Nájdené rozsudky pre výraz: preskúmanie zákonnosti rozhodnutia

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 18589

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

1469 dokumentov
35859 dokumentov
69 dokumentov
24 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Kľúčové slová: rozsah pôsobnosti zákonanáhrady za nevydané pozemky
Právna veta: Ustanovenie § 1 reštitučného zákona je potrebné vykladať v súvislosti so zákonnou úpravou o vlastníctve oprávnenej osoby ustanovenou v zákone o pôde, v zmysle ktorej pozemkový úrad rozhodol o vlastníctve oprávnenej osoby k nehnuteľnosti podľa § 9 ods. 4 v spojení s § 4 ods. 1, 2 a v spojení s § 6 ods. 1, 2 tak, že sa jej vydajú alebo nevydajú žiadané nehnuteľnosti alebo ich časť a pokiaľ boli splnené zákonné podmienky ustanovené v § 11 ods. 1, pre ktoré nebolo možné pozemky alebo ich časť vydať, pozemkový úrad rozhodol o práve oprávnenej osoby na náhradu za nevydané pozemky.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Igora Belka a členov senátu JUDr. Aleny Poláčkovej a JUDr. Zdenky Reisenauerovej, v právnej veci navrhovateliek: 1/ M. B., bytom L., B., 2/ Ľ. V., bytom O., zastúpené M. R., bytom P., ul. S., proti odporcovi: O. P. Ú. v L., za účasti: S. P. F.B, B., o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia odporcu zo dňa 10. apríl
Právna veta: Povinnosťou správneho orgánu je zistiť všetky právne rozhodné skutočnosti bez ohľadu na to, v čí prospech svedčia. Z povinnosti správneho orgánu zistiť úplný stav veci tiež vyplýva, že správny orgán nie je viazaný návrhmi účastníkov konania na vykonanie dôkazov (§ 32 ods. 1 správneho poriadku). Stav veci sa musí zistiť súčasne presne, čo znamená, že musí zodpovedať reálnej skutočnosti. Zistenie úplného a presného stavu vecí je základným predpokladom zákonnosti a správnosti rozhodnutia správneho orgánu.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Baricovej a členov senátu JUDr. Jaroslavy Fúrovej a JUDr. Judity Kokolevskej v právnej veci navrhovateľa J. J., bytom G. č. X., zastúpeného JUDr. I. R., advokátkou v K., Š. č. X., proti odporcovi Obvodnému pozemkovému úradu Košice - okolie, Košice, Popradská č. 78, Nitra o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia odporcu číslo 2006/0038
Právna veta: Obec schvaľuje územnoplánovaciu dokumentáciu a jej záväzné časti vyhlasuje všeobecne záväzným nariadením. Schválená územnoplánovacia dokumentácia je v určenom rozsahu záväzným alebo smerným podkladom na vypracovanie a schvaľovanie ďalšej územnoplánovacej dokumentácie, na územné rozhodovanie a na vypracovanie dokumentácie stavieb (§ 27 ods. 3 a 6 stavebného zákona). Orgán územného plánovania, ktorý obstaral územnoplánovaciu dokumentáciu, sústavne sleduje, či sa nezmenili územno-technické, hospodárske a sociálne predpoklady, na základe ktorých bola navrhnutá koncepcia organizácie územia. Ak dôjd ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Evy Babiakovej, CSc. a členov senátu JUDr. Ľuboša Szigetiho a JUDr. Eleny Berthotyovej, PhD. v právnej veci žalobcov: l) Ing. arch. E. T., , 2) Ing. arch. I. T., obaja zastúpení JUDr. Ľ. K., advokátom, proti žalovanému: Krajský stavebný úrad v BB, zastúpený JUDr. M. B., o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. KSÚBB-2007-3
