Nájdené rozsudky pre výraz: prevod nehnuteľností

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 910

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

403 dokumentov
4641 dokumentov
37 dokumentov
14 dokumentov
39 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Kľúčové slová: prevod nehnuteľnostívznik daňovej povinnostizáklad dane za nehnuteľnosť
R 69/2002
Právna veta: Zo zákonnej úpravy dane z prevodu a prechodu nehnuteľnosti nevyplýva, že pri prevode viacerých nehnuteľností jednou kúpnou zmluvou je základom dane z prevodu nehnuteľností súčet kúpnej ceny za všetky prevádzané nehnuteľnosti.

Úryvok z textu:
Podanou žalobou sa žalobca domáhal zrušenia rozhodnutia žalovaného, ktorým potvrdil rozhodnutie Daňového úradu IV v B. o vyrubení dane z prevodu nehnuteľností v sume 3 428 816 Sk. Žalobca tvrdil, že zo zisteného skutkového stavu vyvodil žalovaný nesprávny právny záver vo veci. Predmetom prevodu bolo niekoľko nehnuteľností, pričom prevod sa uskutočnil jednou kúpnou zmluvou a daňové orgány posúdili tento prevod ako jednu daňovú skutočnosť podľa § 19 písm. b) zákona č. 318/1992 Zb. o dani z dedi
Právna veta: Zmluva o prevode nehnuteľnosti musí byť uzavretá v písomnej forme, pričom prejavy vôle účastníkov, vrátane ich podpisov, musia byť na tej istej listine (§ 46 ods. 1, ods. 2 Občianskeho zákonníka); pokiaľ takúto zmluvu, vrátane jej nedielnych príloh, tvorí viac ako jeden list, musia byť všetky tieto jednotlivé hárky pevne spojené (zošité) tak, aby tvorili technickú jednotu listiny, a to už pred jej podpísaním.

