Nájdené rozsudky pre výraz: preskúmavanie zákonnosti rozhodnutí a postupov orgánov verejnej správy

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 25

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

20 dokumentov
1 dokument
1 dokument
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Na rozhodnutie o žalobe správcu konkurznej podstaty úpadcu je v zmysle § 246a ods. 1 vety druhej OSP miestne príslušný krajský súd, v obvode ktorého sa nachádza okresný súd, v ktorom má sídlo správca konkurznej podstaty.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 9Nds/2/2011 Slovenskej republiky UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne: JUDr. D. Ď., so sídlom N., správkyňa konkurznej podstaty úpadcu P., a.s. „v konkurze“, L., proti žalovanej: Sociálna poisťovňa, Ul. 29. augusta č. 8, Bratislava, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovanej č.k. BA-379347/2010-1 zo 6. decembra 2010, o nesú
Merito veci Prezumpcia neviny
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Aj v konaní o priestupkoch platí zásada prezumpcie neviny. Skutočnosť, že súd postúpil správnemu orgánu vec na prejednanie priestupku z dôvodu, že skutok obvineného nemohol byť kvalifikovaný ako trestný čin, neznamená, že správny orgán vôbec nevykonáva dokazovanie a pri rozhodovaní o priestupku vychádza iba z dôkazov, ktoré sa nachádzajú v súdnom spise.

Úryvok z textu:
Žalobca sa domáhal, aby súd preskúmal rozhodnutia správnych orgánov a tieto ako nezákonné zrušil. Tvrdil, že rozhodnutie o uložení pokuty 3000 Sk bolo tendenčné, pretože dňa 1. júna 1994 okolo 20,00 hod. v kat. úz. obce V. na lúke nad železničnou stanicou sa priestupku nedopustil. Ďalej uviedol, že za vinu sa mu kládlo, že pytliačil a vykonal odstrel 2-ročného srnca, čím spôsobil škodu poľovníckemu združeniu vo výške 5980 Sk. Žiadal, aby súd zobral do úvahy svedkov, ktorých navrhol. Správne orgá
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Podľa § 247 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku aktívne legitimovanou na podanie žaloby na preskúmanie rozhodnutia správneho orgánu je fyzická alebo právnická osoba, ktorá o sebe tvrdí, že bola na svojich právach ukrátená rozhodnutím správneho orgánu a žiada, aby súd preskúmal zákonnosť tohto rozhodnutia. Žiaden subjekt nie je aktívne legitimovaný na podanie takej žaloby v prospech inej osoby.

