Nájdené rozsudky pre výraz: preskúmanie zákonnosti rozhodnutia

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 21361

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

1550 dokumentov
42456 dokumentov
69 dokumentov
25 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna oblasť: Daňové právo

Právna veta: Skutočnosti vymedzené v § 49 ods. 2 písm. a/ a v § 51 ods. 1 písm. a/ zákona č. 222/2004 Z.z. tvoria dôkazné bremeno daňového subjektu. Z uvedených ustanovení nemožno vyvodiť dôkazné bremeno žalobcu na právne vzťahy týkajúce sa jeho dodávateľa a dodávateľových subdodávateľov. Tieto skutočnosti nemôžu tvoriť dôkazné bremeno daňového subjektu a ani nemôže z týchto skutočností daňový subjekt znášať dôkaznú núdzu. V tejto súvislosti možno poukázať na rozsudok Súdneho dvora Európskej únie v spojených prípadoch C -354/03 ( Optigen ), C-355/03 (Ful crum Elektronic s) a C-484/03 ( Bond Ho us e), kde s ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
3 Sžf 1/2011 Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky , v senáte zloženom z predsedu senátu JUD r. Ivana Rumanu a členiek senátu JUDr. Jany Zemkovej PhD. a JUDr. Gabriely Gerdovej, v právnej veci žalobc u : I. C. , s.r.o., so sídlom v , R. IČO : X. , právne zastúpeného JUDr. J.B., s.r.o., so sídlom v B. , proti žalovanému Daňovému riaditeľstvu Slovenskej republiky, so s ídlom v Banskej Bystri
Merito veci § 48 ods. 5 zákona č. 511/1992 Zb.
Najvyšší súd 3 Sž f 1/2010 Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Ivana Rumanu a členiek senátu JUDr . Jany Zemkovej , PhD. a JUDr. Gabriely Gerdovej , v právnej veci žalob kyne : I. G. , bytom v P. , právne za stúpen ej: JUDr. E. K. , advokátom v K. , proti žalovanému: Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky , so sídlom v Banskej Bystrici, Nová ulica č. 13 , o p
Merito veci Vkladové konanie.
Kľúčové slová: správa katastra vkladové konanierozhodovanie o vklade
R 63/2007
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Vkladové konanie predstavuje rozhodovací procesný postup, pri ktorom správa katastra, ako správny orgán, na základe predložených písomných podkladov posudzuje komplexne skutkové a právne skutočnosti (podmienky vkladu podľa § 31 ods. 1, 2 katastrálneho zákona a § 36b ods. 2 vyhlášky č. 79/1996 Z. z.), ktoré by mohli mať vplyv na povolenie vkladu. Výsledkom tohto rozhodovacieho postupu je rozhodnutie o povolení vkladu alebo rozhodnutie o zamietnutí návrhu na vklad.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Evy Babiakovej, CSc. a členov senátu JUDr. Ľuboša Szigetiho a JUDr. Valérie Mihalčinovej, v právnej veci navrhovateľa: P, s.r.o. zastúpeného advokátom JUDr. D. R., proti odporcovi: S. K., za účasti I. H., o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia odporcu sp. zn. V 360/2007 zo dňa 21. marca 2007, o odvolaní navrhovateľa proti rozsudku Kr
Merito veci DPH, rozloženie dôkazného bremena
Najvyšší súd 6Sžf/10/2012 Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Jozefa Hargaša a členiek senátu JUDr. Zdenky Reisenauerovej a JUDr. Aleny Adamcovej v právnej veci žalobcu: A., s.r.o., so sídlom O. c. X., K., IČO: X., právne zastúpeného
Merito veci DPH, neunesenie dôkazného bremena v daňovom konaní
Najvyšší súd 5Sžf/63/2011 Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Baricovej a členiek senátu JUDr. Jarmily Urbancovej a JUDr. Eleny Krajčovičovej, v právnej veci žalobkyne obchodnej spoločnosti DANEX TRANS, s. r. o., so sídlom
Merito veci daň z pridanej hodnoty - dokazovanie
Najvyšší súd Slovenskej republiky 5Sžf/97/2009 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky ako súd odvolací v senáte zloženom z predsedu senátu Ing. JUDr. Miroslava Gavalca a členov senátu JUDr. Igora Belka a JUDr. Eleny Berthotyovej, PhD., v právnej veci žalobcu: R., s.r.o., so sídlom R.,
Merito veci Príslušní PZ SR: § 192 ods. 1 písm. e/ zákona č. 73/1998 Z. z.
Najvyšší súd Slovenskej republiky 1Sžo/33/2008 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Igora Belka a z členov JUDr. Zdenky Reisenauerovej a JUDr. Jany Henčekovej v právnej veci žalobcu: mjr. Mgr. Š., bytom B., zastúpeného advokátkou JUDr. Z., M., proti žalovanému: Ministerstvo vnú
Merito veci služobný pomer policajta podľa § 192 ods. 1 písm.e/ zákona č. 73/1998 Z.z. o štátnej službe
Najvyšší súd 8Sžo/547/2009 Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Evy Babiakovej, CSc. a členiek senátu JUDr. Zuzany Ďurišovej a JUDr. Aleny Adamcovej, v právnej veci žalobcu : J. T., bytom ul. M. Č. č. 92/3, K., zast. JUDr.
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: I. Výrok rozhodnutia o postihu za iný správny delikt musí obsahovať popis skutku s uvedením miesta, času a spôsobu jeho spáchania, poprípade i evidencie iných skutočností, ktoré sú potrebné k tomu, aby nemohol byť zamenený s iným. Ak správny orgán neuvedie tieto náležitosti do výroku svojho rozhodnutia, poruší ustanovenie § 47 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v platnom znení. II. Pri súbehu viacerých správnych deliktov (viacčinný súbeh) je potrebné použiť „analogiae legis “ tzv. absorpčnú zásadu. Za viaceré delikty správny orgán uloží sankciu podľa ustanovení vzťahujúcich sa ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Evy Babiakovej CSc. a členov senátu JUDr. Ľuboša Szigetiho a JUDr. Eleny Berthotyovej, Phd. v právnej veci žalobcu: S.R. Z., právne zastúpeného JUDr. R. M., proti žalovanému: SIŽP, ÚI – útvar inšpekcie ochrany prírody a krajiny, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. 3397001306/613-06 zo dňa 2.októbra 2006, o odvolaní ža
Merito veci o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia
Najvyšší súd 10Sža/4/2012 Slovenskej republiky UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa: K. K., narodeného X., štátneho príslušníka Afgánskej islamskej republiky (Afganistanu), aktuálne s miestom pobytu T., zastúpeného Mgr. J. V., advokátkou, AK so sídlom v B., proti odporcovi: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky - Migračný úrad, Pivonk
MENU