Nájdené rozsudky pre výraz: premlčacia doba od tohto uplatnenia po dobu konania neplynie

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 22

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

5 dokumentov
274 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Meritum Vady podania
Právna veta: Súd nesmie meritórne rozhodnúť o zmenenej žalobe, ktorá má znaky vadného podania. Účinok zmeny žaloby, ktorým je spočívanie plynutia premlčacej lehoty, nastáva dňom doručenia podania na súd a nie až dňom, kedy súd o zmene žaloby rozhodne. Tento účinok nastane aj v prípade, ak je podanie obsahujúce zmenu žaloby neúplné.

Úryvok z textu:
1. Okresný súd Pezinok rozsudkom z 20. septembra 2013 č. k. 7C/92/2008-254 (v poradí druhým) zamietol žalobu, ktorou sa žalobcovia 1/ a 2/ domáhali voči žalovaným pôvodne 1/ až 6/ zaplatenia sumy 99 581,76 eur spoločne a nerozdielne spolu s príslušenstvom titulom získania bezdôvodného obohatenia z absolútne neplatného právneho úkonu, resp. ktorou sa alternatívne domáhali uloženia povinnosti žalovanému 1/ zaplatiť sumu 11.949,81 eur, žalovanému 2/ sumu 19.916,35 eur, žalovanému 3/ sumu 970,72 eur
Právna veta: Uplatnením práva na súde nenastane spočívanie plynutia premlčacej doby v zmysle ustanovenia § 112 Občianskeho zákonníka, ak v dôsledku späťvzatia návrhu na začatie konania dôjde k zastaveniu súdneho konania. Právo na vyrovnanie dedičských podielov muselo byť oprávnenou osobou uplatnené u povinnej osoby v prekluzívnej lehote najneskôr 30. júna 1993 a na súde vo všeobecnej trojročnej premlčacej dobe plynúcej od uplatnenia nároku u povinnej osoby.

Úryvok z textu:
Okresný súd T. rozsudkom zamietol žalobu o vyrovnanie dedičských podielov po nebohom A. H., zomrelom 16. februára 1974, z dôvodu premlčania práva. Na odvolanie žalobcov Krajský súd v T. rozsudok súdu prvého stupňa potvrdil, žalovanej náhradu trov odvolacieho konania nepriznal a pripustil proti svojmu rozsudku dovolanie. V odôvodnení rozsudku krajský súd uviedol, že žalobcovia si právo na vyrovnanie dedičských podielov po nebohom A. H. uplatnili prvýkrát 27. decembra 1991 na Štátnom notárst
Právna veta: Smrť poručiteľa nemá za následok spočívanie premlčacej doby v zmysle § 112 Občianskeho zákonníka.

Úryvok z textu:
Okresný súd P. B. rozsudkom žalovanej 1) uložil povinnosť zaplatiť žalobcovi 13 488 Sk do troch dní od právoplatnosti rozsudku, vo zvyšku návrh (do sumy 40 464 Sk) voči žalovaným 1), 2), a 3) zamietol a rozhodol o náhrade trov konania. Krajský súd v T. rozsudkom, napadnutý rozsudok súdu prvého stupňa zmenil tak, že žalovaní 1), 2) a 3) sú povinní zaplatiť žalobcovi dlh poručiteľa K. M. vo výške 39 954 Sk, t. j. každý 13 318 Sk do troch dní od právoplatnosti rozsudku, vo zvyšku (do sumy 40 464
Právna veta: Ako to ustanovuje § 148 ods. 1 zákona o sociálnom poistení, pohľadávky zo sociálneho poistenia vymáha Sociálna poisťovňa podľa exekučného poriadku. Pod pojmom „vymáha“ tu je potom potrebné rozumieť podanie návrhu na vykonanie exekúcie. Toto je jediný prípustný úkon „vymáhania“ podľa exekučného poriadku, keď samotnú exekúciu vykonáva nezávislý exekútor, ktorého vykonaním exekúcie poverí súd. V exekúcii má teda žalobca postavenie jedného z účastníkov konania, nevykonáva svoje právomoci vyplývajúce z verejného práva, preto bude prípustné a potrebné aplikovať ustanovenie § 112 OZ, týkajúce sa spoč ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
N a j v y š š í s ú d 9Sž so /55 /201 5 Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Judity Kokolevskej a členiek senátu JUDr. Viery Nevedelovej a JUDr. Ľubice Filovej v právnej veci žalobkyne: Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava , IČO : 35 776 005 proti žalovanému: JUDr. Matúš Boľoš , so sídlom kancelárie Horná 23, 974 01 Ban ská Bystrica, správca konkurznej podstat
Právna veta: Poškodený sa dozvie o tom, kto za škodu zodpovedá (§ 106 ods. 1 Občianskeho zákonníka), v okamihu preukázateľného získania informácie o skutkových okolnostiach, na základe ktorých si môže urobiť dostatočný úsudok o tom, konkrétne ktorá fyzická alebo právnická osoba za škodu zodpovedá; v uvedenom okamihu nemusí byť daná z rozhodnutia súdu vyplývajúca nespochybniteľná istota poškodeného o zodpovednom subjekte a o jeho zodpovednosti.

