SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Nepoužívajte súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale iba jednu z týchto podmienok.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Spisová značka:
R značka:
Dátum:
od:
do:
Kategória:
Merito veci:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1154048
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 64350
USSR: 35490
NSČR: 123782
NSSČR: 66843
USČR: 79798
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 424268
Krajské súdy (ČR): 43628
Posledná aktualizácia
26.05.2020 23:07

Nájdené rozsudky pre výraz: preskúmavanie rozhodnutí správnych orgánov súdom


Približný počet výsledkov: 27 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: preskúmavanie rozhodnutí správnych orgánov súdom
  • preskumavanie nájdené 8733 krát v 6141 dokumentoch
  • rozhodnutie nájdené 1116196 krát v 63409 dokumentoch
  • spravny nájdené 429087 krát v 43424 dokumentoch
  • organ nájdené 293986 krát v 29014 dokumentoch
  • sud nájdené 1455499 krát v 64047 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Ústavný súd Slovenskej republiky 7 dokumentov
Krajské súdy SR 11 dokumentov


Právna veta: Jednou zo zložiek verejnej správy je aj záujmová samospráva. Medzi záujmovú samosprávu patria najmä rôzne stavovské organizácie, pričom tento okruh nie je definitívny. V podmienkach poľovníckeho združenia možno hovoriť o záujmovej samospráve sui generis, keď členov spája záujem na výkone práva poľovníctva, ktoré je vykonávané vo verejnom záujme, člen poľovníckeho združenia musí byť štátnym občanom Slovenskej republiky, s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky a musí byť držiteľom platného poľovného lístka, prípadne môže ísť o vlastníka poľovného pozemku. Člen poľovníckeho združenia je v ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 6Nds /1/2014 Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: Z. by tom Ľ. , proti žalovanému : Slovenský poľovnícky, zväz, Poľovn íck e združenie Magura, Turčianske Kľačany, IČO: 361 322 76 , o preskúmanie rozhodnutia žalovaného a o nesúhlase Krajského súdu v Žiline s postúpením veci Okresným súdom Martin , takto r o z h o d o l : Nesúhlas Krajského súdu v Žiline s postúpením veci n i e j e d ô v o d n ý. O d ô v o d n e n i e : .
Právna veta: Ustanovenie § 250v ods. 3 OSP upravuje podmienky prípustnosti návrhu na ochranu pred nezákonným zásahom orgánu verejnej správy. Ide o kumulatívne stanovené podmienky prípustnosti návrhu, ktorými je jednak vyčerpanie dostupných opravných prostriedkov podaných s cieľom nápravy dôsledkov nezákonného zásahu a jednak podanie návrhu v určenej subjektívnej a objektívnej lehote. Za právne prostriedky, ktorých použitie umožňuje osobitný predpis, považuje judikatúra Najvyššieho súdu SR ako aj judikatúra Ústavného súdu SR predovšetkým inštitút sťažnosti podľa zákona č. 9/2010 Z. z. (predtým zákona ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd -69 Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej repub liky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Zuzany Ďurišovej a z člen ov JUDr. Evy Babiakovej, CSc. a JUDr. Aleny Adamcovej v právnej veci navrhovateľa : O. L. T. , 031 01 L. T. 160, IČO: X. , zastúpená Mgr. D. T., advokátom so sídlom Č. proti odporcovi Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Námestie Ľudovíta Štúra 1 , 812 35 Bratislava, v .
Právna veta: Podľa § 244 ods. 1 OSP v správnom súdnictve preskúmavajú súdy na základe žalôb alebo opravných prostriedkov zákonnosť rozhodnutí a postupov orgánov verejnej správy. Rozhodnutiami správnych orgánov sa rozumejú rozhodnutia vydané nimi v správnom konaní, ako aj ďalšie rozhodnutia, ktoré zakladajú, menia alebo zrušujú oprávnenia a povinnosti fyzických alebo právnických osôb alebo ktorými môžu byť práva, právom chránené záujmy alebo povinnosti fyzických osôb alebo právnických osôb priamo dotknuté. Postupom správneho orgánu sa rozumie aj jeho nečinnosť (ods. 3). V predmetnej právnej veci sa ž ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky 1 Sžo 35/2008 R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Igora Belka a z členov JUDr. Zdenky Reisenauerovej a JUDr. Aleny Poláčkovej PhD., v právnej veci žalobkyne: MUDr. M.T., bytom O., právne zastúpenej JUDr. I., advokátom v Bratislave, K., proti žalovanému: Nitriansky samosprávny kraj, Štefánikova č. 69, Nitra, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. 100369/ .
