Nájdené rozsudky pre výraz: prekážky postupu konania

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 49

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

157 dokumentov
550 dokumentov
2 dokumenty
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Kľúčové slová: prekážky postupu konania
Právna veta: Prerušenie konania (§ 109 a nasl. O.s.p.) treba považovať za procesný inštitút slúžiaci k odstráneniu prekážok postupu konania, ktorý sa použije vtedy, ak je zrejmé, že prekážka je dočasná a že po jej odstránení bude možné v konaní pokračovať. Prerušením konania sa samo konanie nekončí. Všeobecným účinkom každého prerušenia je, že sa nekonajú pojednávania a neplynú lehoty (§ 111 ods. 1 O.s.p.). To znamená, že v čase, po ktorý trvá prerušenie konania, sa ďalšie pojednávania nenariaďujú (už skôr nariadené treba odvolať). S tým tiež súvisí, že ani účastníci nevykonávajú úkony inak spojené s ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne Ing. Ľ. H., bývajúcej v B., proti žalovanej A. – S., a.s., so sídlom v B., o plnenie z poistnej zmluvy, vedenej na Okresnom súde Zvolen pod sp.zn. 10 C 5/1997, o dovolaní žalobkyne proti uzneseniu Krajského súdu v Banskej Bystrici z 30. júla 2008 sp.zn. 15 Co 140/2008, takto r o z h o d o l : Dovolanie žalobkyne o d m i e t a . Žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu tro
Právna veta: "Súd, ak neurobí iné vhodné opatrenia, môže konanie prerušiť aj z dôvodu, že sa v inom konaní rieši otázka, ktorá je\ pre rozhodnutie súdu podstatná. V takomto prípade súd určí dobu prerušenia konania spravidla do právoplatného skončenia veci, v ktorej sa táto otázka rieši. Dňom doručenia uznesenia o prerušení konania nastávajú účinky prerušenia, ktoré spočívajú v tom, že sa nekonajú pojednávania a že sa zastavuje plynutie všetkých procesných lehôt. Ak bolo konanie prerušené podľa § 109 O.s.p., súd v konaní pokračuje, len čo zistí, že prekážka, pre ktorú bolo konanie prerušené, odpadla, pričo ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu R. , so sídlom v T. , v dovolacom konaní zastúpeného advokátskou kanceláriou M. , so sídlom v B. , v mene ktorej koná ako konateľ a advokát JUDr. M. J., proti žalovanému L. , so sídlom v B. , o vydanie hnuteľných vecí , vedenej na Okresnom súde Komárno pod sp.zn. 12 C 41/2007, o dovolaní žalobcu proti uzneseniu Krajského súdu v Nitre z 21. decembra 2011 sp.zn. 6 Co 263/2011, tak
Právna veta: Prerušenie konania prichádza do úvahy vtedy, ak počas konania nastane prekážka postupu konania, ktorá je v zásade odstrániteľná procesným postupom súdu. V istých prípadoch tak súd musí konanie prerušiť, v iných prípadoch buď konanie preruší, alebo urobí iné vhodné opatrenia na bezprieťahové odstránenie vady konania. Procesná teória hovorí o obligatórnom a fakultatívnom prerušení konania. V oboch prípadoch upravených v ustanovení § 109 OSP ide o prerušenie konania rozhodnutím súdu na rozdiel od prerušenia konania zo zákona (napríklad podľa zákona o konkurze a reštrukturalizácii).

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne obchodnej spoločnosti S., a. s., so sídlom Z., IČO:X., zastúpenej JUDr. D. A., advokátom so sídlom Z., proti žalovanému Daňovému riaditeľstvu Slovenskej republiky, so sídlom Nová Ulica 13, Banská Bystrica, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. I/223/3001- 31151/2009/990057 z 03. marca 2009 a o odvolaní žalobkyne proti uzneseniu Krajského súdu v Košiciach zo 17. m
Právna veta: Ak po začatí konania zanikne právnická osoba, súd pokračuje v konaní s jej právnym nástupcom, a ak právneho nástupcu niet, súd konanie zastaví (§ 107 ods. 4 O.s.p.). Právnická osoba zapísaná v obchodnom registri alebo v inom zákonom určenom registri zaniká dňom výmazu z tohto registra, pokiaľ osobitné zákony neustanovujú inak (§ 20a ods. 2 Občianskeho zákonníka).

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej re publiky v právnej veci žalobcu J. G. , bývajúceho v P., zastúpeného JUDr. D. K. , advokátkou so sídlom v B. , proti žalovanému S., A. , so sídlo m v P., IČO : X. , o náhradu za stratu na zárobku , vedenej na Okresnom súde Lučenec pod sp. zn. 7 C 69/2003 , o mimoriadnom dovolaní generálneho prokurátora Slovenskej republiky proti rozsudk u Okresného súdu Lučenec z 19. januára 2007 č.k. 7 C 69/2003 -129 a rozsud
Právna veta: Rozhodnutie krajského súdu o zamietnutí návrhu oprávnenej na prerušenie konania podľa § 109 ods. 1 písm. c/ O.s.p. vydané po začatí odvolacieho konania nie je rozhodnutím krajského súdu ako súdu prvého stupňa, ale je rozhodnutím krajského súdu ako súdu odvolacieho. Uvedené potvrdzuje aj nadväzujúca právna úprava prípustnosti dovolania voči takémuto rozhodnutiu podľa § 239 ods. 1 písm. b/, veta prvá O.s.p. Funkčná príslušnosť Najvyššieho súdu Slovenskej republiky na prejednanie podaného odvolania oprávnenej preto nie je daná.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 7 Co E 111 /2013 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v exekučnej veci oprávnenej P. , s. r. o. , so sídlom v B. , IČO: X. , zastúpenej advokátskou kanceláriou F., s.r.o., so sídlom v B. , IČO: X. , proti povinn ej M. I., bývajúcej v T. , pre vymož enie 916,1 3 € s príslušenstvom , vedenej na Okresnom súde Námestovo pod sp. zn. 4 Er 343 /200 9, o odvolaní oprávnenej proti uzneseniu Krajského súdu v Žiline z 1 . augusta 2013, sp. zn. 3 CoE
Právna veta: Súd nemôže zastaviť konanie o preskúmanie rozhodnutia v dôchodkovej veci len preto, že oprávnený dôchodca po uplatnení nároku na dávku dôchodkového zabezpečenia zomrel a osoby, ktoré majú nárok na sumy splatné do dňa smrti oprávneného, svoj záujem pokračovať v konaní oznámili s omeškaním.

