SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Pre zlepšenie vyhľadávania môžete používať súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale samozrejme pre rôzne výrazy.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať výraz:
+
Dokument nesmie obsahovať výraz:
+
Spisová značka:
R značka:
Dátum:
od:
do:
Kategória:
Meritum veci:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Dokument musí obsahovať výraz:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1363223
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 67248
USSR: 39389
NSČR: 129987
NSSČR: 71982
USČR: 82605
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 431552
Krajské súdy (ČR): 50656
Posledná aktualizácia
07.05.2021 06:27

Nájdené rozsudky pre výraz: preskúmavanie zákonnosti rozhodnutí a postupov orgánov verejnej správy


Približný počet výsledkov: 27 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: preskúmavanie zákonnosti rozhodnutí a postupov orgánov verejnej správy
  • preskumavanie nájdené 9084 krát v 6389 dokumentoch
  • zakonnost nájdené 78187 krát v 23276 dokumentoch
  • rozhodnutie nájdené 1201430 krát v 66272 dokumentoch
  • a nájdené 3598096 krát v 67233 dokumentoch
  • postup nájdené 127144 krát v 37283 dokumentoch
  • organ nájdené 319737 krát v 30839 dokumentoch
  • verejny nájdené 124168 krát v 26971 dokumentoch
  • sprava nájdené 118907 krát v 21907 dokumentochPrávna veta: Úlohou správneho súdu pri preskúmaní zákonnosti rozhodnutia a postupu správneho orgánu podľa piatej časti druhej hlavy Občianskeho súdneho poriadku je posudzovať, či správny orgán vecne príslušný na konanie si zadovážil dostatok skutkových podkladov pre vydanie rozhodnutia, či zistil vo veci skutočný stav, či konal v súčinnosti s účastníkmi konania, či rozhodnutie bolo vydané v súlade so zákonmi a inými právnymi predpismi a či obsahovalo zákonom predpísané náležitosti, teda či rozhodnutie správneho orgánu bolo vydané v súlade s hmotnoprávnymi ako aj s procesnoprávnymi predpismi. Zákonnosť rozh ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 6Sžo/4/2012 S l o v e n s k e j r e p u b l i k y R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Jozefa Hargaša a členiek senátu JUDr. Aleny Adamcovej a JUDr. Zdenky Reisenauerovej v právnej veci žalobcu : M. , bytom U. , právne zastúpený Mgr. M . T., advokátom, so sídlom J . X. , Š. proti žalovanému : Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, so sídlom Pribinova 2, Bratislava o pres kúmanie .
Právna veta: Podľa piatej časti OSP, § 244 ods. 1, v správnom súdnictve súdy na základe žalôb alebo opravných prostriedkov preskúmavajú zákonnosť rozhodnutí a postupov orgánov verejnej správy. Podľa piatej časti, druhej hlavy OSP, rozhoduje súd o žalobách proti rozhodnutiam a postupom správnych orgánov v prípadoch (§ 247 ods. 1 OSP), v ktorých fyzická alebo právnická osoba tvrdí, že bola na svojich právach ukrátená rozhodnutím a postupom správneho orgánu, a žiada, aby súd preskúmal jeho zákonnosť, pričom posúdi súd i zákonnosť prv urobeného správneho rozhodnutia a postupu. Treba považovať za ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 8Sžf/16 /201 2 Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jaroslavy Fúrovej a členov senátu JUDr. Evy Babiakovej, CSc. a Mgr. Petra Melichera , v právnej veci žalob cu : P. , S., so sídlom K. , B. , IČO: X. , právne zastúpeného J.. J. H. , advokátom , so sídlom L. , B. , proti žalovanému : Finančné mu riaditeľstv u Slovenskej republiky (pôvodne Colné riaditeľstvo Slovenskej republiky) , so .
Právna veta: V správnom súdnictve sa súd pri preskúmavaní zákonnosti rozhodnutia a postupu správneho orgánu v konkrétnej právnej veci v zásade obmedzí na otázku, či vykonané dôkazy, z ktorých správny orgán vychádza, nie sú pochybné, najmä kvôli prameňu, z ktorých pochádzajú alebo pre porušenie niektorej procesnej zásady správneho konania a na otázku, či vykonané dôkazy logicky robia vôbec možným skutkový záver, ku ktorému správny orgán dospel. Súd pri preskúmavaní zákonnosti správneho rozhodnutia a postupu správneho orgánu posudzuje, či správny orgán aplikoval na predmetnú právnu vec relevantný prá ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Igora Belka a z členov JUDr. Ing. Miroslava Gavalca PhD. a JUDr. Eleny Berthotyovej PhD. v právnej v eci žalobcu : P. , bytom L.L. , zastúpený JUDr. Evou Hlaváčovou , advokát kou , so sídlom Farská 12, Nitra , proti žalovanému: Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre , so sídlom Piesková 32, Nitra , o preskúmanie .