Úryvok z textu:
V rozhodovacej praxi Najvyššieho súdu Slovenskej republiky nie je jednotne posudzovaná právna otázka ohľadne technickej spojitosti zmluvy o prevode nehnuteľností, ak je táto zmluva napísaná na viac ako jednom liste. I. Najvyšší súd Slovenskej republiky napr. vo veci vedenej na tomto súde pod sp. zn. 2 Cdo 17/96 dospel k záveru, že zákon nepozná žiadnu „zákonnú podmienku pevného spojenia, teda zošitia“ jednotlivých listov listiny o právnom úkone dotýkajúcom sa prevodu nehnuteľnosti. Preto záko
Kľúčové slová: písomnú formu musia maťzmluva o prevode nehnuteľnosti
Právna veta: Zmluva o prevode nehnuteľnosti musí byť uzavretá v písomnej forme, pričom prejavy vôle účastníkov, vrátane ich podpisov, musia byť na tej istej listine (§ 46 ods. 1, ods. 2 Občianskeho zákonníka); pokiaľ takúto zmluvu, vrátane jej nedielnych príloh, tvorí viac ako jeden list, musia byť všetky tieto jednotlivé hárky pevne spojené (zošité) tak, aby tvorili technickú jednotu listiny, a to už pred jej podpísaním. Zmluva tvorí technickú jednotu listiny, ak jej jednotlivé listy obsahujúce podstatné náležitosti sú pevným spôsobom zviazané. Právnu otázku - technickú jednotu zmluvy o prevode nehnuteľno ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 3 Sžo /64/2010 Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsed níčky senátu JUDr. Jany Zemkovej , PhD. a sudcov JUDr. Gabriely Gerdovej a JUDr. Ivana Rumanu v právnej veci navrhovateľa : M. , X.K. , IČO: X. , právne zastúpen ého JUD r.., advokát kou so sídlom J. X. , proti odporcovi : Správa katastra Prešov , so sídlom Konštantínova č. 6, Prešov , za účasti: F. s.r.o., V.H
Právna veta: Ak dovolateľ odôvodnil prípustnosť dovolania odklonom od ustálenej rozhodovacej praxe dovolacieho súdu podľa ustanovenia § 421 ods. 1 písm. a/ Civilného sporového poriadku, potom je povinný v dovolaní výslovne uviesť právne posúdenie odvolacieho súdu, ktoré považuje za nesprávne, konkretizovať, ako mal odvolací súd právnu otázku správne vyriešiť a zároveň musí špecifikovať ustálenú rozhodovaciu prax dovolacieho súdu, od ktorej sa mal podľa jeho názoru odvolací súd pri svojom rozhodovaní odkloniť.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 5815200755 Dátum vydania rozhodnutia: 21. augusta 2018 Meno a priezvisko: JUDr. Katarína Pramuková Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2018:5815200755.1 U ZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobkyne: I. H., nar. XX.XX.XXXX, bytom F. W. XX, R. F. Z., zastúpenej advokátom JUDr. Petrom Reiszom, so sídlom Kli ncová 37, Bratislava, proti žalovanému: JUDr. Vladimír Herich, PhD., so sídlom Dončova 13, Ružomberok, s
Právna veta: Zhodne s krajským súdom odvolací súd zastáva názor, že obecné zastupiteľstvo schvaľuje zmluvný prevod konkrétneho majetku, a z jeho uznesenia musí byť zrejmé, aký prevod sa schvaľuje, čo je predmetom prevodu, teda ktorá nehnuteľnosť, v prospech koho a za akú cenu. Obsahom uznesenia, schváleného obecným zastupiteľstvom, by mali byť tie isté náležitosti označenia nehnuteľností, ako ich vyžaduje zákon pre zmluvu v súlade s § 42 katastrálneho zákona. Nie je potrebné, aby obecné zastupiteľstvo schvaľovalo konkrétnu zmluvu.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Evy Babiakovej, CSc. a členov senátu JUDr. Eleny Berthotyovej, PhD. a JUDr. Evy Baranovej, v právnej veci žalobcu: Krajský prokurátor v Nitre, Krajská prokuratúra Nitra, proti žalovaným: 1) Katastrálny úrad v Nitre, 2) Správa katastra Topoľčany, 3) Obec T., zastúpená JUDr. M. K., advokátom, 4) D. C., o preskúmanie zákonnosti rozhod
Právna veta: Platnosť právneho úkonu z hľadiska jeho formy je potrebné posudzovať podľa stavu (skutkového a právneho), aký tu bol v čase uzavretia právneho úkonu. Jednoduchú písomnú formu musia mať podľa ustanovenia § 46 ods. 1 OZ zmluvy o prevodoch nehnuteľností. Pre zachovanie jednoduchej písomnej formy, ktorej pojmové náležitosti sú písomnosť a podpis, zásadne postačuje, ak dôjde k písomnému návrhu a k jeho písomnému prijatiu (písomný návrh a jeho písomné prijatie môže byť urobené na osobitných listoch). Zákon v ustanovení § 46 ods. 2 veta druhá OZ stanovuje u zmluvy o prevode nehnuteľnosti ako ďalšiu n ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcov 1/ A. H. , bývajúceho v M. , 2/ I. H. , bývajúcej tamtiež, obaja v dovolacom konaní zastúpení JUDr. Tiborom Šafárikom, advokátom so sídlom v Košiciach, Štúrova 22, proti žalovanému Š. K. , bývajúcemu v M. , v dovolacom konaní zastúpenému JUDr. Danielou Putiškov ou, advokátkou so sídlom v Michalovciach, Kpt. Nálepku 20, o určenie vlastníckeho práva, vedenej na Okresnom súde Mich
Právna veta: Ústavný súd Slovenskej republiky v náleze z 28. apríla 2014 sp. zn. IV. ÚS 15/2014 77 konštatoval , že pôvodné zjednocujúce stanovisko najvyššieho súdu bolo prekonané jeho neskoršou judikatúrou a pripomenul, že prílišný formalizmus a prehnané nároky na formuláciu zmluvy nemožno z ústavnoprávneho hľadiska akceptovať, lebo evidentne zasahuje do zmluvnej slobody vyplývajúcej z princípu zmluvnej voľnosti ( autonómnej vôle ) podľa čl. 2 ods. 3 . Zdôraznil, že „jedným zo základných princípov výkladu zmlúv je priorita výkladu, ktorý nevedie k neplatnosti zmluvy, pred takým výkladom, ktorý vedie k ne ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Oľgy Trnkovej a členov senátu JUDr. Ladislava Górásza a JUDr. Mariána Sluka PhD., v právnej veci navrhovateľa I., bývajúceho v L.L. , zastúpeného JUDr. Emou Zacharovou, advokátkou v Nových Zámkoch, Forgáchova bašta 7, proti odpo rcovi O. ., IČO: X. , so sídlom v B. zastúpenému Advokátskou kanceláriou ECKER -KÁN & PARTNERS, s.
Právna veta: Rozhodnutím o určení neplatnosti kúpnej zmluvy, ktorej predmetom je prevod nehnuteľností sa obnovuje vlastnícke právo pôvodného vlastníka k týmto nehnuteľnostiam. Preto sa vyžaduje, aby kúpna zmluva bola označená i svojim predmetom. Určením, že neplatná je kúpna zmluva označená nielen dátumom uzavretia, ale i svojim predmetom a evidenciou na príslušnej správe katastra sa nič nemení na predmete konania, ani právnom postavení žalovaného

