Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
V hlavnom poli môžete vyhľadávať judikatúru podľa výskytu výrazu v právnej vete, merite, kľúčových slovách alebo texte rozsudku.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Dátum
od:
do:
Kategória :
Spisová značka :
Merito veci :
R značka :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Tu môžete vyhľadať judikatúru podľa NÁZVU PARAGRAFU (napr. Zmluva o dielo) alebo čísla zákona a čísla § SK alebo CZ.
X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1068054
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 63398
USSR: 34616
NSČR: 120863
NSSČR: 64592
USČR: 78398
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 420795
Krajské súdy (ČR): 41572
Posledná aktualizácia
15.12.2019 06:27

Nájdené rozsudky pre výraz: preskúmanie zákonnosti rozhodnutia Krajského úradu


Približný počet výsledkov: 21 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: preskúmanie zákonnosti rozhodnutia Krajského úradu
  • preskumanie nájdené 70040 krát v 28355 dokumentoch
  • zakonnost nájdené 72315 krát v 21662 dokumentoch
  • rozhodnutie nájdené 1092422 krát v 62444 dokumentoch
  • krajsky nájdené 460984 krát v 58656 dokumentoch
  • urad nájdené 93954 krát v 20221 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Ústavný súd Slovenskej republiky 13 dokumentov
Krajské súdy SR 8 dokumentov


Právna veta: V správnom súdnictve v konaní o žalobách rozhoduje súd o náhrade trov konania predovšetkým podľa § 250k ods. 1 OSP, podľa ktorého ak mal žalobca úspech celkom alebo sčasti, súd mu proti žalovanému prizná právo na úplnú alebo čiastočnú náhradu trov konania; môže tiež rozhodnúť, že sa náhrada trov celkom alebo sčasti neprizná, ak sú na to dôvody hodné osobitného zreteľa. Ide o osobitné ustanovenie, ktoré upravuje iba právo na náhradu trov konania úspešného žalobcu a v odseku 1 v podstate vylučuje primerané použitie § 142 OSP, hoci úspech v konaní sa u žalobcu posudzuje rovnako ako pri použití § ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcov 1/ Ing. P. M. , I. a 2/ PhDr. M. M. , obaja bytom v T. , obaja zastúpení Vojčík & Partners , s.r.o., so sídlom v Košiciach, Rázusova 28, proti žalovanému Okresnému úradu Trnava , so sídlom v Trnave, Kollárova 8, za účasti Ing. P. V. , bytom v T. , zastúpeného JUDr. Štefanom Bugalom , advokátom so sídlom v Trnave, J. Fándlyho 32, o preskúmanie zákonnosti rozh odnutia Krajského úradu Trnava z .
Kľúčové slová: vecná príslušnosť podľa OSP, príslušnosť súdu v sporovom konaní

Zbierka NS 4-5/1998
R 60/1998
Uznesenie
Právna veta: Na preskúmanie zákonnosti rozhodnutia krajského úradu vo veci uloženia pokuty za neoprávnené užívanie lesného pôdneho fondu podľa § 26 zákona č. 61/1977 Zb. o lesoch v znení zmien a doplnkov (úplné znenie zákona č. 14/1994 Z. z. o lesoch) je vecne príslušný krajský súd.

