Nájdené rozsudky pre výraz: preskúmavanie rozhodnutí správnych orgánov súdom

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 33

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

7 dokumentov
9 dokumentov
5 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Preskúmavanie rozhodnutí správnych orgánov súdom ako mimoriadny opravný prostriedok je upravený v ustanovení § 70 Správneho poriadku a druhej hlave piatej časti Občianskeho súdneho poriadku ako rozhodovanie o žalobách proti rozhodnutiam a postupom správnych orgánov. Ide o návrhové konanie, ktoré je priamo závislé od dispozičného práva žalobcu podať žalobu o preskúmanie zákonnosti postupu a rozhodnutia správneho orgánu. Správne súdnictvo je založené na generálnej klauzule vyjadrenej v ustanovení článku 46 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky a v článku 36 ods. 2 Listiny základných práv a slobôd; ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu K. F. S., a.s., zastúpeného advokátom JUDr. M. H., , proti žalovanému Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného zo dňa 19.apríla 2004 sp. zn. POZ 4228 OZ 151967 II/24-2004, konajúc o odvolaní žalobcu proti uzneseniu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky zo dňa 7.decembra 2006 sp. zn. 3 Sž 125/2004, takto r o z h o d o
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Z návrhu na začatie konania vyplýva, že navrhovateľ sa domáha preskúmania rozhodnutia odporkyne, za ktoré považuje záznam odporkyne z 10. mája 2006 – RDI. Odvolací súd sa stotožnil s názorom krajského súdu, že uvedený (interný) záznam nemá náležitosti rozhodnutia správneho orgánu o právach a povinnostiach fyzickej osoby v oblasti verejnej správy (§ 244 ods.2 OSP) a nemôže byť preto predmetom preskúmavania v správnom súdnictve.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky 9So/98/2009 U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa L. I., bývajúceho v Š., proti odporkyni Sociálnej poisťovni, ústrediu, Bratislava, Ul. 29. augusta č.8, o preskúmanie zákonnosti RDI-likvidačného predpisu z 10.mája 2006, o odvolaní navrhovateľa proti uzneseniam Krajského súdu v Nitre z 2.apríla 2009, č.k.23Sd/76/2009-3 a č.k.23Sd/76/2009-5, rozhodol t a k t o: Najvyšší súd Slovenskej republiky uznesenia Kr
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Predmetom preskúmania súdom v tomto prípade však môžu byť len rozhodnutia vydané v konaní o proteste prokurátora, nie pôvodné rozhodnutia správneho orgánu, ktoré bolo protestom prokurátora napadnuté; úlohou súdu v takomto preskúmavacom konaní nie je riešiť otázku zákonnosti predchádzajúceho rozhodnutia z hľadiska ich obsahu.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 6Sžo/334/2009 Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Baricovej a členov senátu JUDr. Jarmily Urbancovej a JUDr. Eleny Krajčovičovej, v právnej veci žalobkyne J., bytom, M. zastúpenej JUDr. Ľ. B., advokátkou so sídlom K., proti žalovanému Úra
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Aj napriek uvedenému, však odvolací súd považuje za potrebné prikloniť sa k názoru žalovaného v tom smere, že v danom prípade neboli splnené zákonné podmienky ustanovené v § 29 správneho poriadku na prerušenie správneho konania, keď skutočne o predbežnej otázke, majúcej vplyv na rozhodnutie v danom správnom konaní bolo už právoplatne rozhodnuté a týmto rozhodnutím boli tak správny orgán prvého stupňa, ako aj žalovaný viazaní. Skutočnosť, že v súčasnosti je rozhodnutie týkajúce sa predbežnej otázky preskúmavané súdom, na základe žaloby podanej podľa druhej hlavy piatej časti OSP, nič nem ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 6Sžp/5/2011 Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Jozefa Hargaša a členiek senátu JUDr. Zdenky Reisenauerovej a JUDr. Aleny Adamcovej v právnej veci žalobcu: K. – K. SR, s.r.o., so sídlom N. c. 3, Z., zastúpeného advokátskou kanceláriou U. &
