Nájdené rozsudky pre výraz: preskúmanie zákonnosti rozhodnutia

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 18589

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

1469 dokumentov
35859 dokumentov
69 dokumentov
24 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Meritum Právomoc súdu
Právna veta: Proces posudzovania a schvaľovania privatizačného projektu je rozhodovaním iba o právnych pomeroch organizácie pri riadení jej hospodárskej činnosti; na postup príslušných orgánov štátnej správy (zakladateľa, ministerstva pre správu a privatizáciu národného majetku, vlády) sa správny poriadok (zák. č. 71/1967) nevzťahuje a rozhodnutia nimi vydané nepodliehajú súdnemu preskúmaniu.

Úryvok z textu:
Žalobca žiadal preskúmanie zákonnosti rozhodnutia Ministerstva pre správu a privatizáciu národného majetku Slovenskej republiky z 5. 2. 1992, ktorým nebol schválený žalobcom spracovaný konkurenčný privatizačný projekt. Návrh odôvodnil tým, že jeho konkurenčný privatizačný projekt bol prijatý branžovou komisiou a riadiacou privatizačnou komisiou Ministerstva hospodárstva SR a odporučený na schválenie spolu so základným privatizačným projektom formou verejnej súťaže. Súčasne tvrdil, že žalovaný po
Meritum Vlastníctvo
Právna veta: Potvrdenie návrhu zoznamu prevádzkových jednotiek ponúknutých na predaj na verejnej dražbe nie je rozhodnutím správneho orgánu, ktoré podlieha súdnemu preskúmaniu. Návrh na určenie neplatnosti dražby treba posúdiť ako návrh na začatie konania podľa § 80 písm. c) O. s. p..

Úryvok z textu:
(Uznesenie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z 18. 11. 1992, 3 Sž 17/92.) Žalobou podanou Mestskému súdu v Bratislave žalobca žiadal určiť, že právny úkon dražby prevádzkovej jednotky, ktorá sa konala 5. apríla 1992, je neplatný. Súčasne žiadal určiť, že na žalovaného v druhom rade neprešlo vlastníctvo k vydraženej prevádzkovej jednotke. Žalobca v žalobe poukázal najmä na to, že žalovaný v prvom rade zaradil uvedenú prevádzkovú jednotku do dražby napriek tomu, že k jej zaradeniu do dražby n
Právna veta: Prejednanie priestupku v neprítomnosti obvineného, hoci bol riadne na ústne pojednávanie predvolaný, nemožno považovať za porušenie práva obvineného na obhajobu v zmysle § 73 ods. 2 zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch a nie je samo osebe dôvodom pre zrušenie rozhodnutia o priestupku súdom.

Úryvok z textu:
Žalobca žalobou podanou na súde dňa 4. februára 1994 sa domáhal preskúmania zákonnosti rozhodnutia Oddelenia správneho konania Východ K. z 13. decembra 1993, ktorým bolo zamietnuté jeho odvolanie a potvrdené rozhodnutie Oddelenia správneho konania, Správy dopravnej polície v K. z 27. októbra 1993. Týmto rozhodnutím bol uznaný vinným zo spáchania priestupku proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky podlá § 22 ods. 1 písm. b/ zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v platnom znení a bola m
Právna veta: Rozhodnutie orgánu cirkvi - Generálneho biskupského úradu v Bratislave evanjelickej cirkvi a. v., ktorým žalobcovia boli vylúčení z evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku, nie je rozhodnutím vydaným v oblasti verejnej správy, ani rozhodnutím správneho orgánu, preto súdnemu preskúmavaniu nepodlieha.

Úryvok z textu:
Žalobcovia v 1.) a 2.) rade žalobou z 28. marca 1994 podanú na súde dňa 7. 4. 1994 sa domáhali proti žalovanému preskúmania zákonnosti rozhodnutia žalovaného z 2. 3.1994, číslo 37, ktorým obaja žalobcovia boli vylúčení z Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku. Žalobcovia príslušnosť súdu v tejto veci vyvodzujú z ustanovenia § 246 ods. 2 písm. d) O.s.p. v znení novely č. 46/1994 Zb. Žalovaný vo svojom stanovisku k podanej žalobe uviedol, že so zreteľom na ustanovenie článkov 24
Právna veta: Vyrozumenie podávateľa podnetu o tom, že správny orgán nezistil dôvody pre zrušenie rozhodnutia mimo odvolacieho konania podľa § 65 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (Správny poriadok), je len oznámením, ktoré nepodlieha preskúmaniu súdom v správnom súdnictve.

Úryvok z textu:
Žalobou podanou na Najvyšší súd SR 6. septembra 1994 sa žalob- kyňa domáhala preskúmania rozhodnutia z 25. júla 1994 pod » č. 3625/94, ktorým žalovaný zaujal stanovisko k jej návrhu na preskúmanie právoplatného rozhodnutia Colnice z 5. apríla 1994 pod č. Tr 01-0258/93 v mimoodvolacom konaní a oznámil dôvody, pre ktoré jej návrhu na jeho zmenu alebo zrušenie nevyhovel. Žalovaný sa k podanej žalobe nevyjadril. Najvyšší súd Slovenskej republiky, konajúc podlá piatej časti O.s.p., konanie vo veci
Právna veta: Rozhodnutie o odvolaní znalca podľa § 20 zákona č. 36/1967 Zb. o znalcoch a tlmočníkoch nepodlieha preskúmaniu súdom podľa piatej časti Občianskeho súdneho poriadku.