Úryvok z textu:
Krajský súd v K. uznesením zastavil konanie o preskúmanie rozhodnutia odporkyne o úprave starobného dôchodku otca navrhovateľa s odôvodnením, že otec navrhovateľa v priebehu konania zomrel a navrhovateľ na opakované dopyty súdu, či mieni ako syn zomrelého v konaní pokračovať, nereagoval. Navrhovateľ sa proti tomuto uzneseniu včas odvolal. V odvolaní uviedol, že má záujem v konaní aktívne pokračovať a svoju nečinnosť vysvetlil a odôvodnil neochotou pracovníkov Obecného úradu v K. potvrdiť mu súd
Právna veta: Podľa § 201 veta prvá O.s.p. účastník môže napadnúť rozhodnutie súdu prvého stupňa odvolaním, pokiaľ to zákon nevylučuje. Podľa § 10 ods. 2 O.s.p. o odvolaniach proti rozhodnutiam krajských súdov ako súdov prvého stupňa rozhoduje Najvyšší súd Slovenskej republiky. Z citovaných zákonných ustanovení vyplýva, že Najvyšší súd Slovenskej republiky je funkčne príslušný rozhodovať iba o tých odvolaniach, ktoré smerujú proti rozhodnutiam krajských súdov ako súdov prvého stupňa; prípady, v ktorých je rozhodnutie krajského súdu rozhodnutím súdu prvého stupňa, sú pritom zákonom taxatívne vymedzené (viď § ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky 7 Co E 108/2013 U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v exekučnej veci oprávnenej P. , so sídlom v B. , IČO: X. , zastúpenej advokátskou kanceláriou F., so sídlom v B. , IČO: X. , proti povinn ému P. , bývajúcemu v D. , o vymoženie 334,59 € s príslušenstvom , veden ej na Okresnom súde Zvolen pod sp. zn. 11 Er 814/2007, o odvolaní oprávnenej proti uzneseniu Krajského súdu v Banskej Bystrici z 18. júna 2013 sp. zn. 5 CoE 32/2013 , takto r
Právna veta: Prerušením konania sa samo konanie nekončí. Všeobecným účinkom každého prerušenia je, že sa nekonajú pojednávania a neplynú lehoty (§ 111 ods. 1 O.s.p.). S tým tiež súvisí, že ani účastníci nevykonávajú úkony inak spojené s konaním. Z uvedeného je zrejmé, že procesným následkom nevyhovenia návrhu, ktorým sa účastník domáha prerušenia konania podľa § 109 ods. 2 písm. c/ O.s.p. je, že súd môže vo veci ďalej konať, t.j. vykonávať všetky úkony smerujúce k prejednaniu a rozhodnutiu sporu v jeho merite. Len samotným rozhodnutím o nevyhovení návrhu na prerušenie konania nedochádza bez ďalšieho k ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu Mesta T., so sídlom v T., T., IČO: X., proti žalovaným 1/ T., s.r.o., so sídlom v T., IČO: X., 2/ T. P., s.r.o., so sídlom v T., IČO: X., zastúpeným JUDr. J. P., advokátom v D., o vypratanie nehnuteľnosti, vedenej na Okresnom súde Námestovo pod sp.zn. 2 C 140/2008, o dovolaní žalovaných 1/, 2/ proti uzneseniu Krajského súdu v Žiline z 31. marca 2009, sp.zn. 9 Co 383/2008, takto
Právna veta: Ak žalovaný subjekt zanikne skôr ako sa konanie právoplatne skončilo, pokračuje súd v konaní s jeho právnym nástupcom; pre nečinnosť žalobcu konanie zastaví len vtedy, ak by bez jeho súčinnosti nebolo možné prekážku postupu konania odstrániť (§ 101 ods. 1, 2, § 107 ods. 1 O. s. p..)

Úryvok z textu:
Mestský súd v Bratislave uznesením z 21. mája 1993 zastavil konanie z dôvodu, že žalobca v stanovenej lehote neodstránil vadu konania (§ 43 ods. 2 O.s.p.), neoznačil právneho nástupcu žalovaného. Uznesením z 26. augusta 1993 mestský súd žalobcovi neodpustil zmeškanie lehoty na odstránenie vád podania. Proti obidvom uzneseniam podal žalobca odvolania. Žiadal, aby odvolací súd uznesenia zrušil a vrátil vec na ďalšie konanie. Namietal, že výzvu na opravu a doplnenie návrhu nemohol splniť v určene
MENU