Právna veta: Predmetom preskúmania súdom v tomto prípade však môžu byť len rozhodnutia vydané v konaní o proteste prokurátora, nie pôvodné rozhodnutia správneho orgánu, ktoré bolo protestom prokurátora napadnuté; úlohou súdu v takomto preskúmavacom konaní nie je riešiť otázku zákonnosti predchádzajúceho rozhodnutia z hľadiska ich obsahu.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 6Sžo /334/200 9 Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Baricovej a členov senátu JUDr. Jarmily Urbancovej a JUDr. Eleny Krajčovičovej, v právnej veci žalobkyne J., bytom, M. zastúpenej JUDr. Ľ. B. , advokátkou so sídlom K. , proti žalovanému Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky , Bratislava, Chlumeckého 2, za účast i vedľajšieho účastníka JUDr. I. T. , .
Právna veta: Aj napriek uvedenému, však odvolací súd považuje za potrebné prikloniť sa k názoru žalovaného v tom smere, že v danom prípade neboli splnené zákonné podmienky ustanovené v § 29 správneho poriadku na prerušenie správneho konania, keď skutočne o predbežnej otázke, majúcej vplyv na rozhodnutie v danom správnom konaní bolo už právoplatne rozhodnuté a týmto rozhodnutím boli tak správny orgán prvého stupňa, ako aj žalovaný viazaní. Skutočnosť, že v súčasnosti je rozhodnutie týkajúce sa predbežnej otázky preskúmavané súdom, na základe žaloby podanej podľa druhej hlavy piatej časti OSP, nič nem ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 6Sž p/5/2011 Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Jozefa Hargaša a členiek senátu JUDr. Zdenky Reisenauerovej a JUDr. Aleny A damcovej v právnej veci žalobcu : K. – K. SR, s.r.o. , so sídlom N . c. 3, Z ., zastúpeného advokátskou kanceláriou U. & p ., s.r.o., so sídlom N .. S . 41, Z ., proti žalovanému : Hlavný banský úrad, so sídlom Kammerhofská 25, Banská Štiavnica , zastúpenému J .. .
Právna veta: Ani vyznačenie právoplatnosti na rozhodnutí nebráni fyzickej a právnickej osobe, ktorá sa cíti byť opomenutým účastníkom, podať proti takémuto rozhodnutiu riadny opravný prostriedok, teda odvolanie a to v 15 dňovej zákonnej lehote v súlade s poučením uvedeným v závere napadnutého rozhodnutia. Využitie možnosti podať proti napadnutému rozhodnutiu riadny opravný prostriedok v zákonnej lehote je jedna z podmienok konania v zmysle § 247 ods. 2 O.s.p. Z tohto ustanovenia totiž vyplýva, že svojich práv sa žalobou proti rozhodnutiu správneho orgánu nemôže domáhať ten, kto v správnom konaní proti roz ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 3 Sž o 117/2010 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcov: l/ Obec Čakany , 2/ Obec Tomášov , 3/ RNDr. H. B. CSc. , bytom T. , 4/ K. , s.r.o. , so sídlom Č. , 5/ T. J., bytom P., 6/ A. S., bytom B. , 7/ A.. K. , bytom K. , 8/ K. T. , bytom J., zastúpení: Mgr. M. H. , advokát so sídlom R. , proti žalovanému: Krajský stavebný úrad Trnava , so sídlom Kollárova č. 8, Trnava, za účasti: G. , s.r.o., so sídlom Š., zastúpený: JUDr. S. .