Úryvok z textu:
Listom zo dňa 25. novembra 1996 Úrad pre verejné záležitosti Ministerstva obrany Slovenskej republiky - oddelenie pre vydávanie osvedčení adresovaným občanovi J. H. oznámil, že bola opätovne preverená správnosť predchádzajúceho stanoviska k jeho žiadosti o vydanie osvedčenia o účasti v národnom boji za oslobodenie podľa zákona č. 255/1946 Zb., avšak jeho žiadosti nevyhovuje. Výbor Základnej organizácie Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v T. žalobou podanou na Najvyššom súde Slovens
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: V správnom súdnictve sa súd pri preskúmavaní zákonnosti rozhodnutia a postupu správneho orgánu v konkrétnej právnej veci v zásade obmedzí na otázku, či vykonané dôkazy, z ktorých správny orgán vychádza, nie sú pochybné, najmä kvôli prameňu, z ktorých pochádzajú alebo pre porušenie niektorej procesnej zásady správneho konania a na otázku, či vykonané dôkazy logicky robia vôbec možným skutkový záver, ku ktorému správny orgán dospel. Súd pri preskúmavaní zákonnosti správneho rozhodnutia a postupu správneho orgánu posudzuje, či správny orgán aplikoval na predmetnú právnu vec relevantný prá ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky 1Sžd/6/2012 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Igora Belka a z členov JUDr. Ing. Miroslava Gavalca PhD. a JUDr. Eleny Berthotyovej PhD. v právnej veci žalobcu: P., bytom L.L., zastúpený JUDr. Evou Hlaváčovou, advokátkou, so sídlom F
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Podľa piatej časti OSP, § 244 ods. 1, v správnom súdnictve súdy na základe žalôb alebo opravných prostriedkov preskúmavajú zákonnosť rozhodnutí a postupov orgánov verejnej správy. Podľa piatej časti, druhej hlavy OSP, rozhoduje súd o žalobách proti rozhodnutiam a postupom správnych orgánov v prípadoch (§ 247 ods. 1 OSP), v ktorých fyzická alebo právnická osoba tvrdí, že bola na svojich právach ukrátená rozhodnutím a postupom správneho orgánu, a žiada, aby súd preskúmal jeho zákonnosť, pričom posúdi súd i zákonnosť prv urobeného správneho rozhodnutia a postupu. Treba považovať za ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 8Sžf/16/2012 Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jaroslavy Fúrovej a členov senátu JUDr. Evy Babiakovej, CSc. a Mgr. Petra Melichera, v právnej veci žalobcu: P., S., so sídlom K., B., IČO: X., právne zastúpeného J.. J. H., advokátom
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: V správnom súdnictve preskúmavajú súdy na základe žalôb alebo opravných prostriedkov zákonnosť rozhodnutí a postupov orgánov verejnej správy, ktoré zakladajú, menia alebo zrušujú oprávnenia a povinnosti fyzických alebo právnických osôb alebo ktorými môžu byť práva a právom chránené záujmy alebo povinnosti týchto osôb priamo dotknuté (§ 244 ods. 1, 3 OSP). V správnom súdnictve prejednávajú súdy na základe žalôb prípady, v ktorých fyzická alebo právnická osoba tvrdí, že bola na svojich právach ukrátená rozhodnutím a postupom správneho orgánu a žiada, aby súd preskúmal zákonnosť tohto rozh ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 2Sžo/40/2013 Identifikačné číslo spisu: 1012200408 Dátum vydania rozhodnutia: 21.05.2014 Meno a priezvisko: JUDr. Elena Kováčová Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2014:1012200408.1 ROZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Eleny Kováčovej a členov senátu JUDr
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Verejný záujem môže v konaní prevážiť nad vlastníckym právom, ale okrem extrémnych situácií nemôže odôvodniť to, aby sa niekomu odobrala možnosť priamo presadzovať svoje práva v konaní, v ktorom sa o nich rozhoduje. Nepostačuje, aby stavebný úrad sám kontroloval rešpektovanie práv a oprávnených záujmov vlastníka pozemku, ktorý nie je stavebníkom, v kolaudačnom konaní namiesto neho, lebo občan má právo zúčastňovať sa riadnej kontroly zákonnosti zásahu do jeho práv vrátane ústavných.

Úryvok z textu:
Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 7. marca 2002 v pléne zloženom z predsedu Jána Mazáka a zo sudcov Juraja Babjaka, Eduarda Báránya, Alexandra Brostla, Ľubomíra Dobríka, Ľudmily Gajdošíkovej, Lajosa Mészárosa, Štefana Ogurčáka a Daniela Švábyho o návrhu skupiny 32 poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, zastúpenej advokátom JUDr. E. V., Advokátska kancelária, B., na vyslovenie nesúladu § 78 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (staveb
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Na preskúmanie zákonnosti rozhodnutia o vylúčení z poľovníckeho združenia je vecne príslušný okresný súd.

Úryvok z textu:
Krajský súd v P. uznesením č. 1 S 11/97-7 zo dňa 28. augusta 1997 s poukazom na ust. § 15 ods. 1 zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 83/1990 Zb.“) postúpil Okresnému súdu v S. Ľ. - ako súdu vecne príslušnému žalobu zo dňa 19. marca 1997, ktorou sa žalobca domáhal preskúmania zákonnosti rozhodnutia žalovaného vo veci jeho vylúčenia z poľovníckeho združenia. Okresný súd v S. Ľ. vyslovil nesúhlas s postúpením veci v podstate s odôvodnením, ž
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Na preskúmanie zákonnosti rozhodnutia Všeobecnej zdravotnej poisťovne Bratislava je vecne a miestne príslušný Krajský súd v Bratislave.

Úryvok z textu:
Žalobca podanou žalobou žiadal preskúmať zákonnosť rozhodnutia žalovanej zo 4. júna 1996, ktorým bol potvrdený platobný výmer Všeobecnej zdravotnej poisťovne, pobočka R. S. z 10. apríla 1996 o vyrubení poplatku v sume 3,624 400 Sk za nesplnenie oznamovacej povinnosti podľa § 25 ods. 1 zákona č. 273/1994 Z .z. Najvyšší súd Slovenskej republiky postupujúc podľa § 250d ods. 2 O.s.p. vyslovil svoju neposlušnosť na konanie a postúpil vec Krajskému súdu v B. ako súdu vecne a miestne príslušnému na ko
MENU