Nájdené rozsudky pre výraz: prekážky v práci na strane zamestnávateľa

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 22

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

11 dokumentov
138 dokumentov
6 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Ak po vzniku čiastočnej invalidity navrhovateľa nedošlo podľa § 37 ods. 1 Zákonníka práce k jeho prevedeniu na inú prácu, pre neho aj zdravotne vhodnú, potom náhrada straty na zárobku, poskytnutá navrhovateľovi podľa § 195 Zákonníka práce zahŕňa v sebe aj náhradu mzdy pre prekážky v práci na strane zamestnávateľa (§ 130 ods. 1 Zákonníka práce) a je hrubým zárobkom, významným na výpočet starobného dôchodku a dobu, za ktorú bola vyplatená, treba hodnotiť ako dobu zamestnania.

Úryvok z textu:
Odporkyňa rozhodnutím z 22. januára 1993 priznala navrhovateľovi starobný dôchodok v sume 2022 Sk od 18. júna 1991 vymeraný z III. pracovnej kategórie po započítaní doby 39 rokov zamestnania. Zmeňujúcim rozhodnutím z 21. mája 1993 mu zhodnotila ďalšiu dobu zamestnania (celkove 40 rokov a 155 dní). Dobu zamestnania, rozhodnú pre výšku dôchodku I zohľadnila opätovne v trvaní 39 rokov, preto výšku dôchodku nezmenila. Krajský súd na návrh navrhovateľa obidve cit. rozhodnutia odporkyne potvrdil, ke
Právna veta: Nad rámec uvedeného odvolací súd poukazuje na skutočnosť, že vnútropodnikové právne akty musia byť v súlade s kogentnými ustanoveniami zákonníka práce a to, že - ako tvrdí žalobca, zamestnanec mal možnosť so smernicou sa oboznámiť a rozhodnúť sa, či uzatvorí pracovný pomer alebo ho neuzatvorí - nemá na uvedenú zásadu žiaden vplyv. Zákonník práce jasne rozlišuje medzi prekážkami v práci na strane zamestnanca a prekážkami v práci na strane zamestnávateľa a nie je možné aktom zamestnávateľa zmeniť charakter prekážky v práci. Prekážky na strane zamestnávateľa sú prekážky spôsobené poruchou na stro ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Judity Kokolevskej a členiek senátu JUDr. Viery Nevedelovej a JUDr. Ľubice Filovej v právnej veci žalobcu: KFŠ - DELTA, s.r.o., Štefánikova 78, 085 01 Bardejov, IČO: 36 479 411, zastúpeného: JUDr. Miloš Martiček, Ťačevská 605/21, 085 01 Bardejov, proti žalovanému: Sociálna poisťovňa - ústredie, Ulica 29. augusta č. 8 a 10, 813 6
Právna veta: Ak po odvolaní zamestnanca zfunkcie nebola sním dohodnutá iná práca, ktorú by bol zamestnávateľ povinný prideľovať odvolanému zamestnancovi, nastáva stav, v ktorom chýba dohodnutý druh práce ako jeden zo základných prvkov pracovného pomeru; uvedený stav treba považovať za prekážku v práci na strane zamestnávateľa v zmysle § 142 ods. 3 Zákonníka práce. Za existencie tejto prekážky v práci nemá zamestnanec povinnosť dostavovať sa na pracovisko a zotrvávať na ňom po celý pracovný čas.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne Mgr. R. Š., bývajúcej v H. , proti žalovanému K. , so sídlom v H. , zastúpenému JUDr. P. R. , advokátkou v B. , o určenie neplatnosti okamžitého skončenia pracovného pomeru , vedenej na Okresnom súde Nitra pod sp. zn. 17 C 10/2005, v konaní o mimoriadnom dovolaní generálneho prokurátora Slovenskej republiky proti rozsudku Okresného súd u Nitra z 31. marca 2008 č.k. 17 C 10/2005
Právna veta: Z judikatúry je táto problematika riešená rozhodnutiami R 19/1978; R 27/1980. Podľa uvedených rozhodnutí, na dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru nemožno ani analogicky použiť ustanovenia Zákonníka práce upravujúce práva a povinnosti z pracovného pomeru, okrem tých, na ktoré právna úprava dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru výslovne odkazuje. Nemožno použiť ani ustanovenie o náhradách mzdy pri prekážkach na strane zamestnávateľa. Ak teda zamestnávateľ neprideľoval prácu zamestnancovi, s ktorým uzavrel Dohodu o pracovnej činnosti, nie je povinný poskytnúť mu ani ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky, ako súd dovolací, v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Juraja Semana a z členov senátu JUDr. Zuzany Ďurišovej, JUDr. Aleny Priecelovej, JUDr. Jozefa Štefanku a JUDr. Ivany Izakovovičovej, v právnej veci žalobkyne: RSDr. J., proti žalovanému: JUDr. R., správca konkurznej podstaty úpadcu D. v konkurze, F., o zaplatenie 50 562 Sk s prísl., vedenej na Krajskom súde v Bratislave
