Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
V hlavnom poli môžete vyhľadávať judikatúru podľa výskytu výrazu v právnej vete, merite, kľúčových slovách alebo texte rozsudku.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Dátum
od:
do:
Kategória :
Spisová značka :
Merito veci :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Tu môžete vyhľadať judikatúru podľa NÁZVU PARAGRAFU (napr. Zmluva o dielo) alebo čísla zákona a čísla § SK alebo CZ.
X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
959396
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 54693
USSR: 33181
NSČR: 114357
NSSČR: 61120
USČR: 74304
EUR-LEX (sk): 11402
EUR-LEX (cz): 11440
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 412432
Krajské súdy (ČR): 37042
Posledná aktualizácia
22.01.2019 23:55

Nájdené rozsudky pre výraz: prekážky v práci na strane zamestnávateľa


Približný počet výsledkov: 20 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: prekážky v práci na strane zamestnávateľa
  • prekazka nájdené 16977 krát v 8304 dokumentoch
  • v nájdené 3271701 krát v 54688 dokumentoch
  • praci nájdené 2182 krát v 644 dokumentoch
  • na nájdené 1919565 krát v 54637 dokumentoch
  • strana nájdené 75411 krát v 25997 dokumentoch
  • zamestnavatel nájdené 17208 krát v 2617 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Ústavný súd Slovenskej republiky 7 dokumentov
Krajské a okresné súdy SR 81 dokumentov


Právna veta: Podľa § 238 ods. 1 až 3 O.s.p. je dovolanie prípustné proti rozsudku odvolacieho súdu, ktorým bol zmenený rozsudok súdu prvého stupňa vo veci samej, proti rozsudku, v ktorom sa odvolací súd odchýlil od právneho názoru dovolacieho súdu vysloveného v tejto veci, a proti potvrdzujúcemu rozsudku odvolacieho súdu, vo výroku ktorého odvolací súd vyslovil, že dovolanie je prípustné, pretože ide o rozhodnutie po právnej stránke zásadného významu, alebo ak ide o potvrdenie rozsudku súdu prvého stupňa, ktorým súd prvého stupňa vo výroku vyslovil neplatnosť zmluvnej podmienky podľa § 153 ods. 3 a 4...V d ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky 3 Cdo 235/2012 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu Ing. B. F., bývajúceho v B., proti žalovanej G., s.r.o., so sídlom v B., zastúpenej JUDr. D. M., advokátom so sídlom v B., o náhradu mzdy a iné, vedenej na Okresnom súde Bratislava III pod sp. zn. 24 C 163/2008, o dovolaní žalovanej proti rozsudku Krajského súdu v Bratislave z 15. mája 2012 sp. zn. 5 Co 97/2012, takto rozhodol: Dovolanie o d m i e t a . Žalobcovi náhradu trov dovolacieho ...
Súvisiace predpisy:
160/2015 - Civilný sporový poriadok
99/1963 - Občiansky súdny poriadok účinný od 14.06.2016 do 30.06.2016
Právna veta: Nad rámec uvedeného odvolací súd poukazuje na skutočnosť, že vnútropodnikové právne akty musia byť v súlade s kogentnými ustanoveniami zákonníka práce a to, že - ako tvrdí žalobca, zamestnanec mal možnosť so smernicou sa oboznámiť a rozhodnúť sa, či uzatvorí pracovný pomer alebo ho neuzatvorí - nemá na uvedenú zásadu žiaden vplyv. Zákonník práce jasne rozlišuje medzi prekážkami v práci na strane zamestnanca a prekážkami v práci na strane zamestnávateľa a nie je možné aktom zamestnávateľa zmeniť charakter prekážky v práci. Prekážky na strane zamestnávateľa sú prekážky spôsobené poruchou na stro ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... vytvárať len prekážku v práci na strane zamestnávateľa, nie však prekážku v práci na strane zamestnanca. Ustanovenie § 142 zákonníka práce neumožňuje pri prekážkach v práci na strane zamestnávateľa čerpanie pracovného ... prekážky v práci na strane zamestnávateľa teda je skutočnosť, že prekážka sa viaže k osobe zamestnávateľa, nie zamestnanca. Skutočnosť, že zamestnávateľ nemá pre zamestnanca prácu alebo má výhrady k práci zamestnanca, svojou povahou môže vytvárať len prekážku v práci na strane zamestnávateľa ...
