Nájdené rozsudky pre výraz: premlčacia doba

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 575

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

272 dokumentov
11581 dokumentov
77 dokumentov
18 dokumentov
31 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Kľúčové slová: poistná zmluvavšeobecná premlčacia doba podľa OZzmena v osobe vlastníka
R 121/1999
Právna veta: Ak v poistnej zmluve bola dohodnutá splatnosť bežného poistného k určitému termínu kalendárneho roka, všeobecná trojročná premlčacia doba na zaplatenie poistného plynie odo dňa, keď sa právo mohlo vykonať po prvý raz, a nie až od zániku poistenia v dôsledku zmeny v osobe vlastníka poistenej veci.

Úryvok z textu:
Krajský súd v B. napadnutým rozsudkom zamietol žalobu, ktorou sa žalobca domáhal voči žalovanému zaplatenia 5 104 Sk s príslušným titulom dlžného poistného podľa poistnej zmluvy č. 746-566-636/15 zo dňa 4. marca 1993 za obdobie od 1. januára 1994 do 30. marca 1994, keď poistenie zaniklo predajom poisteného motorového vozidla. V odôvodnení rozhodnutia uviedol, že medzi účastníkmi konania nebola sporná opodstatnenosť, ani výška uplatneného nároku, sporná bola len dôvod- nosť žalovaným vznesenej ná
Právna veta: 1. Skutková podstata bezdôvodného obohatenia získaného plnením z právneho dôvodu, ktorý odpadol, dopadá na tie prípady, keď v okamžiku poskytnutia plnenia existoval právny dôvod plnenia, ktorý však následne, v dôsledku ďalšej právnej skutočnosti, stratil svoje právne účinky (odpadol). Okamžikom odpadnutia právneho dôvodu sa poskytnuté plnenie stáva bezdôvodným obohatením. Inštitút bezdôvodného obohatenia vyjadruje totiž zásadu občianskeho práva, že nikto sa nesmie bezdôvodne obohatiť na úkor iného, a pokiaľ k tomu dôjde, je povinný takto získaný prospech vrátiť. Pokiaľ ide o pos ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu P. D. , zastúpeného JUDr. E. G. , proti žalovaným 2/ K. M. , 3/ J. M. , zastúpených JUDr. I. G. , o vydanie veci, alternatívne o zaplatenie 2 758 731 Sk , vedenej na Okresnom súde v Dunajskej S trede pod sp. zn. 4 C 87/2003, v konaní o mimoriadnom dovolaní generálneho prokurátora Slovenskej republiky proti rozsudku Krajského súdu v Trnave z 10. marca 2009 sp.zn. 9 Co 300/2008
Právna veta: Pri nárokoch na náhradu škody podľa zákona č. 58/1969 Zb. o zodpovednosti za škodu spôsobenú rozhodnutím orgánu štátu alebo jeho nesprávnym úradným postupom, vyvodzovaných z nesprávneho úradného postupu, sa právo môže premlčať len uplynutím subjektívnej trojročnej premlčacej doby podľa § 22 ods. 1 vety prvej tohto zákona, plynúcej odo dňa získania poškodeným vedomosti o škode (o tom, že už vznikla).

Úryvok z textu:
1. Žalobou zo 4. júla 2014, došlou Okresnému súdu Bratislava I (ďalej tiež len „súd prvej inštancie“ alebo „prvoinštančný súd“) 10. deň rovnakého mesiaca i roka, sa žalobca na žalovanej domáhal zaplatenia sumy 33.193,92 € s 10 %-ným úrokom z omeškania od 21. júla 2004 do zaplatenia (okrem náhrady trov konania) ako náhrady škody spôsobenej pri výkone verejnej moci (za ktorú zodpovedá štát) nesprávnym úradným postupom notára (JUDr. Pavla Zubáka). Nesprávnym úradným postupom uvádzaným v žalobe bolo
Kľúčové slová: premlčacia dobauznanie dlhu
R 25/1993
Právna veta: Požiadavka určitosti uznávacieho prejavu v zmysle § 110 ods. 1 O. z. (v znení platnom do 31.12.1991) čo do dôvodu a výšky je splnená aj bez výslovného použitia výrazu "uznanie dlhu" ak z okolností prípadu je nepochybné, že išlo o uznávací prejav.

