Nájdené rozsudky pre výraz: prekážka veci právoplatne rozsúdenej

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 59

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

15 dokumentov
146 dokumentov
1 dokument
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Pokiaľ nedôjde k zmene skutkových okolností, tvorí právoplatné uznesenie, ktorým súd zamietol návrh na nariadenie predbežného opatrenia, prekážku veci právoplatne rozsúdenej (§ 159 ods. 3 O.s.p. v spojení s § 167 ods. 1 O.s.p.). Procesná prípustnosť mimoriadneho dovolania proti uzneseniu súdu, ktorým bol zamietnutý návrh na nariadenie predbežného opatrenia, nie je vylúčená ustanovením § 243e ods. 1 O.s.p..

Úryvok z textu:
Predsedníčka občianskoprávneho kolégia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky (ďalej len „najvyšší súd“) podľa § 21 ods. 3 písm. a/ zákona č. 757/2004 Z.z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako aj podľa čl. 17 ods. 4 písm. c/ Rokovacieho poriadku najvyššieho súdu č. Pls 1/2006 (č. 291/2006 Z.z.) navrhla občianskoprávnemu kolégiu najvyššieho súdu, aby zaujalo stanovisko kzjednoteniu výkladu ustanovenia § 159 ods. 3 Občianskeho súdneho poriadku (ďalej aj len len „O.s.p.“) v spojení
Kľúčové slová: rozhodovanie o trovách konania trovy exekúcie
R 36/2007
Právna veta: Právo na náhradu trov exekúcie podľa § 200 ods. 1 Exekučného poriadku nemôže vzniknúť povinnému; takéto právo nemožno vyvodiť ani z § 203 ods. 1 Exekučného poriadku, lebo toto ustanovenie rieši len vzťah vzniknutý medzi exekútorom a oprávneným.

Úryvok z textu:
Okresný súd Lučenec rozsudkom z 18. júna 2003, č. k. 9C 50/03-65, uložil žalovanému povinnosť zaplatiť žalobcovi 14 280,- Sk s 13 %-ným ročným úrokom z omeškania od 28. marca 2003 do zaplatenia, všetko do troch dni a vo zvyšku (v časti požiadavky na úroky z omeškania sadzbou presahujúcou prísudok za obdobie už od 12. júla 2002) žalobu zamietol. Žalovanému uložil tiež povinnosť, zaplatiť žalobcovi náhradu trov konania v celkovej sume 5 082,- Sk na bližšie neoznačený účet advokátky do 3 dní. V odô
Právna veta: Spôsobilosť byť účastníkom konania má ten, kto má spôsobilosť mať práva a povinnosti; inak len ten, komu ju zákon priznáva. Podľa § 18 ods. 1 O. z. (Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v znení neskorších zmien a doplnení) spôsobilosť mať práva a povinnosti majú aj (rozumej popri fyzických osobách, tu por. i § 7 O. z.) právnické osoby. Tými sú podľa § 18 ods. 2 O. z. okrem združení fyzických alebo právnických osôb (písm. a/), účelových združení majetku (písm. b/) a jednotiek územnej samosprávy (písm. c/) aj iné subjekty, o ktorých to ustanovuje zákon (písm. d/). Platné procesné právo Sl ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 6Cdo/14/2016 Identifikačné číslo spisu: 8112217191 Dátum vydania rozhodnutia: 13.04.2016 Meno a priezvisko: JUDr. Rudolf Čirč Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2016:8112217191.1 UZNESENIE L. súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu W. L., bývajúceho v J., zastúpeného JUDr. Ivanom Savčákom, advokát
Právna veta: Právoplatný rozsudok, ktorým bola zamietnutá žaloba o určenie neplatnosti právneho úkonu, zakladá prekážku veci právoplatne rozhodnutej v konaní o novej žalobe o určenie neplatnosti toho istého právneho úkonu aj vtedy, keď súd v predchádzajúcom konaní svoje rozhodnutie nezaložil na tých istých, už vtedy zistených skutočnostiach, z ktorých sa vyvodzuje neplatnosť právneho úkonu aj v novej žalobe.

