Nájdené rozsudky pre výraz: premlčacia lehota

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 385

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

187 dokumentov
6542 dokumentov
102 dokumentov
5 dokumentov
27 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Meritum Premlčanie
Právna veta: Ak žalovaný písomne uzná majetkové sankcie, ktoré nie sú súčasťou práv zo zodpovednosti za vady pred uplynutím, alebo po uplynutí šesťmesačnej premlčacej lehoty, plynie nová desaťročná premlčacia lehota odo dňa doručenia uznesenia.

Úryvok z textu:
Žalobou zo 4. februára 1993 si žalobca uplatnil právo na zaplatenie poplatku, ktorý podľa § 378 Hospodárskeho zákonníka vyúčtoval žalovanému 28. marca 1991 v sume 2221 Sk. Okresný súd v Banskej Bystrici rozsudkom zo 4. marca 1993 žalobu zamietol. V odôvodnení rozsudku uviedol, že žalovaný záväzok v zmysle § 132 Hospodárskeho zákonníka uznal s tým, že dal príkaz k jeho úhrade 22. apríla 1991. Od tohoto dňa začala plynúť nová premlčacia lehota, ktorá je pri majetkových sankciách 6 mesiacov (§ 13
Kľúčové slová: zámena účastníkov konaniaúčinky začatia konaniapremlčacia lehota
R 36/1999
Právna veta: Ak súd o návrhu žalobcu na zámenu účastníka rozhodol a zámenu pripustil, hmotnoprávne účinky začatia konania voči ďalšiemu (novému) žalovanému nastávajú dňom, kedy súdu došiel návrh na zámenu účastníka. Beh premlčacej lehoty sa preto voči ďalšiemu (novému) žalovanému prerušuje týmto dňom a nie dňom, kedy bolo začaté konanie s pôvodným okruhom účastníkov.

Úryvok z textu:
Krajský súd v K. napadnutým rozsudkom žalobu zamietol a žalobcovi uložil zaplatiť žalovanému 980 Sk náhrady trov konania. V odôvodnení rozhodnutia uviedol, že žalobca žalobou zo dňa 30. júna 1992 navrhol, aby súd zaviazal žalovaného A., a. s., K., zaplatiť mu 11 066,50 Sk titulom poplatkov z omeškania v zmysle § 378 ods. 1 Hospodárskeho zákonníka. Žalobca podaním zo dňa 19. júna 1996 navrhol, aby z konania na strane žalovaného vystúpil pôvodne označený žalovaný a na jeho miesto vstúpil A. z., a.
Meritum Premlčanie
Právna veta: Právo na poplatok z omeškania vzniká za každý deň omeškania, ide o fakultatívne majetkové sankcie a je vecou žalobcu, za aké obdobie omeškania žalovaného s platením faktúry si právo na zaplatenie poplatku uplatní. Pre plynutie premlčacej lehoty nie je rozhodujúci deň splatnosti faktúry, ale jednotlivé dni omeškania, za ktoré sa poplatok uplatňuje.

Úryvok z textu:
Krajský súd v Banskej Bystrici napadnutým rozsudkom zamietol žalobu, ktorou si uplatnil žalobca voči žalovanému právo na zaplatenie poplatku z omeškania za oneskorenú úhradu faktúr, vyúčtovaného penalizačnou zaťaženkou č. 199/92 z 5. augusta 1992 v celkovej výške 16 521 Kčs. Po vykonanom dokazovaní dospel súd k záveru, že žalobca si uplatnil nárok na poplatok z omeškania za oneskorené úhrady faktúr č. 1779, 0007 a 0071 po uplynutí 6-mesačnej premlčacej lehoty, keďže u majetkových sankcií, ktoré
Kľúčové slová: premlčacia lehotaSociálna poisťovňaoznamovacia povinnosť penálepokuta
R 21/2003
Právna veta: Poplatok za nesplnenie oznamovacej povinnosti, pokuty a penále podľa predpisov o sociálnom zabezpečení môže Sociálna poisťovňa predpísať a vymáhať len do uplynutia tých premlčacích lehôt, ktoré platia v čase, kedy jej právo na ich vymáhanie vzniklo, pokiaľ v novšej právnej úprave nie sú premlčacie lehoty kratšie.

