykonávať všetky úkony smerujúce k prejednaniu a rozhodnutiu sporu v jeho merite. Len samotným rozhodnutím o nevyhovení návrhu na prerušenie konania nedochádza bez ďalšieho k ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu Mesta T., so sídlom v T., T., IČO: X., proti žalovaným 1/ T., s.r.o., so sídlom v T., IČO: X., 2/ T. P., s.r.o., so sídlom v T., IČO: X., zastúpeným JUDr. J. P., advokátom v D., o vypratanie nehnuteľnosti, vedenej na Okresnom súde Námestovo pod sp.zn. 2 C 140/2008, o dovolaní žalovaných 1/, 2/ proti uzneseniu Krajského súdu v Žiline z 31. marca 2009, sp.zn. 9 Co 383/2008, takto r o z h o d .
Kľúčové slová: odňatie možnosti konať pred súdom, spôsobilosť byť účastníkom konania, objektívna prípustnosť dovolania

Zbierka NS 4-5/1996
R 54/1996
Uznesenie
Právna veta: Ak odvolací súd zrušil napadnutý rozsudok súdu prvého stupňa a vec mu vráti na ďalšie konanie z dôvodu, že súd neprihral za účastníka konania toho, kto ním mal byť (§ 221 ods. 1 O.s.p.), nemožno túto okolnosť považovať za dôvod prípustnosti dovolania proti zrušujúcemu uzneseniu odvolacieho súdu podľa § 237 písm. b/ O.s.p. Za odňatie možnosti konať pred súdom (§ 237 písm. f/ O.s.p.) nemožno považovať skutočnosť, že odvolací súd po zistení, že niektorý z účastníkov zomrel, neuskutočnil predtým nariadené pojednávanie a vo veci rozhodí bez pojednávania podľa § 214 ods. 2 písm. e/ O.s.p.

Úryvok z textu:
... vrátenie mu veci na ďalšie konanie) nemožno odvolaciemu súdu vytknúť, že konal s účastníkom, ktorý túto spôsobilosť stratil. So vzniknutou prekážkou postupu konania sa musí vyporiadať predovšetkým súd prvého stupňa, a to niektorým z troch spôsobov vyplývajúcich z ustanovenia § 107 O. s .
Právna veta: Ak žalovaný subjekt zanikne skôr ako sa konanie právoplatne skončilo, pokračuje súd v konaní s jeho právnym nástupcom; pre nečinnosť žalobcu konanie zastaví len vtedy, ak by bez jeho súčinnosti nebolo možné prekážku postupu konania odstrániť (§ 101 ods. 1, 2, § 107 ods. 1 O. s. p..)

Úryvok z textu:
... konaní, aj keď sú účastníci nečinní. Zastaviť konanie pre nečinnosť žalobcu mohol vtedy,ak by bez jeho súčinnosti nebolo možné prekážku postupu konania odstrániť. O takúto situáciu nešlo. ďalšieho účastníka do konania, ale o nové obchodné meno žalovaného v rade 2), ktoré má .
Kľúčové slová: posudkoví lekári, posudzovanie zdravotného stavu, lekárska posudková činnosť pri výkone sociálneho poistenia

Zbierka NS 5/2011
R 70/2011
Uznesenie
Právna veta: Posudzovanie zdravotného stavu, ktoré je jednou z podmienok vzniku invalidity vykonávajú podľa § 153 a nasledujúcich zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnom poistení“) posudkoví lekári odporkyne, ktorí v lekárskom posudku stanovujú mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť žiadateľa. Lekársky posudok je len jedným z podkladov pre rozhodnutie, ale nie je rozhodnutím, ktoré by mohlo byť samostatne predmetom súdneho preskúmania. Súd ho môže hodnotiť ako jeden z dôkazov v konaní o preskúmanie rozhodnutia podľa V. časti O ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... preto nepostupoval v súlade so zákonom, keď opravný prostriedok navrhovateľa odmietol, lebo jeho povinnosťou bolo konanie zastaviť z dôvodu neodstrániteľnej prekážky postupu konania podľa § 104 v spojení s § 246c OSP. Z uvedených dôvodov Najvyšší súd Slovenskej republiky uznesenie súdu prvého stupňa .
Kľúčové slová: konanie podnikateľa, ručiteľská listina, ručiteľ