Úryvok z textu:
Žalobou podanou na Najvyšší súd Slovenskej republiky sa žalobca domáhal preskúmania a zrušenia rozhodnutia žalovaného z 18.2.1997, ktorým bolo potvrdené prvostupňové rozhodnutie Okresného úradu v R B. z 28. 11. 1996 o uložení pokuty vo výške 30 000 Sk za neoprávnené užívanie lesného pôdneho fondu. Najvyšší súd Slovenskej republiky uznesením vyslovil svoju nepríslušnosť na konanie a podľa § 250d ods. 2 O.s.p. postúpil vec vecne a miestne príslušnému Krajskému súdu v T. Z odôvodnenia: Vecnú príslušnosť .
Právna veta: Podľa ust. § 3 ods. 2 písm. a/, c/ zák. č. 25/2007 Z. z. o elektronickom výbere mýta prevádzkovateľ vozidla a vodič vozidla sú povinní a) pred jazdou po vymedzených úsekoch ciest umiestniť a uviesť do činnosti vo vozidle palubnú jednotku, c) správne používať palubnú jednotku. Podľa ust. § 8a ods. 1 písm. a/ citovaného zákona, správneho deliktu na úseku výberu mýta sa dopustí fyzická osoba oprávnená na podnikanie alebo právnická osoba, ktorá prikáže alebo dovolí, aby sa na jazdu na vybraných úsekoch ciest použilo vozidlo, za ktoré nebolo uhradené mýto alebo ktoré nemá palubnú jednotku. Podľa us ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... nástupca Obvodného úradu pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Žiline) , Predmestská 1613 , Žilina, v konaní o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia Krajského úradu pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Žiline č. k. 2012/01261 -002 z 19. júna 2012 , ... právneho poriadku (ďalej v texte rozsudku len „O.s.p. “), zamietol žalobu žalobcu, ktorou sa domáhal preskúmania zákonnosti rozhodnutia Krajského úradu pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Žiline č. 2012/01261 -002 zo dňa 19 . júna 2012, .
Právna veta: Práva dotknutých orgánov vymedzuje zákon č. 50/1976 Zb., stavebný zákon, v ustanovení § 140a ods. 3, § 80 ods. 2 tak, že majú právo nazerať do spisov, podávať záväzné stanoviská, zúčastňovať sa na ústnom pojednávaní a miestnej ohliadke, vykonávať so stavebným úradom spoločné úkony podľa tohto zákona a ďalej, okrem iného, chrániť záujmy týkajúce sa ochrany zdravia ľudu, zaistenia vplyvov na životné prostredie, správy pozemných komunikácií, dráh, atď. Dotknutý orgán z hľadiska oblasti svojej pôsobnosti podáva záväzné stanoviská, z ktorých stavebný úrad pri rozhodovaní vychádza. Záväzné stanovisk ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 8Sžp/1 5/2013 Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Evy Babiakovej, CSc. a členov senátu Mgr. Petra Melichera a JUDr. Eleny Kováčovej , v právnej veci žalobcu: Rabaka reklamné panely , s.r.o. , Rampová 5, Košice, IČO : 36 213 136, zast. konateľom Mgr. Karolom Horákom, proti žalovanému: Okresný úrad Prešov , odbor výstavby a bytovej politiky, Nám. mieru 3, .
Právna veta: Skutková podstata priestupku na úseku práva na prístup k informáciám je zakotvená v ustanovení § 42a ods. 1 zákona o priestupkoch, podľa ktorého priestupku sa dopustí aj ten, kto vedome vydá a zverejní nepravdivé, neúplné informácie, kto poruší povinnosť určenú osobitným predpisom, 3a) alebo ten, kto vydaním rozhodnutia alebo vydaním príkazu, alebo iným opatrením zapríčiní porušenie práva na sprístupnenie informácií. (V poznámke pod čiarou k bodu 3a/ je uvedený § 15 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách.) Podľa § 76 ods. 1 pís ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... žalobcu Ing. L. bytom H., proti žalovanému Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky so sídlom v Bratislave, Drieňová 22, v konaní o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia Krajského úradu v Košiciach č. B/2006/05570 zo dňa 6.12.2006, o odvolaní žalobcu proti rozsudku Krajského súdu v Košiciach .
Právna veta: Pred vypracovaním projektu majú vlastníci na výzvu správneho orgánu v lehote 60 dní právo vyjadriť sa k spôsobu vyrovnania pridelením náhradných pozemkov v obvode pozemkových úprav, alebo poskytnutím náhrady v peniazoch. Po uplynutí tejto lehoty správny orgán rozhodnutím určí obvod pozemkových úprav a rozhodne, že vlastníkom, ktorí sa v lehote 60 dní nevyjadrili, patrí náhrada v peniazoch a vlastníkom, ktorí nesplnili podmienku uvedenú v § 8 ods. 5, patrí náhrada v pozemkoch (§ 10 citovaného zákona). Projekt pozemkových úprav sa schvaľuje rozhodnutím podľa § 13 ods. 3 citovaného zákona ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... d n e n i e Napadnutým rozsudkom Krajský súd v Košiciach zamietol žalobu, ktorou sa žalobcovia domáhali preskúmania zákonnosti rozhodnutia Krajského úradu v Košiciach, Odboru pozemkového, poľnohospodárstva a lesného hospodárstva č. 2003/07922 z 18.8.2003, ktorým ... v K., H. X. proti žalovanému K. P. Ú. so sídlom v K., P. X., o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia Krajského úradu v Košiciach, Odbor pozemkový, poľnohospodárstva a lesného hospodárstva č. 2003/07922 z 18. augusta 2003, na odvolanie žalobcov .
Merito preskúmanie zákonnosti rozhondutia
... I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne A. E. proti žalovanému M. V. S. , v konaní o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia Krajského úradu v Nitre č. A 2007/05880 takto r o z h o d o l : Na prejednanie a rozhodnutie tejto .
Merito o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia
... o d n e n i e : Žalobou doručenou Krajskému súdu v Nitre dňa 18.9.2007 sa žalobca domáhal preskúmania zákonnosti rozhodnutia Krajského úradu v Nitre č. 2007/05824 zo dňa 26.7.2007, ktorým tento zamietol odvolanie žalobcu (ako poškodeného) a potvrdil ... žalobcu J. B., bytom H. 1, N., proti žalovanému Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky, so sídlom Pribinova 2, Bratislava, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia Krajského úradu v Nitre č. 2007/05824 zo dňa 26.7.2007 takto r o z h o d o l : Na .
Merito o preskúmanie zákonnosti rozhondutia - postúpenie spisu
... E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu J. K. proti žalovanému Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, v konaní o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia Krajského úradu v Nitre č. 2007/040495 zo dňa 16.03.2007 takto r o z h o d o l : Na ... o d n e n i e : Žalobou doručenou Krajskému súdu v Nitre dňa 27.04.2007 sa žalobca domáhal preskúmania zákonnosti rozhodnutia Krajského úradu v Nitre č. 2007/04095 zo dňa 16.03.2007, ktorým bolo odvolanie J. K. a P. G. zamietnuté a .
Merito o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia
... G., bytom U. č. 470, proti žalovanému : Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Sekcia verejnej správy, Drieňova č. 22, Bratislava, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia Krajského úradu v Nitre č. 2007/04095 zo dňa 16.3.2007, takto r o z h o d o l : Na ... d n e n i e : Žalobou doručenou Krajskému súdu v Nitre dňa 27.4.2007 sa žalobkyňa domáhala preskúmania zákonnosti rozhodnutia Krajského úradu v Nitre č. 2007/04095 zo dňa 16.3.2007, ktorým bolo potvrdené rozhodnutie Obvodného úradu v Topoľčanoch č .
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.