Nájdené rozsudky pre výraz: preskúmanie zákonnosti rozhodnutia

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 18589

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

1479 dokumentov
35859 dokumentov
69 dokumentov
24 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Aj rozhodnutia, ktorých vydanie závisí od posúdenia technického stavu veci (pri ktorých ide o odborné technické hľadiská), musia byť vydané v rámci procesu, v ktorom boli zachované základné pravidlá správneho konania. Či tieto skutočne boli aj zachované, sa dá zistiť až v konaní o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia a postupu správneho orgánu.

Úryvok z textu:
Napadnutým uznesením krajský súd zastavil konanie o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia zo dňa 29. júla 2004, rozhodnutia žalovanej zo dňa 29.7.2004 a rozhodnutia žalovanej zo dňa 24. septembra 2004 a súčasne rozhodol, že žalobcovi sa náhrada trov konania nepriznáva. V odôvodnení uviedol, že napadnuté rozhodnutia a postup správnych orgánov prejednal podľa § 247 ods. 1 OSP a po preskúmaní veci dospel k záveru, že riešenie otázky výmazu dizajnu, problematiky, či technické riešenie podľa úžitkov
Kľúčové slová: preskúmanie zákonnosti rozhodnutia podľa § 247 OSPpersonálny rozkaz
R 129/1999
Právna veta: Personálny rozkaz ministra vnútra Slovenskej republiky na zabezpečenie realizácie zákona č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície nepodlieha preskúmaniu zákonnosti v správnom súdnictve, lebo má charakter rezortnej normy. Povahu rozhodnutia o práve fyzickej osoby majú personálne rozkazy vydávané na jeho základe.

Úryvok z textu:
Podanou žalobou sa žalobca domáhal zrušenia opatrenia žalovaného a zaviazať žalovaného vydať nové opatrenie v súlade so zákonom č. 73/1998 Z. z. a fakticky vykonávanou prácou žalobcu, teda zaradiť ho do 8. platovej triedy, a to so spätnou účinnosťou od 1. apríla 1998 do 15 dní od právoplatnosti vydaného rozsudku a doplatiť mu rozdiel medzi platovými triedami. Najvyšší súd Slovenskej republiky uznesením konanie zastavil. Z odôvodnenia: Najvyšší súd Slovenskej republiky príslušný podlá § 246 od
Právna veta: Podľa § 19 ods. 1 zákona č. 634/1992 zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o ochrane spotrebiteľa), s výnimkou prípadov, keď je na vykonanie opravy určená iná osoba, je predávajúci povinný prijať reklamáciu v ktorejkoľvek prevádzkarni, v ktorej je prijatie reklamácie možné s ohľadom na sortiment predávaného tovaru alebo poskytovaných služieb, prípadne aj na mieste, odkiaľ riadi svoj podnik.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 1Sžo 153/2007 Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Igora Belka a členov senátu JUDr. Eleny Berthotyovej, PhD. a JUDr. Zdenky Reisenauerovej, v právnej veci žalobcu: K., a. s., B., zastúpenej advokátom JUDr. J. H.,, B., proti žalovanému: S.O.I., Ú. I. S.O.I. so sídlom v B., , o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. P/0094/1/2005 zo dňa 2. decembra 2005 na odvola
Meritum o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Tatiany Aschenbrennerovej a členov senátu JUDr. Anny Elexovej a JUDr. Ing. Miroslava Gavalca v právnej veci žalobcu M., s.r.o., R. č. 66, B., zastúpeného JUDr. D. I., advokátom, N. č. 2, B., proti žalovanému Daňovému riaditeľstvu Slovenskej republiky, Nová ulica, č. 13, Banská Bystrica, v konaní o preskúm
Meritum preskúmanie zákonnosti rozhodnutia
Najvyšší súd 7Sžso/45/2008 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa L. I., bytom v Š., Š. ul. č. X., proti odporkyni Sociálnej poisťovni v Bratislave, Ul. 29. augusta č. 8, o preskúmanie rozhodnutia odporkyne z 10. mája 2006, č. X., o odvolaní navrhovateľa proti uzneseniu Krajského súdu v Nitre z 13. novembra 2007, č.k. 29 S/68/2007-20, takto r o z h o d o l : Najvyšší súd Slovenskej republiky uznesenie Krajského súdu v N
Právna veta: Účelové komunikácie sa delia na verejné a neverejné. Neverejné účelové komunikácie sa pritom nachádzajú v uzavretých priestoroch a objektoch. Ostatné účelové komunikácie sú verejné, až kým nie sú vyhlásené za neverejné (pozri ustanovenie § 22 ods. 3/ cestného zákona). Príslušná komunikácia za neverejnú účelovú komunikáciu nebola nikdy vyhlásená. V prípade, ak by daná komunikácia nemala charakter účelovej komunikácie (resp. inej z vyššie uvedených pozemných komunikácií), pohyb osôb a vozidiel na nej by nemohol byť regulovaný dopravnou značkou, pretože toto je možné iba na niektorej z poz ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Evy Babiakovej CSc. a členov JUDr. Ľuboša Szigetiho a JUDr. Eleny Berthotyovej Phd. v právnej veci žalobkyne: M. V., zastúpenej JUDr. J. H., , proti žalovanému: KSÚ v B., za účasti: PaedDr. P. Z., manželka JUDr. A. Z. a Ing. K. Š. zastúpení advokátom JUDr. P. C., o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného č.p.: A-1577/2006-HVR zo
Meritum o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: I., s.r.o., so sídlom T. 10/B, B., zastúpeného Mgr. P. V., advokátom so sídlom Č. 305, S., proti žalovanému: Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky, so sídlom Nová ulica 13, Banská Bystrica, v konaní o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia a postupu žalovaného č. I/222/15033- 90823/2007/991050-r zo dňa 17.1.2008 takto r o z h o d o l : Najvyšší súd Slovenskej republiky vec p
Meritum preskúmanie zákonnosti rozhodnutia
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu B., zastúpeného súdom ustanoveným právnym zástupcom J. proti žalovanému M., v konaní o preskúmanie rozhodnutí žalovaného, o dovolaní žalobcu proti uzneseniu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky č. k. 2Sžo 146/2007-58 z 28.03.2008 takto r o z h o d o l : Najvyšší súd konanie o dovolaní z a s t a v u j e . O d ô v o d n e n i e Žalobca podal dovolanie proti uzneseniu najv
Meritum preskúmanie zákonnosti rozhodnutia
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: R. S., zastúpeného advokátom JUDr. M. T., proti žalovanému: KR PZ, KDI, OBCPaDI, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutí žalovaného zo dňa 11. januára 2006, č. p.: KRP-P-290/DI-SK- 2005 a č. p.: KRP-P-293/DI-SK-2005, o odvolaní žalobcu proti uzneseniu Krajského súdu v Bratislave zo dňa 6. februára 2007, č. k. 2 S 341/2006-87, 2 S 22/2007-87, takto r o z h o d o l : Najvyšší súd
Meritum o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Igora Belka a členov senátu JUDr. Aleny Poláčkovej, PhD a JUDr. Zdenky Reisenauerovej, v právnej veci žalobcu: Ing. O.K., bytom K., R., zastúpený advokátom JUDr. P. H., Advokátska kancelária v R., R., proti žalovanému: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny R., J., R., o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalované
MENU