Právna veta: V zmysle čl. 44 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky „každý má právo na priaznivé životné prostredie“, pričom toto právo nie je len formálnou abstraktnou formuláciou, ale jeho konkrétnym obsahom je subjektívne hmotnoprávne oprávnenie, prislúchajúce, na rozdiel od právnických osôb, len fyzickým osobám. Je právom verejnoprávnej povahy, t.j. uplatňuje sa voči štátu. Jeho subjektu poskytuje nástroje zabezpečujúce mu takú kvalitu životného prostredia, umožňujúce mu nerušene žiť, a to tak z hľadiska osobného, ako aj spoločenského života, t.j. mal by mať právo na zdravé, priaznivé, vhodné nerušené, dô ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky 1 Sž -o-NS 38/2006 R O Z S U D O K V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Idy Hanzelovej a sudcov JUDr. Anny Elexovej, JUDr. Tatiany Aschenbrennerovej, JUDr. Ing. Miroslava Gavalca a JUDr. Eleny Závadskej v právnej veci žalobcu RNDr. M . K., CSc., zast. Mgr. E. K. , advokátkou, Advokátska kancelária so sídlom v B. , proti žalovanému Ministerstvu životného prostredia Slovenskej re
Právna veta: Z ustanovení reštitučného zákona vyplýva, aby si oprávnená osoba uplatnila reštitučný nárok na pozemkovom úrade v zmysle § 5 ods. 1 uvedeného zákona v lehote ustanovenej zákonom a súčasne preukázala splnenie zákonných podmienok oprávnenej osoby ustanovených v § 2 ods. 1, 2, 3, ako aj že žiadané nehnuteľnosti prešli v zákonnej dobe (od 25.2.1948 do 1.1.1990) na štát alebo inú právnickú osobu v dôsledku

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky 1Sžo 141/2007 R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Igora Belka a členov senátu JUDr. Eleny Kováčovej a JUDr. Zdenky Reisenauerovej, v právnej veci navrhovateľky: Ing. O. L., bytom Z. S., zastúpená advokátkou Mgr. K. L., Advokátska kancelária v B., proti odporcovi: O.P.Ú. v G., o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia a postupu odporcu zo dňa 8.marca 2006
Právna veta: Podľa § 43 ods. 1, 2, 3 O.s.p. sudca alebo poverený zamestnanec súdu uznesením vyzve účastníka, aby nesprávne, neúplné alebo nezrozumiteľné podanie doplnil alebo opravil v lehote, ktorú určí, ktorá nemôže byť kratšia ako desať dní. V uznesení uvedie, ako treba opravu alebo doplnenie vykonať. Ak účastník v lehote podľa odseku 1 podanie neopraví alebo nedoplní a pre uvedený nedostatok nemožno v konaní pokračovať, súd odmietne podanie, ktoré by mohlo byť podľa svojho obsahu návrhom na začatie konania. Ak bolo podanie doplnené alebo opravené v celom rozsahu v súlade s uznesením podľa odseku ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcov: 1/ Ľ. C., bytom T., Z., 2/ J. C., bytom T., Z., 3/ J. K., bytom T., P., 4/ Mgr. J. K., bytom N. M. nad V., T., zastúpení JUDr. M. K., T., R., proti žalovaným: 1/ O. P. Ú. v T., N., T., 2/ K. P. Ú. v T., N., o preskúmanie zákonnosti rozhodnutí a postupu žalovaných správnych orgánov, o odvolaní žalobcov proti uzneseniu Krajského súdu v Trenčíne č. k. 11S 8/2007-107 zo dňa 31. máj
Právna veta: Prvostupňový súd v danej veci prihliadol na osobitosti daného prípadu, najmä na skutočnosť, že žalobcovia nezavinili omeškanie so zaplatením dane. K omeškaniu došlo v dôsledku nedodržania zákonných povinností iným správnym orgánom a preto dospel k záveru, že úmyslom zákonodarcu v tomto prípade nebolo stanovenie dôvodu postihu daňového subjektu za zlyhanie iného správneho orgánu, ktorého úkon má zo zákona vplyv na lehotu splatnosti dane povinného daňového subjektu a na základe uvedeného dospel súd k