Nájdené rozsudky pre výraz: preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 278

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

49 dokumentov
561 dokumentov
14 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Vyrozumenie podávateľa podnetu o tom, že správny orgán nezistil dôvody pre zrušenie rozhodnutia mimo odvolacieho konania podľa § 65 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (Správny poriadok), je len oznámením, ktoré nepodlieha preskúmaniu súdom v správnom súdnictve.

Úryvok z textu:
Žalobou podanou na Najvyšší súd SR 6. septembra 1994 sa žalob- kyňa domáhala preskúmania rozhodnutia z 25. júla 1994 pod » č. 3625/94, ktorým žalovaný zaujal stanovisko k jej návrhu na preskúmanie právoplatného rozhodnutia Colnice z 5. apríla 1994 pod č. Tr 01-0258/93 v mimoodvolacom konaní a oznámil dôvody, pre ktoré jej návrhu na jeho zmenu alebo zrušenie nevyhovel. Žalovaný sa k podanej žalobe nevyjadril. Najvyšší súd Slovenskej republiky, konajúc podlá piatej časti O.s.p., konanie vo veci
Právna veta: Podľa zákona č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení neskorších predpisov vo veciach služobného pomeru koná príslušný minister a v rozsahu ním ustanovenom ďalšie orgány. Výlučne do pôsobnosti ministra patrí zmeniť alebo zrušiť právoplatné rozhodnutie v rámci jeho preskúmania mimo odvolacieho konania (§ 246 citovaného zákona.)

Úryvok z textu:
Žalobou zo dňa 26. októbra 1998 sa žalobca domáhal zrušenia oznámenia zo dňa 5. októbra 1998 o odložení jeho podnetu, ktorý podal za účelom opravy personálneho rozkazu riaditeľa Nápravnovýchovného ústavu pre mladistvých M. zo dňa 4. novembra 1996 o jeho prijatí do služby. Súčasne žalobca žiadal, aby súd v tomto personálnom rozkaze zmenil dátum jeho nástupu do služby zo dňa 4. novembra 1996 na 12. novembra 1996 s tým, že tento deň zodpovedá dňu vzniku jeho služobného pomeru pri riadnom priebehu p
Právna veta: 1. Právo na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov sa podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky priznáva aj v konaní orgánov verejnej správy. 2. Daňová kontrola je súčasťou daňového konania. Správca dane je povinný postupovať aj pri daňovej kontrole tak, aby neporušil Ústavou Slovenskej republiky zaručené práva daňovníkov. 3. Právo na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov priznané podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky sa v daňovej kontrole chráni formálnou a materiálnou podmienkou § 30a ods. 3 zákona č. 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov. Ak správca dane ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Ústavný súd Slovenskej republiky na verejnom zasadnutí 14. júla 1999 v senáte vo veci podnetu Ing. arch. O. T., bytom B., zastúpeného JUDr. J. B., advokátom, pre porušenie práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov priznaného čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky v konaní na Daňovom úrade Bratislava V takto r o z h o d o l : Právo Ing. arch. O. T. na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov zaručené podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky v konaní pred Daňovým úradom
Právna veta: Oprava chyby v písaní a počítaní alebo inej zrejmej nesprávnosti rozhodnutia je prípustná len vtedy, ak sú takéto chyby a nesprávnosti rozhodnutia zrejmé z kontextu predmetného rozhodnutia. Omyl v hodnotení skutkových okolností alebo právnom posúdení veci, hoci sa javí ako zrejmý, nemožno napraviť podľa § 47 ods. 6 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok.) Formou opravy rozhodnutia nemožno zásadne zmeniť pôvodné rozhodnutie tak, aby na základe opravy rozhodnutia malo dôjsť k zmene právnej situácie založenej rozhodnutím. Takúto zásadnú zmenu rozhodnutia je možné dosiahnuť iba ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Žalobou podanou na Najvyššom súde Slovenskej republiky žalobca sa domáhal preskúmania zákonnosti a zrušenia rozhodnutia žalovaného z 18. júla 2001, ako aj zrušenia rozhodnutia Colného úradu K. z 11. júna 2001. Namietal, že neobstojí tvrdenie žalovaného uvedené v odôvodnení rozhodnutia, že tovar má stále štatút zahraničného tovaru, bez ohľadu na osobu, ktorá ho používa, resp. má vo vlastníctve. Žalovaný správny orgán sa nevysporiadal s námietkou prekluzie nároku. Žalobca nie je colným dlžníko
Právna veta: Samotné konštatovanie pri následnej kontrole, že colník pri určení colnej hodnoty metódou vhodných prostriedkov vychádzal z údajov zo servisnej knižky predloženej colným deklarantom, nesvedčí tomu, že colný deklarant predložil nepravdivý dôkaz.