Úryvok z textu:
R O Z S U D O K V MENE SLOVENSKE J REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Bajánkovej a sudcov JUDr. Milana Deáka a JUDr. Daniely Švecovej v právnej veci žalob cu O. , zastúpeného JUDr. O. Š., advokát kou v H. , proti žalovanému J. M. , bý vajúcemu v M. , zastúpenému JUDr. J. S., advokátom v H. , o zaplatenie 2 896,95 € (87 273,50 Sk ) s príslušenstvom, vedenej na Okresnom súde Humenné pod sp. zn. 11 C 1 76 /200 3, o dovolaní ža
Právna veta: 1. Sťaženie spoločenského uplatnenia sa odškodňuje vtedy, ak má škoda, resp. ujma na zdraví preukázateľne trvalé a výraznejšie nepriaznivé dôsledky na životné úkony poškodeného, na uspokojovanie jeho životných a spoločenských potrieb alebo na plnenie jeho spoločenských úloh. Podľa ustálenej súdnej praxe je ním preto potrebné rozumieť jednak vylúčenie, či obmedzenie účasti poškodeného na plnom osobnom a rodinnom, spoločenskom, politickom, kultúrnom a športovom živote, jednak sťaženie či dokonca priamo znemožnenie výkonu či voľby povolania, voľbu životného partnera, prípadne možnosti ďalšieho se ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky 5 Cdo 104/2 011 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Sone Mesiarkinovej a členov senátu JUDr. Vladimíra Maguru a JUDr. Heleny Haukvitzovej, v právnej veci žalobkyne M. P. , bývajúcej vo F., zastúpenej JUDr . J. O. - advokátska kancelária so sídlom v P., proti žalovanému R. T. , bývajúcemu v P., za účasti vedľajšieho účastníka Slovenskej kancelárie poisťovateľov, v zastúpení
Meritum vymoženie uloženej povinnosti
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 2Oboer/5/2019 1111204891 27.02.2020 JUDr. Beáta Miničová sudca ECLI:SK:NSSR:2020:1111204891.2 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v exekučnej veci oprávneného: Dopravný podnik Bratislava, a.s., Olejkárska 1, 814 52 Bratislava, IČO: 00 492 736, zastúpeného JUDr. Vladimírom Kánom, Advokátska kancelária ECKER - KÁN & partners, Nám. M. Benku 9-Cl, 811 07 Bratislava,
Meritum pre vymoženie uloženej povinnosti a námietkach povinného
R O Z S U D O K V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Bajánkovej a sudcov JUDr. Oľgy Trnkovej a JUDr. Milana Deáka vo veci výkonu rozhodnutia oprávneného P.., so sídlom v Ž., , proti povinnému M.. so sídlom v B., pre vymoženie uloženej povinnosti a námietkach povinného, vedenej na Okresnom súde Bratislava 1 pod sp. zn. 1 Er 475/2006, o dovolaní oprávneného proti uzneseniu Krajského súdu v Bratislave z 29. jú
Meritum vymoženie uloženej povinnosti a námietkach povinného
ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Bajánkovej a sudcov JUDr. Oľgy Trnkovej a JUDr. Milana Deáka vo veci výkonu rozhodnutia oprávneného P., so sídlom v Ž., , proti povinnému M.. so sídlom v B. 8, pre vymoženie uloženej povinnosti a námietkach povinného , vedenej na Okresnom súde Bratislava 1 pod sp. zn. 1 Er 475/2006, o dovolaní oprávneného proti uzneseniu Krajského súdu v Bratislave z 29. júna 20
Meritum vymoženie 66,39 € s prísl.
Najvyšší súd Slovenskej republiky 7MCdo 9/2011 U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v exekučnej veci oprávneného I. P. spol. s. r. o., so sídlom v L. , proti povinnej J. Z. bývajúcej v Ľ. , pre vymoženie 66,39 € s príslušenstvom , vedenej na Okresnom súde Ružomberok pod sp. zn. 4 Er 118/2008, o mimoriadnom dovolaní generálneho prokurátora Slovenskej republiky proti uzneseniu Okresného súdu Ružomberok z 3. januára 2011 sp. zn. 4 Er 118/2008 , takto r o z h o d o l: Mim
MENU