Nájdené rozsudky pre výraz: preskúmanie zákonnosti rozhodnutia

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 21361

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

1552 dokumentov
42505 dokumentov
69 dokumentov
25 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: V rozhodnutiach trestného charakteru, ktorými sú nepochybne i rozhodnutia o iných správnych deliktoch, je nevyhnutné vymedziť presne, za aké konkrétne konanie je subjekt postihnutý. To je možné zaručiť len konkretizáciou údajov obsahujúcich popis skutku s uvedením miesta, času a spôsobu jeho spáchania, prípadne uvedením iných skutočností, ktoré sú potrebné na to, aby skutok nemohol byť zamenený s iným. Takáto miera podrobnosti je nevyhnutná pre celé sankčné konanie, a to najmä z dôvodu vylúčenia prekážky litispendencie, dvojitého postihu pre rovnaký skutok, pre vylúčenie prekážky veci rozhodn ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 9Sžr/59/2013 Identifikačné číslo spisu: 3110211792 Dátum vydania rozhodnutia: 26.11.2014 Meno a priezvisko: JUDr. Viera Nevedelová Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2014:3110211792.1 ROZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Viery Nevedelovej a členov senátu JUDr. Ľu
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Umiestnením stavby a jej užívaním nesmie byť zaťažené okolie nad prípustnú mieru a ohrozovaná bezpečnosť a plynulosť prevádzky na priľahlých pozemných komunikáciách. Umiestnenie stavby musí zodpovedať urbanistickému a architektonickému charakteru prostredia a požiadavkám na zachovanie pohody bývania. Umiestnenie stavby podľa druhu a potreby musí umožniť jej napojenie na vedenia a zariadenia verejného dopravného a technického vybavenia územia. Potrubné, telekomunikačné a elektrické rozvody a vedenia sa v zastavanej časti obce umiestňujú pod povrch zeme. Stavebný úrad v podmienkach na umiestneni ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v Bratislave v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Igora Belka a členov senátu JUDr. Aleny Poláčkovej a JUDr. Zdenky Reisenauerovej, v právnej veci žalobkýň: 1/ C. V., bytom B.., 2/ Ľ. D., bytom Č., H., B, zastúpené advokátom JUDr. F. F., Advokátska kancelária v Ž., P., proti žalovanému: Krajský stavebný úrad v Ž., odbor všeobecnej vnútornej správy,
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Podľa ustanovenia § 22 ods. 1 písm. d/ zák. č. 372/1990 Zb. priestupku sa dopustí ten, kto ako vodič sa zúčastnil na dopravnej nehode, bezodkladne nezastavil motorové vozidlo alebo si nesplnil povinnosť účastníka dopravnej nehody ustanovenú v osobitnom zákone (§ 51 zák. č. 315/1996 Z. z.). Podľa ustanovenia § 22 ods. 1 písm. l/ zák. č. 372/1990 Zb. priestupku sa dopustí ten, kto porušením uvedeným v písmene k/ bezprostredne ohrozí bezpečnosť alebo plynulosť cestnej premávky alebo spôsobí dopravnú nehodu. Podľa ustanovenia § 22 ods. 1 písm. k/ zák. č. 372/1990 Zb. priestupku sa dopustí ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Jozefa Hargaša a členov senátu JUDr. Jaroslavy Fúrovej a JUDr. Ľuboša Szigetiho v právnej veci žalobcu: M. L., bytom P. č. X., S., zastúpeného JUDr. E. Š., advokátom so sídlom H. č. X., B. proti žalovanému: Krajské riaditeľstvo Policajného zboru Bratislava, so sídlom Špitálska č. 14, Bratislava o preskúmanie z
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Preskúmavanie rozhodnutí správnych orgánov súdom ako mimoriadny opravný prostriedok je upravený v ustanovení § 70 Správneho poriadku a druhej hlave piatej časti Občianskeho súdneho poriadku ako rozhodovanie o žalobách proti rozhodnutiam a postupom správnych orgánov. Ide o návrhové konanie, ktoré je priamo závislé od dispozičného práva žalobcu podať žalobu o preskúmanie zákonnosti postupu a rozhodnutia správneho orgánu. Správne súdnictvo je založené na generálnej klauzule vyjadrenej v ustanovení článku 46 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky a v článku 36 ods. 2 Listiny základných práv a slobôd; ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu K. F. S., a.s., zastúpeného advokátom JUDr. M. H., , proti žalovanému Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného zo dňa 19.apríla 2004 sp. zn. POZ 4228 OZ 151967 II/24-2004, konajúc o odvolaní žalobcu proti uzneseniu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky zo dňa 7.decembra 2006 sp. zn. 3 Sž 125/2004, takto r o z h o d o
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Ak sa má stavba užívať ako prevádzkareň, stavebný úrad skúma z hľadísk uvedených v odseku 1 písm. b) aj účinky budúcej prevádzky; technicko – ekonomickú úroveň projektu technologického zariadenia nepreskúmava. Stavebný úrad zabezpečí stanoviská dotknutých orgánov, ich vzájomný súlad a posúdi vyjadrenie účastníkov konania a ich námietky. Ak by sa uskutočnením alebo užívaním stavby mohli ohroziť verejné záujmy chránené týmto zákonom a osobitnými predpismi alebo neprimerane obmedziť či ohroziť práva a oprávnené záujmy účastníkov vo väčšom rozsahu, než sa počítalo v územnom rozhodnutí, sta ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky 1Sžo 102/2007 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v Bratislave, v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Igora Belka a členov senátu JUDr. Eleny Berthotyovej a JUDr. Zdenky Reisenauerovej, v právnej veci žalobkyne: E. O. – P., P., zastúpenej advokátom JUDr. J. K., A. v P., proti žalovan
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: V predmetnej veci je bezpochyby zrejmé, že navrhovateľ ako splnomocniteľ splnomocňuje JUDr. D., aby ho zastupoval v konaní o preskúmaní zákonnosti orgánu verejnej správy. Plná moc bola pripojená k návrhu, predloženého krajskému súdu, z ktorého vyplýva, že navrhovateľ sa domáha preskúmania rozhodnutia odporcu (ktorého fotokópia bola taktiež pripojená k opravnému prostriedku). Podľa odvolacieho súdu plnomocenstvo po obsahovej aj formálnej stránke spĺňa všetky požadované náležitosti; vôľa navrhovateľa nechať sa v konaní pred súdom v predmetnej veci zastúpiť JUDr. D. je z obsahu plnej moci bezpoc ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 1Sža/5/2008 Slovenskej republiky UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa: V. Z., štátneho príslušníka Srbska, Ú.P.Z. M., proti odporcovi: M.V.S.R., M.Ú., B., v konaní o preskúmanie zákonnosti rozhodnutiu odporcu ČAS: MU-2058/PO-Ž-2007 zo dňa 17.12.2007, o odvolaní navrhovateľa proti uzneseniu Krajského súdu v Bratislave č. k. 9Saz/10/2008
Právna oblasť: Právo sociálneho zabezpečenia

