Nájdené rozsudky pre výraz: premiestňovanie

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 33

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

9 dokumentov
296 dokumentov
22 dokumentov
9 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Postup vrtu s názvom „PREMIESTŇOVANIE VRTNEJ SUPRAVY“ vzhľadom na mobilnosť vrtnej súpravy pri jej preprave po cestných komunikáciách kladie dôraz pri preprave dodržiavať ustanovenia zákona č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej na účely rozsudku len „zák. č. 315/1996 Z. z. 8/2009 - Zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov “ platný v čase dňa pracovného úrazu žalobcu), ktorá požiadavka aj analogicky platí pre premávku motorového vozidla na lesných cestách (viď najmä § 2, § 18, § 20, § 24 a iné ustanovenia cito ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky ako súd odvolací v senáte zloženom z predsedu senátu Ing. JUDr. Miroslava Gavalca PhD. a členov senátu JUDr. Igora Belka a JUDr. Zuzany Ďurišovej , v právnej veci žalob cu : R. H. , nar. X. , bytom K. , zast. : Lion Law Partners, s.r.o., advokátska spoločnosť so sídlom Horná č. 32, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 862 461, proti žalovan ej: Sociálna pois
Právna veta: "Podľa § 37 ods. 1 zákona, fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorá je podľa komplexného posudku vypracovaného podľa § 15 ods. 1 odkázaná na úpravu bytu, rodinného domu alebo garáže, možno poskytnúť peňažný príspevok na úpravu bytu, peňažný príspevok na úpravu rodinného domu alebo peňažný príspevok na úpravu garáže s cieľom dosiahnuť ich bezbariérovosť a zvýšiť schopnosť fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím premiestňovať sa, orientovať sa, dorozumievať sa alebo zabezpečiť si sebaobsluhu. Peňažný príspevok podľa prvej vety možno poskytnúť aj vtedy, ak sa odstránením barié ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky 9Sžso /90 /2011 R O Z S U D O K V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Viery Nevedelovej a členov senátu JUDr. Ľubice Filovej a JUDr. Márie Usačevovej , v práv nej veci žalob kyne : H. bytom Bačkovík 55 , zastúpenej J UDr. Jozefom Čorbom , Ph.D. , advokátom so sídlom v Košiciach , Szakkayho 1 , proti žalovanému : Ústredie práce , sociálnych vecí a rodin y, Bratislava , Špitálska 8 , o
Právna veta: Žalobca bol v postavení chodca, pre ktorého vyplývajú z ustanovenia § 2 ods. 2 písm. f/ v spojení s § 52 ods. 1 zákona č. 8/2009 Z. z. aj určité povinnosti, ktoré je žalobca povinný dodržiavať. Žalobca v postavení chodca je povinný využívať na svoje premiestňovanie sa chodník a ísť po pravej strane chodníka. Z administratívneho spisu je zrejmé, že po ukončení zhromaždenia sa žalobca so skupinou ľudí presunuli z chodníka do križovatky, kde bol ďalej vykonávaný tento protest, pričom skupina ľudí ohrozovala cestnú premávku a tým, že neuposlúchli výzvu policajta k tomu, aby upustili od protiprávne ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvy šší súd Slovenskej republiky v senáte zlože nom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Zemkovej PhD. a zo sudcov JUDr. Nory Ha lmovej (sudca spravodajca) a JUDr . Milana Moravu v právnej veci žalobcu: M. , bytom D. proti žalovanému: Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Prešove, Krajský dopravný inšpektorát, so sídlom Pionierska 33, Prešov, o p reskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalova
Právna veta: Nebolo sporné, že žalobca je považovaný za osobu s ťažkým zdravotným postihnutím. Sporným medzi účastníkmi bolo posúdenie nároku žalobcu na peňažný príspevok na úpravu rodinného domu. Podmienky pre priznanie peňažného príspevku na úpravu bytu, peňažného príspevku na úpravu rodinného domu alebo peňažného príspevku na úpravu garáže s cieľom dosiahnuť ich bezbariérovosť a zvýšiť schopnosť fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím premiestňovať sa, orientovať sa, dorozumievať sa alebo zabezpečiť si sebaobsluhu, upravuje § 37 ods. 1 zákona č. 447/2008 Z. z. Tento peňažný príspevok je možné pos ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 1015200493 Dátum vydania rozhodnutia: 29. novembra 2017 Meno a priezvisko: JUDr. Viera Nevedelová Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2017:1015200493.1 R OZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Viery Nevedelovej a členov senátu Mgr. Viliama Pohančeníka a JUDr. Judity Kokolevs kej, v právnej veci žalobcu: B. Z., nar. XX.XX.XXXX, Z. - L. XXXX, zastúpený: JUDr. Iveta Balalová, adv
