Nájdené rozsudky pre výraz: Prerušenie konania

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 6053

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

1734 dokumentov
7642 dokumentov
70 dokumentov
21 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: I. V súvislosti so skúmaním dôvodnosti rozhodnutia o prerušení konania je nevyhnutné, aby bolo dostatočne odôvodnené, lebo inak by nebolo možné urobiť záver, z akých dôvodov k tomuto prerušeniu konania došlo. Vychádzajúc z ustanovenia § 169 ods. 2 OSP, v ktorom je ustanovené, že okrem iných aj uznesenie o zamietnutí návrhu na prerušenie konania musí vždy obsahovať odôvodnenie, je potrebné, aby v ňom súd uviedol dôvody, ktoré ho viedli k prijatiu uznesenia a ktoré sú spôsobilé výrok uznesenia zrozumiteľným a preskúmateľným spôsobom vysvetliť. Inak odvolací súd nemôže preskúmať dôvody uznesen ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne I. O. M. , bytom v B. , D. , zastúpenej J. V. D. , advokátkou , so sídlom v B. , K. , proti žalovanému Krajskému stavebnému úradu v Bratislave, so sídlom v Bratislave, Lamačská cesta 8, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. A/2010/1105/MRV zo dňa 11. mája 2010, o odvola ní žalobkyne proti uzneseniu Krajského súdu v Bratislave č. k. 3S 206/2010 -42 zo dňa 27. sept
Právna veta: Dôvodom prerušenia konania podľa § 109 ods. 1 písm. b), druhej vety O.s.p. nie je skúmanie rozporu právnych predpisov rovnakej právnej sily; predmetom konania Ústavného súdu je skúmanie súladu (zákonnosti) právneho predpisu nižšej právnej sily s právnym predpisom vyššej právnej sily.

Úryvok z textu:
Krajský súd v Bratislave uznesením konanie vo veci prerušil s tým, že po právoplatnosti uznesenia podá návrh na začatie konania o súlade právnych predpisov Ústavnému súdu Slovenskej republiky. Rozhodol tak po tom, čo dospel k záveru, že ustanovenia § 34 zákona č. 330/1991 Zb., § 1 a § 17 ods. 1 zákona č. 229/1991 Zb. v znení neskorších predpisov sú v rozpore s účelom a zmyslom zákona č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní (§ 109 ods. 1 písm. b) O.s.p.). Proti tomuto uzneseniu krajského súdu pod
Právna veta: Prerušiť konanie podľa druhej vety ust. § 109 ods. 1 písm. b/ O.s.p. možno len vtedy, ak k záveru - že všeobecne záväzný právny predpis, ktorý sa týka veci, je v rozpore s Ústavou, so zákonom alebo medzinárodnou zmluvou, ktorou je Slovenská republika viazaná - dospel súd, a nie účastník konania.

Úryvok z textu:
Odvolací súd rozsudkom na odvolanie žalobcov vo veci samej potvrdil rozsudok súdu prvého stupňa zamietajúci ich žalobu, ktorou sa domáhali, aby žalovaným ako povinným osobám v zmysle § 4 ods. 2 zákona č. 87/1991 Zb. o mimosúdnych rehabilitáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 87/1991 Zb.“) bola súdom uložená povinnosť uzavrieť s nimi dohodu o vydaní nehnuteľnosti v kat. úz. B., vedených v katastri nehnuteľností na LV č. 708 ako pardela č. 22609/ 1-zast. plocha vo výmere 114 m2
Právna veta: Súd nemôže prerušiť konania podľa § 250i ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku, ak protestom nebolo napadnuté rozhodnutie žalovaného správneho orgánu, ale iné rozhodnutie, ktoré nie je predmetom súdneho preskúmavania. V prípade, že bude vyhovené protestu prokurátora a bude upravená výška odvodu do štátneho rozpočtu, bude táto skutočnosť dôvodom návrhu na obnovu konania vo veci penalizácie žalobcu.