Úryvok z textu:
Žalobou podanou na súde ó.augusta 1990 sa žalobca domáhal, aby súd zaviazal žalovaného zaplatiť mu 15.000.- Kčs s prísl., z titulu nezaplatenia časti kúpnej ceny hnuteľných vecí, ktoré mu predal spolu s domovou nehnuteľnosťou. Uviedol, že žalovaný mu z dohodnutej ceny 20.000.- Kčs za hnuteľné veci zaplatil iba 5.000.- Kčs a že zvyšok mu odmieta zaplatiť. V tejto súvislosti poukázal na písomné čestné vyhlásenie zo 4.januára 1984, v ktorom žalovaný dlh uznal a zaviazal sa ho zaplatiť do novembra 1
Meritum Premlčanie.
Kľúčové slová: dedičské podielyvšeobecná premlčacia doba podľa OZ
R 69/1994
Právna veta: Právo na vyrovnanie dedičských podielov podľa § 13 zákona č. 293/ 1992 Zb. sa premlčí v trojročnej premlčacej dobe (§ 101 Obč. zákonníka.)

Úryvok z textu:
Okresný súd v Žiari nad Hronom zamietol návrh na vyrovnanie dedičských podielov podľa § 13 zákona č. 293/1992 Zb. Vychádzal z právneho názoru, že ak návrh došiel súdu až 1. 7. 1993, teda potom ako uplynula lehota na uplatnenie si nároku na vyrovnanie dedičského podielu (30. 6. 1993), došlo k zániku tohoto práva. Krajský súd v Banskej Bystrici v dôsledku podaného odvolania podľa ustanovenia § 212 ods. 1 O.s.p. preskúmal vec a rozsudok okresného súdu zrušil a vrátil podľa § 221 ods. 1, 2 O.s.p. n
Právna veta: Podľa ustanovenia § 106 Občianskeho zákonníka právo na náhradu škody sa premlčí za dva roky odo dňa keď sa poškodený dozvie o škode, a o tom kto za ňu zodpovedá. Najneskoršie sa právo na náhradu škody premlčí za tri roky, a ak ide o škodu spôsobenú úmyselne za 10 rokov odo dňa, keď došlo k udalosti, z ktorej škoda vznikla; to neplatí ak ide o škodu na zdraví. Pri premlčaní práva na náhradu škody je ustanovená kombinovaná premlčacia doba a to subjektívna a objektívna. Začiatok subjektívnej a objektívnej premlčacej doby je stanovený odlišne, na sebe nezávisle, a ich plynutie a skončenie je tiež ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 2Obo/13/2017 6116203895 20. februára 2019 JUDr. Ivana Izakovičová ECLI:SK:NSSR:2019:6116203895.3 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v obchodno-právnej veci žalobcu: Správcovská a reštrukturalizačná, k.s., so sídlom Horná 13, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 866 555, správca konkurznej podstaty úpadcu INTERWOOD, a.s., so sídlom Bellova 696/2, 031 01 Liptovský Miku
Právna veta: Podľa § 451 ods. 1 Občianskeho zákonníka, kto sa na úkor iného bezdôvodne obohatí, musí obohatenie vydať. Podľa § 451 ods. 2 Občianskeho zákonníka bezdôvodným obohatením je majetkový prospech získaný plnením bez právneho dôvodu, plnením z neplatného právneho úkonu alebo plnením z právneho dôvodu, ktorý odpadol, ako aj majetkový prospech získaný z nepoctivých zdrojov. Podstatou bezdôvodného obohatenia je zákonom stanovená povinnosť toho, kto sa na úkor iného bezdôvodne obohatí, toto obohatenie vydať tomu, na koho úkor bol predmet bezdôvodného obohatenia získaný. Predpokladom zodpovednosti za zí ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Vladimíra Maguru a členov senátu JUDr. Sone Mesiarkinovej a JUDr. Heleny Haukvitzovej v právnej veci žalobcu B. A. , bývajúceho v D. , zastúpeného JUDr. E. C. proti žalovanej M. , IČO : X. , o vydanie bezdôvodného obohatenia , vedenej na Okresnom súde Dunajská Streda pod sp. zn. 10 C 103/2005, o dovolaní žalobcu proti rozsudk u Krajského
Právna veta: Právne úpravy premlčania výživného v Českej a Slovenskej republike boli zhodné do 31. augusta 2008. V uvedený deň nadobudol v Českej republike účinnosť zákon č. 259/2008 Sb., ktorým bolo medziiným novelizované aj ustanovenie § 98 Zákona o rodině. V zmysle § 98 ods. 1 uvedeného zákona právo na výživné sa nepremlčuje. Možno ho však priznať len odo dňa začatia súdneho konania; pri výživnom pre maloleté deti i za dobu najviac 3 roky späť od tohto dňa. Podľa § 98 ods. 2 tohto zákona práva na jednotlivé opakujúce sa plnenia výživného, ako i ostatné práva na peňažné plnenia vyplývajúce z tohto zákona ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 3 M Cdo 9/2012 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v exekučnej veci oprávnenej Mgr. O. F. , bývajúcej v H. , zastúpenej Mgr. P. R. , advokátom v S., proti povinnému MUDr. V. F. , bývajúcemu v B. , o vymoženie výživného , vedenej na Okresnom súde Bratislava II pod sp. zn. 57 Er 1090/2010, o mimoriadnom dovolaní generálneho prokurátora Slovenskej republiky proti uzneseniu Okresného súdu Bratislava II z 23. januára 2012 č.k. 57 Er 1090/2010
Právna veta: Výšku nároku oprávneného držiteľa na náhradu nákladov, ktoré účelne vynaložil na vec počas oprávnenej držby, nemožno určiť skôr, ako dôjde k vráteniu veci vlastníkovi. Počiatok plynutia premlčacej doby na náhradu nákladov, ktoré oprávnený držiteľ účelne vynaložil na nehnuteľnú vec počas oprávnenej držby, začína v deň po vydaní predmetu držby jeho vlastníkovi.