Právna veta: Preskúmavanie rozhodnutí správnych orgánov súdom ako mimoriadny opravný prostriedok je upravený v ustanovení § 70 Správneho poriadku a druhej hlave piatej časti Občianskeho súdneho poriadku ako rozhodovanie o žalobách proti rozhodnutiam a postupom správnych orgánov. Ide o návrhové konanie, ktoré je priamo závislé od dispozičného práva žalobcu podať žalobu o preskúmanie zákonnosti postupu a rozhodnutia správneho orgánu. Správne súdnictvo je založené na generálnej klauzule vyjadrenej v ustanovení článku 46 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky a v článku 36 ods. 2 Listiny základných práv a slobôd; ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu K. F. S., a.s., zastúpeného advokátom JUDr. M. H., , proti žalovanému Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného zo dňa 19.apríla 2004 sp. zn. POZ 4228 OZ 151967 II/24-2004, konajúc o odvolaní žalobcu proti uzneseniu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky zo dňa 7.decembra 2006 sp. zn. 3 Sž 125/2004, takto r o z h o d o l : .
Právna veta: Z návrhu na začatie konania vyplýva, že navrhovateľ sa domáha preskúmania rozhodnutia odporkyne, za ktoré považuje záznam odporkyne z 10. mája 2006 – RDI. Odvolací súd sa stotožnil s názorom krajského súdu, že uvedený (interný) záznam nemá náležitosti rozhodnutia správneho orgánu o právach a povinnostiach fyzickej osoby v oblasti verejnej správy (§ 244 ods.2 OSP) a nemôže byť preto predmetom preskúmavania v správnom súdnictve.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky 9So/98/2009 U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa L. I., bývajúceho v Š., proti odporkyni Sociálnej poisťovni, ústrediu, Bratislava, Ul. 29. augusta č.8, o preskúmanie zákonnosti RDI-likvidačného predpisu z 10.mája 2006, o odvolaní navrhovateľa proti uzneseniam Krajského súdu v Nitre z 2.apríla 2009, č.k.23Sd/76/2009-3 a č.k.23Sd/76/2009-5, rozhodol t a k t o: Najvyšší súd Slovenskej republiky uznesenia Krajského súdu .
Právna veta: Odvolací súd sa preto stotožňuje s právnym názorom krajského súdu, že otázkou existencie dôvodu na povolenie obnovy konania v zmysle § 62 ods. 1 písm. e) správneho poriadku sa mohol zaoberať iba správny orgán prvého stupňa v konaní o povolení obnovy konania, ktorému je zákonom o správnom konaní zverená právomoc rozhodovať o návrhu na povolenie obnovy konania, pretože v opačnom prípade, ak by túto otázku posudzoval až krajský súd v konaní podľa druhej hlavy piatej časti O.s.p., rozhodoval by týmto o veci, ktorá je zo zákona zverená správnemu orgánu z hľadiska právomoci. Vzhľadom na uvede ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 2Sž o/213 /2010 S l o v e n s k e j r e p u b l i k y ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsed níčky senátu JUDr. Eleny Kováčovej a členov senátu JUDr. Jozefa Milučkého a JUDr. Aleny Poláčkovej, PhD., v právnej veci žalobcu: Mesto K., zastúpeného JUDr. D. A. , advokátom , proti žalovanému: Katastráln y úrad v Košiciach , za ú časti: Obec S., zastúpená JUDr. D. H. , advokátkou, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného .
Právna veta: Správnemu súdu patrí zásadne kasačná súdna kontrola. Výnimku z tejto kasačnej kontroly predstavuje ustanovenie § 250j ods. 5 O.s.p., ktoré dáva správnemu súdu možnosť rozhodnúť, že upustí od potrestania za priestupok alebo iný správny delikt alebo uloží sankciu nižšiu ako uložil správny orgán. Využitie moderačného práva prichádza do úvahy vtedy, ak súd môže takéto rozhodnutie urobiť na základe skutkového stavu veci, z ktorého vychádzali správne orgány v prípade z doplnenia dokazovania vykonaného súdom.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Evy Babiakovej, CSc. a členov senátu JUDr. Eleny Berthotyovej, PhD. a JUDr. Ľuboša Szigetiho, v právnej veci žalobcu: K, v.o.s., zastúpeného JUDr. V. K., proti žalovanému: Ú. I. S. O. I., o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného zo dňa 1. júla 2005 č. P/656/ 2/2004, na odvolanie žalobcu proti rozsudku Krajského súdu v .
Právna veta: Ak je predmetom súdneho konania rozhodnutie správneho orgá­ nu v takej veci sociálneho zabezpečenia, ktorá nemá charakter ne­ mocenskej, dôchodkovej alebo inej dávky poskytovanej podľa prí­ slušných predpisov sociálneho zabezpečenia, rozhoduje vo veci v konaní podlá V. časti druhej hlavy O. s. p. na krajskom súde se­nát.