Úryvok z textu:
Z odôvodnenia: Okresný súd Žilina rozsudkom z 15. apríla 2009 č. k. 7 C 120/2005-181 určil, že kúpna zmluva uzatvorená vo forme notárskej zápisnice medzi žalobcom ako predávajúcim a žalovanými 1/ a 2/ ako kupujúcimi, ktorej predmetom bol prevod vlastníctva nehnuteľností v katastrálnom území Š., je neplatná. Po vykonanom dokazovaní dospel k záveru, že v danom prípade boli dané dôvody neplatnosti právneho úkonu v zmysle § 40 ods. 1 a 5 Občianskeho zákonníka. Mal za jednoznačne preukázané, že
Právna veta: Prekážka rozsúdenej veci (res iudicata) patrí k procesným podmienkam a jej existencia vedie v každom štádiu konania bez ďalšieho k jeho zastaveniu. Táto prekážka nastáva vtedy, ak má byť v novom konaní prejednaná tá istá vec, o ktorej už bolo prv právoplatne rozhodnuté. O tú istú vec ide vtedy, keď v novom konaní ide o ten istý nárok alebo stav, o ktorom už bolo právoplatne rozhodnuté, a ak sa týka rovnakého predmetu konania a tých istých osôb. Z hľadiska totožnosti osôb nie je významné, či rovnaké osoby majú v novom konaní rovnaké alebo rozdielne procesné postavenie (či ten, kto bol v skoršo ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 1Cdo/234/2018 Identifikačné číslo spisu: 8715206890 Dátum vydania rozhodnutia: 16.07.2019 Meno a priezvisko: JUDr. Ján Šikuta Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2019:8715206890.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu WM Consulting & Communication, s.r.o.,, so sídlom v Piešťanoch, Žili
Právna veta: Primárnym objektom trestného činu poškodzovania veriteľa podľa § 239 Tr. zák. je ochrana majetkových práv veriteľa pred poškodzujúcim konaním zo strany dlžníka, t. j. páchateľa. Ide tu o také konanie, ktoré síce smeruje voči vlastnému majetku dlžníka, avšak v konečnom dôsledku poškodzuje veriteľa, nakoľko tomuto sa nedostane zodpovedajúceho plnenia z majetku dlžníka. Výpočet konkrétnych foriem úpadkového konania uvedených v § 239 ods. 1 písm. a/ Tr. zák. predstavuje zmenšenie hodnoty aktív dlžníkovho majetku, z ktorého by mohlo dôjsť k uspokojeniu veriteľovej pohľadávky. V danom prípade ide o ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 6Tdo/26/2019 Identifikačné číslo spisu: 4112010481 Dátum vydania rozhodnutia: 17.07.2019 Meno a priezvisko: JUDr. Štefan Michálik Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2019:4112010481.1 ROZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Štefana Michálika a sudcov JUDr. Gabri
Meritum náhradu škody
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 3Cdo/207/2018 Identifikačné číslo spisu: 7209222109 Dátum vydania rozhodnutia: 30.10.2019 Meno a priezvisko: Mgr. Dušan Čimo Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2019:7209222109.2 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu JUDr. Ing. O. P., trvale bytom v P., proti žalovanej Slovenskej repub
Meritum o odstránenie vád diela
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcov: 1/ I., bývajúcej v B., 2/ J., bývajúceho v B., 3/ R., bývajúceho v N., prechodne bývajúceho v N., 4/ S., bývajúcej v B., 5/ P., bývajúceho v B., všetkých zastúpených J., advokátom so sídlom v N., proti žalovanému R., bývajúcemu v D., zastúpenému J., advokátom so sídlom v N., o odstránenie vád diela, vedenej na Okresnom súde Nové Zámky pod sp. zn. 9 C 130/2000, na dovolanie ža
Meritum o odstránenie vád diela
Najvyšší súd 3 Cdo 157/2008 Slovenskej republiky Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcov: 1/ I., bývajúcej v B., 2/ J., bývajúceho v B., 3/ R., bývajúceho v N., prechodne bývajúceho v N., 4/ S., bývajúcej v B., 5/ P., bývajúceho v B., všetkých zastúpených J., advokátom so sídlom v N., proti žalovanému R., bývajúcemu v D., zastúpenému J., advokátom s
MENU