Nájdené rozsudky pre výraz: prevádzková jednotka

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 102

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

30 dokumentov
213 dokumentov
5 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Postup štátu nebol rozhodovaním nositeľa verejnej moci, ale rozhodovaním doterajšieho vlastníka majetku v súkromnoprávnom vzťahu o tom, ako so svojím majetkom naloží. Ak teda vlastníctvo nadobúdané v tzv. malej privatizácii je vlastníctvom nadobúdaným na základe zmluvy, potom sa na takúto zmluvu vzťahuje jedna zo základných zásad súkromného práva, a to zásada „nemo ad alium plus iuris transfere potest, quam ipse habet“ (nikto nemôže previesť viac práv, než má sám). Táto zásada chráni vlastnícke právo skutočného („pravého“) vlastníka. Jej uplatnenie znamená, že platne nemôže nadobudnúť vlastníc ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobc u A. B. , bývajúce ho vo V. , zast úpeného JUDr. Štefanom Jakabom, advokátom so sídlom v Kráľovskom Chlmci, Hlavná 168 , proti žalovaným 1/ Slovenskej sporiteľni, a.s. , so sídlom v Bratislave, Suché Mýto č. 4, zastúpenej advokátskou kancel áriou HRABOVECKÝ & PARTNERS, s.r. o., so sídlom v Bratislave, Nám. Martina Benku 2, v mene ktorej koná ako konateľ advokát JUDr . Radovan H
Právna veta: Prevádzková jednotka, nachádzajúca sa v bytovom dome, nemohla byť prevedená na vydražiteľa spolu s nebytovým priestorom, ktorý predstavuje len samostatnú podlahovú plochu, bez spoluvlastníckych podielov na spoločných častiach domu, na jeho spoločných zariadeniach, na príslušenstve a podobne. Tieto spoluvlastnícke podiely nemohli nadobudnúť ani noví vlastníci iba na základe svojho osvedčeného vyhlásenia o ich nadobudnutí.

Úryvok z textu:
Okresný súd Žiar nad Hronom rozsudkom z 3. apríla 2001, č. k. 7 C 27/01, zamietol návrh o určenie nesprávnosti zápisu vlastníckeho práva v prospech od- porkyne 1) k prevádzkovej jednotke č. 703 - predajňa mäsa, nachádzajúcej sa v dome č. 404 na pare. č. 651/1, vedenej na LV č. 1170 kat. úz. Ž. n. H., a o určenie neplatnosti kúpnych zmlúv, uzavretých dňa 27. januára 1993 a dňa 3. mája 1994 medzi odporkyňou 1) a odporcami 2) a 3); navrhovateľa zaviazal nahradiť odporkyni 1) trovy konania v sume 60
Meritum Dražba zásob
Právna veta: Príklepom licitátora prechádza na vydražiteľa prevádzkovej jednotky vlastníctvo zásob, ku ktorému mala organizácia právo hospodárenia. Vydražiteľ nemôže zásoby, ktoré boli predmetom dražby, odmietnuť, ani keď sú pre neho nepoužiteľné.

Úryvok z textu:
Rozsudkom súd prvého stupňa zamietol žalobu, ktorou žalobca žiadal zaviazať žalovaného na zaplatenie 1415216 Sk ceny zásob a rozpracovanej výroby. Žalovaná čiastka je rozdielom ceny, ktorú žalobca (jeho právny predchodca Kovoslužba Žilina, a. s.) žalovanému vyfakturoval (2 365 216 Sk), a sumou 950 000 Sk, ktorú žalovaný zaplatil. Žalobcu zároveň zaviazal zaplatiť žalovanému 22 863 Sk náhrady trov konania. Rozhodol tak s odôvodnením, že dohoda o odpredaji zásob a rozpracovanej výroby, ktorú uzav
Právna veta: Povinnosť uzavrieť nájomnú zmluvu s vydražiteľom prevádzkovej jednotky podľa zákona č. 427/1990 Zb., zaväzuje nielen vlastníka objektu, v ktorom sa prevádzková jednotka v čase jej vydraženia nachádzala, ale aj každého právneho nástupcu pôvodného vlastníka.

Úryvok z textu:
Okresný súd v Nových Zámkoch rozsudkom z 31. januára 1994 pripustil späťvzatie návrhu voči odporcovi v 1. rade - bytovému podniku a konanie voči nemu zastavil. Ďalším výrokom určil, že dohoda o prenájme nebytových priestorov pozostávajúcich z 2 miest ností v úhrnnej ploche 49 m2 uzavretá 13. decembra 1991 medzi bytovým podnikom ako prenajímateľom a A. P. (odporkyňou v 2. rade), ako nájomníčkou, uzavretá na dobu od 9. novembra 1991 do 30. októbra 1996 je neplatná. Odporkyňu v 2. rade zaviazal vyp
Právna veta: Verejnou dražbou vydražovanej prevádzkovej jednotky možno nadobudnúť vlastnícke právo buď len k samotnej prevádzkovej jednotke (k vnútornému vybaveniu nebytového priestoru) alebo aj k stavbe, ktorá prevádzkovú jednotku tvorí; to závisí od predmetu dražby a jej výsledku, nachádzajúceho sa v zápisnici o dražbe. Určovací výrok rozsudku súdu je verejnou listinou, na základe ktorej sa v zmysle § 34 zákona č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov záznamom zapisujú do katastra nehnuteľností pr ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Okresný súd Ž. n. H. rozsudkom z 29. júla 1999, č. k. 9 C 1350/97-72, po predchádzajúcom zrušení jeho prvšieho rozsudku odvolacím súdom, opätovne zamietol návrh o určenie neplatnosti potvrdenia zo dna 31. júla 1991 o predaji prevádzkovej jednotky dražbou, ktorá sa nachádza v dome č. 404 na parcele č. 651/1, vedenej na LV č. 30 kat. úz. Ž. n. H., a o určenie vlastníckeho práva k tomuto domu, ako aj o určenie neplatnosti rozhodnutia Okresného úradu v Ž. n. H., odboru katastrálneho, zo dňa 26. febr
Meritum Vlastníctvo
Právna veta: Potvrdenie návrhu zoznamu prevádzkových jednotiek ponúknutých na predaj na verejnej dražbe nie je rozhodnutím správneho orgánu, ktoré podlieha súdnemu preskúmaniu. Návrh na určenie neplatnosti dražby treba posúdiť ako návrh na začatie konania podľa § 80 písm. c) O. s. p..

