Nájdené rozsudky pre výraz: preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 278

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

49 dokumentov
561 dokumentov
14 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Správny orgán príslušný na preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania má prakticky dve možnosti: - ak zistí, že rozhodnutie je vydané v rozpore so všeobecne záväzným právnym predpisom, rozhodnutie zmení alebo zruší a vráti vec na ďalšie konanie a rozhodnutie, ak sú na to dôvody (vo forme rozhodnutia), - ak zistí, že rozhodnutie nie je vydané v rozpore so všeobecne záväzným právnym predpisom, zašle o tejto skutočnosti tomu, kto podal podnet na preskúmanie rozhodnutia písomné oznámenie, pričom v takom prípade sa rozhodnutie nevydáva. V prípade, pokiaľ správny orgán príslušný na pr ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 5Sžf /21 /20 10 Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Baricovej a člen iek senátu JUDr. Jarmily Urbancovej a JUDr. Eleny Krajčovičovej, v právnej veci žalob kyne A. V. , bytom B. , zastúpenej JUDr. D. O. , advokátom so sídlom v B. , proti žalovanému Ministerstvu financií Sloven skej republiky , so sídlom Bratislava , Štefanovičova 5, v konaní o preskúmanie zákonnosti ro
Právna veta: Preskúmanie daňových rozhodnutí podľa § 77 daňového poriadku je procesným prostriedkom dozoru, prejavom právomoci druhostupňového správneho orgánu uskutočňovať kontrolu nad činnosťou podriadených správnych orgánov. Ide o mimoriadny spôsob preskúmania právoplatných rozhodnutí správnych orgánov, na ktoré nemá účastník konania zo zákona právny nárok (nie je to totiž mimoriadny opravný prostriedok). Uplatňuje sa za zákonom stanovených podmienok, z úradnej povinnosti, ak okolnosti prípadu nasvedčujú, že vydané rozhodnutie je nezákonné. Je potrebné si uvedomiť, že vybavenie podnetu na preskúmanie ro ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 6015200934 Dátum vydania rozhodnutia: 28. februára 2018 Meno a priezvisko: JUDr. Elena Kováčová Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2018:6015200934.2 U ZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: ATGL, s.r.o., so sídlom Banícka 703/16, Veľký Krtíš, zastúpený: JUDr. Ing. Norbert Káša, advokát, so síd lom Námestie republiky 283/4, Lučenec, proti žalovanému: Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, so
Právna veta: Preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania z hľadiska svojej právnej povahy ako mimoriadny prostriedok má charakter dozorového opravného prostriedku. Preskúmanie rozhodnutia v mimoodvolacom konaní sa môže vzťahovať na všetky druhy rozhodnutí vydaných v správnom konaní vrátane rozhodnutí vydaných v rámci uplatnenia mimoriadnych opravných prostriedkov (napr. obnova konania, protest prokurátora a pod.). Predmetom preskúmania rozhodnutia môžu byť nielen rozhodnutia vo veci, ale aj procesné rozhodnutia, a to spravidla tie, proti ktorým správny poriadok pripúšťa opravný prostriedok. Tie, proti ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 6Sžp/ 13/2011 Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd S lovenskej republiky , v senáte zloženom z predsed níčky senátu JUDr. Zdenky Reisenauerovej a členov senátu JUDr. Jozefa Hargaša a JUDr. Aleny Adamcovej, v právnej veci žalob cu: Obec O. V. , zastúpen ého advokát om JUDr. M. V. , Advokátska kancelária so sídlom L. , proti žalovanému: Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky , Námestie slobody 6, Bratisl
Právna veta: Kasačný súd dáva do pozornosti, že zákonodarca ustanovuje podmienky preskúmania rozhodnutia mimo odvolacieho konania v ustanovení § 65 a nasl. správneho poriadku, majúceho charakter mimoriadneho opravného prostriedku, ktorý je z hľadiska svojej právnej povahy prostriedok dozorového opravného prostriedku. Predpokladom na uplatnenie tohto opravného prostriedku je právoplatnosť rozhodnutia vydaného v správnom konaní a zásadnou podmienkou na jeho uplatnenie je nezákonnosť rozhodnutia. Účelom konania preskúmania rozhodnutia mimo odvolacieho konania je preskúmavanie právnych nedostatkov, t. j. odstr ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 10Sžk/58/2018 6017200504 30. júna 2020 JUDr. Jana Hatalová sudca ECLI:SK:NSSR:2020:6017200504.1 ROZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Hatalovej, PhD. a členov senátu JUDr. Igora Belka a JUDr. Mariána Trenčana, v právnej veci žalobcu: Y. M., narodený XX.XX.XXXX, bytom Ú. XXX/X, Z. Š., právne zastúpeného: Mgr. et Mgr.
Právna veta: Podľa zákona č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení neskorších predpisov vo veciach služobného pomeru koná príslušný minister a v rozsahu ním ustanovenom ďalšie orgány. Výlučne do pôsobnosti ministra patrí zmeniť alebo zrušiť právoplatné rozhodnutie v rámci jeho preskúmania mimo odvolacieho konania (§ 246 citovaného zákona.)