Úryvok z textu:
Colné riaditeľstvo Slovenskej republiky (ďalej len „žalovaný“) rozhodnutím z 28. decembra 2000 zamietol odvolanie žalobcu zo dňa 8. októbra 1999 a potvrdil rozhodnutie Colného úradu B. B. z 18. októbra 1999 vo veci určenia colnej hodnoty v sume 118 908 Sk, vymerania colného dlhu v čiastke 609 764 Sk a dovymerania rozdielu colného dlhu v čiastke 40 609 Sk použitého motorového vozidla Peugeot 405 1.5 GLD vyrobeného v roku 1989 a dovezeného do Slovenskej republiky dňa 6. februára 1996. Návrhom p
Meritum o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia
Najvyšší súd 3 Sžf/43/2007 Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v Bratislave, v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Ivana Rumanu a členiek senátu JUDr. Jany Zemkovej, PhD. a JUDr. Tatiany Hanečkovej v právnej veci žalobcu Ing. Bc. K. M., právne zastúpeného JUDr. I. R., proti žalovanému Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky, v konaní o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. I/223/6132-40961/2005/991545-r zo dň
Právna veta: Podľa § 30 ods. 1 písm. g) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (ďalej len správy poriadok) správny orgán konanie zastaví, ak zistí, že pred podaním návrhu vo veci začal konať súd, ak osobitný zákon neustanovuje inak. Podľa § 65 ods. 1 správneho poriadku rozhodnutie, ktoré je právoplatné, môže z vlastného alebo iného podnetu preskúmavať správny orgán najbližšie vyššieho stupňa nadriadený správnemu orgánu, ktorý toto rozhodnutie vydal (§ 58), ak ide o rozhodnutie ústredného orgánu štátnej správy, jeho vedúci na základe návrhu ním ustanovenej osobitnej komisie (§ 61 ods. 2). Ďalším mimoriad ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky JUDr. Evy Babiakovej, CSc. a členov JUDr. Ľuboša Szigetiho a JUDr. Eleny Berthotyovej, PhD. v právnej veci žalobcov: 1) I. Q., 2) M. I., 3) U. S. B., 4) PS M. R., 5) PS R. D. N. V., 6) PS KV, 7) Ing. P. S., všetci zastúpení JUDr. J. A., 8) PZ R., zastúpený JUDr. J. P., proti žalovanému: MP SR, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. 6
Kľúčové slová: daňový preplatokrozhodnutie správcu danedaňová povinnosť
Právna veta: V prípade, ak právoplatné a vykonateľné rozhodnutie správcu dane zaniklo, napr. zrušením rozsudkom súdu vydaným v správnom súdnictve, vzniká právna situácia, v ktorej zaplatená daň už nemá svoj právny základ v platnom platobnom výmere resp. dodatočnom platobnom výmere (v zmysle § 30 ods. 1, prvá veta zák. č. 511/1992 Zb. v daňovom konaní možno ukladať daňovú povinnosť alebo priznávať práva len rozhodnutím). Zaniklo rozhodnutie, od ktorého zaplatená daň odvodzovala svoju splatnosť. Preto zaplatená daň, u ktorej zanikol platobný výmer (titul), sa stala daňovým preplatkom.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Anny Elexovej a členov senátu JUDr. Ing. M. Gavalca a JUDr. Ivana Rumanu v právnej veci žalobcu: M. Č. B., P. 1, B., zastúpeného JUDr. M. B., advokátom so sídlom Ul. V. 10, B., proti žalovanému: Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky, so sídlom Nová č. 13, Banská Bystrica, v konaní o preskúmanie zákonnost
Právna veta: Pokiaľ žalobca vytýka súdu, že nevzal do úvahy nevyužitie zákonných možností správneho orgánu podľa § 44 správneho poriadku vykonanie úkonov prostredníctvom dožiadaného orgánu, ktorého sa opakovane domáhal, potom celkom opomína povahu tohto inštitútu. Dožiadať o vykonanie procesného úkonu iný správny orgán je oprávnením, nie povinnosťou správneho orgánu. Na dožiadanie nemá účastník konania právny nárok. Záleží len na úvahe správneho orgánu, či považuje za účelné požiadať o vykonanie procesného úkonu iný správny orgán. V posudzovanom prípade sa táto úvaha správneho orgánu odvíjala predov ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Evy Babiakovej, CSc. a členov senátu JUDr. Ľuboša Szigetiho a JUDr. Eleny Berthotyovej, Phd. v právnej veci žalobcu: M. S., zastúpeného JUDr. R. F., proti žalovanému: Krajský úrad životného prostredia B.B., o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. 2007/00646-BE zo dňa 3. apríla 2007, o odvolaní žalobcu proti rozsudku Krajs
Meritum o preskúmanie zákonnosti rozhondutia
Najvyšší súd 3 Sžf/22/2008 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: Ing. Ľ. H., H., zastúpený: JUDr. Ľ. B., advokátka, N., proti žalovanému: Colné riaditeľstvo Slovenskej republiky, Colný úrad Košice, Jiskrova č. 5, Košice, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia Colného riaditeľstva Slovenskej republiky č. 49957/06 zo dňa 27.06.2007 a rozhodnutia Colného úradu Košice č. 1/584/29295/2006-5631-P a o odvolaní žalobcu proti uznesen
MENU