Úryvok z textu:
Rozhodnutím zo 16. februára 2004 žalovaná potvrdila odvolaním napad­ nuté rozhodnutie Sociálnej poisťovne, pobočka N. z 30. augusta 2003 a odvo­ lanie žalobcu zamietla. Proti tomuto rozhodnutiu podal žalobca včas žalobu z 22. marca 2004 (označenú ako námietka - opravný prostriedok proti rozhodnutiu). Krajský súd v N., ako súd prvého stupňa, v tejto veci konajúci samosud- kyňou potvrdil rozhodnutie žalovanej ako vecne správne. Vo včas podanom odvolaní z 18. augusta 2004 proti rozsudku prvostup­ ňového .
Právna veta: V súvislosti s touto otázkou najvyšší súd považuje za potrebné predovšetkým ozrejmiť vzťah žaloby podľa druhej hlavy piatej časti Občianskeho súdneho poriadku a protestu prokurátora. Podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) sa konanie o proteste prokurátora a preskúmavanie rozhodnutí správnych orgánov súdom správny poriadok považuje za mimoriadne opravné prostriedky [spolu s obnovou konania a preskúmaním rozhodnutia mimo odvolacieho konania (ktoré sú v predmetnej právnej veci bez právneho významu)]. Z poh ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) sa konanie o proteste prokurátora a preskúmavanie rozhodnutí správnych orgánov súdom správny poriadok považuje za mimoriadne opravné prostriedky [spolu s obnovou konania a preskúmaním rozhodnutia mimo odvolacieho konania ... účastníka a to aj vtedy, ak dal k takému konaniu podnet. Na druhej strane preskúmavanie rozhodnutí správnych orgánov súdom ako osobitný opravný prostriedok je upravený v ustanovení § 70 správneho poriadku a druhej hlave .
Právna veta: Podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov sa konanie o proteste prokurátora a preskúmavanie rozhodnutí správnych orgánov súdom považujú za mimoriadne opravné prostriedky (spolu s obnovou konania a preskúmaním rozhodnutia mimo odvolacieho konania, ktoré sú v predmetnej právnej veci bez právneho významu). Ide teda o dva rovnocenné mimoriadne opravné prostriedky, ktoré môžu smerovať proti tomu istému právoplatnému rozhodnutiu vydanému správnym orgánom.

Úryvok z textu:
... správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len Správny poriadok) sa konanie o proteste prokurátora a preskúmavanie rozhodnutí správnych orgánov súdom považujú za mimoriadne opravné prostriedky (spolu s obnovou konania a preskúmaním rozhodnutia mimo odvolacieho konania, ktoré ... sp. zn. PL. ÚS 17/1998 zo dňa 4.marca 1998). Na druhej strane preskúmavanie rozhodnutí správnych orgánov súdom ako mimoriadny opravný prostriedok je upravený v ustanovení § 70 správneho poriadku a druhej hlave piatej .
Právna veta: Rozhodnutie, ktorým správny orgán nevyhovel protestu prokurátora, nie je rozhodnutím, ktorým sa zakladá, mení alebo ruší právo alebo povinnosť fyzickej osoby alebo právnickej osoby ani sa priamo ich práv alebo právom chránených záujmov alebo povinností nedotýka. Rozhodnutie o proteste prokurátora, ktorým správny orgán protestu nevyhovel, nie je teda samo osebe rozhodnutím vo veci samej. Ak správny orgán protestu vyhovie, nasleduje vydanie rozhodnutia, ktorým je nahradené pôvodné právoplatné rozhodnutie; ak však správny orgán protestu nevyhovie, pôvodné právoplatné rozhodnutie, a teda aj p ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len správny poriadok) sa konanie o proteste prokurátora a preskúmavanie rozhodnutí správnych orgánov súdom považujú za mimoriadne opravné prostriedky (spolu s obnovou konania a preskúmaním rozhodnutia mimo odvolacieho konania, ktoré ... sp. zn. PL. ÚS 17/1998 zo dňa 4.marca 1998). Na druhej strane preskúmavanie rozhodnutí správnych orgánov súdom ako mimoriadny opravný prostriedok je upravený v ustanovení § 70 správneho poriadku a druhej hlave piatej .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.