Úryvok z textu:
Predmetom súdneho konania boli vzájomné nároky účastníkov konania, z titulu vydania (vrátenia) zhodnotenej nehnuteľnosti, ktorú po vyslovení neplatnosti kúpnej zmluvy ohľadne jej prevodu, musel oprávnený držiteľ vydať (vrátiť) jej vlastníkovi, oproti jeho povinnosti vrátiť náklady vynaložené na jej zhodnotenie oprávnenému držiteľovi. Okresný súd Košice I rozsudkom uložil žalovanej (v tomto konaní žalobkyni) povinnosť vypratať nehnuteľnosť zapísanú na LV č. 8601 kat. úz. K. ako pare. č. 1370/2
Právna veta: Ustanovenie § 106 ods. 1 Obč. zákonníka upravuje pri práve na náhradu škody dvojročnú subjektívnu premlčaciu dobu, ktorá plynie odo dňa, keď sa poškodený dozvie o vzniklej škode a o tom, kto za ňu zodpovedá. Poškodený sa dozvie o tom, kto za škodu zodpovedá, v okamihu, kedy preukázateľne získal informáciu o okolnostiach vzniku škody, ktoré mu pomôžu urobiť si dostatočne pravdepodobný úsudok o tom, ktorá konkrétna osoba za škodu zodpovedá. Pokiaľ je právo na náhradu škody premlčané, súd žalobu zamietne aj v prípadoch, v ktorých ešte nie preukázaná zodpovednosť za škodu alebo výška škody.

Úryvok z textu:
R O Z S U D O K V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Rudolfa Čirča a sudcov JUDr. Evy Sakálovej a JUDr. Ivana Machyniaka v právnej veci žalobcu R. P., bývajúceho v B., zastúpeného JUDr. J. H., advokátom so sídlom v B., proti žalovaným 1/ A. P. S. s.r.o., so sídlom v B. a 2/ A. P. B. s.r.o., so sídlom v B., zastúpenej JUDr. A. B., advokátom so sídlom v B., o zaplatenie 250 000,-- Sk s prísl., vedenej na Okresnom súde Bratisl
MENU