záveru, že je potrebné moderovať rozhodnutie žalovaného správneho orgánu v spojení s roz ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 3 Sžf/28/2008 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcov: 1. Ing. J. D., CSc., 2. RNDr. Ľ. D., obaja zastúpení JUDr. Ľ. Š., proti žalovanému: Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. I/222/9622-65428/2005/992139R zo dňa 16.09.2005 a o odvolaní žalobcov proti rozsudku Krajského súdu v Bratislave č.k. 2S/137/2006-19 zo dňa 23.01.2008 v časti výroku o trovách konania
Právna veta: Podľa § 3 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v hore cit. znení účtovná jednotka účtuje a vykazuje účtovné prípady v období, s ktorým časovo a vecne súvisia (zásada časovej a vecnej súvislosti). Ak túto zásadu nemožno dodržať, účtovná jednotka ich zaúčtuje a vykáže v období, keď sa tieto skutočnosti zistili. Ďalej podľa § 7 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v hore cit. znení je účtovná jednotka povinná účtovať tak, aby účtovná závierka poskytovala verný a pravdivý obraz o skutočnostiach, ktoré sú predmetom účtovníctva, a o finančnej situácii účtovnej jednotky. Teda ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky ako súd odvolací v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Anny Elexovej a členov senátu JUDr. Jany Zemkovej, PhD. a JUDr. Ing. Miroslava Gavalca, v právnej veci žalobcu : V. K., a.s., IČO : X., so sídlom B. č. 132, X. R., proti žalovanému : Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky, so sídlom Nová ulica č. 13, 975 04 Banská Bystrica, o preskúmani
Právna veta: Predávajúci je zodpovedným subjektom za porušenie povinností vyplývajúcich zo zákona o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a vzhľadom na ust. § 15 a § 16 Obchodného zákonníka zodpovedá za konanie osôb, ktoré boli poverené výkonom činnosti v jeho prevádzke.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 1Sžo 112/2007 Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Igora Belka a členov senátu JUDr. Eleny Berthotyovej, PhD. a JUDr. Zdenky Reisenauerovej, v právnej veci žalobcu: Ing. Š. T. - K., K., zastúpený advokátom JUDr. I. J., B., proti žalovanému: S.O.I., Ú.I. S.O.I. so sídlom v B., o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia a postupu žalovaného č. K/0382/04/05 dňa 12.5.2006, na odvo
Kľúčové slová: zvernicabažantnicazmena poľovných revírov
Právna veta: Žalobcovia v snahe zjednotiť výkon práva poľovníctva na pozemkoch v ich vlastníctve v jednom poľovnom revíre a pri uplatnení svojho dispozičného práva s poľovnými pozemkami v Poľovnom revíri I., u ktorých skončili platnosť zmluvy o nájme výkonu práva poľovníctva, postupovali ako vlastníci poľovných pozemkov v súlade s čl. II ods. 3 a ods. 4 zákona o poľovníctve, podľa ktorého uznané poľovné revíry, zvernice alebo samostatné bažantnice možno zmeniť na žiadosť vlastníkov poľovných pozemkov za podmienok uvedených v § 6 a nasl.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 6Sžo/33/2008 Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Jozefa Hargaša a sudcov JUDr. Jaroslavy Fúrovej a JUDr. Ľuboša Szigetiho v právnej veci žalobcov: 1/ P. S. L. U. K., 2/ P. S. – u. 1, 2 T. H., 3/ U., s. r. o., D., 4/ U. a P. s., p. s. I., 5/ O. I., všetci zastúpení JUDr. V. Š., advokátom, so sídlom v Ž. S.X., proti žalovanému: Krajský lesný úrad v Banskej Bystrici so sídlom v Bans
MENU