Zbierka NS 2/2001
R 33/2001
Rozsudok
Právna veta: Samotná skutočnosť, že ručiteľská listina je za ručiteľa nečitateľne podpísaná bez uvedenia mien a funkcií podpisujúcich, čo nezodpovedá zapísanému spôsobu v obchodnom registri, podľa ktorého sa podpisovanie vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti a funkcie v spoločnosti podpisujúci pripoja svoj podpis, bez ďalšieho nespôsobuje neplatnosť ručiteľskej listiny. Pokiaľ zo záhlavia ručiteľskej listiny je zrejmé, kto je ručiteľom, mená a funkcie konajúcich za ručiteľa, pravosť podpisov, ktorých ručiteľ v konaní nespochybnil, niet pochýb o tom, ktoré osoby za vytlačeným názv ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... nenastala skutočnosť zakladajúca právne vymáhateľný nárok veriteľa, t. j. máme uplynutie lehoty stanovenej vo výzve dlžníkovi. Odvolateľ tiež vzniesol námietku prekážky postupu konania vo veci a v zmysle § 109 ods. 1 písm. b) O. s. p. požiadal odvolací súd o prerušenie konania .
Kľúčové slová: dávka dôchodkového zabezpečenia, prekážky postupu konania, zákonný nárok na dávku dôchodkového zabezpečenia

Zbierka NS 4-5/1998
R 46/1998
Uznesenie
Právna veta: Súd nemôže zastaviť konanie o preskúmanie rozhodnutia v dôchodkovej veci len preto, že oprávnený dôchodca po uplatnení nároku na dávku dôchodkového zabezpečenia zomrel a osoby, ktoré majú nárok na sumy splatné do dňa smrti oprávneného, svoj záujem pokračovať v konaní oznámili s omeškaním.

Úryvok z textu:
Krajský súd v K. uznesením zastavil konanie o preskúmanie rozhodnutia odporkyne o úprave starobného dôchodku otca navrhovateľa s odôvodnením, že otec navrhovateľa v priebehu konania zomrel a navrhovateľ na opakované dopyty súdu, či mieni ako syn zomrelého v konaní pokračovať, nereagoval. Navrhovateľ sa proti tomuto uzneseniu včas odvolal. V odvolaní uviedol, že má záujem v konaní aktívne pokračovať a svoju nečinnosť vysvetlil a odôvodnil neochotou pracovníkov Obecného úradu v K. potvrdiť mu súdom žiadané .
Právna veta: Otázka „najlepších záujmov dieťaťa“ je kľúčovou pre vyriešenie v kolízii stojacích práv. Tento konflikt je riešený priamo právnou úpravou, ktorá a/ domnelému otcovi dovoľuje viesť spor o určenie otcovstva (v zmysle tretej domnienky otcovstva) pokiaľ dieťa nemá určeného otca, b/ dieťaťu bez časového obmedzenia umožňuje zahájiť proces o zapretie otcovstva v zmysle § 96 ods.1 zákona o rodine. Ak by zákon priznával domnelému otcovi automaticky (bez ďalšieho) právo zaprieť otcovstvo právneho otca išlo by nepochybne o popretie ochrany najlepšieho záujmu dieťaťa, keďže zahájenie takéhoto konania ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... Bratislava - Petržalka a k zápisu otca S. O. do rodného listu maloletého. V dôsledku toho odpadol predmet konania a nastala prekážka postupu konania, pre ktorú súd konanie o určenie otcovstva v zmysle § 108 O.s.p. zastavil. Dodal, že druhá zákonná domnienka .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.