Právna veta: 1. Základným cieľom, resp. poslaním konania v správnom súdnictve podľa V. časti druhej hlavy Občianskeho súdneho poriadku (v rámci ktorej bol vydaný aj napadnutý rozsudok krajského súdu) je preskúmavať „zákonnosť“ rozhodnutí a postupov orgánov verejnej správy. Úlohou súdu v správnom súdnictve nie je nahradzovať činnosť správnych orgánov pri zisťovaní skutkového stavu, ale len preskúmať „zákonnosť“ ich rozhodnutí, teda to, či kompetentné orgány pri riešení konkrétnych otázok vymedzených žalobou rešpektovali príslušné hmotno-právne a procesno-právne predpisy. Istú výnimku z tejt ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
N a j v y š š í s ú d 6 S žo / 4 5 / 2 0 1 1 S l o v e n s k e j r e p u b l i k y U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu : S. b. d. L. M ., so sídlom K. X. , L . M ., právne zastúpeného JUDr. J . Č., advokátkou, so sídlom AK M. P . X. , L . M ., proti žalovanému : Slovenská obchodná inšpekcia, Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie, so sídlom Prievozská 32, Bratislava, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. SK/0687/99/2010 zo dňa 26. .
Právna veta: Správne súdnictvo je založené na generálnej klauzule vyjadrenej v ustanovení čl. 46 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky a v čl. 36 ods. 2 Listiny základných práv a slobôd; Občiansky súdny poriadok však negatívnou enumeráciou v ustanovení § 248 kvantitatívne zužuje rozsah rozhodnutí správnych orgánov podliehajúcich súdnemu prieskumu. Pri preskúmavaní zákonnosti rozhodnutí správnych orgánov je potrebné mať na zreteli aj charakter napádaného rozhodnutia v zmysle ustanovení § 244 ods. 3, § 247 ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku, teda či ide o rozhodnutie, ktoré - bolo vydané v správnom kona ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 8Sžf 34/2010 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu : S., s.r.o. , so sídlom B. X. , B. , IČO: X. , zastúpeného advokátom JUDr. M. B. , so sídlom Š. X. , Ž. , proti žalovanému : Daňový úrad Námestovo, Ružová 535/1, Námestovo, v konaní o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. 658/230/3170/09/Lad zo dňa 2. februára 2009, na odvolanie žalobcu proti uzneseniu Krajského súdu v Žiline zo dňa 8. júna 2010 č.k. 20S/ 16/2010 - .
Právna veta: V správnom súdnictve preskúmavajú súdy na základe žalôb alebo opravných prostriedkov zákonnosť rozhodnutí a postupov orgánov verejnej správy, ktoré zakladajú, menia alebo zrušujú oprávnenia a povinnosti fyzických alebo právnických osôb alebo ktorými môžu byť práva a právom chránené záujmy alebo povinnosti týchto osôb priamo dotknuté (§ 244 ods. 1, 3 OSP). V správnom súdnictve prejednávajú súdy na základe žalôb prípady, v ktorých fyzická alebo právnická osoba tvrdí, že bola na svojich právach ukrátená rozhodnutím a postupom správneho orgánu a žiada, aby súd preskúmal zákonnosť tohto rozh ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Eleny Kováčovej a členov senátu JUDr. Aleny Poláčkovej, PhD. a JUDr. Jozefa Milučkého, v právnej veci žalobcu: Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, Ž. proti žalovanému: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, Námestie SNP 33, Bratislava o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. MK -3322/2011 -51/17405 zo dňa 16. .
Právna veta: V zmysle právnej úpravy ustanovenej v § 246c ods. 1 O.s.p. pre riešenie otázok, ktoré nie sú priamo upravené v tejto časti sa použijú primerane ustanovenia prvej, tretej a štvrtej časti tohto zákona. Právna úprava ustanovená v § 118 O.s.p. ustanovuje postup súdu po začatí pojednávania v konaní v zmysle právnej úpravy ustanovenej v tretej časti O.s.p., upravujúcej konanie v prvom stupni v sporovom konaní. Zákonodarca správne súdnictvo systematicky začlenil do piatej časti O.s.p., v ktorej špeciálne neustanovil postup súdu na pojednávaní, avšak v § 250i ods. 1 O.s.p. stanovil, že pri preskúmaní ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Ing. Miroslava Gavalca, PhD. a členov senátu JUDr. Igora Belka a JUDr. Eleny Berthotyovej, PhD., v právnej veci navrhovateľa: J., nar. X. , bytom O. , zastúpeného JUDr. Jánom Krnáčom, advokátom so sídlom Nám. SNP 70/36, 960 01 Zvolen , proti odporkyni: Sociálna poisťovňa - ústredie , Ul. 29. augusta č. 10, Bratislava, o starobný dôchodok, o odvolaní .
Právna veta: O žalobe na určenie neplatnosti uznesení členskej schôdze poľovníckeho združenia sa koná a rozhoduje v civilnom sporovom konaní, na ktoré je v prvej inštancii vecne príslušný okresný súd.

