Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
V hlavnom poli môžete vyhľadávať judikatúru podľa výskytu výrazu v právnej vete, merite, kľúčových slovách alebo texte rozsudku.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Dátum
od:
do:
Kategória :
Spisová značka :
Merito veci :
R značka :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Tu môžete vyhľadať judikatúru podľa NÁZVU PARAGRAFU (napr. Zmluva o dielo) alebo čísla zákona a čísla § SK alebo CZ.
X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1011466
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 61064
USSR: 34079
NSČR: 116851
NSSČR: 63024
USČR: 76371
EUR-LEX (sk): 11500
EUR-LEX (cz): 11538
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 416715
Krajské súdy (ČR): 39416
Posledná aktualizácia
25.06.2019 06:49

Nájdené rozsudky pre výraz: prekážky v práci na strane zamestnávateľa


Približný počet výsledkov: 21 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: prekážky v práci na strane zamestnávateľa
  • prekazka nájdené 17347 krát v 8586 dokumentoch
  • v nájdené 3664505 krát v 61054 dokumentoch
  • praci nájdené 2425 krát v 732 dokumentoch
  • na nájdené 2126813 krát v 60986 dokumentoch
  • strana nájdené 87283 krát v 30010 dokumentoch
  • zamestnavatel nájdené 18242 krát v 2900 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Ústavný súd Slovenskej republiky 8 dokumentov
Krajské súdy SR 81 dokumentov


Právna veta: Podľa § 238 ods. 1 až 3 O.s.p. je dovolanie prípustné proti rozsudku odvolacieho súdu, ktorým bol zmenený rozsudok súdu prvého stupňa vo veci samej, proti rozsudku, v ktorom sa odvolací súd odchýlil od právneho názoru dovolacieho súdu vysloveného v tejto veci, a proti potvrdzujúcemu rozsudku odvolacieho súdu, vo výroku ktorého odvolací súd vyslovil, že dovolanie je prípustné, pretože ide o rozhodnutie po právnej stránke zásadného významu, alebo ak ide o potvrdenie rozsudku súdu prvého stupňa, ktorým súd prvého stupňa vo výroku vyslovil neplatnosť zmluvnej podmienky podľa § 153 ods. 3 a 4...V d ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky 3 Cdo 235 /2012 U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalob cu Ing. B. F. , bývajúce ho v B. , proti žalovan ej G. , s.r.o. , so sídlom v B. , zastúpenej JUDr. D. M. , advokátom so sídlom v B. , o náhradu mzdy a iné , vedenej n a Okresnom súde Bratislava III pod sp. z n. 24 C 16 3/20 08 , o dovolaní žalo van ej proti rozsudku Krajského súdu v Bratislave z 15 . mája 201 2 sp. zn. 5 Co 97 /201 2, takto r o z h o d o l : Dovolanie o d .
Právna veta: Ak po odvolaní zamestnanca zfunkcie nebola sním dohodnutá iná práca, ktorú by bol zamestnávateľ povinný prideľovať odvolanému zamestnancovi, nastáva stav, v ktorom chýba dohodnutý druh práce ako jeden zo základných prvkov pracovného pomeru; uvedený stav treba považovať za prekážku v práci na strane zamestnávateľa v zmysle § 142 ods. 3 Zákonníka práce. Za existencie tejto prekážky v práci nemá zamestnanec povinnosť dostavovať sa na pracovisko a zotrvávať na ňom po celý pracovný čas.

Úryvok z textu:
... ktorému zamestnávateľ neprideľoval prácu podľa pracovnej zmluvy, nedostavil do zamestnania a po dobu trvania tejto prekážky v práci na strane zamestnávateľa sa na pracovisku nezdržiava. Žalovanému sa v konaní nepodarilo preukázať, že bolo povinnosťou žalobkyne ... výkone inej práce, preto do práce nenastupovala a žalovanému oznámila, že jej bola vytvorená prekážka v práci na strane zamestnávateľa. Z dôvodu nenastupovania do práce potom žalovaný so žalobkyňou okamžite skončil pracovný pomer dňom .
Právna veta: V prípade omeškania s platením platu má aj štátny zamestnanec, rovnako ako zamestnanec podľa § 1 ods. 4 Zákonníka práce v spojení s § 517 ods. 2 Občianskeho zákonníka, právo požadovať od služobného úradu popri plate aj úrok z omeškania.

