Nájdené rozsudky pre výraz: prevod vlastníctva bytu

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 208

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

171 dokumentov
1091 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Právny vzťah účastníkov vzniknutý pred účinnosťou novely zákona č. 182/1993 Z. z., vykonanej zákonom č. 151/1995 Z. z., ktorý nadobudol účinnosť 1. augusta 1995 a nároky z tohto vzťahu vyplývajúce, treba posúdiť podľa pôvodného znenia zákona. Ak nájomca bytu (nie služobného) požiadal do 31. júla 1995 o prevod vlastníctva bytu podľa § 29 ods. 2 zákona č. 182/1993 Z. z., sú štátne podniky v likvidácii, štátne rozpočtové organizácie a štátne príspevkové organizácie, ako aj bytové družstvá povinné s nájomcom bytu uzavrieť v stanovenej dvojročnej lehote zmluvu o prevode vlastníctva bytu, aj keď sa ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Žalobou z 30. augusta 1996 sa žalobca domáhal, aby súd uložil žalovanému povinnosť uzavrieť s ním zmluvu o prevode vlastníctva bytu, povinnosť umožniť mu užívanie pivnice patriacej k tomuto bytu a tiež povinnosť nahradiť mu škodu 30 000,- Sk. Uviedol, že žalovaný odmieta previesť do jeho vlastníctva ním užívaný byt, protiprávne vypratal ním užívanú pivnicu a spôsobil na jeho hnuteľných veciach škodu. Okresný súd Košice I rozsudkom zo 7. októbra 1999, č. k. 16 C 803/96-87, žalobu v časti, ktor
Právna veta: Dovolací súd poukazuje na rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z 29. mája 2007 sp. zn. 1 M Cdo 4/2006, ktorý bol publikovaný v Zbierke stanovísk najvyššieho súdu a rozhodnutí súdov Slovenskej republiky pod č. 17/2008 a tiež uverejnený v časopise Zo súdnej praxe pod č. 34/2008. V zmysle tohto rozsudku ku dňu splnenia dohody o výmene bytov vstupujú účastníci dohody vo výmenou získaných bytoch do nájomného pomeru založeného medzi prenajímateľom a pôvodnými nájomcami. V rovnakom čase (súčasne) im zaniká doterajší nájomný vzťah k vymieňanému bytu. Podmienkou vzniku nájomného vzťahu k vým ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
R O Z S U D O K V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Emila Franciscyho a sudkýň JUDr. Daniely Sučanskej a JUDr. Eleny Siebenstichovej, v právnej veci navrhovateľa M., bývajúceho v B., zastúpeného JUDr. D., advokátom so sídlom v B., proti odporcom 1/ V., bývajúcej v B., t.č. v B., zastúpenej JUDr. Š., advokátkou so sídlom v B., 2/ H., so sídlom v B., 3/ M., so sídlom v B., o určenie neplatnosti zmluvy o prevode vlastn
Právna veta: Aj z hľadiska definície pojmu „spoločné časti domu“ (viď § 2 ods. 4 zákona č. 182/1993 Z.z. ) a „spoločné zariadenia domu“ (viď § 2 ods. 5 zákona č. 182/1993 Z.z.) je zrejmé, že ich „spoločné užívanie“, ktoré je pojmovou súčasťou definície bytového domu (§ 2 ods. 2 zákona č. 182/1993 Z.z.), je vylúčené vtedy, ak je vylúčené, aby spoločné časti domu a spoločné zariadenia boli súčasne v podielovom spoluvlastníctve vlastníkov (t.j. aspoň dvoch) bytov a nebytových priestorov. Tu treba pripomenúť, že spoločnými časťami domu sa na účely uvedeného zákona rozumejú časti domu nevyhnutné na jeho podstat ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