Právna veta: Syn poberateľky pomoci v hmotnej núdzi bol zamestnaný na dohodu o vykonaní práce vo firme „O“ od 16. júla 2008 do 31. augusta 2008 a od 4. marca 2009 do 31. októbra 2009 a vo firme „A“ od 30. januára 2009 do 31. decembra 2009 a za tieto obdobia mu bol vyplácaný príjem od zamestnávateľov. Vzhľadom na to, že žalobkyňa neoznámila úradu túto skutočnosť pre nárok a príspevky v hmotnej núdzi, došlo k porušeniu § 29 ods. 1 zák. č. 599/2003 Z.z. so zastavením výplaty podľa § 29 ods. 5 zák. Odvolací správny orgán žalovaným preskúmavaným rozhodnutím prvostupňové rozhodnutie potvrdil. Vzhľadom na vyššie ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky 7Sžso/33/2011 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Idy Hanzelovej a členiek senátu JUDr. Júlie Horskej JUDr. Marianny Reiffovej, v právnej veci žalobkyne O. bytom D., proti žalovanému Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava, pracovis
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Podľa ustanovenia § 135 štvrtej hlavy zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní sú revíznymi postupmi a/ žiadosť o nápravu podaná verejnému obstarávateľovi, obstarávateľovi alebo osobe podľa § 7 pred uzavretím zmluvy, rámcovej dohody alebo v súťaži návrhov, b) dohľad nad verejným obstarávaním. Zákon zavádza inštitút „žiadosti o nápravu“ ako osobitný postup prebiehajúci mimo pôsobnosti úradu. Ide o vykonanie nápravy porušenia zákona o verejnom obstarávaní priamo verejným obstarávateľom a obstarávateľom, bez zasahovania úradu. Úrad v tomto konaní plní úlohu dohľadu, a to prá ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľky: P. I., a.s., S. č. X., X. B., zastúpenej JUDr. J. S., advokátom, Č. X., X. B., proti odporcom: 1/ Úrad pre verejné obstarávanie, Dunajská 68, P.O.BOX 58, 820 04 Bratislava, 2/ Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Pribinova 2, 812 72 Bratislava, v konaní proti nečinnosti orgánov verejnej správy takto r o z h o d o l : Najvyšší súd Slovenskej republiky ukladá odpor
Kľúčové slová: zásah do pokojného stavuzrejmý zásah do pokojného stavu
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Ustanovenie § 5 je jedným z prípadov, kedy rozhodovanie v občianskoprávnych veciach je z dôvodov väčšj operatívnosti výnimočne zverené zákonom do právomoci obce. Občiansky zákonník pri tejto úprave špecifickej právnej ochrany vychádza z toho, že obce lepšie poznajú miestne pomery a situáciu, ďalej to, že sú väčšine subjektov bližšie než súdy, takže môžu v určitých prípadoch oprávneným subjektom poskytnúť v skrátenom konaní právnu ochranu rýchlejšoe a účinnejšie než súdy (§ 4 Občianskeho zákonníka). Právna ochrana poskytovaná príslušnými obcami je však iba predbežná. Predbežnosť rozhodovania ob ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľov: 1. V. M., bytom v S., Š. X., 2. E. M., bytom v S., Š. X., 3. A. F., bytom v S., P. X., 4. M. F., bytom v S., P. X. proti odporcovi: Mesto Skalica, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia odporcu č. po 1/2006 zo dňa 12. júna 2006, o odvolaní navrhovateľov proti uzneseniu Krajského súdu v Trnave č. k. 32Sp/29/2006-23 z 15. novembra 2006, takto r o z h o d o l : Najvyšší s
Právna oblasť: Obchodné právo

Právna veta: K výraznému znižovaniu ukladaných pokút za protisúťažné konanie môže dochádzať len pri aplikácii „Programu zhovievavosti“ (Leniency Programme) vo vzťahu k subjektom, ktoré prispejú k odhaleniu protisúťažného správania podnikateľov.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 3Sžh/2/2016 Identifikačné číslo spisu: 1015200901 Dátum vydania rozhodnutia: 23.11.2017 Meno a priezvisko: JUDr. Ivan Rumana Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2017:1015200901.1 ROZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Ivana Rumanu a členov senátu JUDr
MENU