Úryvok z textu:
... cez ustanovenie § 149 ods. 1 tohto zákona bolo potrebné použiť Zákonník práce a peňažný nárok uplatnený v súvislosti s prekážkami v práci na strane zamestnávateľa posudzovať podľa § 142 ods. 3 Zákonníka práce. Nárok na náhradu funkčného platu za celú dobu trvania prekážok v práci .
Zbierka NS 9/2018
R 94/2018
Uznesenie
Kľúčové slová: dovolanie v sporovom konaní, vylučovacia žaloba, pracovnoprávne vzťahy
Právna veta: Pohľadávky na poistnom na sociálne poistenie za zamestnancov úpadcu vzmysle zákona č. 461/2003 Z. z. osociálnom poistení v znení neskorších predpisov, ktoré vznikli po vyhlásení konkurzu, súvisia s prevádzkovaním podniku počas konkurzu, a preto predstavujú pohľadávky proti všeobecnej podstate v zmysle ust. § 87 ods. 2 písm. i/ zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení zmien a doplnkov. Platí to aj v prípade, ak zamestnancom úpadcu správca konkurznej podstaty po vyhlásení konkurzu neprideľoval žiadnu prácu a tiež, ak správca ukončil so zames ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... konkurzu neprideľuje prácu, predstavuje prekážku v práci na strane zamestnávateľ a v zmysle Zákonníka práce, ktorá nemá vplyv na trvanie pracovného pomeru zamestnancov úpadcu a ani na jeho povinnosť platiť poistné na sociálne poistenie za zamestnancov úpadcu. Rovnako nie je možné uvedenú prekážku v práci na strane zamestnávateľa stotož ňovať s tým .
Zbierka NS 2/1999
R 44/1999
Rozsudok
Právna veta: Ak po vzniku čiastočnej invalidity navrhovateľa nedošlo podľa § 37 ods. 1 Zákonníka práce k jeho prevedeniu na inú prácu, pre neho aj zdravotne vhodnú, potom náhrada straty na zárobku, poskytnutá navrhovateľovi podľa § 195 Zákonníka práce zahŕňa v sebe aj náhradu mzdy pre prekážky v práci na strane zamestnávateľa (§ 130 ods. 1 Zákonníka práce) a je hrubým zárobkom, významným na výpočet starobného dôchodku a dobu, za ktorú bola vyplatená, treba hodnotiť ako dobu zamestnania.