Súvisiace predpisy:
311/2001 - Zákonník práce
461/2003 - Zákon o sociálnom poistení
Právna veta: Z judikatúry je táto problematika riešená rozhodnutiami R 19/1978; R 27/1980. Podľa uvedených rozhodnutí, na dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru nemožno ani analogicky použiť ustanovenia Zákonníka práce upravujúce práva a povinnosti z pracovného pomeru, okrem tých, na ktoré právna úprava dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru výslovne odkazuje. Nemožno použiť ani ustanovenie o náhradách mzdy pri prekážkach na strane zamestnávateľa. Ak teda zamestnávateľ neprideľoval prácu zamestnancovi, s ktorým uzavrel Dohodu o pracovnej činnosti, nie je povinný poskytnúť mu ani ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... . Je nepochybné, že v Dohode o pracovnej činnosti si účastníci môžu dohodnúť, že v prípade vzniku prekážky v práci na strane zamestnávateľa, zamestnancovi patrí počas tohto obdobia náhrada mzdy. Aj keď v danom prípade účastníci takto nepostupovali, dovolací ... či zamestnancovi, vykonávajúcemu prácu na základe Dohody o pracovnej činnosti (§ 226a Zákonníka práce), v prípade vzniku prekážky v práci na strane zamestnávateľa patrí náhrada mzdy podľa ust. § 142 Zákonníka práce. V danom prípade v Dohode o pracovnej ...
Súvisiace predpisy:
311/2001 - Zákonník práce
Právna veta: Vo všeobecnosti platí, že v prípade, ak zamestnávateľ mešká s výplatou platu a plat neposkytne v dohodnutej dobe a v prípade absencie takejto dohody najneskôr do konca nasledujúceho kalendárneho mesiaca, je v omeškaní. Z dôvodu omeškania je povinný zamestnancovi uhradiť nielen plat, ale aj úroky z omeškania. Pretože osobitný zákon o plate, ale ani iný pracovnoprávny predpis nezakotvujú výšku úrokov z omeškania, v pracovnoprávnych vzťahoch sa postupuje v týchto prípadoch podľa občianskoprávnych predpisov (§ 1 ods. 4 Zákonníka práce); rovnako by sa preto malo postupovať aj v prípade omeškania za ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... cez ustanovenie § 149 ods. 1 tohto zákona bolo potrebné použiť Zákonník práce a peňažný nárok uplatnený v súvislosti s prekážkami v práci na strane zamestnávateľa posudzovať podľa § 142 ods. 3 Zákonníka práce. Nárok na náhradu funkčného platu za celú dobu trvania prekážok v práci ...
Súvisiace predpisy:
40/1964 - Občiansky zákonník
Právna veta: V prípade odvolania z funkcie nastáva totiž situácia, keď povinnosť zamestnávateľa prideľovať prácu, ale aj povinnosť zamestnanca vykonávať prácu zodpovedajúcu funkcii, do ktorej bol menovaný, zanikla a iná práca, ktorú by bol zamestnávateľ zamestnancovi povinný prideľovať a zamestnanec povinný vykonávať, nebola dohodnutá. Nastáva teda stav, keď chýba jeden zo základných prvkov pracovného pomeru, a to druh práce. Podľa názoru dovolacieho súdu, takýto stav treba považovať za prekážku v práci na strane zamestnávateľa podľa § 142 ods. 3 ZP, pretože inak ochrana poskytovaná zamestna ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... prekážku v práci na strane zamestnávateľa podľa § 142 ods. 3 ZP, pretože inak ochrana poskytovaná zamestnancovi tým, že po odvolaní z funkcie jeho pracovný pomer nekončí, by bola len formálna. Za existencie tejto prekážky v práci na strane zamestnávateľa ... zamestnávateľ neprideľoval prácu podľa pracovnej zmluvy, nedostavil do zamestnania a po dobu trvania tejto prekážky v práci na strane zamestnávateľa sa na pracovisku nezdržiava. Žalovanému sa v konaní nepodarilo preukázať, že bolo povinnosťou žalobkyne ...