Úryvok z textu:
Žalobou z 27. marca 2000 žiadal žalobca preskúmať zákonnosť rozhodnutia žalovaného z 21. januára 2000, ktorým bolo zamietnuté odvolanie žalobcu a potvrdené rozhodnutie Daňového úradu v S. z 26. novembra 1999 o penalizácii žalobcu za oneskorenú úhradu odvodu za trvalé odňatie poľnohospodárskej pôdy z poľnohospodárskeho pôdneho fondu. Žalobca poukázal na to, že napadnuté rozhodnutia vychádzajú z právoplatného rozhodnutia Okresného úradu v P., odboru poľnohospodárstva a lesného hospodárstva z 18. m
Právna veta: Ust. § 135 ods. 1 O.s.p. taxatívne vymedzuje prípady, ktoré súd nemôže v konaní riešiť ako otázky predbežné. Vyriešenie otázky, ktorá je podľa žalobkyne dôvodom návrhu na prerušenie konania, môže súd riešiť v rámci riešenia prejudiciálnych otázok. Z dikcie ustanovenia § 109 ods. 2 písm. c/ O.s.p. nevyplýva povinnosť súdu konanie prerušiť. V prípade prerušenia konania, by však súd skúmal, o.i. aj to, či by takéto prerušenie konania bolo hospodárne. Hospodárnosť konania sa posudzuje nielen z finančného, ale i časového hľadiska, preto by v danom prípade nebolo v súlade s princípom procesnej hosp ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 6Sžo/144/2009 Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne: Bc. Ľ., bytom P., v zast. JUDr. J., advokát, H., proti žalovanému: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Námestove, so sídlom Námestie A. Bernoláka č. 381/4, Námestovo, v zast. JUDr. K., advokátka, ul. M. o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia vedúceho služobného úradu č. A/2007/079859-OSÚ zo dňa 29. novembra 2007, o odvolaní žalobkyne proti uzneseniu Krajského s
Právna veta: Podľa § 29 ods.1 Správneho poriadku, správny orgán konanie preruší, ak sa začalo konanie o predbežnej otázke alebo ak bol účastník konania vyzvaný, aby v určenej lehote odstránil nedostatky podania, alebo ak účastník konania nemá zákonného zástupcu alebo ustanoveného opatrovníka, hoci ho má mať alebo ak tak ustanovuje osobitný zákon. Predbežnou otázkou treba rozumieť takú otázku, od posúdenia ktorej závisí rozhodnutie vo veci, ktorá je predmetom správneho konania. Odvolací súd v prvom rade považuje za potrebné zdôrazniť, že správne konanie, a to prvostupňové vrátane druhostupňového, pre ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 8Sžo/153/201 0 Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Evy Babiakovej, CSc. a členiek senátu JUDr. Zuzany Ďurišovej a JUDr. Aleny Adamcovej, v právnej veci žalobc u: P. Z. N. M... N. V. I.I.. , K. X. , N. M... N. V. , zastúpené JUDr . R. H. , advokátom Advokátskej kancelárie G. , H. a P., S., so sídlom V. X. , B. , proti žalovanému: Krajský lesný úr
Právna veta: "Súd, ak neurobí iné vhodné opatrenia, môže konanie prerušiť aj z dôvodu, že sa v inom konaní rieši otázka, ktorá je\ pre rozhodnutie súdu podstatná. V takomto prípade súd určí dobu prerušenia konania spravidla do právoplatného skončenia veci, v ktorej sa táto otázka rieši. Dňom doručenia uznesenia o prerušení konania nastávajú účinky prerušenia, ktoré spočívajú v tom, že sa nekonajú pojednávania a že sa zastavuje plynutie všetkých procesných lehôt. Ak bolo konanie prerušené podľa § 109 O.s.p., súd v konaní pokračuje, len čo zistí, že prekážka, pre ktorú bolo konanie prerušené, odpadla, pričo ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu R. , so sídlom v T. , v dovolacom konaní zastúpeného advokátskou kanceláriou M. , so sídlom v B. , v mene ktorej koná ako konateľ a advokát JUDr. M. J., proti žalovanému L. , so sídlom v B. , o vydanie hnuteľných vecí , vedenej na Okresnom súde Komárno pod sp.zn. 12 C 41/2007, o dovolaní žalobcu proti uzneseniu Krajského súdu v Nitre z 21. decembra 2011 sp.zn. 6 Co 263/2011, tak
Právna veta: Prerušenie konania prichádza do úvahy vtedy, ak počas konania nastane prekážka postupu konania, ktorá je v zásade odstrániteľná procesným postupom súdu. V istých prípadoch tak súd musí konanie prerušiť, v iných prípadoch buď konanie preruší, alebo urobí iné vhodné opatrenia na bezprieťahové odstránenie vady konania. Procesná teória hovorí o obligatórnom a fakultatívnom prerušení konania. V oboch prípadoch upravených v ustanovení § 109 OSP ide o prerušenie konania rozhodnutím súdu na rozdiel od prerušenia konania zo zákona (napríklad podľa zákona o konkurze a reštrukturalizácii).

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne obchodnej spoločnosti S., a. s., so sídlom Z., IČO:X., zastúpenej JUDr. D. A., advokátom so sídlom Z., proti žalovanému Daňovému riaditeľstvu Slovenskej republiky, so sídlom Nová Ulica 13, Banská Bystrica, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. I/223/3001- 31151/2009/990057 z 03. marca 2009 a o odvolaní žalobkyne proti uzneseniu Krajského súdu v Košiciach zo 17. m
Právna veta: Podľa § 109 ods. 2 OSP pokiaľ súd neurobí iné vhodné opatrenia, môže konanie prerušiť, ak a) sa účastník nemôže konania zúčastniť pre prekážku trvalejšej povahy alebo preto, že jeho pobyt nie je známy; b) zákonný zástupca účastníka zomrel alebo stratil spôsobilosť konať pred súdom; c) prebieha konanie, v ktorom sa rieši otázka, ktorá môže mať význam pre rozhodnutie súdu, alebo ak súd dal na takéto konanie podnet. Ustanovenie § 109 ods. 2 OSP upravuje situácie, kedy súd na základe vlastnej úvahy môže rozhodnúť o prerušení konania, ak vzniknú v konaní určité prekážky. Na rozdiel od ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: J., bytom Š., zastúpený advokátskou spoločnosťou JUDr. M. , advokátk a, s.r.o., so sídlom N. , proti žalovanému: Krajský lesný úrad v Žiline , so sídlom A. Kmeťa č. 17, Žilina, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia správneho orgánu , o odvolaní žalobcu proti uznesen iu Krajského súdu v Žiline č. k. 21S/67/2010 -38 zo dňa 26.1.2011, takto r o z h o d o l : Najvyšší súd Slovens
MENU