Úryvok z textu:
1. Žalobcovia sa žalobou doručenou Okresnému súdu Trnava 30. marca 2017 domáhali určenia neplatnosti uznesení členskej schôdze žalovaného špecifikovaných v petite žaloby pod bodom I. – XIV. a určenia, že žalovaný nezanikol dobrovoľným rozpustením na základe uznesenia členskej schôdze žalovaného z 13. januára 2017. 2. Okresný súd Trnava uznesením z 2. mája 2017, č. k. 11C 35/2017-24, právoplatným 12. mája 2017, postúpil vec Krajskému súdu v Trnave ako súdu vecne a miestne príslušnému na rozhodnutie s .
Právna veta: Na rozhodnutie o žalobe správcu konkurznej podstaty úpadcu je v zmysle § 246a ods. 1 vety druhej OSP miestne príslušný krajský súd, v obvode ktorého sa nachádza okresný súd, v ktorom má sídlo správca konkurznej podstaty.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalob kyne : JUDr. D. Ď. , so sídlom N. , správkyňa konkurznej podstaty úpadcu P., a.s. „v konkurze“, L. , proti žalovanej: Sociálna poisťovňa , Ul. 29. augusta č. 8, Bratislava, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovanej č.k. BA -379347/2010 -1 zo 6. decembra 2010 , o nesúhlase Kra jského súdu v Bratislave s postúpením veci, takto jednohlasne r o z h o d o l : Nesúhlas Krajského súdu v .
Právna veta: Na preskúmanie zákonnosti rozhodnutia Všeobecnej zdravotnej poisťovne Bratislava je vecne a miestne príslušný Krajský súd v Bratislave.

Úryvok z textu:
Žalobca podanou žalobou žiadal preskúmať zákonnosť rozhodnutia žalovanej zo 4. júna 1996, ktorým bol potvrdený platobný výmer Všeobecnej zdravotnej poisťovne, pobočka R. S. z 10. apríla 1996 o vyrubení poplatku v sume 3,624 400 Sk za nesplnenie oznamovacej povinnosti podľa § 25 ods. 1 zákona č. 273/1994 Z .z. Najvyšší súd Slovenskej republiky postupujúc podľa § 250d ods. 2 O.s.p. vyslovil svoju neposlušnosť na konanie a postúpil vec Krajskému súdu v B. ako súdu vecne a miestne príslušnému na konanie. Z .
Právna veta: Ak je predmetom súdneho konania rozhodnutie správneho orgá­ nu v takej veci sociálneho zabezpečenia, ktorá nemá charakter ne­ mocenskej, dôchodkovej alebo inej dávky poskytovanej podľa prí­ slušných predpisov sociálneho zabezpečenia, rozhoduje vo veci v konaní podlá V. časti druhej hlavy O. s. p. na krajskom súde se­nát.

