Nájdené rozsudky pre výraz: preskúmanie zákonnosti rozhodnutia Krajského stavebného úradu

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 45

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

14 dokumentov
40 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Späťvzatie návrhu na začatie konania je procesný úkon navrhovateľa (žalobcu), z obsahu ktorého jednoznačne vyplýva, že na prejednaní svojho návrhu celkom alebo v určenej časti nemá záujem a je uzrozumený s tým, že o jeho návrhu (časti jeho návrhu) nebude súdom meritórne rozhodnuté. Podľa § 208 O.s.p. ak je návrh na začatie konania vzatý späť, keď už rozhodol súd 1. stupňa, odvolací súd rozhodne o pripustení späťvzatia. Ak späťvzatie pripustí, odvolací súd zruší rozhodnutie súdu 1. stupňa a konanie zastaví.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 2Sžp/28/2013 Identifikačné číslo spisu: 1009200377 Dátum vydania rozhodnutia: 20.08.2014 Meno a priezvisko: JUDr. Jozef Milučký Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2014:1009200377.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcov: 1/ H. K., bytom W. č. XX, XXX XX L., 2/ C. G., bytom U.
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: V správnom súdnictve (piata časť O.s.p.) je v ustanovení § 250a O.s.p. vyjadrená zásada, podľa ktorej musí byť žalobca v konaní zastúpený advokátom, ak sám nemá právnické vzdelanie, alebo právnické vzdelanie nemá jeho zamestnanec. Uvedené ustanovenie § 250a O.s.p. nemá za cieľ skomplikovať prístup k súdom, ale poskytnúť účastníkom kvalifikovanú právnu pomoc, keďže v rámci správneho súdnictva sa posudzuje zákonnosť rozhodnutí, teda sú riešené len právne otázky. Nedoloženie splnomocnenia pre advokáta je preto dôvodom na zastavenie konania.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 2Sžp/12/2013 Identifikačné číslo spisu: 8012200437 Dátum vydania rozhodnutia: 20.08.2014 Meno a priezvisko: JUDr. Jozef Milučký Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2014:8012200437.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: T. E., B. Z. C., ul. V. č. XXX/XX, proti žalovanému: Okresný úrad
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Požiadavky na zariadenia pre informácie, reklamu a propagáciu sú zakotvené v § 55 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 532/2002 Z.z. o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. Pri ich umiestňovaní a povoľovaní sa posudzuje predovšetkým ich estetické pôsobenie, bezpečnosť, funkcia a ich stabilita. V zmysle uvedenej právnej úpravy informačné, reklamné a propagačné zariadenie nesmie svojím vyhotovením a umiestnením rušiť krajinný ráz, ohrozovať ve ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 6Sžp/9/2011 Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Zdenky Reisenauerovej a členov senátu JUDr. Jozefa Hargaša a JUDr. Aleny Adamcovej, v právnej veci žalobcu: A., s.r.o., P., zastúpený advokátkou Mgr. K. B., Advokátska kancelária so sídlom
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Procesným právom účastníka konania je aj jeho právo na riadne odôvodnenie súdneho rozhodnutia. Povinnosť súdu riadne odôvodniť svoje rozhodnutie vyplývajúca z ustanovenia § 157 ods. 2 O.s.p. s použitím § 246c ods. 1 vety prvej O.s.p. totiž znamená právo účastníka na dostatočné a presvedčivé odôvodnenie rozhodnutia a jeho porušením sa účastníkovi konania odníma možnosť náležite, skutkovo a aj právne argumentovať proti rozhodnutiu súdu, voči ktorému chce využiť možnosť opravného prostriedku. Nedostatok riadneho a vyčerpávajúceho odôvodnenia súdneho rozhodnutia je preto porušením práva na spravod ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 2Sžp/13/2013 Identifikačné číslo spisu: 1011201115 Dátum vydania rozhodnutia: 02.07.2014 Meno a priezvisko: JUDr. Jozef Milučký Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2014:1011201115.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: 1/ DIGI Slovakia, s.r.o., Einsteinova 21/3692, Bratislava,
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Zákonodarca v právnej norme § 61 ods. 1 stavebného zákona ustanovuje právo účastníkom stavebného konania predložiť svoje námietky, avšak najneskoršie pri ústnom pojednávaní, inak že sa na ne neprihliadne. V stavebnom konaní, obdobne ako v územnom konaní, platí koncentračná zásada, to znamená, že po termíne určenom stavebným úradom sa na pripomienky a námietky účastníkov konania neprihliada a stanoviská dotknutých orgánov, ktoré sa nevyjadrili, sa považujú za kladné. Stavebný úrad však musí zainteresované subjekty na túto skutočnosť písomne upozorniť a jednoznačne určiť lehotu na uplatnenie ich ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 6Sžp/19/2011 Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky, v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Zdenky Reisenauerovej a členov senátu JUDr. Jozefa Hargaša a JUDr. Aleny Adamcovej, v právnej veci žalobcov: 1/ J. P., bytom O.O., 2/ I. P., bytom O.O., zastúpení advokátom JUDr. R. H., Advok
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Účelom konania o dodatočnom povolení stavby je vlastne dodatočné zhojenie závažnej vady, ktorou je prvotné vedomé ignorovanie zákona zo strany stavebníka, pod podmienkou preukázania skutočnosti, že ďalšia existencia nepovolenej stavby nie je v rozpore s verejnými záujmami. Dôkazné bremeno je na vlastníkovi stavby, keďže sa dopustil porušenia zákona. Predpokladom úspešnosti stavebníka v konaní o dodatočnom povolení stavby v zmysle citovaného ustanovenia § 88a ods. 1 stavebného zákona je preukázanie skutočnosti, že dodatočné povolenie nie je v rozpore s verejnými záujmami chránenými stavebným z ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 5Sžp/16/2011 Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Baricovej a členiek senátu JUDr. Jarmily Urbancovej a JUDr. Eleny Krajčovičovej, v právnej veci žalobkyne A., bytom V., zastúpenej JUDr. E
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: V konaní o dodatočnom povolení stavby je nevyhnutné skúmať otázku, či dodatočné povolenie nie je v rozpore s chránenými verejnými záujmami, pričom verejným záujmom sa v tejto súvislosti rozumejú záujmy chránené osobitnými zákonmi, všeobecne záväznými vyhláškami, nariadeniami, záväznými časťami slovenských technických noriem a pod.. Posúdenie súladu s nimi vykonáva príslušný stavebný úrad. V súlade s technickou normou, vzťahujúcou sa na hromadné garáže (STN 73 6058). sú státia v hromadnej garáži radené pri vnútornej komunikácii alebo vo viacerých radoch za sebou. Norma určuje minimálny priestor ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 2Sžo/219/2010 Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Eleny Kováčovej a členov senátu JUDr. Aleny Poláčkovej, PhD. a JUDr. Jozefa Milučkého , v právnej veci žalobkyne: JUDr. M. P., K., proti žalovanému: Krajský stavebný úrad v Brat
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Územné konanie upravuje oddiel 8 stavebného zákona v ustanovení §§ 32 - 42. V územnom konaní sa uplatňuje tzv. koncentračná zásada (§ 42 ods. 4 pre odvolacie konanie), a to tak pokiaľ ide o účastníkov ako aj dotknuté orgány. V oznámení o začatí územného konania musí stavebný úrad na ňu upozorniť a určiť termín, po uplynutí ktorého sa na vznesené námietky a pripomienky už neprihliada (§ 36 ods. 1 stavebného zákona).