Úryvok z textu:
... Zákonníka práce, potom náhrada straty na zárobku poskytnutá podlá § 195 Zákonníka práce zahŕňa v $ekl aj náhradu mzdy pre prekážky v práci na strane zamestnávateľa (§ 130 ods. l ^ konníka práce). Pokiaľ teda bude v konaní preukázané, že výkon práce bol navrhol vateľovi znemožnený prekážkami .
Právna veta: Nad rámec uvedeného odvolací súd poukazuje na skutočnosť, že vnútropodnikové právne akty musia byť v súlade s kogentnými ustanoveniami zákonníka práce a to, že - ako tvrdí žalobca, zamestnanec mal možnosť so smernicou sa oboznámiť a rozhodnúť sa, či uzatvorí pracovný pomer alebo ho neuzatvorí - nemá na uvedenú zásadu žiaden vplyv. Zákonník práce jasne rozlišuje medzi prekážkami v práci na strane zamestnanca a prekážkami v práci na strane zamestnávateľa a nie je možné aktom zamestnávateľa zmeniť charakter prekážky v práci. Prekážky na strane zamestnávateľa sú prekážky spôsobené poruchou na stro ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... vytvárať len prekážku v práci na strane zamestnávateľa, nie však prekážku v práci na strane zamestnanca. Ustanovenie § 142 zákonníka prá ce neumožňuje pri prekážkach v práci na strane zamestnávateľa čerpanie ... prekážky v práci na strane zamestnávateľa teda je skutočnosť, že prekážka sa viaže k osobe zamestnávateľa, nie zamestnan ca. Skutočnosť, že zamestnávateľ nemá pre zamestnanca prácu alebo má výhrady k práci zamestnanca, svojou povahou môže vytvárať len prekážku v práci na strane zamestnávateľa .
Právna veta: V „záverečnej reči“ môžu účastníci (rovnako ich zástupcovia) zhrnúť svoje návrhy, vyjadriť svoj návrh na vykonané dokazovanie z hľadiska jeho úplnosti, zákonnosti a hodnotenia jednotlivých dôkazov. Vyjadriť sa môžu nielen k skutkovej stránke veci (z akých skutkových záverov by mal súd vychádzať), ale tiež k právnej stránke veci (môžu uviesť ako by mal súd vec posúdiť po právnej stránke). „Záverečnú reč“ ne-musí predniesť osobne účastník konania, môže ju za neho predniesť jeho zástupca. Podstatný obsah „záverečných rečí“ treba uviesť do zápisnice o pojednávaní. Spravidla je na „záverečnú reč“ ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... prejednávanom prípade nedošlo k preradeniu navrhovateľky na inú prácu, v dôsledku toho nemala táto právo nenastúpiť do práce z dôvodov prekážok v práci na strane zamestnávateľa. Na základe toho treba považovať okamžité skončenie pracovného pomeru za súladné s príslušnými ustanoveniami zákonníka práce. Rovnako nebola zo strany .
Právna veta: Z judikatúry je táto problematika riešená rozhodnutiami R 19/1978; R 27/1980. Podľa uvedených rozhodnutí, na dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru nemožno ani analogicky použiť ustanovenia Zákonníka práce upravujúce práva a povinnosti z pracovného pomeru, okrem tých, na ktoré právna úprava dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru výslovne odkazuje. Nemožno použiť ani ustanovenie o náhradách mzdy pri prekážkach na strane zamestnávateľa. Ak teda zamestnávateľ neprideľoval prácu zamestnancovi, s ktorým uzavrel Dohodu o pracovnej činnosti, nie je povinný poskytnúť mu ani ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... Ani Dohoda o pracovnej činnosti, uzatvorená medzi žalobkyňou a D. v konkurze, neobsahovala žiadne dojednania o prekážkach v práci na strane zamestnávateľa podľa ustanovenia § 142 ods. 3 Zákonníka práce, a preto žalobkyni náhradu nie je možné poskytnúť. ... Je nepochybné, že v Dohode o pracovnej činnosti si účastníci môžu dohodnúť, že v prípade vzniku prekážky v práci na strane zamestnávateľa, zamestnancovi patrí počas tohto obdobia náhrada mzdy. Aj keď v danom prípade účastníci takto nepostupovali, .
Právna veta: O neospravedlnenú absenciu zamestnanca ide vtedy, ak zamestnanec v dohodnutom pracovnom čase neplní svoje pracovné povinnosti vyplývajúce z pracovného pomeru z dôvodu neprítomnosti na dohodnutom pracovisku a ak neprítomnosť nie je spôsobená jeho preukázanou pracovnou neschopnosťou, čerpaním dovolenky v súlade so Zákonníkom práce, udelením neplateného pracovného voľna alebo zákonnou prekážkou v práci. Neospravedlnená absencia zamestnanca v práci môže byť pre zamestnávateľa dôvodom pre okamžité skončenie pracovného pomeru pre závažné porušenie pracovnej disciplíny podľa § 68 ods. 1 písm. b/ Záko ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... prácu na mieste výkonu práce v zmysle pracovnej zmluvy, do zamestnania nedostavoval a po dobu trvania tejto prekážky v práci na strane zamestnávateľa sa na pracovisku nezdržiaval. V danom prípade miesto výkonu práce bolo v pracovnej zmluve vymedzené konkrétnou adresou - ... nesúhlasí s jednostra nnou zmen ou dohodnutého miesta výkonu práce zo strany žalovaného a vidí v tom prekážku v práci na strane zamestnávateľa – žalovaného a z toh to dôvodu odmietla do práce nastupovať. Dňa 5 Cdo 81 /20 10 9 .
Merito náhrada mzdy
... . Z obsahu spisu nepochybne vyplýva , že žalobca sa v konaní domáhal nároku na náhradu mzdy z trvajúceho pracovného pomeru pre prekážky v práci na strane zamestnávateľa podľa § 130 ods. 1 Zákonníka práce . Vychádzal pritom z tvrdenia, že mu výpoveď z pracovného pomeru ( z 25. júla .
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.