Úryvok z textu:
Rozhodnutím zo 16. februára 2004 žalovaná potvrdila odvolaním napad­ nuté rozhodnutie Sociálnej poisťovne, pobočka N. z 30. augusta 2003 a odvo­ lanie žalobcu zamietla. Proti tomuto rozhodnutiu podal žalobca včas žalobu z 22. marca 2004 (označenú ako námietka - opravný prostriedok proti rozhodnutiu). Krajský súd v N., ako súd prvého stupňa, v tejto veci konajúci samosud- kyňou potvrdil rozhodnutie žalovanej ako vecne správne. Vo včas podanom odvolaní z 18. augusta 2004 proti rozsudku prvostup­ ňového .
Kľúčové slová: preskúmavanie zákonnosti rozhodnutí a postupov orgánov verejnej správy, aktívna legitimácia

Zbierka NS 4-5/1998
R 62/1998
Právna veta: Podľa § 247 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku aktívne legitimovanou na podanie žaloby na preskúmanie rozhodnutia správneho orgánu je fyzická alebo právnická osoba, ktorá o sebe tvrdí, že bola na svojich právach ukrátená rozhodnutím správneho orgánu a žiada, aby súd preskúmal zákonnosť tohto rozhodnutia. Žiaden subjekt nie je aktívne legitimovaný na podanie takej žaloby v prospech inej osoby.

Úryvok z textu:
Listom zo dňa 25. novembra 1996 Úrad pre verejné záležitosti Ministerstva obrany Slovenskej republiky - oddelenie pre vydávanie osvedčení adresovaným občanovi J. H. oznámil, že bola opätovne preverená správnosť predchádzajúceho stanoviska k jeho žiadosti o vydanie osvedčenia o účasti v národnom boji za oslobodenie podľa zákona č. 255/1946 Zb., avšak jeho žiadosti nevyhovuje. Výbor Základnej organizácie Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v T. žalobou podanou na Najvyššom súde Slovenskej .
Právna veta: Opravnému prostriedku podanému spôsobom požadovaným § 141 ods. 2 zákona č. 410/1991 Zb. ako aj § 247 ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku zodpovedá odvolanie podané v zákonom stanovenej lehote u toho služobného orgánu, ktorý napadnuté rozhodnutie vydal.