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší sú d Slov enske j republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Ivana Rumanu a členiek senátu JUDr. Jany Zemkovej, PhD. a JUDr. Gabriely Gerdovej v právnej veci žalobc ov : 1/ Ing. D. K. , bytom K.K. , 2/ Ing. V. K. , PhD., bytom tamtiež, obaja p rávne zastúpen í JUDr. A. K. , advokát kou so sídlom v P. , proti žalovanému : Krajský stavebný úrad Trnava , Kolárova č. 8, Trna
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Najvyšší súd Slovenskej republiky považuje za dôležité poukázať na tú skutočnosť, že rozhodnutím o umiestnení stavby sa stavba umiestňuje na konkrétnom pozemku a v stavebnom konaní sa neprihliada na tie námietky, ktoré mohli byť uplatnené v územnom konaní. Z judikatúry ústavného súdu, na ktorú poukázal súd prvého stupňa v svojom odôvodnení nevyplýva, že by automaticky každé rozhodnutie o umiestnení stavby nepodliehalo súdnemu prieskumu v správnom súdnictve, avšak v každej veci je potrebné skúmať konkrétne okolnosti, za ktorých k vydaniu rozhodnutia došlo a či takéto rozhodnutie môže zasiahnuť ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 3Sžp/26/2013 Identifikačné číslo spisu: 4013200134 Dátum vydania rozhodnutia: 03.06.2014 Meno a priezvisko: JUDr. Jana Zemková Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2014:4013200134.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: Q. I., bytom R., právne zastúpený: Mgr. Peter Meliš
MENU