Nájdené rozsudky pre výraz: preskúmanie rozhodnutia podľa § 65 Správneho poriadku

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 6

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Inštitút mimo odvolacieho konania upravený v správnom poriadku predstavuje ďalší mimoriadny opravný prostriedok. Na rozdiel napr. od obnovy konania jeho účelom je odstrániť právne pochybenia. Najvyšší súd Slovenskej republiky v súvislosti s povahou tohto mimoriadneho opravného prostriedku upriamuje pozornosť na rozsudok Najvyššieho súdu SR sp.zn. 4Sž/31/2002, v ktorom sa konštatuje, že „... Zmysel správneho konania a dôležitosť dodržania procedurálnych pravidiel, ktoré tvoria jeho súčasť, je daná predmetom konania. Teda správne konanie – procedúra výlučne sleduje, aby bola zaistená správna apl ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Zemkovej PhD. a členov senátu JUDr. Nory Halmovej a JUDr. Petry Príbelskej v právnej veci žalob kyne : Bc. H. M. , bytom T.Č. , právne zastúpená: JUDr. Bohuslav Majchrák , advokát, spol. s r.o., so sídlom Fraňa Kráľa 2080, Čadca , proti žalovanému: Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
Právna veta: Vyrozumenie podávateľa podnetu o tom, že správny orgán nezistil dôvody pre zrušenie rozhodnutia mimo odvolacieho konania podľa § 65 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (Správny poriadok), je len oznámením, ktoré nepodlieha preskúmaniu súdom v správnom súdnictve.

Úryvok z textu:
Žalobou podanou na Najvyšší súd SR 6. septembra 1994 sa žalob- kyňa domáhala preskúmania rozhodnutia z 25. júla 1994 pod » č. 3625/94, ktorým žalovaný zaujal stanovisko k jej návrhu na preskúmanie právoplatného rozhodnutia Colnice z 5. apríla 1994 pod č. Tr 01-0258/93 v mimoodvolacom konaní a oznámil dôvody, pre ktoré jej návrhu na jeho zmenu alebo zrušenie nevyhovel. Žalovaný sa k podanej žalobe nevyjadril. Najvyšší súd Slovenskej republiky, konajúc podlá piatej časti O.s.p., konanie vo veci
Právna veta: Jednou zo záruk právnej stability vzťahov založených správnym rozhodnutím je záväznosť a nezmeniteľnosť' právoplatného rozhodnutia. Aj v správnom práve zásadne platí princíp „rei iudicatae“, ktorý znamená, že o právoplatne rozhodnutej veci nemožno znova rozhodovať. Ide nielen o tzv. formálnu právoplatnosť, ale aj materiálnu právoplatnosť. Výnimku tvoria prípady označované ako mimoriadne opravné prostriedky (obnova konania a preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania), ktorými sa dosahuje náprava právoplatných správnych rozhodnutí. Keďže však konaním o mimoriadnych opravných prostriedkoch ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 9Sžsk/102/2017 1016201434 24. 04. 2019 JUDr. Judita Kokolevská ECLI:SK:NSSR:2019:1016201434.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Judity Kokolevskej a členov senátu: JUDr. Viery Nevedelovej a Mgr. Viliama Pohančeníka, v právnej veci žalobcu: U. Y., bytom F., právne zastúpený JUDr. Joz
Právna veta: Zmysel správneho konania a dôležitosť dodržania procedurálnych pravidiel, ktoré tvoria jeho súčasť, je daná predmetom konania. Správne konanie - procedúra - výlučne sleduje, aby bola zaistená správna aplikácia hmotného práva, aby rozhodnutie vo veci, ktorým sa zakladajú, menia alebo zrušujú konkrétne práva a povinnosti, bolo v súlade s hmotným právom. Zrušenie alebo zmena právoplatných rozhodnutí na základe mimoriadnych opravných prostriedkov [aj preskúmaním podľa § 65 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok)] takto prichádza do úvahy len za situácie, ak sa v konaní ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Žalovaný správny orgán rozhodnutím zo 16. januára 2002 vyslovil, že mení rozhodnutie Krajského úradu v B., odboru životného prostredia (KÚ, OŽP) zo dňa 31. augusta 2001 tak, že nahrádza jeho poučenie poučením: ,Podlá § 68 ods. 2 Správneho poriadku môžu účastníci proti tomuto rozhodnutiu podať odvolanie (rozklad) do 15 dní odo dňa jeho doručenia na KÚ, OŽP, B.“ V ostatných častiach ponecháva rozhodnutie KÚ, OŽP v platnosti. Žalovaný tak urobil na základe odvolania žalobcov 1), 2) proti označen
Právna veta: Oprava chyby v písaní a počítaní alebo inej zrejmej nesprávnosti rozhodnutia je prípustná len vtedy, ak sú takéto chyby a nesprávnosti rozhodnutia zrejmé z kontextu predmetného rozhodnutia. Omyl v hodnotení skutkových okolností alebo právnom posúdení veci, hoci sa javí ako zrejmý, nemožno napraviť podľa § 47 ods. 6 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok.) Formou opravy rozhodnutia nemožno zásadne zmeniť pôvodné rozhodnutie tak, aby na základe opravy rozhodnutia malo dôjsť k zmene právnej situácie založenej rozhodnutím. Takúto zásadnú zmenu rozhodnutia je možné dosiahnuť iba ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Žalobou podanou na Najvyššom súde Slovenskej republiky žalobca sa domáhal preskúmania zákonnosti a zrušenia rozhodnutia žalovaného z 18. júla 2001, ako aj zrušenia rozhodnutia Colného úradu K. z 11. júna 2001. Namietal, že neobstojí tvrdenie žalovaného uvedené v odôvodnení rozhodnutia, že tovar má stále štatút zahraničného tovaru, bez ohľadu na osobu, ktorá ho používa, resp. má vo vlastníctve. Žalovaný správny orgán sa nevysporiadal s námietkou prekluzie nároku. Žalobca nie je colným dlžníko
MENU