Úryvok z textu:
Žalobca sa domáhal žalobou doručenou Najvyššiemu súdu SR 26. februára 1996 určenia neplatnosti skončenia služobného pomeru, zrušenia rozkazu riaditeľa útvaru Slovenskej informačnej služby (ďalej len „SIS“) vo veciach personálnych zo 14. novembra 1995. Podľa obsahu žaloby ide o preskúmanie rozhodnutí služobného orgánu SIS zo 14. 11. 1995, doručeného žalobcovi 15. 11. 1995 a rozhodnutia riaditeľa SIS z 23. 1. 1996, ktoré bolo žalobcovi doručené 1.2. 1996. Týmito rozhodnutiami bol žalobca prepustený zo .
Právna veta: Z dispozičnej zásady, ktorou sa súd v správnom súdnictve riadi, vyplýva žalobcovi z ustanovenia § 249 ods. 2 O.s.p. zákonná povinnosť uviesť okrem všeobecných náležitostí žaloby (§ 42 ods. 3 a § 79 ods. 1 O.s.p.) aj označenie rozsahu, v ktorom je rozhodnutie napadnuté, v čom žalobca vidí nezákonnosť rozhodnutia a aký konečný návrh robí. Podľa ustanovenia § 247 ods. 1 O.s.p. treba považovať za osobitnú náležitosť žaloby aj konkrétne tvrdenie žalobcu, že bol ukrátený na svojich právach nezákonným rozhodnutím správneho orgánu, pričom musí ísť o subjektívne práva vyplývajúce z právneho predpisu. ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Žalobou podanou na Najvyššom súde Slovenskej republiky zo 4. septembra 1997 sa žalobca domáhal preskúmania zákonnosti rozhodnutia žalovaného z 23. júna 1997 a jeho následného zrušenia. Najvyšší súd Slovenskej republiky uznesením konanie zastavil. Z odôvodnenia: Najvyšší súd Slovenskej republiky ako súd vecne príslušný na preskúmanie rozhodnutí ústredných orgánov štátnej správy (§ 246 ods. 2 písm. a) O.s.p.) primáme sa zaoberal otázkou, či sú splnené zákonné podmienky pre súdne konanie podľa druhej .
Právna veta: Pod pojmom spisy žalovaného správneho orgánu podľa § 250d ods. 1 O.s.p. treba rozumieť úplný žurnalizovaný a originálny spisový materiál správneho orgánu v danej veci, vrátane originálu dokladov o doručení rozhodnutí. Znalecký posudok je len jeden z dôkazných prostriedkov, ktorý hodnotí daňový úrad (správca dane) a odvolací orgán ako každý iný dôkaz. Súd má právo preveriť správnosť a úplnosť skutkových okolností, z ktorých znalec vychádzal pri vypracovaní znaleckého posudku.

Úryvok z textu:
Ústredné daňové riaditeľstvo SR, pracovisko v T. rozhodnutím zo dňa 10.2.1997 zamietlo odvolanie daňovníka (žalobcu) pre neodôvodnenosť. Dodatočným platobným výmerom Daňového úradu Š. zo dňa 16.9. 1996 bola žalobcovi doručená daň z príjmov obyvateľstva za rok 1990 podľa § 29 ods. 6 a § 44 ods. 7 zákona č. 511/1992 Zb. v znení zmien a doplnkov. Daň z príjmov bola žalobcovi doručená z dôvodu, že v daňovom priznaní za rok 1990 v časti príjmu neuviedol príjem, ktorý mal prijať za predaný kamenársky materiál od .
Právna veta: Na preskúmanie zákonnosti rozhodnutia o vylúčení z poľovníckeho združenia je vecne príslušný okresný súd.

Úryvok z textu:
Krajský súd v P. uznesením č. 1 S 11/97-7 zo dňa 28. augusta 1997 s poukazom na ust. § 15 ods. 1 zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 83/1990 Zb.“) postúpil Okresnému súdu v S. Ľ. - ako súdu vecne príslušnému žalobu zo dňa 19. marca 1997, ktorou sa žalobca domáhal preskúmania zákonnosti rozhodnutia žalovaného vo veci jeho vylúčenia z poľovníckeho združenia. Okresný súd v S. Ľ. vyslovil nesúhlas s postúpením veci v podstate s odôvodnením, že prioritnou .
Meritum Priestupok
Právna veta: Ak správny orgán na preukázanie naplnenia skutkovej podstaty prejednávaného priestupku neodstránil rozpory medzi výpoveďami obvineného z priestupku a jednotlivých svedkov a nevykonal dôkazy na preukázanie ich hodnovernosti, je to dôvod, aby súd rozhodnutie pre nedostatočne zistený skutkový stav zrušil.

Úryvok z textu:
Žalobca podal na Okresný súd žalobu na preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného zo dňa 29. marca 1996. Žiadal ho zrušiť ako nezákonné, s poukazom na to, že žalovaný pri svojom rozhodnutí vychádzal z nedostatočne zisteného skutkového stavu. Podľa jeho názoru žalovaný nedostatočným spôsobom vyhodnotil objektivitu výpovede svedkov B. a N. na strane jednej a príslušníkov policajného zboru na strane druhej. Mal za to, že v konaní doteraz nebolo jednoznačne preukázané tvrdenie o tom, že detekčná trubička sa .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.