Právna veta: O neospravedlnenú absenciu zamestnanca ide vtedy, ak zamestnanec v dohodnutom pracovnom čase neplní svoje pracovné povinnosti vyplývajúce z pracovného pomeru z dôvodu neprítomnosti na dohodnutom pracovisku a ak neprítomnosť nie je spôsobená jeho preukázanou pracovnou neschopnosťou, čerpaním dovolenky v súlade so Zákonníkom práce, udelením neplateného pracovného voľna alebo zákonnou prekážkou v práci. Neospravedlnená absencia zamestnanca v práci môže byť pre zamestnávateľa dôvodom pre okamžité skončenie pracovného pomeru pre závažné porušenie pracovnej disciplíny podľa § 68 ods. 1 písm. b/ Záko ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
5 Cdo 81 /20 10 R O Z S U D O K V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Vladimíra Maguru a členov senátu JUDr. Heleny Haukvitzovej a JUDr. Sone Mesiarkinovej, v právnej veci žalobkyne Mgr. R. P. , zastúpenej JUDr. H. D. , proti žalovanému P.P. , IČO: X. , zastúpenému JUDr. M. G. , o neplatnosť rozviazan ia pracovného pomeru , vedenej na Okresnom súde Prešov pod sp.zn. 8 C 274/2008, o dovolaní žalo vaného proti rozsudku K
Kľúčové slová: pracovnoprávne vzťahyvylučovacia žalobadovolanie v sporovom konaní
R 94/2018
Právna veta: Pohľadávky na poistnom na sociálne poistenie za zamestnancov úpadcu vzmysle zákona č. 461/2003 Z. z. osociálnom poistení v znení neskorších predpisov, ktoré vznikli po vyhlásení konkurzu, súvisia s prevádzkovaním podniku počas konkurzu, a preto predstavujú pohľadávky proti všeobecnej podstate v zmysle ust. § 87 ods. 2 písm. i/ zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení zmien a doplnkov. Platí to aj v prípade, ak zamestnancom úpadcu správca konkurznej podstaty po vyhlásení konkurzu neprideľoval žiadnu prácu a tiež, ak správca ukončil so zames ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 6114221573 Dátum vydania rozhodnutia: 27. septembra 2017 Meno a priezvisko: JUDr. Ľubomíra Kúdelová Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2017:6114221573.1 U ZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005, proti žalo vanému: JUDr. Matúš Boľoš, so sídlom Horná 23, 974 01 Banská Bystrica, správca konkurznej podstaty úpa
Právna veta: V prípade omeškania s platením platu má aj štátny zamestnanec, rovnako ako zamestnanec podľa § 1 ods. 4 Zákonníka práce v spojení s § 517 ods. 2 Občianskeho zákonníka, právo požadovať od služobného úradu popri plate aj úrok z omeškania.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky rozhodol v právnej veci žalobcu : T. Č. , bývajúci v K. , zastúpený A. , proti žalovanému : Slovenská republika – Krajský stavebný úrad Košice , so sídlom v Košiciach, Komenského č. 52, zastúpený A. , o náhradu mzdy, príspevku na stravovanie a náhradu mzdy za dovolenku s príslušenstvom , vedenej na Okresnom súde Košice II pod sp.zn. 22 C 115/2007, o dovolaní žalobcu proti rozsudku Krajského súdu v Ko
Meritum o náhradu mzdy
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu Ing. J. Z. , bývajúceho v B. , zastúpeného Mgr. A. Š., advokátom so sídlom v B. , proti žalovanému M. , so sídlom v B. , o náhradu mzdy , vedenej na Okresnom súde Bratislava I pod sp. zn. 10 C 335/92, o dovolaní žalobcu proti rozsudku Krajského súdu v Bratislave z 15. máj a 2008 sp. zn. 3 Co 474/06 rozhodol t a k t o : Najvyšší súd Slovenskej re publiky rozsudok Krajského s
Meritum o náhradu mzdy
Najvyšší súd 4 Cdo 169/ 2010 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu P. P. , bývajúceho v T. , zastúpeného JUDr. M. V. , advokátom v T. , proti žalovanému Ing. M. Š., O. , o náhradu mzdy , vedenej na Okresnom súde Topoľčany pod sp.zn. 5 C 227/97, o dovolaní žalobcu proti rozsudku Krajského súdu v Nitre z 12. novembra 2009 sp.zn. 7 Co 240/2008 rozhodol t a k t o : Dovolanie o d m i e t a . Žiaden z účastníkov nemá právo na náhr
MENU