Nájdené rozsudky pre výraz: preskúmavacie konanie

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 183

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

17 dokumentov
317 dokumentov
7 dokumentov
4 dokumenty
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna oblasť: Daňové právo

Právna veta: Zo žiadneho ustanovenia práva hmotného ani procesného nevyplýva, že by žalobca musel uplatniť námietku premlčania v určitom štádiu konania a z povahy námietky premlčania vymedzenej hmotným právom (§ 69 zákona o správe daní) vyplýva, že ju až do právoplatného môže povinný skončenia subjekt veci, čo uplatniť nevylučuje v ktoromkoľvek ani jej štádiu uplatnenie konania v súdnom preskúmavacom konaní.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 5Sžf/34/2010 Slovenskej republiky UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu A. U., bytom S., zastúpený JUDr. B. S., advokátom so sídlom v B. proti žalovanému Daňovému úradu Senec, Mierové námestie 17, Senec, v konaní o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. 609/230/26-2495/08/Horv zo dňa 23. januára 2008, na odvolanie žalobcu pro
Kľúčové slová: Protest prokurátora
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Protest prokurátora je právnym prostriedkom, ktorým vykonáva prokurátor dozor nad dodržiavaním zákonov a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov orgánmi verejnej správy. Podaním protestu prokurátora vzniká právny vzťah medzi správnym orgánom a prokurátorom. Jeho základným obsahom je právo prokurátora žiadať vybavenie protestu a povinnosť správneho orgánu rozhodnúť o proteste prokurátora. Od podania protestu až do vydania rozhodnutia o proteste nevzniká právny vzťah medzi účastníkmi konania a konajúcim správnym orgánom, ani medzi účastníkmi konania a prokurátorom, keď podanie protestu ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 10Sžrk/17/2018 Identifikačné číslo spisu: 4016200157 Dátum vydania rozhodnutia: 30.04.2019 Meno a priezvisko: JUDr. Jana Hatalová Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2019:4016200157.1 ROZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Hatalovej, PhD. a z členov sen
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Inštitút protestu prokurátora ako mimoriadny opravný prostriedok slúži predovšetkým na odstraňovanie nezákonnosti rozhodnutí a postupu orgánov verejnej správy na odstraňovanie nesúladu medzi ustanoveniami zákona a určitým rozhodnutím. Podaním protestu prokurátora vzniká právny vzťah medzi správnym orgánom a prokurátorom. Základným obsahom tohto vzťahu je právo prokurátora žiadať vybavenie protestu (zrušiť právoplatné rozhodnutie alebo ho nahradiť novým, ktoré bude v súlade so zákonom a ostanými všeobecne záväznými právnymi predpismi) a povinnosť správneho orgánu rozhodnúť o proteste prokurát ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Zdenky Reisenauerovej a členov senátu JUDr. Jozefa Hargaša a JUDr. Jaroslavy Fúrovej , v právnej veci žalob cu : Ing. J., bytom N. , zastúpen ý advokát om JUDr. M. , Advokátska kancelária , S., proti žalovanému : Katastrálny úrad v Bratislave , Chlumeckého č. 2, Bratislava, za účasti: Ing. J. a M. , O. , zastúpení a dvokátom JUDr. O.
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: V priebehu celého správneho konania má účastník pritom možnosť predkladať a označovať dôkazy a rovnako Sociálna poisťovňa je povinná v každom štádiu správneho konania zabezpečovať dôkazy, ktoré sú v prospech, ale i neprospech účastníka správneho konania (§ 195, 196, 216 zákona o sociálnom poistení). Z možnosti doplňovania dokazovania v každom štádiu správneho konania súd vyvodil, že nie je možné uprieť účastníkovi správneho konania, o právach a povinnostiach, ktorého sa koná, právo disponovať s jeho návrhom, teda rozmyslieť si v konkrétnom štádiu správneho konania,či vzhľadom k vykonaným a pr ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky 7 So/9/2007 R O Z S U D O K V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky JUDr. Idy Hanzelovej a členiek senátu JUDr. Marianny Reiffovej a JUDr. Aleny Poláčkovej, PhD., v právnej veci navrhovateľky P. T., bytom N., proti odporkyni Sociálnej poisťovni, ústrediu v Bratislave, Ul. 29. augusta č. 8, o predčasný starobný dôchodok, na odvolanie odporkyne proti rozsudku Krajského súdu v Trenčíne z 2. novembr