Súvisiace predpisy:
311/2001 - Zákonník práce
Právna veta: O neospravedlnenú absenciu zamestnanca ide vtedy, ak zamestnanec v dohodnutom pracovnom čase neplní svoje pracovné povinnosti vyplývajúce z pracovného pomeru z dôvodu neprítomnosti na dohodnutom pracovisku a ak neprítomnosť nie je spôsobená jeho preukázanou pracovnou neschopnosťou, čerpaním dovolenky v súlade so Zákonníkom práce, udelením neplateného pracovného voľna alebo zákonnou prekážkou v práci. Neospravedlnená absencia zamestnanca v práci môže byť pre zamestnávateľa dôvodom pre okamžité skončenie pracovného pomeru pre závažné porušenie pracovnej disciplíny podľa § 68 ods. 1 písm. b/ Záko ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... prácu na mieste výkonu práce v zmysle pracovnej zmluvy, do zamestnania nedostavoval a po dobu trvania tejto prekážky v práci na strane zamestnávateľa sa na pracovisku nezdržiaval. V danom prípade miesto výkonu práce bolo v pracovnej zmluve vymedzené konkrétnou adresou ... , že nesúhlasí s jednostrannou zmenou dohodnutého miesta výkonu práce zo strany žalovaného a vidí v tom prekážku v práci na strane zamestnávateľa – žalovaného a z tohto dôvodu odmietla do práce nastupovať. Dňa 5 Cdo 81/2010 9 28. ...
Súvisiace predpisy:
311/2001 - Zákonník práce
Merito o určenie pravosti popretej pohľadávky
... 13.11.2004 do 31.12.2004 nevykonával pre zamestnávateľa žiadnu prácu. Dňa 12.11.2004 prevzal žalobca oznámenie o prekážkach v práci na strane zamestnávateľa v zmysle ust. § 142 ods. 3 Zák. práce, v ktorom mu zamestnávateľ oznámil, že nemôže vykonávať prácu z dôvodu ...
Súvisiace predpisy:
311/2001, 71/1992, 257/1992, 48/2008
Merito o náhradu mzdy
... . Poukázal na to, že náhrada mzdy podľa § 130 Zákonníka práce sa viaže na existenciu pracovného pomeru a súčasne na prekážky v práci na strane zamestnávateľa. Tieto podmienky podľa jeho názoru v danej veci splnené neboli. O skončení pracovného pomeru žalobcu u žalovaného bolo právoplatne rozhodnuté ...
Súvisiace predpisy:
311/2001, 99/1963, 41/2006, 160/2005, 169/2010, 240/2008, 113/2004
Merito náhrada mzdy
... v konaní 27 C 698/1999 do 26. augusta 2005 nevyplýva, že žalobkyňa sa domáhala náhrady mzdy z dôvodu prekážok v práci na strane zamestnávateľa. Za vecne správny považoval i výrok rozsudku súdu prvého stupňa o trovách konania vo vzťahu medzi účastníkmi konania. ... 1991 a pod touto sp.zn. do 26. augusta 2005 nevyplýva, že žalobkyňa sa domáha náhrady mzdy z dôvodu prekážok v práci na strane zamestnávateľa. Žalobkyňa vo všeobecnosti iba poukazovala na to, že od 2. decembra 1991 jej nie je umožnený výkon práce ...
Súvisiace predpisy:
311/2001, 99/1963, 353/2003, 406/2009
Merito určenie neplatnosti okamžitého skončenia pracovného pomeru a nárade mzdy
... na to, že v dôsledku zrušenia jej posledného pracovného miesta špecialistu rozhodnutím riaditeľa žalovanej zo dňa 17.1.1991 vznikla prekážka v práci na strane zamestnávateľa a preto jej žalovaná ani nemohla ponúknuť pracovné miesto, ktoré by zodpovedalo jej pracovnému zaradeniu v zmysle pracovnej zmluvy. Rozsudok ...
Súvisiace predpisy:
99/1963, 154/2003, 170/2010
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.