Úryvok z textu:
Zákonom č. 274/1994 Z. z. o Sociálnej poisťovni v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o Sociálnej poisťovni“) bol zrušený zákon č. 7/1993 Z. z. o zriadení Národnej poisťovne a o financovaní zdravotného poistenia, nemocenského poistenia a dôchodkového poistenia v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o Národnej poisťovni“). Zákon o Sociálnej poisťovni nadobudol účinnosť 1. januára 1995. Do dna účinnosti zákona o Sociálnej poisťovni bolo možné podlá § 30, 34 a 36 zákona o Národn
Právna veta: Podľa ust. § 813 ods. 1 Občianskeho zákonníka, ak poistený má proti inému právo na náhradu škody spôsobenej poistnou udalosťou, prechádza jeho právo na poistiteľa, a to do výšky plnenia, ktoré mu poistiteľ poskytol. Citované ustanovenie § 813 ods. 1 Občianskeho zákonníka vyjadruje zákonnú cessiu (prechod) práva poisteného na náhradu škody voči tretej osobe na poistiteľa. V rámci tejto zákonnej cessie poistiteľ vstupuje do existujúcich práv poisteného alebo poškodeného. Poistiteľovi nevznikajú nové práva voči zodpovednému subjektu, ale všetky jeho práva sú odvodené od práv poisteného ako opráv ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 2M O bdo 6/2010 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: K. P. , a. s., V. I. G. , Š., IČO: X. proti žalovaným: 1/ G. S. P. , a. s., L. , IČO: X. , žalovanému 2/ V. , a. s., D. , IČO: X. , o zaplatenie 3 150,44 Eur (94 910 ,-- Sk) , na mimoriadne dovolanie generálneho prokurátora Slovenskej republiky proti rozsudku Krajského súdu v Bratislave zo dňa 24. septembra 2009 č. k. 1Cob 2/2009 -84, v spojení s rozsudkom Okres
Právna veta: Splatnosťou sa právo na náhradu mzdy stáva vymáhateľným právom, teda stáva sa nárokom, a od tohto okamihu začína plynúť trojročná premlčacia lehota v zmysle § 263 ods. 1 Zákonníka práce na uplatnenie tohto nároku. Z ustanovenia § 119 ods. 1 Zákonníka práce vyplýva, že náhrada mzdy je rovnako ako mzda splatná pozadu za mesačné obdobie (pokiaľ v podnikovej kolektívnej zmluve alebo v pracovnej zmluve nebolo dohodnuté iné obdobie), a to v najbližšom výplatnom termíne po uplynutí obdobia, za ktoré sa poskytuje. Premlčujú sa preto jednotlivé náhrady mzdy za ten ktorý mesiac podľa toho, kedy u nic ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne: K. bytom L., v dovolacom konaní zastúpenej JUDr. V., advokátom, V. proti žalovanému: R., IČO X., zast. JUDr. J., advokátkou, P. o zaplatenie 700 000,-Sk (23. 235,74 Eur) s prísl., vedenej na Okresnom súde Zvolen pod sp. zn. 17C/112/2005 , o dovolaní žalobkyne proti rozsudku Krajského súdu v Banskej Bystrici z 31. marca 2009 sp. zn. 13Co/37/2009 takto r o z h o d o l : Naj
Právna veta: I. Poplatky z omeškania, ako aj poplatky za nesplnenie oznamovacej povinnosti a pokuty sú dôsledkom porušenia právnej povinnosti zo strany určitého subjektu a majú sankčný charakter. II. Pri ich ukladaní je nevyhnutné dodržiavať zásady správneho trestania, vsúlade s ktorými nový právne predpis možno použiť len vtedy, ak to zákon výslovne ustanovuje, alebo ak je to pre účastníka (platiteľa poistného) výhodnejšie.

Úryvok z textu:
Krajský súd v B. rozsudkom z 10. júna 2010 zamietol žalobu o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného z 20. februára 2009, ktorým žalovaný vyhovel rozkladu účastníka konania Ing. J. Č., ASPRO – agentúra pre spracovanie projektov z fondov EÚ (ďalej len „platiteľ poistného“) a zrušil podľa § 59 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (správny poriadok) platobný výmer zo 16. septembra 2009 jeho úradu - pobočky K., pre porušenie povinnosti ustanovenej v
Právna veta: Ustanovenie § 32 ods. 1 zákona č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje, že desaťročná premlčacia lehota sa vzťahuje na všetky pohľadávky na poistnom (aj poplatky z omeškania, poplatky za nesplnenie oznamovacej povinnosti a pokuty), ktoré bol platiteľ povinný zaplatiť do 1. januára 2005. Uplynutie tejto lehoty nezávisí na skutočnosti, či povinný splnil oznamovaciu povinnosť.

Úryvok z textu:
Krajský súd v B. rozsudkom z 20. januára 2011 zamietol žalobu o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného zo 4. marca 2009, ktorým žalovaný vyhovel rozkladu účastníka konania P.Š. (ďalej len „platiteľ poistného“) a podľa § 59 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „Správny poriadok“) platobný výmer z 8. novembra 2007, vydaný Úradom pred dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len „úrad“), pobočkou P. z dôvodu nesplne
Meritum Premlčanie
Kľúčové slová: premlčanie podľa OZvigilantibus iura scripta sunt
Právna veta: Nárok sa premlčí, ak uplynie subjektívna alebo objektívna premlčacia lehota. Slovenské súkromné právo je však postavené tiež na zásade, že nikto sa nemá bez právneho dôvodu obohacovať na úkor iného.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 4Cdo/75/2019 7211216698 27. augusta 2019 JUDr. Milan Ľalík ECLI:SK:NSSR:2019:7211216698.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobkyne X. Č.Ň., bývajúcej v Q. V. X., R. Q. XXX/X, zastúpenej zákonnou zástupkyňou Ing. Q. R.O., bývajúcou L. Q. V. X., R. Q. XXX/X, zastúpenej JUDr. Silviou Sovovou, advokátkou v Košiciach, Diamantová 47/10, proti žalovanému N.
Právna veta: Kasačný súd považuje za potrebné uviesť, že nie každý úkon orgánu verejnej správy môže spôsobiť prerušenie plynutia premlčacej lehoty. V danom prípade, musí byť úkon colného úradu v rámci vyberania a vymáhania colného dlhu a zároveň vymerania a vybratia úroku z omeškania, týkajúceho sa dlžnej sumy dovoznej platby relevantným bodom, aktívne pôsobiacim na tento proces. Z vyššie uvedených zákonných ustanovení je v zmysle § 422 ods. 6 zákona č. 238/2001 Z. z. takýmto úkonom písomná upomienka na zaplatenie sumy dovoznej platby alebo vývoznej platby doručená dlžníkovi. Ako žalovaný v kasačnej sťažno ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 4Sžfk/3/2019 4017201086 3. decembra 2019 JUDr. Nora Halmová ECLI:SK:NSSR:2019:4017201086.1 ROZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Nory Halmovej (sudca spravodajca) a zo sudcov JUDr. Jany Zemkovej PhD. a JUDr. Milana Moravu, v právnej veci žalobkyne: T. V., V. X, X., právne zastúpená: SOUKENÍK - ŠTRPKA, s.r.o., advokátska
MENU