Nájdené rozsudky pre výraz: preskúmanie zákonnosti rozhodnutia

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 21361

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

1550 dokumentov
42456 dokumentov
69 dokumentov
25 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna oblasť: Právo sociálneho zabezpečenia

Právna veta: Úmysel zákonodarcu, aby obdobie čerpania rodičovskej dovolenky bolo na nárok na dávku v nezamestnanosti započítané do obdobia poistenia v nezamestnanosti, sa prejavil aj v zmene ustanovenia § 108 ods.3 zákona. Podľa § 108 ods.3 zákona v znení účinnom od 1.2.2010 ak v rozhodujúcom období podľa odseku 2 nie sú tri roky, za ktoré možno zistiť denný vymeriavací základ na určenie sumy dávky v nezamestnanosti poistenca uvedeného v § 104 ods. 1, alebo nie sú dva roky, za ktoré možno zistiť denný vymeriavací základ na určenie sumy dávky v nezamestnanosti poistenca uvedeného v § 104 ods. 2, denný vymer ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 9Sžso/79/2013 Identifikačné číslo spisu: 8012200850 Dátum vydania rozhodnutia: 26.11.2014 Meno a priezvisko: JUDr. Viera Nevedelová Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2014:8012200850.1 ROZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Viery Nevedelovej a členiek sená
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Účelové komunikácie sa delia na verejné a neverejné. Neverejné účelové komunikácie sa pritom nachádzajú v uzavretých priestoroch a objektoch. Ostatné účelové komunikácie sú verejné, až kým nie sú vyhlásené za neverejné (pozri ustanovenie § 22 ods. 3/ cestného zákona). Príslušná komunikácia za neverejnú účelovú komunikáciu nebola nikdy vyhlásená. V prípade, ak by daná komunikácia nemala charakter účelovej komunikácie (resp. inej z vyššie uvedených pozemných komunikácií), pohyb osôb a vozidiel na nej by nemohol byť regulovaný dopravnou značkou, pretože toto je možné iba na niektorej z poz ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Evy Babiakovej CSc. a členov JUDr. Ľuboša Szigetiho a JUDr. Eleny Berthotyovej Phd. v právnej veci žalobkyne: M. V., zastúpenej JUDr. J. H., , proti žalovanému: KSÚ v B., za účasti: PaedDr. P. Z., manželka JUDr. A. Z. a Ing. K. Š. zastúpení advokátom JUDr. P. C., o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného č.p.: A-1577/2006-HVR zo
Právna oblasť: Právo sociálneho zabezpečenia

Právna veta: Z ustanovenia § 21 ods. 3 zákona č. 461/2033 Z. z. však vyplýva, že hranica príjmu z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti alebo výnosu súvisiaceho s podnikaním a s inou samostatnou zárobkovou činnosťou zistená na základe dodatočného daňového priznania je rozhodujúca na vznik a zánik povinného nemocenského poistenia a povinného dôchodkového poistenia len vtedy, ak má vplyv na aktuálne nemocenské poistenie a dôchodkové poistenie. Pojem „aktuálne nemocenské a dôchodkové poistenie“ je potrebné vykladať v súlade s § 21 ods.1 zákona, čo znamená, že dodatočné daňové priznanie za kalend ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky 9Sžso/1/2012 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Viery Nevedelovej a členov senátu JUDr. Ľubice Filovej a JUDr. Márie Usačevovej, v právnej veci žalobkyne I. Ď. bytom N.proti žalovanej Sociálnej poisťovni, ústrediu, Ul. 29.augusta č. 8, Bratislava, o p
Právna oblasť: Pracovné právo

Právna veta: Odvolací súd poznamenáva, že v dôvodoch rozsudku Súdneho dvora EÚ vo veci Silvana Di Paulo je uvedené, že bydlisko v jednom členskom štáte nemusí bezpodmienečne vylučovať iné zvyčajné bydlisko v inom štáte. Z uvedeného dôvodu je potrebné u žalobcu zohľadniť doby poistenia dosiahnuté podľa právnych predpisov Veľkej Británie tak, ako keby boli dosiahnuté podľa právnych predpisov Slovenskej republiky v zmysle čl. 61 ods. 1 základného nariadenia.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky 7Sžso/4/2012 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Eleny Závadskej a členov senátu JUDr. Júlie Horskej a JUDr. Marianny Reiffovej, v právnej veci žalobcu: P. D., narodený X., bytom S., L. ul. č.X. proti žalovanej: Sociálna poisťovňa - ústredie v Brat
Kľúčové slová: všeobecné povolenienezákonnosť rozhodnutia
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Zákonodarca v § 13 ods. 4 zákona o elektronických komunikáciách stanovil postup pri vydávaní všeobecného povolenia, ktorý sa v zmysle ods. 6 citovaného paragrafu primerane vzťahuje aj na zmenu alebo zrušenie všeobecného povolenia. Podľa citovaných ustanovení je TÚSR povinný zverejniť návrh všeobecného povolenia na poskytovanie sietí, služieb alebo sietí a služieb, alebo návrh na jeho zmenu alebo zrušenie najmenej 60 dní pred dňom jeho predpokladaného vyhlásenia spolu s výzvou na predloženie pripomienok a s údajom, kde a v akej lehote ich možno uplatniť; táto lehota nesmie byť kratšia ako ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej Republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej Republiky v Bratislave, v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Igora Belka a členov senátu JUDr. Zdenky Reisenauerovej a JUDr. Jany Henčekovej PhD. v právnej veci žalobcu: O.S., a. s., P., B., proti žalovanému: T.Ú. S.R., T., B., o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného – r o z h o d o l : Najvyšší súd Slovenskej Republiky rozhodnutie žalovaného – 1.
Právna oblasť: Právo sociálneho zabezpečenia

