Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
V hlavnom poli môžete vyhľadávať judikatúru podľa výskytu výrazu v právnej vete, merite, kľúčových slovách alebo texte rozsudku.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Dátum
od:
do:
Kategória :
Spisová značka :
Merito veci :
R značka :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Tu môžete vyhľadať judikatúru podľa NÁZVU PARAGRAFU (napr. Zmluva o dielo) alebo čísla zákona a čísla § SK alebo CZ.
X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1047719
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 62956
USSR: 34402
NSČR: 119734
NSSČR: 63879
USČR: 77324
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 419295
Krajské súdy (ČR): 40418
Posledná aktualizácia
23.10.2019 21:27

Nájdené rozsudky pre výraz: prevod ochrannej známky


Približný počet výsledkov: 26 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: prevod ochrannej známky
  • prevod nájdené 20362 krát v 4341 dokumentoch
  • ochranny nájdené 13050 krát v 2083 dokumentoch
  • znamka nájdené 10831 krát v 911 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Ústavný súd Slovenskej republiky 3 dokumenty
Súdny dvor Európskej únie 12 dokumentov
Krajské súdy SR 11 dokumentov


Zbierka NS 6/2005
R 63/2005
Rozsudok
Kľúčové slová: prechod ochrannej známky, prevod ochrannej známky
Právna veta: Ak Úrad priemyselného vlastníctva SR nie je účastníkom občianskeho súdneho konania, nemôže mu súd v konaní ukladať povinnosti týkajúce sa zápisu ochrannej známky do registra ochranných známok. Na konanie vo veci ochrannej známky sa vzťahujú predpisy o správnom konaní. Rozhodnutie Úradu priemyselného vlastníctva SR preskúmava súd iba ak koná podľa 5. časti Občianskeho súdneho poriadku. Ak súd prvého stupňa žalobu zamietol z dôvodu, že o určení neplatnosti zmluvy nie je daný naliehavý právny záujem, odvolací súd nemôže tento rozsudok zmeniť a žalobe vyhovieť, pretože tým by porušil zásadu ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Krajský súd v N. rozsudkom z 21. marca 2002, č. k. 18 Cb 26/00-103, žalobu zamietol a rozhodol o náhrade trov konania. V odôvodnení rozsud­ ku uviedol, že v zmysle ustanovenia § 80 písm. c) O. s. p. na určení neplat­ nosti zmluvy o prevode práv k ochrannej známke „ZELKO", zapísanej v re­ gistri ochranných známok pod č. 157895, uzavretej medzi spoločnosťou N., š. p., N. Z. a Ing. V M. dňa 26. marca 1994, nie je daný naliehavý právny záujem. Ak by aj súd tejto žalobe vyhovel, týmto by nedošlo ku zmene .
Právna veta: Právo k ochrannej známke je vyjadrením vzťahu konkrétneho právneho subjektu, ako majiteľa k inej majetkovej hodnote. Tento právny vzťah patrí medzi občianskoprávne vzťahy, o ktorých rozhodujú súdy, pokiaľ zákon výslovne neurčí iný orgán.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Anny Markovej a členov senátu JUDr. Juraja Semana, JUDr. Petra Dukesa, JUDr. Jany Zemaníkovej a JUDr. Beaty Miničovej, v právnej veci žalobcu V.N., spol. s r.o., L.V., X., zastúpeného advokátom JUDr. J.G., P.X.,B., proti žalovanému V.P., s.r.o., P., Z.X., IČO: X., zastúpenému advokátom JUDr. O.K., Z.X., B., o určenie neplatnosti dohody o prevode .
Zbierka NS 9/2018
R 76/2018
Uznesenie
Kľúčové slová: nariadenie predbežného opatrenia
Právna veta: Proti rozhodnutiu odvolacieho súdu o neodkladnom opatrení, ktoré má charakter rozhodnutia vo veci samej, je prípustné dovolanie podľa ust. § 420 CSP.

Úryvok z textu:
... všetkých a akýchkoľvek práv a plnenia povinností vyplývajúcich zo zmluvy o prevode ochranných známok zo dňa 04. februára 2016, predmetom ktorej bol prevod ochranných známok žalobcu zapísaných v registri ochranných známok Úradu priemyselného vlastníctva SR ... všetkých a akýchkoľvek práv a plnenia povinností vyplývajúcich zo zmluvy o prevode ochranných známok zo dňa 04. februára 2016, predmetom ktorej bol prevod ochranných známok žalobcu zapísaných v registri ochranných známok Úradu priemyselného vlastníctva SR .
Právna veta: Nový správca je povinný akceptovať právny stav, ktorý bol v čase jeho ustanovenia do funkcie, nie je oprávnený vziať návrh s pokračovaním v konaní udelený pôvodným správcom späť a v prípade, ak také podanie adresuje súdu, nemôže vyvolať ním sledované právne účinky.

