Nájdené rozsudky pre výraz: pri právnom úkone sa možno dať zastúpiť fyzickou alebo právnickou osobou

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 23

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

19 dokumentov
3153 dokumentov
1 dokument
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Podľa § 31 ods. 1 Obč. zák., pri právnom úkone sa možno dať zastúpiť fyzickou alebo právnickou osobou. Splnomocniteľ udelí za týmto účelom plnomocenstvo splnomocnencovi, v ktorom sa musí uviesť rozsah splnomocnencovho oprávnenia. Plná moc môže byť všeobecná (generálna), ktorá oprávňuje splnomocnenca ku všetkým právnym úkonom okrem tých, ktoré vyžadujú zvláštnu plnú moc alebo zvláštnu (špeciálnu), ktorá je obmedzená len na určitý právny úkon. Okrem prípadov, keď zákon výslovne vyžaduje špeciálnu plnú moc k určitému právnemu úkonu, je vecou splnomocniteľa, či ku každému právnemu úkonu, ktorý m ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: S. (predtým: I.), M., X., IČO: X., zast. JUDr. I.K., advokátom, K., X., proti žalovanému: R., L., X., IČO: X., zastúpeného opatrovníčkou p. J., súdnou tajomníčkou Krajského súdu v Bratislave, Záhradnícka 10, Bratislava, o zaplatenie 252 419 Sk s príslušenstvom, na odvolanie žalobcu proti rozsudku Krajského súdu v Bratislave č. k. 46 Cb 95/00-124 zo dňa 18. januára 2007, takto
Právna veta: Podľa § 31 ods. 1 Občianskeho zákonníka pri právnom úkone sa možno dať zastúpiť fyzickou alebo právnickou osobou. Splnomocniteľ za tým účelom udelí plnomocenstvo, v ktorom sa musí uviesť rozsah splnomocnencovho oprávnenia. Odvolací súd k záveru o nedostatku plnomocenstva udeleného navrhovateľom advokátovi na jeho zastupovanie v konaní dospel z dôvodu, že navrhovateľ ( v čase prinavrátenia mu spôsobilosti na právne úkony ) splnomocnil na zastupovanie v konaní svoju matku, ktorá ako fyzická osoba, mohla konať len osobne, a nemohla teda následne splnomocniť na zastupovanie navrhovateľa advokáta. ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 7 Cdo 17 /2010 Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa Z. N. bývajúceho vo V. P., zastúpeného JUDr. M. W ., advokátom v B.B. , proti odporcovi P. s. r. o., so sídlom v B., o 2 182,40 € s príslušenstvom , vedenej na Okresnom súde Bratislava III pod sp. zn. 43 C 27/2007, o dovolaní navrhovateľa proti uzneseniu Krajského súdu v Bratislave z 18. februára 2010 sp. zn. 9 Co 148/2009, takto r o z h o d o l: Najvyšší
Právna veta: V predmetnej veci je bezpochyby zrejmé, že navrhovateľ ako splnomocniteľ splnomocňuje JUDr. D., aby ho zastupoval v konaní o preskúmaní zákonnosti orgánu verejnej správy. Plná moc bola pripojená k návrhu, predloženého krajskému súdu, z ktorého vyplýva, že navrhovateľ sa domáha preskúmania rozhodnutia odporcu (ktorého fotokópia bola taktiež pripojená k opravnému prostriedku). Podľa odvolacieho súdu plnomocenstvo po obsahovej aj formálnej stránke spĺňa všetky požadované náležitosti; vôľa navrhovateľa nechať sa v konaní pred súdom v predmetnej veci zastúpiť JUDr. D. je z obsahu plnej moci bezpoc ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa: V. Z., štátneho príslušníka Srbska, Ú.P.Z. M., proti odporcovi: M.V.S.R., M.Ú., B., v konaní o preskúmanie zákonnosti rozhodnutiu odporcu ČAS: MU-2058/PO-Ž-2007 zo dňa 17.12.2007, o odvolaní navrhovateľa proti uzneseniu Krajského súdu v Bratislave č. k. 9Saz/10/2008-24 zo dňa 14.3.2008, takto r o z h o d o l Najvyšší súd Slovenskej republiky uznesenie Krajského súdu v B
Kľúčové slová: zástupcom je tendohoda o plnomocenstve
Právna veta: Je potrebné súhlasiť s právnym názorom súdu prvého stupňa, že dohoda o plnomocenstve je dvojstranný právny úkon a zo skutkových okolností v danej veci nevyplýva, že takáto zmluva bola uzavretá platne, ktorej existenciu malo prezentovať plnomocenstvo uvedené v zmluve o úvere. Nie je možné jednoznačne vysloviť právny záver, že dlžník podpísaním úverovej zmluvy mienil uzavrieť aj zmluvu o plnomocenstve a už vonkoncom nie, že tým mal možnosť prejaviť svoju slobodnú vôľu pri výbere advokáta, ktorý by hájil jeho záujmy. Uvedené skutočnosti teda preukazujú aj rozpor záujmov dlžníka a zástupcu v zmysl ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky 1Sžo 95/2007 R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Igora Belka a členov senátu JUDr. Eleny Berthotyovej a JUDr. Zdenky Reisenauerovej, v právnej veci navrhovateľa: P., s.r.o., B., proti odporcovi: S.K. P., P., za účasti: P. Š., bytom K., K. o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia odporcu zo dňa 7. februára 2007, č. V 875/06, o odvolaní navrhovateľa