R O Z S U D O K V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Ladislava Górásza a členov senátu JUDr. Vladimíra Maguru a JUDr. Sone Mesiarkinovej, v právnej veci žalobcov: JUDr. V. B. a 2/ K. B., bývajúci v B., K.X., občania Slovenskej republiky, v dovolacom konaní zastúpení JUDr. M. J., advokátom Advokátskej kancelárie so sídlom v B., G.X., proti žalovanému: S.T., a.s., K.X., B., IČO: X., o uloženie povinnosti uzavrieť zmlu
Právna veta: Podmienky prípustnosti dovolania smerujúceho proti rozsudku odvolacieho súdu sú upravené v ustanoveniach § 238 O.s.p. V zmysle ustanovenia § 238 O.s.p. platí, že ak dovolanie smeruje proti rozhodnutiu vydanému v tejto procesnej forme, je prípustné, ak je ním napadnutý zmeňujúci rozsudok vo veci samej (§ 238 ods. 1 O.s.p.), alebo rozsudok, v ktorom sa odvolací súd odchýlil od právneho názoru dovolacieho súdu vysloveného v tejto veci (§ 238 ods. 2 O.s.p.), alebo rozsudok potvrdzujúci rozsudok súdu prvého stupňa, ak odvolací súd v jeho výroku vyslovil, že je dovolanie prípustné, pretože po prá ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 6 Cdo 227 /2011 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľov 1/ I. M. a 2/ J. M. , bývajúcich v Ľ. , 3/ G. T. a 4/ A. T. , bývajúcich v Ľ. , zastúpených JUDr. J. P., advokátom Advokátskej kancelárie so sídlom v Š., proti odporcovi P. , so sídlom v Ľ. , IČO: X. , zastúpenému JUDr. H. K. , advokátkou so sídlom v S., o uloženie povinnosti uzavrieť zmluvu o prevode vlastníctva bytu, vedenej na Okresnom súde Nové Zámky pod
Právna veta: Dovolací súd v danom prípade dospel k záveru, že právo žalobkyne na riadne odôvodnenie porušené bolo. Odôvodnenie napadnutého rozsudku odvolacieho súdu (rovnako i potvrdzujúce rozhodnutie súdu prvého stupňa) totiž vychádza z ústavnej nekonformnosti výkladu noriem spojených s uplatnením práva na súdnu ochranu, zjavnej nesprávnosti deklarovaných premís a z nich dôvodiacich právnych záverov, čo má dopad na celkovú presvedčivosť rozhodnutia, na spravodlivé usporiadanie vzťahov. Občiansky súdny poriadok totiž stojí na zásade a princípoch, ktoré uprednostňujú zabezpečenie spravodlivej ochrany práv a ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne M. B. , bývajúcej v Ž. , zast úpenej JUDr. Máriou Padalovou , advokátkou v Žiline, Štefániková č. 33, proti žalo van ému Mestu Žilina, IČO: 00 321 796, o nahradenie vyhlásenia vôle na uzavretie zmluvy o prevode vlastníctva bytu , vedenej na Okresn om súde Žilina pod sp. zn. 17 C 138/2006 , o dovolaní žalobkyne proti r ozsudku Krajského súdu v Žiline z 28. januára 201 3, sp. zn
Právna veta: Ak po odpredaji bytov ich nájomcom zostali v bytovom dome niektoré byty a nebytové priestory aj vo vlastníctve obce (mesta), je táto tiež povinná platiť preddavky do fondu prevádzky, údržby a opráv vo výške určenej vlastníkmi bytov. Vlastníci bytov a nebytových priestorov si môžu určiť výšku mesačných preddavkov do tohto fondu aj po uzavretí zmluvy o spoločenstve vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome, a to aj ústne alebo mlčky (konkludentne); pritom je potrebné, aby rovnakým spôsobom konala nadpolovičná väčšina vlastníkov bytov.