Úryvok z textu:
... rozsudku neuviedol žiadne argumenty odôvodňujúce vyhlásenie zmluvy o prevode hnuteľných veci z 1. októbra 2010 a zmluvy o prevode ochranných známok z 1. októbra 2010 za neúčinné. Okresný súd sa nezaoberal skutočnosťou, či protiplnenie zodpovedalo obvyklej cene v ... . Rovnako sa odvolací súd nevysporiadal s odvolacou námietkou žalovaného 1/ týkajúceho sa skutočnosti, že v zmluve o prevode ochranných známok z 1. októbra 2010 bola dohodnutá odmena vyššia, než ich hodnota určená znaleckým posudkom. Z tohto dôvodu .
Právna veta: Je potrebné prisvedčiť žalobcovi, že právo k ochrannej známke je vyjadrením vzťahu konkrétneho právneho subjektu, ako majiteľa k tejto inej majetkovej hodnote. Preto tento právny vzťah patrí do rámca občianskoprávnych vzťahov, o ktorých rozhodovať patrí do právomoci súdu. Len výnimočne je súdna právomoc zúžená a zákonom zverená do právomoci iných orgánov. Zákon o ochranných známkach nemá ustanovenie, ktorým by zveril do právomoci inému orgánu, ako napr. Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky, rozhodovať o zániku práva k ochrannej známke zánikom právnej subjektivity majiteľa ochra ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... podanie žaloby bol daný. Proti rozsudku odvolacieho súdu, jeho potvrdzujúcej časti, ktorou bola určená neplatnosť zmluvy o prevode ochrannej známky podal dovolanie žalovaný a proti zmeňujúcej (zamietajúcej) časti, ktorou zamietol tú časť žaloby, ktorou bolo určené, ... sa nedotýka práv žalovaného, ktoré mu dáva zákon. Do tejto sféry spadá ďalej rozhodovanie o prechode (prevode) ochrannej známky v súvislosti s privatizáciou, totiž nové subjekty, ktorých sa ochranná známka týkala vznikli v súvislosti s .
Právna veta: Z ustanovenia § 2 ods. 1 písm. k/ zákona č. 55/1997 Z. z. vyplýva, že za ochrannú známku nemožno uznať označenie, ktoré je predmetom prihlášky, ktorá nebola podaná v dobrej viere. Nedostatok dobrej viery pri podaní prihlášky ochrannej známky predstavuje absolútny dôvod zápisnej nespôsobilosti podľa § 2 ods.1 zák. č. 55/1997 Z. z. - kedy žalovaný sám zisťuje zlú vieru na strane prihlasovateľa - a tiež je dôvodom relatívnym, keď v konaní z vlastného podnetu alebo na základe návrhu dotknutej osoby podľa § 16 ods. 1 zákona č. 55/1997 Z. z. zistí, že bola zapísaná v rozpore s podmienkami na jej záp ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... ochrannou známkou [s výnimkou českej národnej ochrannej známky „S . C. S.“ (ďalej len „česká ochranná známka“), ktorá bola zmluvou o prevode ochrannej známky zo dňa 28.8.2004 prevedená na navrhovateľa), vrátane americkej národnej ochrannej známky zhodnej so spornou ochrannou známkou a ich .
Merito o určenie neplatnosti dohody o prevode ochrannej známky a určenie zániku ochrannej známky
... to na základe dohody zo dňa 27. 06.1991, neukončeného delimitačného protokolu a zakladacej listiny, ktoré však na platný prevod ochrannej známky nemohli stačiť. Výsledky delimitačného konania, vrátane správy likvidátora nasvedčujú tomu, že o prevode práva k ochrannej známke V. ... záujem. Pokia ľ ide o dovolanie žalovaného proti potvrdzujúcej časti rozsudku odvolacieho súdu, ktorou bola určená neplatnosť zmluvy o prevode ochrannej známky, toto dovolací súd s poukazom na § 243b o ds. 4 O.s.p. v spojení s § .
Merito určenie neplatnosti prevodu ochrannej známky
... sporu náhradu trov konania nepriznal. V odôvodnení svojho rozhodnutia uviedol, že žalobcovia sa domáhajú vyslovenia neplatnosti prevodu ochrannej známky Spoločenstva, pričom takéhoto určenia sa môžu domáhať len vtedy, ak je na tom naliehavý právny záujem ... dvo ru Európskej únie. Medzi žalobcom 1/ a žalovaným nikdy neprišlo k uzavretiu akejkoľvek zmluvy riešiacej prevod ochrannej známky Spoločenstva, v dôsledku čoho predmetný prevod prebehol na základe podvodu na strane žalovaného. Podanie neplatne .
Merito o zaplatenie 20 000,- Sk s prísl.
... pohľadávky žalobcu uplatnenej v žalobe započítaním. Základom pre posúdenie zániku pohľadávky započítaním je prevod ochranných známok. Na základe konkrétnych zmlúv o prevode ochranných známok žalovaný vedel aké záväzky má voči žalobcovi a žalobca aké práva má voči ... pohľadávky odvolateľ považuje za vyčerpávajúcu dlhovou výškou 932 000,- Sk, ako i právnym dôvodom – zmluvami o prevode ochranných známok. Keďže oznámenie o postúpení pohľadávky bolo urobené postupcom, nebolo potrebné (§ 526 ods. 2 OZ), .
Merito o určenie spolumajiteľského práva
... . Rozhodol tak s odôvodnením, že ak žalobca má za to, že je spolumajiteľom predmetných ochranných známok na základe prechodu alebo prevodu ochranných známok, mal sa domáhať zápisu spoluvlastníctva postupom podľa § 29 ods. 3 zákona č. 55/1997 Z.z. Podľa názoru súdu .
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.