Úryvok z textu:
Žalobca včas podanou žalobou sa domáhal zrušenia rozhodnutia predsedníčky Mestského súdu v B. z 28. decembra 1993, ktorým bol odvolaný z funkcie znalca z odborov cestná doprava a strojárenstvo. Poukázal na to, že neboli splnené podmienky na jeho odvolanie z funkcie znalca ustanovené v § 20 písm. c/ zákona č. 36/1967 Zb. o znalcoch a tlmočníkoch. Žalobca príslušnosť súdu na preskúmanie zákonnosti rozhodnutia vyvodzoval z ustanovenia § 247 O.s.p., lebo bol napadnutým rozhodnutím ukrátený na svoji
Právna veta: Článok 127 Ústavy Slovenskej republiky na konanie pred ústavným súdom vyžaduje, aby individuálnym správnym aktom (rozhodnutím orgánu štátnej správy alebo orgánu územnej samosprávy) bolo priamo porušené konkrétne základné právo alebo sloboda občana, ktorého ochrany sa domáha. To si však vyžaduje, aby predmet administratívneho konania bol vecne zhodný s porušením základného práva (slobody), ochrany ktorého sa sťažovateľ domáha. Musí ísť preto o rozhodnutie takého orgánu štátnej správy (územnej samosprávy) uvedeného v ústavnej sťažnosti, ktorý napadnutým rozhodnutím môže porušiť namietané základn ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Ústavný súd Slovenskej republiky odmietol ústavnú sťažnosť fyzickej osoby ako zjavne neopodstatnenú. Z o d ô v o d n e n i a : Ústavnému súdu Slovenskej republiky v Košiciach (ďalej len "ústavný súd") bol 11. augusta 1995 doručený návrh, v ktorom jeho pisateľka žiadala "o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia MF SR o pozastavení činnosti Sporofondu PSIS". Poukazuje v ňom na to, že takýto postup Ministerstva financií Slovenskej republiky (ďalej len "ministerstvo") považuje za nespravodlivý, pr
Právna veta: Súd rozhodnutie správneho orgánu podľa ustanovenia § 250j ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku ako nepreskúmateľné zruší, ak rozhodnutie nie je náležíte odôvodnené (§ 47 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb..) Keďže podľa § 250i ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku je pre súd rozhodujúci skutkový stav, ktorý bol v čase vydania žalobcu napadnutého rozhodnutia a dokazovanie sa nevykonáva, nemôže súd prihliadnuť na vyjadrenie žalovaného k žalobe, v ktorom upresňuje žalobcom porušené právne predpisy.

Úryvok z textu:
Žalobou podanou na Mestskom súde v Bratislave žiadal žalobca o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného správneho orgánu zo 14. februára 1995 a prvostupňového rozhodnutia Inšpektorátu v B.B. z 30. júna 1994, o uložení pokuty žalobcovi za porušenie § 10, § 3 písm. b/ zákona č. 32/1992 Zb. o Slovenskej obchodnej inšpekcii. Žalobca namietal, že žalovaný žiadnym spôsobom nepreukázal a ne- dokumentoval, že žalobca porušil určené podmienky skladovania kovových zárubní, t.j. neskúmal, či a aká kon
Kľúčové slová: informačné povinnosti ochrana spotrebiteľa
R 26/1996
Právna veta: Za nesplnenie informačných povinností, ktoré musí zabezpečiť podľa § 9, § 10 a § 11 zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa predávajúci, nemožno uložiť pokutu dovozcovi ani dodávateľovi.

Úryvok z textu:
Včas podanou žalobou sa žalobca domáhal preskúmania zákonnosti rozhodnutia žalovaného zo 14. februára 1995. Týmto rozhodnutím žalovaný správny orgán zamietol odvolanie žalobcu a potvrdil rozhodnutie Slovenskej obchodnej inšpekcie, Inšpektorátu v B.B. z 13. júna 1994. Žalobca v žalobe namietal, že žalovaný správny orgán pri rozhodovaní vychádzal z nedostatočne zisteného skutkového stavu veci. Okrem toho namietal nesprávnu právnu kvalifikáciu ich konania, ktoré bolo nedôvodné postihnuté sankciou.
Právna veta: V každej priestupkovej veci, pokiaľ rozhodnutie o priestupku podlieha súdnemu preskúmavaniu podľa § 246 ods. 3 Občianskeho súdneho poriadku, je vecne príslušný na konanie okresný (obvodný) súd. Pri preskúmavaní rozhodnutí o colných priestupkoch je vecne a miestne príslušný na konanie Obvodný súd Bratislava 2.* Poznámka: */ Miestna príslušnosť súdu je určená podľa terajšieho sídla Ústrednej colnej správny Slovenskej republiky

Úryvok z textu:
Žalobca žalobou podanou na Krajskom súde v Bratislave dňa 26. apríla 1995 sa domáhal preskúmania zákonnosti rozhodnutia žalovaného zo dňa 11. apríla 1995, ktorým bolo zamietnuté odvolanie žalobcu a potvrdené rozhodnutie Colnice N. z 27. februára 1995. Prvostupňovým rozhodnutím bolo žalobcovi podľa § 18 ods. 1 písm. b/ zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v platnom znení uložené ochranné opatrenie - zhabanie motorového vozidla zn. MAZDA 626. Uznesením z 30. júna 1995, č.k. 24 S 130/95, Krajský
MENU