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Pokiaľ sa žalobca v konaní pred správnym orgánom bránil okrem iného i tým, že vyvíjal maximálne úsilie a napriek tomu systém financovania a s ním spojené legislatívne pozadie mu neumožňovali v reálnom čase zabezpečiť efektívne a účinné opatrenia, tak sú to určité dôvody, ktoré však bolo možné zohľadniť z hľadiska správneho uváženia v rozhodovacej činnosti správneho orgánu pri výške uloženej sankcie, avšak nemôžu byť z hľadiska zákonnej úpravy (§ 28 ods. 3, § 64 písm. c/ v spojení s § 65 ods. 1 zák. č. 326/2005 Z. z. o lesoch) dôvodom pre absolútne zbavenie sa zodpovednosti žalobcu za prí ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 2Sžp/21/2011 Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Eleny Kováčovej a členov senátu JUDr. Jozefa Milučkého a JUDr. Aleny Poláčkovej, PhD., v právnej veci žalobcu: Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky, Tajovského 28B, Banská
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Územné konanie musí vždy predchádzať stavebnému konaniu, pokiaľ nebude rozhodnuté, že obe tieto konania budú spojené. Územné konanie vykonáva príslušný stavebný úrad, s ktorým potom budú účastníci v styku pri povoľovaní a schvaľovaní stavby. Pre účastníkov budúcej stavby je dôležité, že schválená územnoplánovacia dokumentácia je vždy záväzným alebo smerným podkladom nielen pre územné rozhodnutie, ale aj pre vypracovanie dokumentácie stavieb a stavebné povolenie. Aj to keď stavebný zákon priamo nerieši, bez územného rozhodnutia nie je možné vydať stavebné povolenie. Ak bola podaná žiadosť o sta ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne obchodnej spoločnosti S., a.s., so sídlom v Ž., N. 2, zast. M. B., advokátom so sídlom v B., proti žalovanému Krajskému stavebnému úradu v Žiline, zastúpenému JUDr. R., advokátom so sídlom v B., za účasti vedľajšieho účastníka obchodnej spoločnosti A., s.r.o., so sídlom B., zastúpenej Advokátskou kanceláriou L. - advokátska kancelária spol. s r.o. so sídlom v B., o preskúmani
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Ustanovenie § 42 ods. 3 O.s.p. stanovuje tzv. všeobecné náležitosti, ktoré musí spĺňať podanie adresované súdu. Popri týchto všeobecných náležitostiach musia byť pri určitých typoch podaní kumulatívne splnené aj iné náležitosti uložené osobitným ustanovením. Všeobecné náležitosti podania sú označenie súdu, ktorému je podanie určené, z podania musí byť zrejmé, kto ho robí (týka sa to nielen stanovenia procesnej strany, ale ide tu aj o vyjadrenie toho, že súd neprihliada na anonymné podania), ďalej musí byť z podania zrejmé, akej veci sa podanie týka, čo sa podaním sleduje (ak je podanie obsahov ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 3 Sžo/ 214 /2010 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slov enske j republiky v právnej veci navrhovateľa : V. N. , bytom N. , zastúpen ý: Ing. I. V. , bytom G. , proti odporcovi : Obvodný pozemkový úrad B. , Trenčianska č. 55, B. , za účasti: 1/ Slovenský pozemkový fond, Búdková č. 36, B. , 2/ Ing. P. Č. , CSc. , M. , 3/ D. , a.s., K. , 4/ H. , s.r.o., H. , 5/ A. C. , s.r.o., K. , 6/ B.I. , a.s., K.K. , v konaní o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia odporc
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Ak už dané subjektívne práva boli uplatnené, nemožno ani v dôsledku uplynutia času bez ďalšieho zastaviť správne súdne konanie a odmietnuť súdnu ochranu, pretože jej primárny obsah založený na možnosti zrušenia nezákonného rozhodnutia alebo opatrenia sa tým dostáva do sekundárnej podoby, ktorej podstatou je vytvorenie základu pre náhradu škody podľa zákona č. 514/2003 Z. z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci a o zmene niektorých zákonov.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 10Sžk/1/2019 Identifikačné číslo spisu: 1015201844 Dátum vydania rozhodnutia: 27.03.2019 Meno a priezvisko: JUDr. Jana Hatalová Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2019:1015201844.2 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky ako kasačný súd, v právnej veci žalobcu (sťažovateľa): Lesoochranárske zoskupenie
Právna oblasť: Daňové právo

Právna veta: Prerušením kontroly síce nedochádza k predlžovaniu legálne vymedzeného času na výkon daňovej kontroly, ale absolútny čas trvania daňovej kontroly nepochybne narastá. Za týchto okolností je potom nevyhnutné ustáliť, či na prerušenie daňovej kontroly existoval relevantný dôvod.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 10Sžfk/7/2018 Identifikačné číslo spisu: 7016201007 Dátum vydania rozhodnutia: 27.03.2019 Meno a priezvisko: JUDr. Zuzana Ďurišová Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2019:7016201007.1 ROZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Zuzany Ďurišovej a členiek senátu JUDr. J
MENU