Právna veta: Keďže nepreukázanie doručenia uznesenia o pripustení zmeny žaloby súdom žalovanej spôsobilo, že táto sa nemala možnosť k nemu ani vyjadriť a toto pochybenie vytvorilo stav nerovnosti strán v konaní pred súdom, tak nebolo možné v tomto smere odvolacie konanie považovať za spravodlivé. Porušením práva na spravodlivý proces vyššie uvedeným spôsobom nerešpektujúcim princíp rovnosti zbraní bolo dôsledkom nesprávneho postupu súdov v odvolacom konaní. Žalovanej bolo znemožnené uskutočňovať jej patriace procesné práva v takej miere, že došlo k porušeniu práva na spravodlivý proces v zmysle § 420 ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 1Cdo/152/2018 8813210011 27. marca 2019 JUDr. Ján Šikuta ECLI:SK:NSSR:2019:8813210011.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu O., bývajúceho v K. proti žalovanej W., bývajúcej vo O. zastúpenej JUDr. Evou Petránovou, advokátkou so sídlom v Prešove, Puškinova 16, o určenie, že nehnuteľnosti patria do vlastníctva žalobcu, vedenom na Okresnom súde Vrano
Právna veta: Ustanovenie § 20 ods. 1 OZ predstavuje všeobecné vymedzenie subjektov, prostredníctvom ktorých robí právnická osoba právne úkony navonok, keďže právna úprava vychádza z toho, že právny úkon štatutárneho orgánu za právnickú osobu nie je konaním v zastúpení, ale priamym - osobným konaním právnickej osoby. Citované ustanovenie síce uvádza, že právne úkony právnickej osoby vo všetkých veciach robia štatutárne orgány, avšak táto konštrukcia je použitá práve pre vymedzenie univerzálneho oprávnenia konať v mene právnickej osoby a nepredstavuje preto obmedzenie, resp. vylúčenie zastúpenia právnickej ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 5Obdo/57/2019 7215235318 22. októbra 2019 JUDr. Anna Marková ECLI:SK:NSSR:2019:7215235318.2 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu: BFF Central Europe s. r. o., so sídlom Mostová 2, Bratislava, IČO: 44 414 315, zastúpeného: TaylorWessing e/n/w/c advokáti s. r. o., so sídlom Panenská 6, Bratislava, IČO: 35 905 832, proti žalovanému: Univerzitná nemocn
Právna veta: Plnomocenstvo je jednostranný právny úkon splnomocniteľa, ktorým prehlasuje voči tretej osobe, resp. tretím osobám (tzv. vonkajší vzťah), že splnomocnil inú osobu ako oprávnenú, t. j. za splnomocnenca, aby ho v rozsahu uvedenom v tejto plnej moci zastupoval (akékoľvek obmedzenia, resp. usmernenia alebo výhrady nezahrnuté v plnej moci, nie sú voči tretím osobám právne relevantné - bližšie § 32 ods. 2 Občianskeho zákonníka). Plnomocenstvo zároveň osvedčuje, resp. deklaruje navonok, že medzi splnomocniteľom a splnomocnencom existuje vnútorný právny vzťah založený dohodou o zastúpení (možno tiež h ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 2MCdo/8/2014 1210213786 30.06.2015 JUDr. Jozef Kolcun ECLI:SK:NSSR:2015:1210213786.1 Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu E. J., bývajúceho v H., zastúpeného Advokátskou kanceláriou FARDOUS PARTNERS, s.r.o., so sídlom v Šali, Hlavná 6, proti žalovanej A.j, bývajúcej v L., zastúpenej JUDr. Jankou Hazlingerovou, advokátkou v Bratislave,
Meritum preskúmanie zákonnosti rozhodnutia
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľky: LVO, štátnej príslušníčky Ukrajina, proti odporcovi: MV SR, MÚ, v konaní o preskúmanie zákonnosti rozhodnutiu odporcu ČAS: MU-2176/PO-Ž/2007 zo dňa 20. decembra 2007, o odvolaní navrhovateľky proti uzneseniu Krajského súdu v Bratislave č. k. 9 Saz 13/2008-9 zo dňa 13. marca 2008, takto r o z h o d o l : Najvyšší súd Slovenskej republiky uznesenie Krajského súdu v Brati
Meritum § 250d ods. 3 OSP
Najvyšší súd Slovenskej republiky 10žr /62 /2013 U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcov: 1. Zo SZZ Šidlovec III – Konvalinka, Prešov, č. 36 -94, 2. L. B. , V. , 3. J. B. , V. , 4. I. J., M. , 5. B. K. , O. , 6. J. K. , P., 7. O. S., M. , 8. L. H. , T. , 9. M. K. , P., 10. R. G. , F. 11. O. Š., P., 12. V. S., P., 13. M. H. , B. , 14. V. Ľ. , P., 15. A. M. , M. , 16. J. B. , P., 17. Z. Š., P., 18. M. Š., P., 19. J. M. , M. , 20. A. L. , K. , 21. F. B. ,
MENU