Právna veta: Odvolací súd dospel k záveru o nepreskúmateľnosti napadnutého rozhodnutia žalovanej, keďže konanie o vyrubení penále podľa § 240 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z. z. je potrebné vzhľadom na jeho sankčnú povahu chápať ako správne trestanie. V rozhodnutiach trestného charakteru je potom nevyhnutné vymedziť presne, za aké konkrétne konanie je subjekt postihnutý. To je možné zaručiť len konkretizáciou údajov obsahujúcich popis skutku s uvedením miesta, času a spôsobu jeho spáchania, prípadne uvedením iných skutočností, ktoré sú potrebné na to, aby skutok nemohol byť zamenený s iným. Jednotlivé skutkové ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 9Sžsk/10/2017 Identifikačné číslo spisu: 8016200093 Dátum vydania rozhodnutia: 28.11.2018 Meno a priezvisko: Mgr. Viliam Pohančeník Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2018:8016200093.1 ROZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Mgr. Viliama Pohančeníka a členiek senátu JUDr. Ju
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Z ustanovenia § 8 ods. 1 zákona o bytoch je zrejmé, že jednou z podmienok nevyhnutných na to, aby správca mohol vykonávať svoju činnosť v zmysle príslušných zákonných ustanovení je to, aby mal v predmete podnikania uvedenú správu a údržbu bytového fondu“. Žalobca preto správne požiadal príslušný správny orgán o vydanie živnostenského listu na tento predmet podnikania, bez ktorého by nemohol naďalej vykonávať činnosť správcu. Žiadne zákonné ustanovenie pritom tento pojem „správa a údržba bytového fondu“ nedefinuje a nie je ani uvedený v prílohách živnostenského zákona vymedzujúcich živnosti rem ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Igora Belka a z členov JUDr. Zdenky Reisenauerovej a JUDr. Aleny Poláčkovej PhD., v právnej veci žalobcu: E. M. B., s. r. o., M. N., B., právne zastúpeného JUDr. P. M., advokátom v B., D., proti žalovanému: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, P., B., o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. OŽP/2007/579
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Pred účinnosťou zákona č. 274/2009 Z.z. bolo poľovnícke združenie občianskym združením, registrovaným na výkon práva poľovníctva, na ktoré sa vzťahovali ustanovenia zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov. Podľa § 15 ods. 1 zákona č. 83/1990 Zb. bola stanovená možnosť súdnej ochrany člena združenia tým spôsobom, že člen združenia je oprávnený požiadať okresný súd v určenej lehote o preskúmanie nezákonného alebo stanovám odporujúceho rozhodnutia orgánu združenia. V uvedenom ustanovení bola teda upravená možnosť súdnej preskúmateľnosti rozhodnutia okresným súdom. ... V súvislosti s prij ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 10Sžr/157/2011 Slovenskej republiky UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: P. D., bytom T., zastúpený JUDr. J. H., advokátom, AK so sídlom v P. v zastúpení JUDr. K. M., advokátom, AK so sídlom v B., proti žalovanému: Poľovnícke združenie vlastníkov pozemkov „H.“, S., o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. 2/2011 zo dňa 10. feb
Právna oblasť: Ústavné právo

Právna veta: Podľa čl. 12 ods. 1, 2 a 4 Ústavy Slovenskej republiky ľudia sú slobodní a rovní v dôstojnosti i v právach. Základné práva a slobody sú neodňateľné, nescudziteľné, nepremlčateľné a nezrušiteľné. Základné práva a slobody sa zaručujú na území Slovenskej republiky všetkým bez ohľadu na pohlavie, rasu, farbu pleti, jazyk, vieru a náboženstvo, politické, či iné zmýšľanie, národný alebo sociálny pôvod, príslušnosť k národnosti alebo etnickej skupine, majetok, rod alebo iné postavenie. Nikoho nemožno z týchto dôvodov poškodzovať, zvýhodňovať alebo znevýhodňovať. Nikomu nesmie byť spôsobená ujma na pr ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 6SŽo/104/2007 Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Jozefa Hargaša a členov senátu JUDr. Ľuboša Szigetiho a JUDr. Jaroslavy Fúrovej v právnej veci žalobcu S. J., nar. X, bytom v M., D. č. X., právne zastúpeného JUDr. A. K., advokátom, so sídlom v H., L. č. X., proti žalovanému Krajskému riaditeľstvu Policajného zboru v Prešove, odbor poriadkovej polície, Štúrova č. 7, Prešov,
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Hoci ustanovenie § 717 Občianskeho zákonníka predpokladá, že prenajímateľom obytných miestností v zariadeniach, určených na trvalé bývanie sú právnické osoby, je pre posúdenie nároku žalobcu na poskytnutie príspevku na bývanie rozhodujúce vymedzenie pojmu „zariadenie, určené na trvalé bývanie“, ak žalobca býval v byte spoločne so svojou matkou a neuzavrel dohodu o užívaní obytnej miestnosti v zariadení, určenom na trvalé bývanie, ale dohodu u užívaní jednej miestnosti v byte svojej matky. Za týchto okolností nepostačuje pre vznik nároku na príspevok na bývanie ani skutočnosť, že žalobca prípad ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky 7Sžso/ 8/2007 R O Z S U D O K V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Eleny Závadskej a členiek senátu JUDr. Aleny Poláčkovej, PhD. a JUDr. Marianny Reiffovej, v právnej veci žalobcu B. G., bytom v B., M.ul. č. X, proti žalovanému Ú. P., S. R. so sídlom v B., pracovisko v B.,, Z. č. X, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia o sociálnej pomoci, na odvolanie žalobcu proti rozsudku Kr
MENU