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Podľa § 244 ods. 1 OSP v správnom súdnictve preskúmavajú súdy na základe žalôb alebo opravných prostriedkov zákonnosť rozhodnutí a postupov orgánov verejnej správy. Rozhodnutiami správnych orgánov sa rozumejú rozhodnutia vydané nimi v správnom konaní, ako aj ďalšie rozhodnutia, ktoré zakladajú, menia alebo zrušujú oprávnenia a povinnosti fyzických alebo právnických osôb alebo ktorými môžu byť práva, právom chránené záujmy alebo povinnosti fyzických osôb alebo právnických osôb priamo dotknuté. Postupom správneho orgánu sa rozumie aj jeho nečinnosť (ods. 3). V predmetnej právnej veci sa ž ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky 1 Sžo 35/2008 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Igora Belka a z členov JUDr. Zdenky Reisenauerovej a JUDr. Aleny Poláčkovej PhD., v právnej veci žalobkyne: MUDr. M., bytom K., právne zastúpenej JUDr. I., advokátom v B., proti žalovanému: Nitriansky samosprávny kraj, Ni
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Ustanovenie § 250v ods. 3 OSP upravuje podmienky prípustnosti návrhu na ochranu pred nezákonným zásahom orgánu verejnej správy. Ide o kumulatívne stanovené podmienky prípustnosti návrhu, ktorými je jednak vyčerpanie dostupných opravných prostriedkov podaných s cieľom nápravy dôsledkov nezákonného zásahu a jednak podanie návrhu v určenej subjektívnej a objektívnej lehote. Za právne prostriedky, ktorých použitie umožňuje osobitný predpis, považuje judikatúra Najvyššieho súdu SR ako aj judikatúra Ústavného súdu SR predovšetkým inštitút sťažnosti podľa zákona č. 9/2010 Z. z. (predtým zákona ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 8Sžz/1/2009-69 Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Zuzany Ďurišovej a z členov JUDr. Evy Babiakovej, CSc. a JUDr. Aleny Adamcovej v právnej veci navrhovateľa: O. L. T., 031 01 L. T. 160, IČO: X., zastúpená Mgr. D
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Odvolací súd sa preto stotožňuje s právnym názorom krajského súdu, že otázkou existencie dôvodu na povolenie obnovy konania v zmysle § 62 ods. 1 písm. e) správneho poriadku sa mohol zaoberať iba správny orgán prvého stupňa v konaní o povolení obnovy konania, ktorému je zákonom o správnom konaní zverená právomoc rozhodovať o návrhu na povolenie obnovy konania, pretože v opačnom prípade, ak by túto otázku posudzoval až krajský súd v konaní podľa druhej hlavy piatej časti O.s.p., rozhodoval by týmto o veci, ktorá je zo zákona zverená správnemu orgánu z hľadiska právomoci. Vzhľadom na uvede ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 2Sžo/213/2010 Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Eleny Kováčovej a členov senátu JUDr. Jozefa Milučkého a JUDr. Aleny Poláčkovej, PhD., v právnej veci žalobcu: Mesto K., zastúpeného JUDr. D. A., advokátom, proti žalovanému: Katastrálny
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Správnemu súdu patrí zásadne kasačná súdna kontrola. Výnimku z tejto kasačnej kontroly predstavuje ustanovenie § 250j ods. 5 O.s.p., ktoré dáva správnemu súdu možnosť rozhodnúť, že upustí od potrestania za priestupok alebo iný správny delikt alebo uloží sankciu nižšiu ako uložil správny orgán. Využitie moderačného práva prichádza do úvahy vtedy, ak súd môže takéto rozhodnutie urobiť na základe skutkového stavu veci, z ktorého vychádzali správne orgány v prípade z doplnenia dokazovania vykonaného súdom.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Evy Babiakovej, CSc. a členov senátu JUDr. Eleny Berthotyovej, PhD. a JUDr. Ľuboša Szigetiho, v právnej veci žalobcu: K, v.o.s., zastúpeného JUDr. V. K., proti žalovanému: Ú. I. S. O. I., o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného zo dňa 1. júla 2005 č. P/656/ 2/2004, na odvolanie žalobcu proti rozsudku Krajského sú
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Ak je predmetom súdneho konania rozhodnutie správneho orgá- nu v takej veci sociálneho zabezpečenia, ktorá nemá charakter ne- mocenskej, dôchodkovej alebo inej dávky poskytovanej podľa prí- slušných predpisov sociálneho zabezpečenia, rozhoduje vo veci v konaní podlá V. časti druhej hlavy O. s. p. na krajskom súde se-nát.

Úryvok z textu:
Rozhodnutím zo 16. februára 2004 žalovaná potvrdila odvolaním napad­ nuté rozhodnutie Sociálnej poisťovne, pobočka N. z 30. augusta 2003 a odvo­ lanie žalobcu zamietla. Proti tomuto rozhodnutiu podal žalobca včas žalobu z 22. marca 2004 (označenú ako námietka - opravný prostriedok proti rozhodnutiu). Krajský súd v N., ako súd prvého stupňa, v tejto veci konajúci samosud- kyňou potvrdil rozhodnutie žalovanej ako vecne správne. Vo včas podanom odvolaní z 18. augusta 2004 proti rozsudku prvostup
MENU