Úryvok z textu:
(Uznesenie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z 18. 11. 1992, 3 Sž 17/92.) Žalobou podanou Mestskému súdu v Bratislave žalobca žiadal určiť, že právny úkon dražby prevádzkovej jednotky, ktorá sa konala 5. apríla 1992, je neplatný. Súčasne žiadal určiť, že na žalovaného v druhom rade neprešlo vlastníctvo k vydraženej prevádzkovej jednotke. Žalobca v žalobe poukázal najmä na to, že žalovaný v prvom rade zaradil uvedenú prevádzkovú jednotku do dražby napriek tomu, že k jej zaradeniu do dražby n
Právna veta: Obvyklým užívaním nebytového priestoru, v ktorom sa nachádza vydražená prevádzková jednotka, je také užívanie tohto priestoru, akým sa užíval pred vydražením. Pod povinnosťou prenajímateľa odovzdať nebytový priestor nájomcovi v stave spôsobilom na obvyklé užívanie (§ 5 ods. 1 zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov) nemožno zahrnúť rekonštrukciu nebytového priestoru s orientáciou na výkon prevádzkovej činnosti iného druhu než pred vydražením.

Úryvok z textu:
Okresný súd P. B. rozsudkom v spojení s uznesením určil, že výpoveď odporcu z nájmu nebytových priestorov zo 14. decembra 1995 (správne zo 4. decembra 1995) daná navrhovateľke je neplatná a nájomný pomer naďalej trvá. Vychádzal zo stanoviska, že návrh je dôvodný, lebo výsledkami vykonaného dokazovania bolo preukázané, že odporca ako prenajímateľ nebytových priestorov jej v podstate zabránil užívať ich tým, že si neplnil svoju povinnosť udržiavať prenajaté priestory v stave spôsobilom na dohovore
Meritum Prevzatie dlhu
Právna veta: Súhlas veriteľa v zmysle ustanovenia § 531 ods. 1 Občianskeho zákonníka môže byť udelený buď vopred alebo i dodatočne a pre takýto prejav zákon neustanovuje nijaké formálne náležitosti. Ide o jednostranný úkon, ktorý môže byť v písomnej forme, ústny alebo i konkludentný.

Úryvok z textu:
Krajský súd v B. rozsudkom zo dňa 5. decembra 2000, č. k. Z-2-44 Cb 231/94- 83, žalovanému uložil povinnosť zaplatiť žalobcovi 771 000 Sk a trovy konania. Z odôvodnenia rozhodnutia vyplýva, že žalobca sa domáhal zaplatenia 771 100 Sk s úrokom 0,05 % od 1. aprílal992 do zaplatenia z titulu nezaplatenej faktúry č. 048061 za prevzaté zásoby. Súd z predložených dokladov zistil, že žalobca a žalovaný uzavreli kúpnu zmluvu o odpredaji zásob získaných v súvislosti s dražbou prevádzkovej jednotky.
Právna veta: Pred vznikom obchodnej spoločnosti, okrem konaní súvisiacich so vznikom spoločnosti, (napr. konanie s príslušnými štátnymi orgánmi, notárstvom, registrovým súdom) je potrebné urobiť aj právne úkony, ktoré majú majetkovoprávnu povahu a nepochybne súvisia s predmetom činnosti založenej spoločnosti, napr. uzavretie rôznych zmlúv na zabezpečenie jej budúcej prevádzky. V mene spoločnosti môžu zakladatelia konať až po uzavretí spoločenskej alebo zakladateľskej zmluvy. Konanie pred uzavretím zmluvy je vždy osobným konaním, hoci sa konajúci neskôr stane zakladateľom spoločnosti. Spoločnosť môže ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 6 Ob o 28/2009 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu : Ing. P. , S.S. , IČO: X. proti žalovanému : Ing. D. , Z.S. , správca konkurznej podstaty úpadcu V. , spol. s r.o. , B.S. , zastúpenému advokátkou JUDr. D. , P.K. , o vylúčenie vecí z konkurznej podstaty , na odvolanie žalovaného proti rozsudku Krajského súdu v Košiciach z 12. decembra 2008, č.k. 13Cb/145/2002, takto r o z h o d o l: Rozsudok Krajského súdu v
MENU