Právna veta: Základnou úlohou súdu aplikujúceho ustanovenie § 250v ods. 1 OSP, ktorý koná v správnom súdnictve o návrhu smerujúcemu proti tvrdenému nezákonnému zásahu orgánu verejnej správy je preveriť, či sa navrhovateľ skutočne prostredníctvom svojho návrhu domáha súdnej ochrany proti nezákonnej aktivite verejnej správy (materiálna stránka verejnej správy) a či navrhovateľom označená verejná správa skutočne takúto aktivitu vykonala (formálna stránka verejnej správy). Uvedené je dôležité z toho hľadiska, že Občiansky súdny poriadok obsahuje viacero rôznych prostriedkov súdnej nápravy pochybení alebo nedos ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 10Sžz/8/2014 9014010069 28.05.2015 JUDr. Igor Belko ECLI:SK:NSSR:2015:9014010069.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Igora Belka a z členov JUDr. Zuzany Ďurišovej a JUDr. Petra Paludu v právnej veci navrhovateľa: JUDr. A. N., bytom A., štátny občan Slovenskej republiky, právne zastúpené
Právna veta: Odkázanosť na individuálnu prepravu nemožno stotožňovať so schopnosťou osoby hýbať sa, t. j. aj človek, ktorý sa pohybovať dokáže, môže byť odkázaný na individuálnu prepravu. S výnimkou slepoty neexistuje zoznam diagnóz, pri ktorých je automaticky daná odkázanosť na individuálnu prepravu. Sťažovateľ by preto mal v každom jednotlivom prípade starostlivo posúdiť, či je ťažko zdravotne postihnutý schopný alebo neschopný sa k vozidlu hromadnej dopravy dostaviť, nastúpiť a vystúpiť z neho a jazdu v ňom zvládnuť tak, aby jeho ľudská dôstojnosť zostala zachovaná a jeho zdravotný stav sa nezhorš ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 4016200900 Dátum vydania rozhodnutia: 27. apríla 2018 Meno a priezvisko: JUDr. Zuzana Ďurišová Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2018:4016200900.1 R OZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Zuzany Ďurišovej a členiek senátu JUDr. Jany Hatalovej, PhD. a JUDr. Eleny Berthoty ovej, PhD. v právnej veci žalobcu: U. W., narodený XX.XX.XXXX, D., proti žalovanému (sťažovateľ): Ústredi
Právna veta: Z gramatického výkladu § 14 ods. 6 zák. č. 447/2008 Z.z. vyplýva, že zákonodarca predpokladá, že osoba s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorá napĺňa status odkázanosti na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom, je osoba, ktorá sa síce premiestni k vozidlu verejnej hromadnej dopravy, nastúpi do takéhoto vozidla, zvládne situáciu vo vozidle verejnej hromadnej dopravy, resp. prostriedkoch železničnej dopravy, avšak musí byť splnená podmienka, že je schopná tieto úkony vykonať na rovnakom základe s ostatnými fyzickými, teda zdravými, osobami a pri rešpektovaní jej prirodzenej dôstojnosti ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 7Sžsk/34/2018 6316208562 27. 11. 2018 JUDr. Alena Adamcová ECLI:SK:NSSR:2018:6316208562.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Aleny Adamcovej a členiek senátu JUDr. Zdenky Reisenauerovej a JUDr. Viery Nevedelovej, v právnej veci žalobcu: X. J., nar. XX. P., bytom S. proti žalovanému:
Právna veta: Aj podľa názoru odvolacieho súdu zhodne s názorom súdu prvého stupňa odôvodnenie napadnutého rozhodnutia žalovaného nie je možné považovať za náležite odôvodnené v súlade s právnou úpravou ustanovenou v § 47 ods. 3 Správneho poriadku, keď žalovaný dôvody svojho rozhodnutia oprel len o skutkové zistenia vyplývajúce z posudku posudkového lekára Ústredia práce, sociálnych veci a rodiny a právnu úpravu ustanovenú v § 14 ods. 6 v spojení s § 45 ods. 14 zákona č. 447/2008 Z. z., konštatujúc v závere rozhodnutia, že žalobca nie je podľa lekárskeho posudku druhostupňového správneho orgánu odkázaný na ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky, v senáte z loženom z predsedu senátu JUDr. Zdenky Reisenauerovej a členov senátu JUDr. Ľubici Filovej a JUDr. Violy Takáčovej, PhD., v právnej veci žalob cu : I., bytom N. , S., právne zastúpeného : JUDr. Šimonom Cibulkom, advokátom, so sídlom Trenčín, Hodžova 53, proti žalovanému: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, so sídlom Špitálska 8, Bratisl
Meritum zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení § 111 ods. 2
Najvyšší súd 1Sž so/18/2014 Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky ako súd odvolací v senáte zloženom z predsedu senátu Ing. JUDr. Miroslava Gavalca PhD. a členov senátu JUDr. Jany Henčekovej, PhD. a JUDr. Eleny Berthotyovej, PhD., v právnej veci žalob cu : R. H. , nar. X. , bytom K. , zast.: Lion Law Partners, s.r.o., advokátska spoločnosť so sídlom Horná č. 32, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 862 461,
MENU