Úryvok z textu:
Žalobou podanou na súde 27. novembra 1997 žalobca sa domáhal na žalovanom zaplatenia 14 176 Sk s príslušenstvom titulom nedoplatku preddavkov do fondu prevádzky, údržby a opráv bytového domu s. č. 879 v S. Ľ., na O. ulici č. 46 až 56 za mesiace september a október 1997. Uviedol, že na ustanovujúcej schôdzi Spoločenstva vlastníkov bytov L. 2. júna 1997 bol schválený, okrem iného, aj povinný mesačný preddavok do uvedeného fondu vo výške 5 Sk za 1 m2 podlahovej plochy bytu. Žalovaný však napriek to
Právna veta: Ak je ustanovenie § 5 ods. 1 zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov kogentného charakteru nie je potom povinnosťou katastrálneho orgánu prerušiť katastrálne konanie a vyzývať jeho účastníkov na doplnenie alebo opravu zmluvy, pretože správny orgán nielenže nemá povinnosť, ale ani oprávnenie nahrádzať vôľu účastníkov zmluvy, keďže ide o chýbajúce podstatné náležitosti zmluvy a došlo by k hmotnoprávnemu zásahu do samotnej podstaty zmluvy. V takomto prípade nie je možné vzniknutý nedostatok zmluvy zhojiť výzvou na jej doplnenie alebo opravu alebo dodatočne ho konvalido ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Jozefa Milučkého a členov senátu JUDr. Aleny Adamcovej a JUDr. Jozefa Hargaša v právnej veci navrhovateľky : M . P., bytom Ľ ., proti odporcovi : Okresný úrad Bratislava, katastrálny odbor, so sídlom Ružová dolina 27, 821 09 Bratislava , za účasti J. O. , bytom R ., o pr eskúmanie zákonnosti rozhodnutia odporcu č.
Kľúčové slová: prípustnosť dovolania podľa § 420 CSP
R 23/2018
Právna veta: Pokiaľ je o určitom majetku (veci) právoplatne rozhodnuté, že sa vylučuje zo súpisu majetku podstát, zanikajú účinky prerušenia konania a oprávnenia správcu konať vo veciach týkajúcich sa takéhoto majetku v mene úpadcu vyplývajúce z ustanovení § 47 ods. 1 a § 44 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 6 Cdo 219/2016 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v o veci žalob kyne Kúpele Bojnice, a. s. , so sídlom v Bojniciach, IČO: 31 638 694, zastúpe nej JUDr. Ctiborom Stachom, advokátom so sídlom v Prievidzi, Košovská cesta 1, proti žalovan ej AFP trade , s. r. o. v konkurze , so sídlom v Bratislave, Mikulášska 1, IČO: 35 861 452, zastúpenej advokátskou kanceláriou VÁLKY Partners s. r. o., so sídlom v Bratislave, Muškátová 792/36, v mene kto
Právna veta: Podľa § 2 ods. 2 zákona č. 182/1993 Z.z. bytovým domom (ďalej len "dom") sa na účely tohto zákona rozumie dom, v ktorom byty a nebytové priestory sú za podmienok ustanovených v tomto zákone vo vlastníctve alebo spoluvlastníctve jednotlivých vlastníkov a spoločné časti domu a spoločné zariadenia tohto domu sú súčasne v podielovom spoluvlastníctve vlastníkov bytov a nebytových priestorov. Za bytový dom v zmysle uvedeného zákonného ustanovenia treba považovať dom, ktorý vykazuje tam uvedené znaky. Bytový dom podľa citovaného ustanovenia charakterizuje existencia bytov (t.j. aspoň dvoch), ktoré s ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcov 1/ Š. M. , bývajúceho v K. a 2/ Ľ. L. , bývajúcej v K. , obaja zastúpení JUDr. J. Z. , advokátkou, so sídlom v K. , proti žalovanému Mestu Košice, o uloženie povinnosti uzavrieť zmluvu o prevode vlastníctva k bytu, vedenej na Okresnom súde Košice I pod sp. zn. 12 C 147/ 2007, v konaní o mimoriadnom dovolaní generálneho prokurátora Slovenskej republiky proti rozsudku Okresného s
Právna veta: Ak sa základné imanie obchodnej spoločnosti vytvára nepeňažným vkladom - nehnuteľnosťou, je súd povinný skúmať pri zápise do obchodného registra, či spoločník môže nehnuteľnosť previesť do vlastníctva spoločnosti. Nemožno previesť do vlastníctva spoločnosti obytný dom, v ktorom je už aspoň jeden byt v samostatnom vlastníctve.

Úryvok z textu:
Návrhom podaným na okresnom súde 28. decembra 1993 BPM s.r.o. so sídlom v B. B. žiadala zápis do obchodného registra podľa § 27 a nasl. Obchodného zákonníka. Uznesením z 31. decembra 1993 sp. zn. S.r.o. 4562/S okresný súd povolil vykonať v obchodnom registri zápis spoločnosti BPM s r.o. so sídlom v B. B., s jediným spoločníkom - M. B. B. Základné imanie povolil zapísať vo výške 10,186 000 Sk s tým, že ho tvorí nepeňažný vklad spoločníka obytný objekt nachádzajúci sa v kat. území S. na pare. č.
MENU