Úryvok z textu:
Žalobou zo dňa 26. októbra 1998 sa žalobca domáhal zrušenia oznámenia zo dňa 5. októbra 1998 o odložení jeho podnetu, ktorý podal za účelom opravy personálneho rozkazu riaditeľa Nápravnovýchovného ústavu pre mladistvých M. zo dňa 4. novembra 1996 o jeho prijatí do služby. Súčasne žalobca žiadal, aby súd v tomto personálnom rozkaze zmenil dátum jeho nástupu do služby zo dňa 4. novembra 1996 na 12. novembra 1996 s tým, že tento deň zodpovedá dňu vzniku jeho služobného pomeru pri riadnom priebehu p
Právna veta: Podanie podnetu na preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania nemá vplyv na právoplatnosť rozhodnutia, ani nemá za následok prerušenie plynutia lehoty na podanie žaloby podľa V. časti OSP.

Úryvok z textu:
Krajský súd v N. uznesením z 20. apríla 2011, podľa § 250d ods. 3 OSP zastavil konanie, v ktorom sa žalobca domáhal preskúmania zákonnosti a postupu rozhodnutia žalovaného z 12. marca 2010 na základe žaloby, podanej 25. augusta 2010. Uvedeným rozhodnutím žalovaný podľa § 59 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „Správny poriadok“) zamietol odvolanie žalobcu a potvrdil rozhodnutie správneho orgánu prvého stupňa, Colného úradu
Právna veta: Podľa § 30 ods. 1 písm. g) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (ďalej len správy poriadok) správny orgán konanie zastaví, ak zistí, že pred podaním návrhu vo veci začal konať súd, ak osobitný zákon neustanovuje inak. Podľa § 65 ods. 1 správneho poriadku rozhodnutie, ktoré je právoplatné, môže z vlastného alebo iného podnetu preskúmavať správny orgán najbližšie vyššieho stupňa nadriadený správnemu orgánu, ktorý toto rozhodnutie vydal (§ 58), ak ide o rozhodnutie ústredného orgánu štátnej správy, jeho vedúci na základe návrhu ním ustanovenej osobitnej komisie (§ 61 ods. 2). Ďalším mimoriad ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky JUDr. Evy Babiakovej, CSc. a členov JUDr. Ľuboša Szigetiho a JUDr. Eleny Berthotyovej, PhD. v právnej veci žalobcov: 1) I. Q., 2) M. I., 3) U. S. B., 4) PS M. R., 5) PS R. D. N. V., 6) PS KV, 7) Ing. P. S., všetci zastúpení JUDr. J. A., 8) PZ R., zastúpený JUDr. J. P., proti žalovanému: MP SR, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. 6
Právna veta: Preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania je mimoriadnym opravným prostriedkom, na ktorý nie je právny nárok. Podnet na preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania nemá povahu podania, s ktorým by zákon spájal začatie správneho konania, teda i povinnosť správneho orgánu rozhodnutie mimo odvolacieho konania preskúmať a vydať rozhodnutie.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa : JUDr. J. U. , bytom D. , K. – N. S., p roti odporcovi : Ministerstvo vnútra Slovenskej republi ky so sídlom Pribinova 2, Bratislava, v konaní proti nečinnosti orgánu verejnej správy , takto r o z h o d o l : Najvyšší súd Slovenskej republiky návrh z a m i e t a . Navrhovateľovi právo na náhradu trov konania nepriznáva . O d ô v o d n e n i e Navrhovateľ podal dňa
Právna veta: Ak ide o odvolanie, ktoré je podané oneskorene, t. j. po uplynutí lehoty na podanie odvolania, v takom prípade je odvolací orgán povinný postupovať podľa § 60 zákona o správnom konaní. Zo zákona výslovne vyplýva povinnosť odvolacieho orgánu preskúmať i oneskorené odvolanie. Oneskorené odvolanie je procesným úkonom, ktorý nie spôsobilý vyvolať právne účinky ako riadne odvolanie avšak môže byť zdrojom informácií, ktorými poukazuje na závažné skutkové alebo právne pochybenia v postupe prvostupňového orgánu, výsledkom ktorého je nezákonné rozhodnutie tohto orgánu.(...) Jedným zo základných prin ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 1014200357 Dátum vydania rozhodnutia: 25. januára 2018 Meno a priezvisko: Mgr. Peter Melicher Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2018:1014200357.1 R OZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Mgr. Petra Melichera a z členov senátu JUDr. Jaroslavy Fúrovej a JUDr. Jozefa Hargaša v právnej veci žalobcu: PPA Trend s.r.o., so sídlom v Bratislave, Krapatské námestie 10, IČO: 36 198 471, právne z
MENU