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu M. V. , bývajúceho v B. , zastúpeného JUDr. M. M. , advokátom v B. , proti žalovanému J. K. , bývajúcemu v T. , zastúpenému JUDr. L. D. , advokátkou v B. , o určenie neplatnosti kúpnej zmluvy , vedenej na Ok resnom súde Bratislava III pod sp. zn. 41 C 234/2005, v konaní o dovolaní žalovaného proti rozsudku Krajského súdu v Bratisl ave z 24. apríla 2012 sp. zn. 5 Co 103/2011, tak
Právna veta: I. Pevné spojenie (zošitie) jednotlivých listín (hárkov) zmluvy o prevode nehnuteľností vrátane jej nedielnych príloh a geometrického plánu, ktorým má dôjsť k rozdeleniu nehnuteľností, predstavuje tzv. technickú jednotu zmluvy o prevode nehnuteľností. II. Pokiaľ zmluva nie je technicky jednotná, ide o nedostatok, na odstránenie ktorého musí byť navrhovateľ vyzvaný príslušným orgánom katastra.

Úryvok z textu:
Napadnutým rozsudkom krajský súd potvrdil rozhodnutie odporcu, ktorým odporca zamietol návrh na vklad vlastníckeho práva k nehnuteľnosti z kúpnej a darovacej zmluvy. Krajský súd mal z obsahu spisu zistené, že kúpnou a darovacou zmluvou boli prevádzané na navrhovateľov v konám o vklade nehnuteľnosti v kat. úz. D., pozemky a rodinný dom. V zmysle článku I. ods. 2 zmluvy parcely boli vytvorené geometrickým plánom z pôvodnej KN parcely v kat. úz. D. Návrhom na zápis vlastníckeho práva do kata
Právna veta: Podľa názoru Najvyššieho súdu Slovenskej republiky v danom prípade nenastala absolútna neplatnosť právneho úkonu - predmetnej zmluvy o prevode nehnuteľnosti, pretože podmienky platnosti sa skúmajú vždy ku dňu uzavretia zmluvy. V čase uzavretia zmluvy neexistovala právna úprava brániaca realizácii predmetu zmluvy. Táto situácia nastala dodatočne, po uzavretí zmluvy, ale ešte v čase pred rozhodnutím o vklade. Podľa § 31 ods. 1 druhá veta katastrálneho zákona „Pri rozhodovaní o vklade prihliada okresný úrad aj na skutkové a právne skutočnosti, ktoré by mohli mať vplyv na povolenie vkladu“. Správn ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 4Sžrk/2/2019 4016200161 05. 05. 2020 JUDr. Jana Zemková ECLI:SK:NSSR:2020:4016200161.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Zemkovej, PhD. a zo sudcov JUDr. Nory Halmovej a JUDr. Petry Príbelskej, PhD., v právnej veci žalobkyne: S. Z., nar. XX. Z. XXXX, Ž.G. XXXX/X, C., právne zas
MENU